Wethouder Jelle Beemsterboer – Hond mag meer dan wij + Schager wethouder strijdt tegen ’gijzeling’ door stikstof en pleit voor versoepelen van ’ondergrens’ uitstoot bij natuurgebieden

Hond mag meer dan wij

Is het eerlijk, dat er zoveel bouwprojecten stilliggen door de stikstofuitspraak van de Kroon? Nee.

De laatste weken is er elke dag nieuws over stikstof. Veel plannen zijn in een impasse gekomen doordat de hoogste bestuursrechter het toepassen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft verboden. ABN AMRO berekende, dat er door het bevriezen van projecten veertien miljard euro aan investeringen in het geding is.

Vanaf 1990 is de uitstoot van stikstof in Nederland flink afgenomen. Met liefst zo’n veertig procent, zo leren cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Natuurlijk weet ik, dat de uitstoot officieel nog steeds te veel is.

Maar kennelijk hebben bijzondere plantjes in beschermende natuurgebieden als de duinen daar weinig last van. Dat blijkt bijvoorbeeld uit recente ecologische onderzoeken. Is het dan eerlijk, dat er nu zoveel projecten stil liggen?

Als wethouder merk ik de ernstige gevolgen van vertragende projecten voor woningzoekenden en ondernemers. Het gaat in onze gemeente om dertig tot veertig projecten. Daarvan is er een deel vergevorderd, zoals plannen in Petten en Callantsoog.

Schagen is, zoals veel gemeenten, op zoek naar oplossingen. Wat kunnen wij zelf doen om uit de impasse te komen? Bij dit zoeken ben ik de uitstoot van projecten gaan vergelijken met andere effecten op een Natura 2000 gebied, Europees beschermde natuur. Ik liet mij adviseren door een natuurkundige, een ecoloog en een jurist.

Ik kom tot de conclusie, dat het effect van de stikstofuitstoot van veel projecten verwaarloosbaar klein is. Ik pleit voor een werkbare ondergrens, zodat er voor projecten met verwaarloosbare stikstofuitstoot geen aanvullend onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Dat scheelt veel tijd, geld en onzekerheid.

Een voorbeeld van een project met een verwaarloosbare stikstofuitstoot is het plan voor tachtig strandhuisjes bij Petten.

Europese en Nederlandse wetgeving eisen, dat we Natura 2000 gebieden zo beheren, dat bepaalde beschermde soorten groeien of gelijk blijven in aantal. De wetten gaan dus niet specifiek over stikstof. Wel heeft stikstof effect op een aantal beschermde planten.

De Nederlandse natuurgebieden kennen veel soorten, die gedijen op schrale grond. Stikstof maakt de grond minder schraal en zorgt, dat andere planten, zoals brandnetels en paardenbloemen, de beschermde soorten kunnen overwoekeren. Duitsland past dezelfde Europese natuurwet toe en kijkt ook naar de effecten van stikstofuitstoot. De ondergrens voor stikstofuitstoot van een project is daar zeventig mol per hectare per jaar. In Nederland is dat nu precies 0,00 mol per hectare per jaar. Een mol staat voor veertien gram stikstof. Het is logisch, dat onze ondergrens lager is dan die van Duitsland, want Nederland heeft meer stikstofgevoelige planten.

Hoeveel stikstof levert een werkbare ondergrens op? Ik heb gekeken naar andere alledaagse effecten op de hoeveelheid stikstof in een Natura 2000 gebied. Als een hond elke dag twee keer wordt uitgelaten in een Natura 2000 gebied, veroorzaakt de urine van het dier 0,12 mol per hectare per jaar in dat hele gebied. Een ander voorbeeld. Het effect van een vlucht ganzen, die neerstrijkt is nog veel groter. Die groep ganzen brengt per keer 1,27 mol stikstof in de natuur. Een grens van 0,00 is dus ridicuul.

Verhoging van de limiet van 0,00 naar 0,12 mol per hectare per jaar vind ik redelijk. Met deze ondergrens zijn de meeste bouwprojecten snel mogelijk, en genieten stikstofgevoelige soorten toch bescherming. Het kabinet kan de ondergrens op korte termijn vaststellen via een algemene maatregel van bestuur.

Jelle Beemsterboer (CDA) is wethouder van Schagen.
Hij is van Ruimte & Economie.

Helderse Courant, 20 september 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190920_51915825/hond-mag-meer-dan-wij-zegt-wethouder-jelle-beemsterboer-over-stikstofkwestie-en-doet-een-voorstel

Schager wethouder strijdt tegen ’gijzeling’ door stikstof en pleit voor versoepelen van ’ondergrens’ uitstoot bij natuurgebieden

Schager wethouder Jelle Beemsterboer (NHD)

Wethouder Jelle Beemsterboer (NHD)

Schager Wethouder Jelle Beemsterboer (ruimte en economie) laat het er niet bij zitten. Hij voelt zich beknot door de Raad van State.

De natuur heeft ondernemend Nederland in haar greep. Ons land is gegijzeld door 166 Natura 2000 gebieden. Zo’n achttienduizend voorgenomen bouwprojecten in ons land staan op slot door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Ridicuul, als je er goed over nadenkt. Waar zijn we in vredesnaam met z’n allen mee bezig? Daarom kom ik met een voorstel. In de hoop op een landelijke discussie, om op korte termijn iets open te kunnen breken.

Het voorstel van de CDA’er gaat over het toestaan van extra stikstofoxiden bij nieuwbouw in de buurt van Natura 2000 gebieden. Het duin tussen Den Helder en Callantsoog is zo’n gebied. Net als het Zwanenwater en de Pettemer Duinen. Alle Natura 2000 gebieden zijn Europees beschermd.

0,00

De Raad van State heeft gemeenten en provincies verboden bij bouwprojecten vooruit te lopen op komende maatregelen om de vervuiling van stikstof te beperken. Duizenden plannen moeten opnieuw worden beoordeeld. De limiet van extra stikstof dat een project bij een natuurgebied mag veroorzaken, is inmiddels verlaagd tot nul, 0,00.

Beemsterboer: “Tot niks dus. Dat was 0,05. Die ondergrens was al onwerkbaar, maar nu is het helemaal te gek. Wat willen we in Nederland? Mensen moeten een dak boven hun hoofd kunnen hebben. En voor al deze mensen moeten er recreatieve voorzieningen zijn. Dat kan ook bij Natura 2000 gebieden als je weet dat het goed gaat met de beschermde plantjes in het duingebied lang de kust in de Noordkop. De jongste ecologische rapporten wijzen dat uit.

Wel haalbaar

De wethouder pleit voor verhoging van de ondergrens extra stikstof naar 0,12. ,”Dat lijkt nog steeds heel weinig, maar biedt mogelijkheden. Veel bouwplannen zijn dan wel haalbaar.

Beemsterboer heeft zijn voorstel voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Helderse Courant, 21 september 2019, 19:59

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190920_28337725/schager-wethouder-strijdt-tegen-gijzeling-door-stikstof-en-pleit-voor-versoepelen-van-ondergrens-uitstoot-bij-natuurgebieden

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jelle+Beemsterboer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schagen
https://robscholtemuseum.nl/?s=stikstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000