Wikipedia – Sol Invictus

 

Sol Invictus

Sol Invictus

Sol Oriens, Sol Indiges, Sol, Elagabalus
Sol Invictus
Cultus Centrum Tempel van de Zon, op de Quirinalis, in Trastevere en in het Circus Maximus
Gedaante Zon God
Associatie Bescherm Heilige van Soldaten
Sol Invictus (links). Votief Steen uit de 2e Eeuw na Chr

Sol Invictus, Latijn voor Onoverwonnen Zon“, was de Officiële Zon God van het latere Romeinse Rijk en een Bescherm Heilige van Soldaten.

Op 25 december 274 na Christus maakte de Romeinse Keizer Aurelianus het tot een Officiële Cultus naast de Traditionele Romeinse Culten. Tot Ongeveer het Jaar 2000 werd Sol Invictus nog in het Late Romeinse Rijk Aan Geduid. Geleerden zijn het Oneens over de Vraag, of die Godheid een Her Vestiging was van de Oude Latijnse Cultus van Sol, een Her Op Leving van de Cultus van Elagabalus, of Volledig Nieuw was.De Oude Latijnse Cultus van Sol zou vanuit Syrië naar Rome zijn gebracht, Eerst door Keizer Heliogabalus onder de Naam Sol Invictus Elagabalus, 219 na Christus . De Syrische Sol Invictus nam, zo meende men, de Plaats in van de Romeinse God Sol Indiges, een Tamelijk Onbelangrijke God, wiens Cultus Al in de Vroege Keizer Tijd in de Vergetelheid zou zijn geraakt. [1]

Recent onderzoek heeft echter aan getoond. dat er in Rome door lopend een cultus van de Zon is geweest, en dat deze nooit verstoten is door Syrische Goden. Zijn Naam kon Sol Invictus zijn, maar Even Goed Sol Oriens, Sol Indiges of gewoon Sol. De Zon God had Drie Tempels in Rome, op de Quirinalis, in Trastevere en in het Circus Maximus, waa raan Aurelianus een Vierde toe voegde. Deze Keizer heeft ook Belangrijke Hervormingen door gevoerd in de Cultus, waar onder een Verandering in de Priester Orde en de In Stelling van Vier Jaarlijkse Spelen ter Ere van de Zon. [2]

Achter Grond

De Mid Winter, het Winter Solstitium, kan als Oorsprong gezien worden. Al Duizenden Jaren wordt de Winter Wende in Vele Culturen op het Noordelijk Half Rond als Feest gevierd. In de Natuur neemt men Waar, dat de Zon in de Winter Steeds Zwakker wordt. Rond Mid Winter lijkt de Zon Enkele Dagen Stil te staan. Dan op Ongeveer 25 december kan men Duidelijk Waar nemen, dat de Zon Sterker wordt. Dat geeft Aan Leiding tot Feest. Symbolisch is een Nieuwe Zon Geboren. Vergelijkbaar met de Mythen uit het Oude Egypte, waar de, onder andere Zon God Osiris, die als Sokaris, de Stralende Ochtend Zon, Egypte Nieuw Leven brengt. Deze Licht Duisternis Symboliek leeft Heden ten Dage nog voort onder andere in het Joel Feest van de Wicca en in de VrijMetselarij

De Romeinse Zon God

Volgens Marcus Terentius Varro Reatinus. ook Varro Atacinus, De Lingua Latina 5.74 behoorde de Cultus van Zon en Maan tot de Oudste van Rome, mee gebracht door de Sabijnen onder Titus Tatius Enkele Jaren na de Stichting van de Stad. Er stonden Oude Heiligdommen van Sol in en of bij het Circus Maximus [3], op de Quirinalis, [4] en volgens Hijmans, 2010, ook in Trastevere. In Lavinium was even eens een Sol Heiligdom.[5] Deze Vroeg Romeinse Zon God had een Bescheiden Rol in de Romeinse Religie, maar wel een Blijvende. In de Rituele Kalenders van de Late Eerste Eeuw voor Christus, de Fasti, zijn Drie Data Gereserveerd voor Sol, al dan Niet Samen met Luna, te weten 8 | 9 augustus, 28 augustus, en 11 december. [6] Blijkens het Vele Materiaal dat Hijmans, 2009, bij een gebracht heeft, blijft de Sol Cultus ook gedurende de Eerste Eeuwen van de Keizer Tijd Onverminderd voort bestaan.

Invictus

De Bij Naam Invictus, Onoverwonnen, krijgt Sol in de Loop van de 2e Eeuw na Christus of wel licht Zelfs Eerder. Het Oudste Precies Gedateerde Voor Beeld er van is te vinden op een Inscriptie uit 158 na Christus, [7] Het kan Echter Geen Toe Val zijn, dat in 102 na Christus de Restauratie van een aan Sol Gewijd Complex in Trastevere, door Hijmans, 2010, Geïnterpreteerd als een Open Lucht Tempel van Sol, het Werk was van een Zekere Anicetus, wiens Naam af geleid is van het Griekse Woord voor Invictus.

In de oudere Literatuur wordt Sol Invictus voorgesteld als een Nieuwe, uit Syrië Af Komstige Zon God, die de Plaats zou hebben in genomen van de In Middels Verdwenen Inheemse Zon God Sol Indiges.[8] Veel Na Druk wordt daar bij gelegd op de Vermeende Oriëntaalse Her Komst van de term Invictus. In de Laatste Decennia is Echter Duidelijk geworden dat er Geen Sprake is geweest van een Hiaat of Onder Breking in de Cultus van Sol, en Iconografisch is er Geen Wezenlijk Onderscheid tussen Sol in de Late Republiek, en Sol in de Late Keizer Tijd. [9]

De Introductie van de Term Invictus is daar bij Niet van Belang. In de Eerste Plaats is Duidelijk, dat Ongeacht de Oorspronkelijke Herkomst van de Term, deze Al in de 3e eeuw v.C. gangbaar was geworden in Rome zonder oosterse bijbetekenissen. Als Sol voor het eerst invictus wordt genoemd, voegt hij zich bij Jupiter, Mars, Hercules, en de keizer, die allen eveneens deze bijnaam kunnen dragen. Daar komt bij dat het gebruik van de bijnaam invictus voor Sol zeer willekeurig is, en dus kennelijk voor de juiste identificatie van de god niet nodig is. Op munten, bijvoorbeeld, wordt Sol al vanaf het eind van de 2e eeuw ongeveer jaarlijks afgebeeld, maar wordt hij pas in ongeveer 260 voor het eerst invictus genoemd.[10] Vanaf dat moment wordt de term regelmatig gebruikt, maar nog altijd op het merendeel van de munten niet. Kortom, het gebruik van deze bijnaam is een heel andere dan het zou moeten zijn indien Sol invictus een andere god moest aanduiden dan de Romeinse Sol.
[11]ElagabalusDiverse delen van het rijk kenden eigen zonnegoden. Daarvan is Sol Invictus Elagabalus de meest bekende, vooral omdat in 219 keizer Elagabalus, priester van deze zonnegod van zijn geboortestad Emesa in Syrië, op weinig subtiele wijze getracht heeft de god in Rome te introduceren als nieuwe oppergod. Na zijn dood in 222 verdween de cultus van Elagabalus weer uit Rome.De Emesische Sol Invictus Elagabalus en de Romeinse Sol (al dan niet met de toevoeging Invictus) waren verwante, maar geenszins identieke goden. Ze zijn in die zin vergelijkbaar met talloze andere inheemse en Romeinse goden, zoals Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, Jupiter Heliopolitanus, etc. Het Verdwijnen van Elagabalus uit Rome had dan ook Geen Gevolgen voor de Romeinse Cultus van Sol. In Tegen Deel, die won in de Volgende Decennia Juist aan Belang, zoals blijkt uit het Toe Nemend Aan Tal Af Beeldingen van Sol op Munten, de Hogere Status van de Priesters van Sol, en de Toename ook in Andere Contexten van de Rol en Aan Wezigheid van Sol.[12]Sol en MithrasEvenals Elagabalus wordt ook Mithras vaak met Sol Invictus verbonden en heet hij Sol Invictus Mithras. Opvallend is daar bij, dat Sol en Mithras in de Mithreïsche Kunst Altijd als Twee Af Zonderlijke Figuren worden Af Gebeeld, Bij Voorbeeld in het Vaak Af Gebeelde Banket, waar aan beiden deel nemen. De NaamSol Invictus Mithras duidt dus Niet Noodzakelijkerwijs op een Vereenzelviging van Sol en Mithras. Veeleer lijkt er Sprake te zijn van een soort “Harmonische Vereniging van Tegen Gestelden,” volgens Beck een van de “Axiomatische” Kenmerken van de Mithras Cultus. [13]AurelianusKeizer Aurelianus voerde in 274 na Chr. vérreikende hervormingen door in de priesterorde van de Sol-cultus, bouwde een grote openluchttempel voor de zonnegod, en stichtte vierjaarlijkse, meerdaagse spelen voor Sol. Het bronnenmateriaal hiervoor is zeer summier, maar niettemin in grote lijnen consistent en helder. Aurelianus is bovenal conservatief in zijn religieuze hervormingen. Sol wordt ingebed in de Romeinse staatsreligie, naast andere rijksgoden. Voortaan zijn de priesters van Sol lid van het nieuwe collegium van pontifices van Sol, waar ze voordien sacerdotes waren en sociaal een veel lagere rang hadden. De pontifices Solis waren zonder uitzondering vooraanstaande senatoren.[14]. In het meest recente onderzoek is men het erover eens dat Aurelianus geen nieuwe zonnegod heeft ingevoerd; zijn hervormingen hadden betrekking op de eeuwenoude cultus van Sol in Rome.
[15] Berrens ontkracht ook de theorie dat Aurelianus een specifieke zonnegod, de al dan niet uit Syrië afkomstige Sol Invictus, naar voren schoof. Hij wijst erop dat Sol op munten van Aurelianus vaker Oriens (de opkomende) als bijnaam heeft dan invictus, en dat beide termen niet nieuw zijn.[16] Hijmans voegt daaraan toe dat er ook geen enkel iconografisch onderscheid is dat kenmerkend is voor Sol Invictus, en hij wijst erop dat de veertien pontifices Solis die we uit laat-derde- en vierde-eeuwse inscripties kennen gewoon van Sol spreken, zonder nadere aanduiding.[17] Aurelianus voerde deze hervormingen door in het najaar van 274, toen hij in Rome zijn overwinningen in Palmyra en Gallië vierde. Bij die gelegenheid stelde hij ook de vierjarige spelen voor Sol in. Julianus verwijst in zijn Hymne voor koning Helios (geschreven kort na de jaarwisseling in 363) naar deze spelen, die in 362 voor de 23ste keer gehouden waren, en maakt duidelijk onderscheid tussen deze meerdaagse spelen en het feest van Sol van 25 december dat slechts één dag duurde. In de acht jaar eerder geschreven Kalender van Filocalus is eveneens sprake van meerdere feestdagen voor Sol, waaronder van 18-21 oktober een meerdaags evenement. Uit andere bronnen blijkt dat Aurelianus zijn triomf vierde tegelijk met de eerste spelen voor Sol. Ook de inwijding van de nieuwe tempel vond op dat moment plaats, dus rond 18-21 oktober, en niet op 25 december.[18]ConstantijnDe cultus van Sol Invictus bleef een belangrijk fundament voor het keizerlijk gezag tot het decreet van Theodosius I de dato 27 februari 380, dat bepaalde dat alleen Niceens christendom acceptabel was als religie. Zelfs Constantijn de Grote liet voor zijn (veronderstelde) bekering tot het christendom munten slaan met afbeelding van Deus Sol Invictus, en liet per decreet de dato 7 maart 321 de ‘dag van de zon’ de tegenwoordige zondag (dies Solis) tot officiële Romeinse rustdag uitroepenSol Invictus en het Christendom

Christus afgebeeld als Sol Invictus (foto Wikipedia)Het christendom nam enkele gebruiken over van de Sol Invictus cultus, hetgeen duidelijk wordt in de vroeg-christelijke iconografie waarin Christus wordt afgebeeld met een zonnekroon, in de zonnestrijdwagen van ApollonHelios; en hij de titel van “zon van gerechtigheid”[19] krijgt toebedeeld. In dit verband wordt ook het zonnerad als Christussymbool gebruikt.Daarnaast zijn er parallellen aangetoond tussen de Dies Natalis Solis Invicti en Kerstmis.[20]Zie ook</h2

Bronnen, Noten en of Referenties

 1. Zie Halsberghe, 1972
 2. Hijmans 1996, Wallraff 2001, Matern 2002, Hijmans 2009
 3. Tacitus, Publius Cornelius,  Annales, Vertaling Jaarboeken, 15.74,1
 4. Quintilianus,  Marcus FabiusmInstitutio Oratoria ,1.7.12
 5. Hijmans, 2009, 2 – 3
 6. Hijmans 2009, 3
 7. CILVI, 715
 8. Zie bijvoorbeeld Halsberghe, 1972
 9. Hijmans, 1996
 10. Berrens, 2004, 184 – 198
 11. Hijmans 2009, 17 – 20
 12. Hijmans 2010
 13. Beck, R, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, 200, Page 6
 14. Alaric Watson, Aurelian and the Third Century, 2004: 201ff; zie ook Hijmans 2010.
 15. Hijmans 1996 & 2010: 385-6; Wallraff 2001: 12-13; Matern 2002: 35-39; Berrens 2004: 235-242; Neue Pauly 11, 694 s.v. Sol D (Richard Gordon).
 16. Berrens 2004: 194-198
 17. Hijmans 1996 (iconoggrafie) & 2010: 408-9.
 18. Hijmans 2010: 389-393. Er is geen enkele bron die het feest van 25 december in verband brengt met Aurelianus.
 19. Maleachi 3:20 (in sommige vertalingen genummerd als 4:2)
 20. Christmas, Catholic Encyclopedia, 1913 — Zie in genoemd lemma het kopje “Natalis Invicti”

Literatuur

 • Berrens, Stephan 2004. Sonnenkult und Kaisertum von den Severern bis zu Constantin I. (193–337 n. Chr.). Franz Steiner Verlag; Wiesbaden. ISBN 978-3-515-08575-5
 • Hijmans, Steven 2003. Sol Invictus, the Winter Solstice, and the Origins of Christmas, Mouseion 3.3, 377–398. issn 1496-9343. zie hier
 • Hijmans, Steven 2009. Sol : the sun in the art and religions of Rome 90-367-3931-4 zie hier
 • Matern, Petra 2002. Helios und Sol : Kulte und Ikonographie des griechischen und römischen Sonnengottes. Ege Yayınları ISBN 978-975-8070-53-4

Externe links

Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Sol Invictus op Wikimedia Commons.

Categorieën

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 14 apr 2022 om 16:05

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wikipedia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sol+Invictus