WIJ, HET NEDERLANDSE VOLK – RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK

RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK

Wij , het Nederlandse Volk, We, the People of the Netherlands, handelend vanuit onze Onvervreemdbare Rechten uit het Internationaal Volken Recht, de Conventies van Genève, ons door
God Gegeven Recht, het Natuur Rechten het (Commune) Straf Recht laten hier bij aan Allen en in het Bijzonder Die Genen, die zich Schuldig maken aan Misdaden tegen de Menselijkheid en of op Basis
van een Redelijk Vermoeden van Schuld aan dergelijke Misdrijven als Verdachte kunnen worden aan gemerkt, weten zo als Hier Na zal worden Over Wogen, Verklaard en Aan Gezegd.

Overwegende dat

(1)

Op 14 juni 1992 onze Voormalige Regerings Functionarissen Ruud Lubbers en Hans van den Broek in Rio de Janeiro in het Geheim met de Particuliere OrganisatieUnited Nations” (UN) en 192 Nationale Staten een Civiel Rechtelijke Overeenkomst sloten, welke wordt aangeduid als AGENDA 21 “. Deze Civiel Rechtelijke Overeenkomst (Geen Verdrag) ligt aan de Basis van de in gang zijnde
en in een Stroom Versnelling Geraakte Wereld Wijde Macht S Greep, waarbij de Macht der Nationale Staten wordt gegrepen door en ten Behoeve van de UN en de Genen, die de UN Controleren en
er Mee Samen Werken;

(2)

De UN en de aan haar Gelieerde Organisaties zo als de World Health Organisation (WHO), de World Bank, het World Economic Forum (WEF) en de Europese Unie (EU), warden Gedomineerd door Organisaties, die Onafhankelijk zijn van Overheden en waar Noch het Vrije Nederlandse Volk, Noch enig Ander Volk voor heeft Gekozen. Het gaat hier bij om zo genaamde Non Governmental Organisations (NGO S), waar onder de “The Rockefeller Foundation“, de “Bill & Melinda Gates Foundation” en de “Open Society Foundation” van George Soros. Deze NGO S zijn Uiteindelijk het Private Bezit van een Zeer Select Aantal Mensen, die zonder enige Democratische Legitimatie hier mee, onder het Mom van het Dienen van een Maatschappelijk Belang, hun Eigen Doele Na Streven en zich daar mee Exorbitant Verrijken ten op Zichte van Ons, Het Gewone Volk met als Gevolg, dat hun Macht Steeds Verder toe neemt;

(3)

Op 25 september 2015 heeft Mark Rutte in het Geheim in New York de op 14 juni 1992 met de UN en 192 Nationale Staten Gesloten Overeenkomst in Acht Genomen en ter Verdere Uitvoering daar van met de UN en 192 Nationale Staten een Nieuwe Civiel Rechtelijke Overeenkomst Gesloten en Getekend, welke wordt Aan Geduid als AGENDA 2030“. Deze Civiel Rechtelijke Overeenkomst is even min een Verdrag als AGENDA 21. De Overeenkomst AGENDA 2030 behelst de Zo Genaamde “Road Map” (Blauw Druk) voor de Versnelling van de Macht S Overname. Dezr Versnelling wordt Gerealiseerd onder Auspicien van de Particuliere (Niet Democratische) Organisaties UN, het WEF, de Wereld Bank en de WHO;

(4)

Ter Uitvoering van deAGENDA 2030 zijn Overheden als Werktuigen van de UN en de met haar Verbonden NGO S (waar onder het WEF en haar “Great Reset“) gaan functioneren. De Nederlandse Overheid is ter Uitvoering van deze Macht S Overname onder andere over gegaan tot het Steeds Weer op Valse en Mis Leidende Gronden Af Pakken van (Grond) Rechten van Burgers, het (op TermijnOnteigenen van Alle Boeren, het (In) Direct Onteigenen van Particulier Bezit en het Indirect Verplicht Stellen en Injecteren van Zo GenaamdeCovid 19 Vaccins” die Geen Enkel Medisch Doel dienen;

(5)

De Zo Genaamde Covid 19 Vaccins Zeer Giftig voor de Mens zijn gebleken en leiden tot een Vergrote Kans op Ziekten, Onvruchtbaarheid, (Vroeg Tijdig) Overlijden en Modificatie van het Menselijk DNA. Wie deze Zo Genaamde Covid 19 Vaccins laat Injecteren, neemt Deel aan een Genetisch Experiment, dat in Flagrante Strijd met onder andere de Bepalingen van de Nürnberg Code 1947, Artikel 7 IVBPR en Artikel 32 van de Vierde Conventie van Geneve (1949) wordt Uit Gevoerd.
De Huidige Over Sterfte en Grote Aantallen Mis Geboorten zijn toe te schrijven aan de Toe Diening van de Zo Genaamde Covid 19 Vaccins. Daar naast zijn deze Zo Genaamde Covid 19 Vaccins een Middel om verder te komen in de Ontwikkeling van de Trans Humane Mens, die als Slaaf in een Digitale Wereld wordt Gekoppeld aan en Gecontroleerd door het Wereld Wijd Uit Gerolde 5G Net Werk (zie onder andere Patent Recht US 2021 | 0082583 A 1 de Dato 18 maart 2021;

(6)

De Hier Voor Gemelde Zo Genaamde Covid 19 Vaccins zijn ontwikkeld in het Kader van het Al in 2015 Op Gezette COVID Project. Dit Project dient als Onder Deel van de AGENDA 2030 en wordt Formeel Voor Namelijk in Opdracht van de Bill & Melinda Gates Foundation Uit Gevoerd (Project ID 2020). Het wordt Gefinancierd door de World Bank als Onder Deel van de UN. De Project NaamCOVID 19” verwijst naar haar Doel, te weten de In Voering van een Certificate of Vaccination ID (Paspoort), te starten in 2019;

(7)

In het Kader van de AGENDA 2030 en het Covid 19 Project als Belangrijk Onder Deel daarvan de Media (in Handen van de NGO S) in Samen Werking met de Overheden van Nationale Staten (onder
Leiding van de WHO en Gecontroleerd door onder andere het WEF) de Burgers hebben willen doen geloven, dat er van uit China een Leven S Gevaarlijk Virus met de Naam SARS Cov 2
Wereld Wijd is gaan Rond Waren;

(8)

On het Kader van het Covid 19 Project de Gezondheid S Zorg Sector (in Handen van de NGO S) en de Overheden het hebben Doen Voor Komen, als of Vele Mensen Dodelijk werden Getroffen door het
Verzonnen Nieuwe Leven S Gevaarlijk Virus;

(9)

In het Kader van het Covid 19 Project de Burgers met Inzet van de door Overheden en NGO S Gecontroleerde Media en door de Overheid In GeschakeldeInfluencers” in een Toestand van Angst zijn Gebracht en Gehouden. In Combinatie met het Narratief van een Leven S Gevaarlijk Virus resulteerde dit er in, dat een Deel van de Burgers werd Mis Leid en daar om toe liet, dat het werd Geïnjecteerd met de Zo Genaamde Covid 19 Vaccins, die Valselijk als  Enige Effectieve en Volstrekt Veilige Remedie voor het Verzonnen Nieuwe Virus werden Aan Geprezen;

(10)

Bij het in Angst brengen van het Nederlandse Volk, de Rechten van het Vrije Nederlandse Volk Steeds op Valse Gronden werden Af Gepakt door onder andere de Burgers te Verplichten om Ander Halve Meter Afstand van haar Mede Mens te bewaren, het Onder Nemen in Bepaalde Bedrijven of Beroepen Onmogelijk te maken, de Burgers te Verplichten om een Mond Masker te Dragen en een Avond Klok te Gehoorzamen. Dit Zonder, dat hier voor een in de Realiteit Aanwezige Reden aan ten Grond Slag kon worden gelegd. Tegen de Nederlandse Burgers. die zich tegen deze Terreur Verzetten, is door de Nederlandse Overheid Gebruik gemaakt van (Deels) onder Commando van Vreemde Mogendheden Staande Militaire Politie (Romeo S) die Zwaar Geweld hebben Gebruikt tegen het Vrije Nederlandse Volk. Zulks terwijl de Nederlandse Politie en het Nederlandse Leger en de Nederlandse Rechterlijke Macht het Vrije Nederlandse Volk Geen Bescherming meer boden en een Aantal van de Dienders daar uit Zelfs mee werkten aan Ernstige Oorlog S Misdrijven tegen het Vrije Nederlandse Volk. Op deze Wijze is aan het Vrije Nederlandse Volk begin 2020 Feitelijk de Oorlog Verklaard;

(11)

In het Kader van de AGENDA 21, de AGENDA 2030 en het Covid 19 Project de Omvang van de Wereld Bevolking Sterk zal worden Gereduceerd, omdat het met Behulp van de Zo Genaamde Covid 19 Vaccins wordt Ontdaan van die Mensen, die Corrupte Wereld LeidersUseless Eaters” noemen. De Zo Genaamde Covid 19 Vaccins zijn in Werkelijkheid een Bio Wapen, dat Middels Injecties tegen de Bevolking wordt In Gezet voor het Mogelijk Maken van een Bizarre Toekomst Visie, genaamd The New World Order“, waar bij Vrije Mensen worden Gereduceerd tot “Hackable Animals“(= Stelling van het World Economic Forum). De Bedoeling is, dat in 2030 een Leider met Wereld Wijd Gezag in deze Nieuwe Wereld Orde wordt Geïnstalleerd.
Dit is de Kern Doel Stelling van de AGENDA 2030.

RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK

Verklaren Wij, het Vrije Nederlandse Volk, als volgt

(1)

Wij kennen onze door God en de natuur aan de mens gegeven rechten, zoals die onder andere zijn opgetekend door een van de grootste, zo niet de grootste en meest invloedrijke rechtsgeleerde van de menselijke geschiedenis, te weten Hugo de Groot, in zijn boek “Over het recht van Oorlog en Vrede” (1625) en het ook in het 2nd Amendement van de Amerikaanse constitutie (sinds 4 mei 1945) voor Nederlandse burgers (via wetgeving als onderdeel van de opvolger van SHAEF) en in de conventies van Geneve opgetekende recht om zich te verdedigen, te bewapenen en zijn wapens binnen het grondgebied van Nederland tegen iedere vijand van het vrije Nederlandse volk te gebruiken, dan wel iedere vijand van het vrije Nederlandse volk middels burgerarrest te arresteren en (zodra dit is opgericht) over te dragen aan de gezaghebbers van het Nederlandse Volkstribunaal en iedere vijand van het vrije Nederlandse volk bij gepleegd verzet tijdens de arrestatie of in het gevecht te doden;

(2)

Wij weten dat in het kader van de AGENDA 21, de AGENDA 2030 en het Covid-19 project in opdracht van een vreemde mogendheid een oorlog wordt gevoerd tegen (onder andere) het vrije
Nederlandse volk. Het beleid en de acties van het huidige Nederlandse bestuur zijn gericht op de Great Reset van de Nederlandse samenleving, waarbij het Nederlandse bestuur uitsluitend nog deze geheime agenda’s dient en niet langer de belangen van het vrije Nederlandse volk;

(3)

Wij weten, dat deze Oorlog gekenmerkt wordt door Psychologische Oorlog S Voering, waar bij de Overheid, de Media en de Gezondheid S Sector de Leiding op het Nederlandse Slag Veld hebben,
terwijl zij Zelf worden Geregeerd door de UN en de WHO, de NGO S (waar onder het WEF) en een Zeer Select Aantal Nensen daar achter;

(4)

Wij weten dat de Plegers van de misdrijven tegen de menselijkheid onder andere grote invloed hebben op het functioneren van de Staten Generaal (eerste en tweede kamer), de regering, het lokale bestuur, de rechterlijke macht, de advocatuur, defensie, de (redactie van de) mainstream media, de ziekenhuisorganisaties, de farmaciebedrijven, de universiteiten en (hoge) scholen, de GGD’s , het RIVM, het OMT, het bestuur van de Veiligheidsregio’s, het Lareb, het bankwezen, de verzekeraars, de openbaar vervoersbedrijven, de postbedrijven en de pakketdiensten, de televisie- en internet gerelateerde omroepen en ondememingen en de sociale media bedrijven;

(5)

Wij weten dat de inzet van de zogenaamde Covid 19 Vaccins in feite de inzet van een biowapen is en dat wat in naam van de gezondheid wordt gepropageerd in werkelijkheid genocide is;

(6)

Wij constateren, dat onze Leiders, waar onder Mark Rutte en Willem Alexander van Amsberg (als Onder Tekenaar van Alle WettenBij GratieGods“) en al hun Mede Plegers jegens het Vrije Nederlandse Volk Hoog Verraad hebben gepleegd door Niet Langer het Nederlandse Volk te dienen, maar te handelen in Lijn met de Plannen van een Vreemde Mogendheid, waarbij de rechten en belangen van het vrije Nederlandse volk geweld worden aangedaan;

(7)

Wij hebben de plegers van de misdrijven tegen de menselijkheid die tegen het vrije Nederlandse volk zijn begaan meer dan twee jaar door middel van vredelievende demonstraties, het zoeken van een humane en Rationele Dialoog als mede door het Voeren van Juridische Procedures tot Inkeer willen brengen. Wij weten nu dat die middelen niet effectief zijn en hebben daardoor geen andere keuze en ook de plicht om van onze rechten gebruik te maken en de plegers van de misdrijven tegen de menselijkheid te arresteren, te doen berechten en hen daarbij indien nodig te doden;

(8)

Wij zullen in het Belang van het Vrije Nederlandse Volk, de Mensheid en de Menselijke Waarden onze Rechten, net zo lang uitoefenen totdat alle arrestaties van plegers en verdachten zijn uitgevoerd en de berechting en bestraffing van hen heeft plaatsgevonden, ongeacht hoelang dit duurt, hoeveel mensenlevens dit kost en wat de door de plegers van de misdaden tegen de menselijkheid gecontroleerde instituties en bedrijven hierover zullen beslissen en hiertegen zullen ondernemen.

RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK

Doen wij, het Vrije Nederlandse volk, de volgende onherroepelijke aanzegging die ons het recht geeft om de plegers van de misdaden tegen de menselijkheid te arresteren, te
berechten en hen zo nodig in bet kader daarvan te doden:
Met ingang van 20 september 2022 wordt op bet Nederlands grondgebied geen hoger door mensen voortgebracbt gezag meer erkend dan dat van bet vrije Nederlandse volk.
Wij, het Vrije Nederlandse volk, verklaren met ingang van deze dag niet meer te worden vertegenwoordigd door bet buidige zogenaamde bestuur (gemeente, provincies, waterscbappen, staten generaal, etc.). Het vrije Nederlandse volk is soeverein en slecbts ondergescbikt aan God. Wij, bet vrije Nederlandse volk, bepalen dat met ingang van deze dag de volgende regels gelden:

(1)

Het is verboden om de soevereiniteit van het vrije Nederlandse volk op welke wijze dan ook aan te tasten. De soevereiniteit van het vrije Nederlandse volk kan niet worden afgestaan doch hoogstens in opdracht van het vrije Nederlandse volk worden toevertrouwd aan personen, organisaties en instellingen die onder gezag staan van het vrije Nederlandse volk en haar soevereiniteit en gezag onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk erkennen en of, voor zover het betreft natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) – bereid zijn om desverlangd ten blijke van hun instemming
hiermee de eed of de belofte af te leggen aan het vrije Nederlandse volk.

(2)

Het is voor eenieder, en in het bijzonder voor diegenen die bij de (semi) Nederlandse overheid een functie bekleden, in de gezondheidszorg werkzaam zijn, werkzaam zijn in de massamedia of het
onderwijs, verboden om direct dan wel indirect uitvoering en/ of steun te geven aan de plannen van een vreemde mogendheid (waaronder AGENDA 21, de AGENDA 2030, het Covid-19 project en de
Great Reset). Hierdoor is bet onder andere niet meer toegestaan om

(a)

De zo genaamde Covid 19 Vaccinaties te Verhandelen, Aan te Prijzen en of te Injecteren;

(b)

De lucht te vervuilen onder andere door middel van het verspreiden van allerhande chemicalien en metalen met vliegtuigen en drones (zogenaamde ‘chemtrails’);

(c)

Een beleid te voeren dat gericht is op onteigening van boeren, vissers, tuinders, overige MKB ondememers en burgers. Het is niet toegestaan de productiemogelijkheden van boeren, vissers, tuinders en overige MKB ondememers onevenredig aan te tasten;

(d)

De zo genaamde 5G antennes te activeren, het netwerk daarvan uit te breiden, windmolens te plaatsen en parken met zonnepanelen aan te leggen;

(e)

Valse Nieuws Uitingen te brengen die Betrekking hebben op Covid 19, de toestand van klimaat en of milieu, de Toestand met de OekraYne, iedere mededeling met als doe! een ongegronde
angst bij het vrije Nederlandse volk te veroorzaken, dan wel

(f)

In het onderwijs kinderen, leerlingen en studenten over deze onderwerpen een valse voorstelling van zaken te geven.
Handelen in strijd met de bovengenoemde bepalingen staat gelijk aan een oorlogsmisdrijf, hetwelk op enig moment als zodanig zwaar zal worden bestraft.
Aan de verspreiding van het nieuws van de onafhankelijke altematieve media zoals De Andere Krant, Gezond Verstand, De Vrije Omroep (DVO), LNN Media, BlackBox Media (BLCKBX), etc. en alle altematieve App-groepen op Telegram en Signal moet door de huidige main stream media volledige medewerking worden gegeven. Censuur daarvan staat gelijk aan een oorlogsmisdrijf, het welk op enig moment als zodanig zwaar zal worden bestraft.
De zogenaamde publieke zenders, die worden betaald door het vrije Nederlandse volk, zijn vanaf 20 september 2022 verplicht al hun kanalen en faciliteiten open te stellen voor de hierboven genoemde onafhankelijke altematieve media. Tegenwerking daarvan staat gelijk aan een oorlogsmisdrijf, hetwelk op enig moment als zodanig zwaar zal worden bestraft.

(3)

Alle gezagsdragers die voor 20 september 2022 bevoegd waren om op Nederlands Grond Gebied in de uitoefening van hun functie een wapen te dragen, waaronder Militairen, Politie Dienders, Gemeentelijke Handhavers en BOA S, douaniers, et cetera, dienen in de uitoefening van hun functie het gezag van het vrije Nederlandse volk te erkennen door middel van het dragen van een te alien tijde duidelijk zichtbare Witte Band om de Rechter Boven Arm.
Voertuigen waarvan zij zich voor hun Functie bedienen, dienen te zijn voorzien van een te allen tijde duidelijk zichtbare Witte vlag. Deze tekenen gelden als intemationaal oorlogsteken, waarmee de persoon in kwestie zich over geeft aan het vrije Nederlandse Volk en haar Soevereiniteit Onvoorwaardelijk en Onherroepelijk erkent.

(4)

Voor de gezagsdragers als bedoeld bij (3). geldt dat zij van af 20 septemBer 2022 niet Ianger bevoegd zijn tot het Bezit en Houden van een Wapen en het Dragen en Gebruiken daar van.
Uitsluitend de Gezaghebbers van het Vrije Nederlandse Volk, die daar toe Schriftelijk zijn Gemachtigd door de Gezaghebbers van het Nederlandse Volks Tribunaal kunnen hen van dit Verbod Schriftelijk Vrijstelling verlenen.

(5)

Personen die misdaden tegen de menselijkheid en in het bijzonder tegen het vrije Nederlandse volk hebben begaan en of te dien aanzien als Verdachte kunnen worden aan gemerkt, gelden als Vijand van het Vrije Nederlandse Volk. Person en die handelen in Strijd met een of meer van de hier boven bij (1), (2), (3), en of (4) gestelde Regels gelden zolang het Volks Tribunaal niet anders heeft beslist, als Vijand van het Vrije Nederlandse Volk.

(6)

Een Ieder, die behoort tot het Vrije Nederlandse Volk, heeft de Plicht om zich in te zetten voor de Arrestatie en Berechting van de Plegers en Verdachten van Misdrijven tegen de Menselijkheid en in het Bijzonder de welke tegen het Vrije Nederlandse Volk zijn Gepleegd en is Bevoegd om zich te Verdedigen, te Bewapenen en zijn Wapens binnen het Grond Gebied van Nederland tegen Iedere Vijand van het Vrije Nederlandse Volk te gebruiken, dan wel Iedere Vijand van het Vrije Nederlandse Volk middels Burger Arrest te Arresteren enOver te Dragen aan de Gezaghebbers van het Nederlands Volks Tribunaal en Iedere Vijand van het Vrije Nederlandse Volk bij Gepleegd Verzet tijdens de Arrestatie of in het Gevecht te Doden.

(7)

Aan Vijanden van het Vrije Nederlandse Volk kan in Geen Geval Amnestie worden verleend, indien deze na 20 september 2022 op welke Wijze dan ook de Belangen van een Vreemde Mogendheid op Nederlands Grond Gebied hebben Gediend. Ten Aanzien van de Vijanden van het Vrije Nederlandse Volk, die na 20 september 2022 een Vreemde Mogendheid op Nederlands Grond Gebied hebben gediend, geldt, dat een Ieder van het Vrije Nederlandse Volk het Recht heeft om hen op het Nederlandse Grond Gebied Aan te Vallen, te Arresteren en Over te Dragen aan de Gezaghebbers van het Nederlandse Volk S Tribunaal, in dien Nodig te Doden en om hun Bezittingen te Confisqueren en of te Vemietigen.

Aldus wij, het vrije Nederlandse volk
Zeg het voort!

Odysee, September 19th

https://odysee.com/@devrijeomroep:6/Resolutie-van-het-souvereine-Nederlandse-volk:c