Werkgroep Stationslocatie – Brief aan College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder 3 december 2016

Geacht College,

Hierbij doen ondergetekenden, op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, het volgende verzoek:

Wij willen graag inzage in alle financiële stukken die betrekking hebben op het verwerven en ombouwen van twee extra gebouwen voor het realiseren van het nieuwe schouwburgcomplex, te weten het voormalig restaurant Waterworld en de voormalige dansschool Rik Niks. Wij willen weten op welke wijze de bestaande begroting vanaf december 2014 is aangepast, gezien de hoge kosten die met deze aanschaf gemoeid waren. We willen ook weten waar de huidige tekorten precies zijn ontstaan, vanuit de exploitatiekosten, de bouw- en verhuiskosten, of beide.

Wij wijzen u erop dat een zelfde verzoek al tweemaal door dhr van Kuijk is gericht tot de Rekenkamercommissie. Op 29 januari 2016 is dit verzoek daarom door de commissie op de groslijst geplaatst. De commissie zou deze vraag meenemen in de beantwoording van dezelfde vraag die werd gesteld door enkele politieke partijen. Toen die beantwoording niet kwam, wendde dhr van Kuijk zich opnieuw tot de commissie op 25 september 2016. Hij kreeg toen als antwoord:

“Het onderwerp is in beginsel voldoende interessant voor de RKC om te onderzoeken, maar het onderzoek wordt vooralsnog niet ingepland in de afweging met andere onderwerpen en beschikbare tijd en budget.”

Wij stellen dat er nu, gezien de liquiditeitsproblemen van de Schouwburg, alle aanleiding is om een andere afweging te maken, maar dat doet de commissie niet. Vandaar ons W.O.B. Verzoek.

Bij het Gemeentebestuur rust de democratische plicht tot duidelijke en openlijke verantwoording van besteding van gemeenschapsgelden, naar de burger en de Raad. Het kan niet zo zijn dat deze plicht teniet wordt gedaan door constructies met stichtingen en b.v.’s. Dan wordt de verantwoording geblokkeerd. Ook de b.v. of stichting die veel gemeenschapsgeld ontvangt, heeft de plicht van verantwoording naar de Raad en de Helderse samenleving.

Hoogachtend,

K.H. Selie
namens Werkgroep Stationslocatie