Werkgroep Stationslocatie – Inzake het Bezwaarschrift tegen het genomen Verkeersbesluit AU16.10976 en de afgegeven Omgevingsvergunning Reconstructie Stationslocatie Den Helder AU16.11044/W16669

Den Helder, 29 december 2016

Inzake het Bezwaarschrift tegen het genomen Verkeersbesluit AU16.10976 en de afgegeven Omgevingsvergunning  Reconstructie Stationslocatie Den Helder AU16.11044/W16669

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Namens de Werkgroep Stationslocatie, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, ontvangt u ons gezamenlijke bezwaar tegen het genomen Verkeersbesluit en de afgegeven Omgevingsvergunning voor de Reconstructie Stationslocatie.

Ondergetekenden verzoeken u per direct dit bezwaarschrift door te zenden aan de Commissie Beroep en Bezwaar en de gemeenteraad van Den Helder.

Ondergetekenden wonen en/of werken op de Boerhaavestraat, Middenweg, Julianaplein en omgeving te Den Helder en zijn hierdoor direct belanghebbenden. Wij verzoeken c.q. eisen van het College van Burgemeester en Wethouders onze bezwaren te behandelen, samen met de gemeenteraad Den Helder, alvorens er wordt gestart met de geplande werkzaamheden ten bate van de zogenoemde Reconstructie van de Stationslocatie te Den Helder.

Wij verzoeken c.q. eisen, dat het College van Burgemeester en Wethouders per direct besluit het Verkeersbesluit en de Omgevingsvergunning op te schorten tot alle bezwaren van de Werkgroep Stationslocatie zijn behandeld.
Mocht het College van Burgemeester en Wethouders hieraan geen gehoor geven door vóór 3 januari 2017 schriftelijk te reageren, de media te informeren, het Verkeersbesluit en Omgevingsvergunning tot nader orde te bevriezen en onze bezwaren in behandeling nemen, zal dit Bezwaarschrift door de ondergetekenden worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem.
Bij de Rechtbank te Haarlem zal dan om een Voorlopige Voorziening worden gevraagd ten einde de werkzaamheden stil te leggen tot het moment, waarop gemeente Den Helder dit Bezwaarschrift op procedureel juiste wijze inhoudelijk heeft behandeld.

Ook zullen ondergetekenden bij het aanvragen van een Voorlopige Voorziening bij de Rechtbank te Haarlem melding maken van het feit, dat het College van Burgemeester en Wethouders, in samenwerking met Zeestad bv/cv, de aanvraag voor het verkeersbesluit te laat heeft ingediend.
De gemeente Den Helder heeft wel al in een vroeg stadium, namelijk op 20 april 2016 in het Noordhollands Dagblad (begeleid door een videopresentatie van het voorgenomen plan) publiekelijk gemeld, dat begin januari 2017 begonnen zou worden met de Reconstructie van Stationslocatie Den Helder.
Op 8 augustus 2016 heeft de gemeente zelfs al een bouwbord op de Stationslocatie doen plaatsen, waar veel media aandacht aan is gegeven. Echter het Verkeersbesluit en de Omgevingsvergunning zijn pas zeer kort voor de start van de werkzaamheden gepubliceerd, namelijk pas op 11 december 2016 het Verkeersbesluit en op 18 december 2016 de Omgevingsvergunning in Den Helder op Zondag, respectievelijk 19 en 14 werkdagen overlatend voor bezwaar tot de aangegeven startdatum van de werkzaamheden op 9 januari 2017.
Ook zijn de ontworpen tekeningen van de voorgenomen Reconstructie pas op het laatste moment vrijgegeven aan de omwonenden tijdens een informatieavond in de Bibliotheek School 7 op 14 december 2016, pas op 19 december 2016 zijn de tekeningen door Zeestad bv/cv gepubliceerd op http://zeestad.nl en http://ruimtelijkeplannen.nl. Door deze late publicatie konden ondergetekenden de uitwerking van het Verkeersbesluit van 11 december 2016 pas op 19 december inzien.
Door de hiervoor beschreven wijze van handelen ontneemt de gemeente Den Helder ondergetekenden het recht op een normale bezwaarschrift procedure en dwingt zij  de bezwaarmakers dit bezwaar voor te leggen aan de rechtbank, omdat de voorgenomen werkzaamheden al dreigen te beginnen voor de normale procedure van Beroep en Bezwaar van 6 weken in acht is genomen en de bezwaren zijn behandeld.

Ondergetekenden wijzen het College van Burgemeester en Wethouders er op, dat zij zich voor deze onzorgvuldige handelwijze als grootaandeelhouder van Zeestad cv/bv  niet kan verontschuldigen door het gegeven, dat de vergunningen zijn verleend aan een extern bedrijf.
Door het meerderheidsbelang van de gemeente Den Helder en doordat een wethouder zitting heeft in de AVA (Algemene Vergadering Aandeelhouders) van Zeestad cv/bv hebben ondergetekenden in deze te maken met een bedrijf, dat volledig afhankelijk is van de gemeente Den Helder.

Naast de inhoudelijke bezwaren tegen deze Reconstructie Stationslocatie maken ondergetekenden ook bezwaar tegen de wijze van de totstandkoming van het plan.
Het door de gemeente Den Helder gebruikte bestemmingsplan uit 1974 en 1979 zien de ondergetekenden niet als het vigerend bestemmingsplan, ook omdat de gemeente zich niet gehouden heeft aan de bestaande wetgeving en de uitspraak van de Raad van State op 15 januari 2015.

Conform Artikel 3.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening (http://maxius.nl/wet-ruimtelijke-ordening/artikel3.1) zijn gemeenten verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar.
Indien geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het plangebied, kan het bestemmingsplan na 10 jaar actueel verklaard worden door de gemeenteraad. Slechts dan hoeft er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt te worden.
Alleen heeft de gemeenteraad van Den Helder dit bestemmingsplan van 1979 nooit actueel verklaard en staat het plan voor de nieuwe bestemming pas geagendeerd in de Bestuurlijke Planning in het 2e kwartaal van 2017. Van dit nieuwe bestemmingsplan heeft de gemeente Den Helder ook nog altijd geen voorontwerp gepresenteerd, waarop een zienswijze kan worden gegeven.
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Actueel/Microsoft-Word-20161006-bestuurlijke-planning.pdf

Conform artikel 3.1 lid 5 van de Wet Ruimtelijke Ordening dient de gemeente bekend te maken, van welke gebieden geen actueel bestemmingsplan bestaat. Een document “Locaties bestemmingsplan ouder dan 10 jaar” (waarop de locaties aangegeven dienen te worden, waar een bestemmingsplan voor geldt, dat ouder is dan 10 jaar) ontbreekt.

Op de site van gemeente Den Helder, https://www.denhelder.nl/, en op de site van http://openbarebekendmakingen.nl is dit document tot dusver niet geplaatst en is ook geen vergelijkbaar document te vinden. 

De gemeente Den Helder houdt zich door haar handelwijze niet aan de Wet Ruimtelijke Ordening, waar het gaat om artikel 3.1 en Artikel 3.1 , lid 5, dat op 20 oktober 2006 is ingegaan en gepubliceerd werd in de Staatscourant.

In 2014 heeft de gemeenteraad van Den Helder een bestemmingsplan aangenomen voor de ontwikkeling van een stadhuis op de stationslocatie.
Meerdere ondergetekenden hebben via een procedure bij de Raad van State op 29 juni 2014 gevraagd om vernietiging van het Bestemmingsplan Stationslocatie 2014. De indertijd in dit bestemmingsplan uit 2014 aangegeven contouren van het Verkeersplan zijn nagenoeg gelijk gebleven aan de huidige voorliggende tekeningen voor de Reconstructie Stationslocatie. Dus van een fundamenteel verschillend plan is geen sprake.
 De Raad van State heeft het bestemmingsplan Stationslocatie 2014 bij uitspraak op 15 januari 2015 vernietigd.

Dat het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State, heeft de gemeente Den Helder gemeld op de website http://ruimtelijkeplannen.nl.
De oude bestemmingsplannen uit 1974 en 1979 daarentegen staan niet vermeld op deze website of de eigen site van de gemeente Den Helder.

Het Stedenbouwkundig Plan Stationsomgeving Den Helder van november 2013 was een belangrijk deel van Bestemmingsplan Stationslocatie 2014.
Dit Stedenbouwkundige Plan is samen met het Bestemmingsplan 2014 door de Raad van State vernietigd.
De tekeningen op pagina 13, 15, 16, 18 en 20 in dit plan zijn vrijwel gelijk aan de huidige tekeningen voor de Reconstructie Stationslocatie.
De tekeningen maakten onderdeel uit van de rechtszaak, die aantal omwonenden had aangespannen tegen gemeente Den helder bij de Raad van State. Veel van de toenmalige bezwaren zijn weer actueel geworden door de huidige plannen van de stationslocatie.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-0001/b_NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-0001_tb1.pdf

Ondergetekenden verwijten het College van Burgemeester en Wethouders, dat zij de gemeenteraad geen inspraak heeft gegeven in de huidige plannen voor de stationslocatie. Ook heeft zij heeft nagelaten de gemeenteraad van Den Helder tijdig een bestemmingsplan “Stationslocatie” voor te leggen, zoals per motie met kenmerk AU14.05233 is besloten op 6 mei 2014 en door de uitspraak van de Raad van State van 15 januari 2015 is aangegeven. Ondergetekenden hadden dan via een zienswijze de gemeenteraad opnieuw kunnen wijzen op de al bestaande bezwaren, die nu wederom geldig zijn.

Als laatste bezwaar over de tot dusver gevolgde procedure zijn ondergetekenden van mening, dat niet alle belanghebbenden van de Stationslocatie zijn gehoord.
Tijdens de bijeenkomst van 14 december 2016 is duidelijk geworden, dat niet gesproken is met de toekomstige bewoner van de Watertoren, de heer Christiaan Koks. Ook de RABOBank, gevestigd op de hoek van het Julianaplein en de Middenweg, is niet benaderd. Met het Rob Scholte Museum, sinds 2013 gevestigd in het voormalig postkantoor, in de persoon van Rob Scholte heeft Zeestad bv/cv wel over de plannen gesproken, maar over de door hem toen gemaakte bezwaren heeft nooit terugkoppeling plaats gevonden en deze zijn slechts heel gedeeltelijk terug te vinden in de nu voorliggende plannen.
Ook de nog in leven zijnde architect van het station, dat dateert uit 1958, de heer Joos van der Grinten, is niet geraadpleegd. Aangezien het hier een beoogd gemeentelijk monument betreft (http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28391408.ece/Den-Helder-zet-zijn-erfgoed-in-de-schijnwerper?), dat geldt overigens ook voor het Hema gebouw en het Rob Scholte Museum, lijkt ons dat niet de juiste gang van zaken. Bij het ontwerp van Van der Grinten hoort niet alleen het stationshoofdgebouw, maar ook het kleine zijgebouw aan westzijde, het terras aan de oostzijde, evenals de V-vormige muur aan de noordzijde en de klokkentoren.

Volgens de tekeningen worden bij de nieuwe inrichting van het stationsgebied in ieder geval de muur aan de noordzijde en terras aan de oostzijde van het station volledig verwijderd, ook al maken zij onomstotelijk en onmisbaar deel uit van het oorspronkelijke Van der Grinten ontwerp. Hiervoor is uitdrukkelijk geen toestemming gevraagd aan de architect, die tot de dag van vandaag persoonlijkheidsrecht en auteursrecht heeft over zijn ontwerp. Het persoonlijkheidsrecht heeft betrekking op het recht van de architect zich te verzetten tegen elke wijziging van het werk, alsmede tegen een misvorming of verminking van het werk, die nadeel toe zou kunnen brengen aan de eer of de naam van de architect.

De heer Joos van der Grinten kan zich alsnog verzetten tegen de aantasting van zijn  geestelijk eigendom, dat plaatsvindt door de voorgenomen sloop van genoemde delen van het station. Van der Grinten heeft verklaard, dat er tot dusver geen enkele communicatie heeft plaats gevonden met de eigenaar van het stationsgebouw NS Vastgoed, gemeente Den Helder en/of Zeestad bv/cv.
Hij is bereid een verklaring af te leggen en beraadt zich op vervolgstappen.
In ieder geval willen ondergetekenden opmerken, dat door de voorgenomen sloop van kenmerkende onderdelen van het Van der Grinten ontwerp de door projectontwikkelaars gemeente Den Helder en Zeestad bv/cv gegeven benaming van het Stationslocatie project, namelijk Reconstructie, aantoonbaar onjuist en misleidend is.
Ondergetekenden willen hierover bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar verder op terugkomen.

Het College van Burgemeester en Wethouders geeft als argument voor de ongepaste haast en haar onzorgvuldige handelwijze, dat de werkzaamheden op de stationslocatie af moeten zijn voor Sail 2017 op 22 juni 2017.
Ondergetekenden wijzen de gemeente er op, dat ook pas na Sail 2017 gestart kan worden met de Reconstructie van de stationslocatie, waardoor het voor de gemeenteraad mogelijk wordt een nieuw geldig bestemmingsplan aan te nemen over de Stationslocatie.
Op deze wijze krijgen ondergetekenden en eventueel andere bezwaarmakers de gelegenheid op de juiste wijze de bezwaarprocedures te doorlopen.

Een vernieuwd stationsplein is niet noodzakelijk om van Sail 2017 een geslaagd evenement te maken.
De afgelopen jaren werden de bezoekers aan grote evenementen als Sail 2012 en de Marinedagen bij Station Den Helder Zuid uit de trein gehaald om per bus naar het evenementen terrein te worden vervoerd. Ook na de voorgenomen Reconstructie van de Stationslocatie zullen de bezoekers van Sail 2017 vanuit Station Zuid in bussen worden vervoerd. De stationslocatie is door de opzet van de huidige plannen sowieso niet geschikt voor een groot aantal voor het vervoer benodigde bussen.

Onze inhoudelijke bezwaren

Naast de hiervoor behandelde procedurele bezwaren hebben ondergetekenden ook meerdere inhoudelijke bezwaren op het voorliggende ontwerp van de Reconstructie Stationslocatie.

De bezwaren tegen het Verkeersplan

Indien ondergetekenden vanuit de Boerhaavestraat met een auto, vrachtwagen of touringcar komen en zich richting Huisduinen, Lands End, boot Texel, het Gemini ziekenhuis en de Polderweg willen verplaatsen, wordt de weg versperd. Genoemde reisdoelen zijn niet meer te bereiken door links af te slaan aan het einde van de Boerhaavestraat en de kruising met de Middenweg. De afslag naar links wordt namelijk volgens het nieuwe plan in zijn geheel opgeheven. Om op een veilige manier richting Noord of West Den Helder te rijden, moet men nu via de rotonde Parallelweg/Kievietstraat rijden. Dat is vanaf de kruising Boerhaavestraat/Middenweg precies een omweg van 1000 meter. De verkeersbewegingen voor het station nemen hierdoor onnodig en onredelijk veel toe. Elk vervoersmiddel met dit reisdoel zal het station twee keer moeten passeren, zowel heen als terug. Het verkeer uit deze reisdoelen richting de Boerhaavestraat en het achterliggende Tuindorp zal het afslaande verkeer richting Parallelweg op de smalle weg van de Boerhaavestraat moeten passeren. Dit gaat tot opstoppingen leiden, helemaal met de snelheidsbeperkende verhoging, die nu al bijna voor elke passerende personenauto het verlies van een uitlaat oplevert.

Het zware vrachtverkeer, bijvoorbeeld trekkers met opleggers en touringcars, die regelmatig gebruik maken van de Boerhaavestraat, onder meer als leveranciers en bezoekers van het station en het Rob Scholte Museum, maar ook vanuit de wijk Tuindorp komend of daarnaar toegaand, zullen veel hinder van het nieuwe plan ondervinden. Leveranciers aan het station krijgen geen ruimte om te laden en te lossen.
Het vrachtverkeer heeft nu ruimte om naar keuze links of rechts af te slaan vanuit de Boerhaavestraat en vanaf de Middenweg richting Boerhaavestraat rechtsaf te slaan. In de nieuwe situatie is de manoeuvreerruimte voor het vrachtverkeer en groepstransport dermate teruggebracht, dat name trailer opleggers de bocht naar rechts niet meer kunnen maken. In de huidige situatie is het voor zwaar vrachtverkeer, wat rechts af wil slaan, nu al bijna onmogelijk om de bocht te nemen. Laat staan na uitvoering van de nieuwe plannen. De beschikbare breedte voor het afslaande verkeer is momenteel 17,8 meter, maar wordt in de nieuwe situatie slechts 5,5 meter. In de nieuwe situatie van Reconstructie Stationsplein wordt de beschikbare draairuimte op het kruispunt meer dan gehalveerd. Op dit moment maakt het zware vracht- en personenverkeer gebruik van de afslag naar links om via de rotonde van de Vijfsprong hun weg te vervolgen langs het station.

Het fietspad en de fietsoversteekplaats aan de kant van het Rob Scholte Museum en het station zijn in het nieuwe plan van de rijbaan afgescheiden. De mogelijkheid om veilig de weg over te steken is in de nieuwe situatie klein geworden, het huidige ernaast gelegen zebrapad voor voetgangers heeft nu een remmende werking voor snelverkeer. In de nieuwe situatie moet je dus als fietser op de rijbaan voorsorteren om de weg over te steken.
Het naast gelegen zebrapad verdwijnt in zijn geheel in de nieuwe plannen, waardoor voetgangers niet meer vanuit het Rob Scholte Museum en de Boerhaavestraat de stad in kunnen lopen, alleen via de fietsoversteekplaats, wat niet is toegestaan. Het is zeer tegennatuurlijk om te moeten omlopen bijna via de Beatrixstraat of de Vijfsprong. Deze misrekening met olifantenpaadjes tot gevolg zal veel gevaarlijke situaties opleveren, helemaal daar de groenzones afgesloten worden door verhogingen van wel 50 cm.
De fietsers, die vanaf de Middenweg aan komen, rijden direct uit op hetzelfde voorsorteervak als de motorvoertuigen. Datzelfde fietspad krijgt er ook een extra rijrichting bij, waardoor de gehele kruising voor alle verkeer zeer onoverzichtelijk wordt en onmiddellijk gevaar gaat opleveren. Tevens is het fietspad voor een dubbele rijrichting te smal. Momenteel is het 2,9 m. en éénrichtingsverkeer. Straks blijft het dezelfde breedte, maar wordt het nu tweerichtingsverkeer. Naast het gewone verkeer moeten fietsers ook nog oppassen voor doorschuivende taxi’s, die hun standplaats aan beide zijden van het Boerhaavestraat/Middenweg kruispunt krijgen.

Het zebrapad tussen het Rob Scholte Museum en het station komt volgens de tekeningen ook te vervallen. Dit zebrapad is de belangrijkste oversteekplaats voor de omwonenden en overige gebruikers. Het verdwijnt totaal in de nieuwe onoverzichtelijke situatie bij het kruispunt Boerhavestraat/Middenweg. Beide zebrapaden, zowel het huidige, dat de Boerhaavestraat met het stadscentrum verbindt als de zebra tussen Rob Scholte Museum en station zijn van cruciaal belang. Het voetpad langs en voor de ingang van het museum wordt in de breedte gehalveerd tot 2,45 m. 

Er zijn in het ontwerp fietsenstallingen getekend voor de ramen van het Rob Scholte Museum. Deze fietsenstalling halveert het voetpad, waardoor nog minder ruimte overblijft voor alle voetgangers. Een fietsenstalling, die op zich niet noodzakelijk is, vanwege de al aanwezige fietsenstalling aan de overzijde van het museum bij het station. Het open karakter van het museum met zijn grote raampartijen wordt door het nieuwe plan met de uitbreiding van de fietsenstalling te niet gedaan. Eveneens ontneemt het Reconstructie plan het museum alle ruimte voor de eventueel toekomstige plaatsing van sculpturen. De huidige fietsenstallingen rondom het museum zijn al voldoende. Beter zouden de ontwikkelaars van deze sneue plannen kunnen onderzoeken om de lege kelder van het station tot een nieuwe fietsenstalling om te vormen, waarmee de gestalde fietsen aan het oog zouden worden onttrokken. Een dergelijke oplossing zou een bijdrage kunnen leveren aan het aanzien en uiterlijk van het hele stationsgebied. Onbegrijpelijk, dat de gemeente c.q. Zeestad cv/bv geen contact opgenomen heeft met NS Vastgoed om de gehele Stationslocatie te verfraaien en meteen deze mogelijkheid om het nieuw gebruik van de reeds bestaande fietsenkelder te bespreken. Zeestad cv/bv erkende op de bewonersavond van 14 december 2016, dat bij de ontwikkeling van het huidige Reconstructie Stationsplein-plan nimmer contact was opgenomen met NS Vastgoed. Dat lijkt ons een gotspe. Wel de toren van NS Vastgoed in het licht zetten, maar het station, waar de toren bijhoort,  in een verwaarloosde toestand te laten. Over visie gesproken!

De taxistandplaatsen naast het station komen te vervallen. De gemeente heeft de vrij gekomen ruimte van deze vervallen taxistandplaatsen niet opgenomen in het nieuwe plan. Wat er met de vervallen taxistandplaatsen gebeurt, blijft geheel onduidelijk. Ook invulling van het Boerhaaveplein is niet opgenomen in het huidige ontwerp, waardoor de effecten van het toekomstige gebruik op het Reconstructie plan volstrekt onduidelijk blijven.
De nieuwe taxistandplaatsen komen op de Middenweg recht voor het Rob Scholte Museum op slechts 2,45 m. van de hoofdingang. Ondergetekenden kunnen wel constateren, dat de omgang met het Rob Scholte Museum in het Reconstructie plan wel erg doet vermoeden, dat de projectontwikkelaars niet de gezonde ontwikkeling van het museum, zijn bezoekers en andere gebruikers van dit deel van binnenstad voor ogen hadden bij het ontwerpen van hun plannen, maar eerder een eventueel plaats om op de plaats van het museum in de toekomst een nieuw stadskantoor te bouwen. Zo onvriendelijk zijn deze plannen voor de late wederopbouw monumenten als het Rob Scholte Museum, het Hema-gebouw, de RABOBank en het station, dat ondergetekenden daar bij de inhoudelijke behandeling van het plan nader op in zullen gaan.

Aan de noordzijde van de Middenweg bij de Watertoren komen een dubbele rijbaan voor fietsers en ook langs het museum staat een dubbele fietsrijbaan gepland. Twee dubbele fietsrijbanen op de Middenweg is wel een erg oneconomisch gebruik van de beschikbare ruimte. Aan de Middenweg zijde van de watertoren staat omsluitend rond de toren een fietsrotonde gepland. De voordeur van de toekomstige bewoner van de watertoren zal dus uitkomen op een fietsrotonde. De toekomstige bewoner heeft kinderen, niet ouder dan de basisschool leeftijd. Dit brengt hen en bezoekers van de watertoren onnodig zeer in gevaar.

Het voetpad, dat direct naast de fietsrotonde ligt, loopt slechts onder de luifel van de ernaast gelegen gebouwen, waar de Opvoedpoli, Uitzendburo en RABOBank gevestigd zijn. Het voetpad word daar zeer smal, maar is wel de belangrijkste looproute vanuit het stadscentrum richting ziekenhuis, Oranjerie en Indische buurt.
Er bestaat grote kans, dat de grond onder de luifel nog steeds toebehoort aan de percelen van de belendende gebouwen. De gemeente kon hier tot dusver geen uitsluitsel over geven en Zeestad bv/cv heeft zelf op de bewonersavond van 14 december 2016 aangegeven tot dan geen contact te hebben gehad met de pandeigenaren, dan wel gebruikers.
De gemeente Den Helder c.q. Zeestad kunnen zich deze gronden niet zo maar toe eigenen om hier een smaller voetpad van te maken. Ook al niet, omdat de gebruikers van deze panden fietssteunen voor hun deur hebben geplaatst voor hun bezoekers. Een vrije, veilige en ongestoorde entree van zowel de Watertoren als de Middenweg panden en Rob Scholte Museum moeten door de gemeente en Zeestad bv/cv worden gewaarborgd. Zonder enig overleg lijkt het erop, dat de voorgenomen stadsontwikkeling geen rekening houdt met de aard van het gebruik van de gebouwen en de gebruikers bewust benadeelt en schaadt. Helemaal gezien de al jaren lopende procedures en onenigheden, die de gemeente heeft met partijen als de Watertoren en het Rob Scholte Museum, u welbekend uit de media.  De schijn zou  moeten worden vermeden, dat deze partijen bewust benadeeld worden bij de Reconstructie Stationslocatie.

De aansluiting van de rijbaan Parallelweg richting rotonde Vijfsprong wordt ter hoogte van de Beatrixstraat onderbroken door de uitrit van het busstation. Bussen waren voorheen invoegend verkeer, bij het nieuwe plan worden de auto’s door haaientanden invoegend verkeer, wat tot verwarring tussen de weggebruikers zal leiden, omdat dit precies bij T-splitsingen gebeurt. Als beide banen zich samenvoegen zit de automobilist opgesloten tussen twee muurtjes van circa 50 cm. hoog, die in het nieuwe plan bij alle bermen als verhoogde afscheiding worden aangebracht. Er blijven geen uitwijkmogelijkheden voor automobilisten over als er plotseling iemand oversteekt, bij pech of andere calamiteiten. 

In het hele gebied komen bij de fietsoversteekplaatsen paaltjes te staan (dit zijn de rode punten op de tekening) om de wegen af te sluiten voor automobilisten. Deze paaltjes tonen meteen ook de fouten in het verkeersplan aan. De logica ontbreekt. Bij mist, in het donker of bij drukte zijn dit soort afsluitingen juist gevaarlijk voor fietsers en alle andere weggebruikers. Ze lijken doorgang te verlenen, maar doen het niet. Ook bij calamiteiten voor brandweer, ambulance en politie zijn deze toegangswegen niet direct toegankelijk. Op het Julianaplein wordt door dit onbezonnen plan het onmogelijk om met grotere auto’s of vrachtwagens te rijden, zij kunnen hier niet keren. Deze afsluitingen zijn alleen daarom al onacceptabel.

Als laatste punt van de inhoudelijke bezwaren bij het Verkeersplan wijzen wij de gemeente op het feit, dat de ingang van het flatgebouw naast het Forest hotel in de nieuwe situatie niet meer bereikbaar is voor de bewoners. Het wordt een smalle straat, die geen mogelijkheden laat om auto’s of vrachtwagens te keren. Alleen aan de zijde van de RABOBank is voor auto’s mogelijk om te keren. Het zware vrachtverkeer zal gedwongen zijn achteruit te rijden met alle gevaren van dien.

Ter afsluiting de bezwaren tegen de Omgevingsvergunning Reconstructie Stationslocatie Den Helder.

Ongetwijfeld bent u bekend met de Rapportages van Drs. Anita van Breugel’s Advies Bureau Cultuurhistorie:
Zo niet dan nogmaals hierbij de PDF’s
Rapport: DE WEDEROPBOUW VAN DEN HELDER 1945 – 1970 (1)
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJMlRYbGY0MmNhczA/view?usp=sharing
Rapport: DE WEDEROPBOUW VAN DEN HELDER 1945 – 1970 (1)
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJRUpzWFJUWlRfZ28/view?usp=sharing

In deze Rapportages komt het belang aan de orde, dat Van Bruegel en met haar vele andere cultuurkenners aan de unieke situatie van de naoorlogse binnenstad van Den Helder toekennen. De stad Den Helder is een van de weinige plekken in Nederland, waar gebouwen uit de late wederopbouw periode als het Hema gebouw, de V & D, de RABOBank flat, het voormalig postkantoor (nu Rob Scholte Museum) en het station van Van der Grinten nog overeind staan. Tezamen vormen deze gebouwen een uniek wederopbouw ensemble.

In plaats, dat het plan Reconstructie Stationslocatie het belang van deze pracht onderschrijft, doen Zeestand cv/bv en gemeente Den Helder hier compleet het tegenovergestelde.
Ondergetekenden kunnen de plannen gerust karakteriseren als cultuur vijandig.
Op geen enkele wijze wordt zowel in het ontwerp als in de technische uitvoering dit unieke ensemble van typerende gebouwen versterkt. Het tegendeel gebeurt, de ontwikkelaars proberen de kracht van de wederopbouw architectuur zo onschadelijk mogelijk te maken en zetten daar het in de huidige tijd gangbare DSBBank-achtige stijl, antroposofische bouwen van de door West8 bedachte Reconstructie-plannen tegenover.
De klare lijn van de wederopbouw probeer men te verbloemen met vrije slingerende vormen en rode baksteen straatpatronen. De dominante stijl van de Beatrixstraat, die al verouderd was op het moment van oplevering, probeert men nu tegen beter weten in door te zetten op de Stationslocatie.
Daartoe hebben de publieksraadplegingen vooral geleid, dat bosschages en boomaanplant de monumenten vooral aan het oog moeten gaan onttrekken. Geheel tegengesteld aan het door de wethouder in de media geuite voornemen om deze monumenten juist te koesteren en te onderhouden. Dat is het laatste wat in het huidige plan gebeurt. Het Reconstructie-plan reconstrueert niet. Nee, het vernielt bewust de status van deze gebouwen. Ondergetekenden zullen voor u de gebouwen geval voor geval behandelen.

Allereerst wordt de reeds jarenlang aanwezige beeldengroep “Zeeleeuwen’ van Karl Pelgrom  verwijderd zonder dat bekend is, waar en wanneer deze herplaatst zullen worden.
Ondergetekenden zijn van mening, dat het juist deze herkenningspunten in de stad als deze sculptuur zijn, die de stad haar eigen identiteit geven. Bij een recent gehouden enquête bleek, dat 92% van de Helderse bevolking deze sculptuur opo de huidige plek wil handhaven, gerestaureerd en wel. Herstel en reparatie van de fontein functie van het kunstwerk zouden naar het idee van de bevolking vallen onder een serieuze herinrichting van het stationsplein. Nieuw is niet altijd beter. Soms, zoals hier op het Stationsplein, speelt zelfs het tegendeel.

Onze basiskritiek op het voorliggende plan is, dat bij de ontwikkelaars de wil ontbreekt om zich te verhouden tot de fysiek aanwezige situatie van de historische gebouwen op de Stationslocatie.

Wat betreft het Rob Scholte Museum, een gebouw, dat door Jo Kruger ontworpen en in 1967 opgeleverd werd, wordt onder het mom van Reconstructie de vrije museale ruimte rond het gebouw weg genomen door plaatsing van een taxistandplaats voor de hoofdingang, fietsenrekken voor de ramen, de vlaggen van het museum hangen in het ontwerp bijna boven de rijbaan, die de ontwikkelaars op zeer kleine afstand van het museum gedacht hebben. Zo weinig ruimte wordt het museum gelaten, dat er geen ruimte meer is voor enig buitenkunstwerk, noch voor wachtende rijen bezoekers.
De keuze van de boomaanplant is dusdanig hoog, dat unieke gebouwen waaronder het museum voor een belangrijk deel aan het gezicht onttrokken zullen worden. In plaats dat het museum en de andere naoorlogse architectuur in het plan wordt geïntegreerd, vindt er uitsluiting plaats ten bate van mogelijke toekomstige sloop en vestiging van een stadhuis. Dit plan verraadt mogelijk de nog steeds aanwezige werkelijke intenties van gemeente en Zeestad cv/bv voor de Stationslocatie.

Het Hema gebouw en de RABOBank flat zijn prachtvoorbeelden van wooneenheden uit de wederopbouwperiode. Zij zouden in kleur en stijl maatgevend behoren te zijn voor de nieuwe behandeling van het Stationslocatie. Door de wijze van aanpak gaan ze nu helaas tot de uitzonderingen in de Beatrixstraat behoren, terwijl zij bepalend zouden moeten zijn in de vormgeving van het Stationsplein. Laat de Beatrixstraat de Beatrixstraat blijven, dat is voor velen al erg genoeg. We kennen mensen, die deze straat naar Nescio’s Sarphatistraat “De lelijkste straat van Europa” noemen. Geef het Stationsplein haar werkelijke oorspronkelijke stoere karakter terug! Dan pas kunnen we vol trots praten van een Reconstructie. Zie de hier verderop volgende foto’s.

Duidelijk zien ondergetekenden de totale stijl misvattingen, ook bij de behandeling van het NS station. In plaats van te anticiperen op een toekomstige restauratie in oorspronkelijke stijl (bijvoorbeeld de vervanging van het blauwe plastick op het dak door het originele koper, het weg schilderen van het later aangebrachte blauw, bijvoorbeeld op de klokkentoren) wordt het stationsgebouw door bosschages ter hoogte van het gebouw volledig aan het gezicht van de binnenstad onttrokken. Hiermee het reeds jarenlang aanwezige achterstallige onderhoud van het stationsgebouw op rommelige wijze verbloemend!
Volkomen onterecht breekt men het terras aan de zijde van de Parallelweg af.
Het is werkelijk schandalig, hoe men denkt om te springen met de bepalende V-vorminge muur, die al lang geleden beschadigd is door de aanleg van de de trap en de nooit herstelde afgebroken delen aan de uiteinden. Dit oorspronkelijke ontwerp, zoals te zien op navolgende foto’s, is van onschatbare waarde voor Den Helder en de geschiedenis van de stad zelf: http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=denhelder&num=87, http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=denhelder&num=46.

Ondergetekenden citeren: “Een laag gehouden gebouw met zeskantige hoofdvorm dat aan de voor- en achterzijde in een punt uitloopt. Heeft daardoor aan beide kanten iets van een boeg van een vaartuig. Welke indruk nog wordt versterkt door de kunstige als baken gebouwde toren, voor het gebouw die de functie van schoorsteen heeft. Het lijkt alsof er een schip voor anker ligt. Er zijn nog meer aanknopingspunten met de zeevaart. In het gedeelte van het vouwschaal dak boven de hal laten aan iedere zijde zes patrijspoorten het licht door. De vloer bestaat uit grint tegels die dusdanige figuren bevatten dat men met enige fantasie de indruk krijgt op een schelpenstrand te lopen. Misschien mogen we ten aanzien van het aan de binnen zijde fraai, geel gekleurde waaier dak, in dit verband wel aan een bijzondere korte spitse golfslag denken.” Bron: Nieuw Spoor 1958.
Dan heb je de door de bewoners in de afgelopen periode uitgesproken voorkeur voor een Stationslocatie met een maritiem karakter. Opnieuw regeert in het huidige plan de misvatting, die meent dat het maritieme karakter nog steeds moet worden aangebracht, terwijl het al lang aanwezig is. Wie ogen heeft, die ziet!

Het vouwschaal dak vindt zijn keerpunt in het volgens het Reconstructie plan af te breken muurtje.
Ondergetekenden  zijn van mening, dat dit muurtje onverbrekelijk bij het oorspronkelijke Van der Grinten ontwerp hoort. Sterker nog, het hoort bij deze stad als een pier bij een oceaan!!!
Zeer teleurstellend, dat niemand bij de gemeente en Zeestad cv/bv is opgestaan om dit unieke cultuurgoed te beschermen en te koesteren.
Behoud van deze muur zou een heel ander Verkeersplan tot gevolg hebben gehad.
De V-vormige muur bepaalt namelijk de entree tot de stad, die gaat dus niet door het midden aansluitend op het Julianaplein, maar juist gradueel aflopend naar de zijkanten via Boerhaavestraat (zie onze bezwaren tegen het Verkeersplan) en de Parallelweg.

Het grootste bezwaar, dat wij tegen dit Deconstructie Stationslocatie plan hebben, is dat het eigenlijk een Destructie plan is!!!
Met de uitvoering van het plan wordt het unieke wederopbouw karakter van de Helderse binnenstad onherstelbaar aangetast en beschadigd!

Het is een kwalijke zaak zo om te gaan met onze cultuur!
Helemaal triest, dat hiermee zoveel gemeenschapsgeld zonder ruggespraak wordt uitgegeven.

Het College van Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd om per direct af te zien van dit heilloze plan en de werkzaamheden op de Stationslocatie met onmiddellijke ingang stil te leggen.

Ondergetekenden eisen:

  • de Vergunningen, afgegeven aan Zeestad cv/bv, waarin de gemeente zoals eerder gemeld een meerderheidsaandeel heeft, te bevriezen.
  • de bezwaren te behandelen via de gebruikelijke procedures, waarbij de termijnen van bezwaar in acht worden genomen.
  • de inhoudelijke bezwaren mee te nemen in het ontwerp.
  • de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om een Bestemmingsplan voor de Stationslocatie aan te nemen, waarbij belanghebbenden en bewoners een zienswijze kunnen indienen.
  • vóór 3 januari 2017 uitsluitsel te geven over de bovengenoemde punten, zodat tijdig vervolgstappen kunnen worden genomen.

Tevens vragen ondergetekenden het College van Burgemeester en Wethouders uit te spreken, dat een nieuw stadhuis op de Stationslocatie niet meer aan de orde is en er in de toekomst geen enkel plan voor een stadhuis op de Stationslocatie aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd.
Het huidige ontwerp geeft nog steeds de mogelijkheid om een nieuw stadhuis te bouwen op de Stationslocatie en zorgt daardoor opnieuw voor veel onzekerheid en maatschappelijke onrust.

In afwachting van een snelle behandeling van de door ondergetekenden gestelde bezwaren.

Vertrouwend op uw wijsheid in deze voor Den Helder beslissende fase,

Werkgroep Stationslocatie

Faxnummer: 087-7842570

De bezwaarmakers:

K.H. Selie
L. Snijder
F. Bijl
L.C. Vermeer-Lagerveld
A. Vennik
M.I. Bok
F.J. Vriendjes
P. Vries
M. Bijl- Weerstand
W. Marks
O. Selie-Van Rookhuizen
E.N. Brouwer
S. Brouwer-Dekker
K. Brasser
E. Cillissen
M. Nihot

3 Comments

  1. Helemaal correct en eerlijk, nu een eerlijk antwoord afwachten van gemeente/zeestad.

  2. Een eerlijk antwoord?? Dit tast de eer van Schuiling aan. Over zijn lijk!

  3. Zijn de handtekeningen die onder de besluiten en de vergunningen staan al op echtheid gecontroleerd?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.