Waarheidskrant – RECHTERS IN NEDERLAND WORDEN GEWAARSCHUWD VOOR DE GUILLOTINE

Gewraakt wegens Deelneming aan een Criminele Organisatie, Weg Wezen! (foto Nico van den Ham)
Alfred Hitchcock S Work Out Guillotine (video Telegram)

RECHTERS IN NEDERLAND WORDEN GEWAARSCHUWD VOOR DE GUILLOTINE

De Complete Tekst op deze pagina is op 6 maart 2017 per Email verzonden naar Alle Rechters in Nederland. De Rechters in Nederland kunnen dus Niet Meer zeggen “Wir haben es Nicht gewußt!”

Beste Rechters van Nederland

Wij schrijven U deze brief naar aanleiding van een Petitie, die meer dan 1.000 Nederlandse Rechters hebben in gediend. Nu kunnen we allemaal Verschillende Meningen hebben, wij willen die van U graag respecteren, maar we hebben wel een Paar Vragen, die U Zeker kunt beantwoorden. Of het door Opzet, Verblinding en Misplaatste Zelf Genoegzaamheid komt, of Enkel door Geen Historisch Besef van de Werkelijkheid (Collectieve Domheid is ook Nog Mogelijk), dat zal de Rest van ons Verhaal Duidelijk moeten maken. We kunnen dit beter in Overleg op lossen, voordat de Bevolking over gaat tot Actie, waarbij eventueel de Guillotine uit het Vet gehaald zou kunnen worden, want de Weerzin tegen dit Onrecht groeit met de Dag!

1.086 Nederlandse Rechters hebben een Petitie getekend, waar in staat dat Uitspraken van de Amerikaanse President Trump de Recht Staat ondermijnen. Dat is bijna de Helft van het Totale Aantal Rechters in Nederland, namelijk 2.400.

De Petitie is een Initiatief van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), die zijn Amerikaanse Collega S wil steunen. Trump bespotte de Amerikaanse Rechters door ze “Zo Genaamde Rechters” te noemen. Dat was na dat een Recht Bank een Streep had gehaald door Trumps In Reis Verbod door Inwoners uit Zeven Moslim Landen.

NVvR voorzitter Rosa Jansen zegt op haar website, dat de petitie niet tegen de politieke ideeën of opvattingen van Trump is gericht, maar tegen uitspraken, die het vertrouwen in rechters en daarmee de rechtsstaat beschadigen. Zij realiseert zich, dat het initiatief “een druppel op een gloeiende plaat” is.

De Amerikaanse vereniging van rechters is in ieder geval blij met het initiatief. “Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie bezorgdheid“, heeft een woordvoerder van de vereniging laten weten.

De volgende opmerkingen hebben we naar aanleiding van deze petitie:

(1)
We vinden het vreemd, dat u zich met de politiek wilt gaan bemoeien, dit hoort niet bij uw functie lijkt ons.

(2)
We hebben het vermoeden, dat u aan het verwijt, dat u aan het adres van Trump doet, zichzelf schuldig maakt.

(3)
De Nederlandse rechtspraak op deze wijze een onderdeel lijkt te zijn van een politieke agenda, terwijl Piet Hein Donner u met Artikel 60 en Artikel 120 buitenspel heeft gezet, namelijk dat u geen wetten mag toetsen.

(4)
Nederland geen orgaan heeft, dat de wetten toetst en bewaakt, wat neerkomt op een eenzijdige rechtspraak en willekeur van politieke kleur van de rechter.

(5)
U allen zou recht spreken namens de Koning, U weet wel, Willem van Amsberg, die deze erfenis opgeëist heeft, ook al is bewezen, dat hij geen erfgenaam is, niet van Oranje, niet van Oranje Nassau en geen nazaat van de Romanov familie is.

(6)
Eind 1939 de toenmalige Koninklijke familie reeds de plannen gemaakt heeft om uit Nederland te vluchten, dat op 13 mei 1940 ook daadwerkelijk is gebeurd.

(7)
De toen bestaande grondwet volgens Artikel 21 was echter stellig, dat de regeringszetel nimmer buiten het Koninkrijk verplaatst kon worden, en mocht dit wel gebeuren, dat dan het Koningschap zou vervallen net als het Koninkrijk.

(8)
Alsof het nog niet erg genoeg is, is op 18 mei 1940 Nederland een provincie van Duitsland geworden onder het nazi regime.

(9)
Het politieke kartel, dat de niet legale Koningin weer heeft opgenomen en een nood kabinet heeft aangewezen zonder dat dit democratisch is gekozen!

(10)
Hiermee is de bevolking weer belogen en bedrogen met een niet rechtsgeldige regering en het Koningshuis.

(11)
Dit betekent, dat alle vervolgkabinetten niet rechtsgeldig zijn, als we uitgaan van een geldige grondwet van voor 13 mei 1940 en dat Nederland vanaf 5 mei 1945 illegaal bestuurd wordt, zijnde een voortzetting van het Hitler kabinet, in het besef, dat het absurd klinkt, maar kan op dit moment niet anders geplaatst worden.

(12)
Deze constatering toont aan, dat alle gemaakte internationale afspraken en wetswijzigingen na 13 mei 1940 niet rechtsgeldig zijn, dus zullen alle rechtszaken, die na 13 mei 1940 zijn gevoerd, overgedaan moeten worden, lijkt het.

(13)
Het feit, dat we op niet geldige wetten en niet legitieme volksvertegenwoordigers de EU in gerommeld zijn, bij deze opnieuw getoetst zal moeten worden als de wel nog geldige grondwet van de Republiek toegepast gaat worden om de grondwet weer legaal en leidend te maken.

(14)
Dit een mooie kans is om de rechtspraak compleet te hervormen en de politiek buiten te sluiten om te komen tot een transparante rechtspraak op basis van een Volkstribunaal, met een jury vanuit de bevolking. Dit om het samenspel van het OM en rechters te voorkomen en ons voor willekeur en misbruik te behoeden.

(15)
Het onrecht, dat door een niet legitieme rechtspraak is gepleegd uit naam van een niet legaal staatshoofd, kan niet anders geclassificeerd worden als een misdaad tegen de bevolking en op kosten van de bevolking, die stelselmatig door deze staat Bilderberg (misdaad)groep van hun rechten en inspanningen zijn beroofd na 13 mei 1940.

(16)
Het zou u sieren als u alles in het werk zou stellen om deze fout te gaan herstellen en volgens het gedachtegoed van Artikel 140 Sr tot vervolging over gaat met als werktuig Artikel 162 Sv. allen van u, die ter goeder trouw gehandeld hebben en zelf misleid zijn door het negeren van de geschiedenis, valt niet te verwijten wat in het verleden op valse aannames is gebeurd.

(17)
Zij onder u, die willens en wetens dit onrecht in stand houden, maken zich dan ook schuldig aan het plegen van doelbewust bedrog, misleiding en machtsmisbruik, waardoor de rechtspraak geen wettig gezag meer heeft en al helemaal geen autoriteit is.

(18)
De komende verkiezingen kunnen derhalve ook niet rechtsgeldig zijn door het gepleegde onrecht en geschiedvervalsing ten nadele van de gedupeerde bevolking, die op subtiele wijze van zijn bestaansrecht is beroofd door een niet legaal landsbestuur en dat bijna 90% van zijn tijd gratis voor de overheid moet werken om dit onrecht kunstmatig in stand te houden.

(19)
Hierbij het vriendelijke verzoek om de komende verkiezingen te annuleren en per bindend referendum een volksraadpleging te houden over hoe de bevolking in de toekomst zijn eigen landsbestuur en rechtstaat wenst in te vullen.

(20)
Per direct de Euro Commission, Euro Union en Euro Parlement aan laten geven, dat de geldigheid van het EU lidmaatschap niet rechtsgeldig tot stand gekomen is en dat we ons beraden over hoe een mogelijk gezamenlijk beleid er uit gaat zien na ons bindende referendum.

(21)
Hierbij het verzoek aan u om het volgende in overweging te nemen: Via een bindend referendum alle pensioenen te nationaliseren (1400 miljard) en hiermee de staatsschulden af te lossen, een nieuwe eigen munt in te voeren, en een gedeelte van dit bedrag aan te wenden voor werkgelegenheid en innovatie in eigen land.

(22)
De nieuwe munt zal eigendom zijn van de Nederlandse bevolking en mag geen invloed ondervinden van private bankiers, zoals dat de afgelopen honderden jaren het geval is geweest.

(23)
Het zou u sieren als alle doofpotten open en bloot worden gelegd, van de misdaden door het machtsmisbruik en politiek van de pedofielen met als gevolg de onderdrukking van de eigen bevolking.

(24)
Mocht u denken dit verzoek naast u neer te kunnen leggen, dan zal u automatisch als een onderdeel van een criminele organisatie aangemerkt zal worden met de daarbij te verwachte consequentie: opzettelijke deelname aan een misdaadorganisatie.

(25)
Dit is niet enkel een nationaal schandaal, dat zich hier voltrekt, de gehele wereld heeft last van het Linkse Neo Liberalisme en huidige kleptocratie, waarvan de bevolking de dupe is geworden.

(26)
De wet, die nu is ingegaan vanaf 1 maart 2017, dat kinderen tot 16 jaar vogelvrij zijn om medische experimenten op uit te oefenen (het Dr. Mengele beleid). Dit mogen we niet toelaten, we moeten de bewindslieden gaan vervolgen, die dit op valse gronden hebben ingevoerd en hen berechten op grond van hun aanslag tegen de menselijkheid.

(27)
Media leugens en propaganda in opdracht van het politieke misdaadkartel over de aantrekkende economie, het minder worden van misdaad, om te laten zien hoe goed Mark Rutte gepresteerd heeft, zijn geen eerlijke afspiegeling van de werkelijkheid. De media behoort een onafhankelijke berichtgeving te doen op basis van eigen onderzoek zonder dat dit politiek gekleurd en aangestuurd is.

(28)
Het verbieden van Wolman zouten, die een afvalproduct zijn van een dochterbedrijf Shell, dat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.

(29)
Eisen, dat weermanipulatie wereldwijd verboden gaat worden en per direct onze eigen luchtmacht opdracht geven om het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het opzettelijk besproeien van fijn stof met chemtrails, dat afkomstig is uit de fabrieken van Willem van Amsberg. Hierdoor zijn de gletsjers bijna helemaal weggesmolten, waardoor het drinkwater in gevaar komt door het opzettelijk keren van de straalstroming om de aarde.

(30)
Deze crisis is door de politiek opzettelijk en misleidend gepleegd met voorbedachte rade en is met uw hulp door uw eigen handelen tot stand gekomen, wat betekent dat alle krediet en geloofwaardigheid door de gevestigde orde ten opzichte van de bevolking totaal is verspeeld. Vandaar dat deze vertrouwensbreuk hersteld dient te worden.

(31)
Het afzetten van onze niet legale koning en mogelijke drugsbaron Willem van Amsberg, naar aanleiding van volgende afbeelding, die het rechtvaardigen, dat het niet legale besluit van Kunduz akkoord een onderzoek moet komen naar de misstanden en mogelijke betrokkenheid van Willem van Amsberg bij deze drugs en witwas praktijken.

Machtsverdeling van de elite op Curaçao (fotovolkwordtwakker.nl)

De Antilliaanse machtsverdeling van de elite (foto volkwordtwakker.nl)

Ons rechtvaardigheidsgevoel zegt ons, dat we bovengenoemde aspecten ook aan andere landen kenbaar moeten maken en dat er een bezinning moet komen om verdere schade, die door overheden gepleegd, moet worden gestopt, waarbij de EU dan ook niet meer als geldige instantie kan worden aangemerkt, wat het zonder meer al niet was.
De politiek wil niet praten over het invoeren van de euro, wat een onteigening van 13% is gebleken, maar dat tevens door geldbedrog uit het niets 80 miljard door de ECB fiatgeld is bijgedrukt, zomaar uit het niets, zonder enige tegenwaarde, om de banken te spekken, die zich schuldig maken aan het Global Casino.

Hoe komt een oprecht rechtvaardigheidsgevoel in conflict met feiten en waarheden? Een comfortabele leugen of ongemakkelijke waarheid? Gaat recht, rechtvaardigheid en waarheidsvinding voor  aangenomen bijgeloof van gezag en autoriteit? Wanneer we de waarheid ontdekken, is het noodzakelijk verder te kijken dan veel eerder aangenomen overtuigingen en het diepgeworteld bijgeloof vanwege de levenslange indoctrinatie te doorgronden. Fatsoensnormen, waarden en het geweten van de mens staan lijnrecht tegenover het opgelegde gezag en de autoriteit van de overheid, die niet de belangen dient van het individu: de mens.

Opgelegde gedachtenpatronen vanuit een opvoeding als basis voor deze valse overtuiging zijn indoctrinati, oftewel het programmeren van een vrije geest om door onderwerping vrijwillig zijn vrijheid op te geven aan een kwaadwillende overheid, die er enkel naar streeft om zijn macht en controle te waarborgen.

Niemand wordt slecht geboren, maar wij zijn een product van opvoeding en omgeving. Wanneer je fouten ziet van anderen heb je de keuze om deze zelf niet te maken, of deze negatieve gedragspatronen over te nemen. Iedereen, die in staat is om te overdenken, dat hij of zij volledig voor eigen daden verantwoordelijk is, zal ook rekening moeten houden met de gevolgen van zijn daden!

Het geloof in “gezag“, inclusief het geloof in “regering“, is irrationeel en tegenstrijdig in zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en moraliteit, zo vertegenwoordigt het het meest gevaarlijke, destructieve bijgeloof, dat ooit bestaan heeft. In plaats van een kracht voor orde en recht is het geloof in “gezag” de aartsvijand van de mensheid!

Burgers, die het niet eens zijn met de overheid, worden door politie en of leger met geweld onderdrukt onder de noemer van het handhaven van gezag, waarbij politie en leger een geweld monopolie hebben om de regering te beschermen tegen het ongenoegen en onvrede van de burgerbevolking!

Ondanks het feit dat “overheden” altijd claimen te werken ten voordele van de burger en het algemeen belang, is de waarheid, dat “regering” in zijn algehele aard, altijd lijnrecht tegenover de belangen van de mensheid staat. “Gezag” is niet een nobel idee, dat soms fout gaat, ook is het geen in principe geldig concept, waar soms iets aan mankeert. Van boven tot onder, van begin tot einde, is het hele concept “gezag” in zichzelf anti menselijk en bijzonder destructief.

Een voorbeeld hiervan zijn de 500 zelfdodingen per jaar, als gevolg van een onmenselijke rechtspraak van een ernstig ziek systeem, waarbij rechters en het OM hun geweten uitschakelen omdat ze weigeren te erkennen, dat een opgelegde rechtspersoon geen mens is, maar een kunstmatig gecreëerde entiteit.

Uiteraard vinden de meeste mensen zo’n bewering moeilijk te slikken. Is de regering niet een essentieel deel van de menselijke samenleving? Is het niet het mechanisme, waardoor de samenleving mogelijk wordt gemaakt, omdat het de imperfecte mens dwingt om zich ordelijk en vreedzaam te gedragen?

Is niet het stellen van algemene regels en wetten, dat het ons mogelijk maakt om met elkaar overweg te kunnen, om op een beschaafde manier geschillen te beslechten, handel te drijven en op andere wijze te communiceren op een eerlijke en geweldloze manier? Hebben we niet altijd gehoord, dat zonder “rechtstaat” en algemeen respect voor “gezag” we niet beter zijn dan een bende domme, gewelddadige, beesten, levend in een staat van oneindig conflict en chaos?

Ja, dat is ons verteld, zo zijn we opgevoed en geprogrammeerd.

Nee, niets daarvan is waar.

Maar we proberen onze geest te ontworstelen aan eeuwenoude leugens We proberen de waarheid te filteren uit een jungle van diepgewortelde onwaarheden, dat kan dat buitengewoon moeilijk zijn, om maar niet te spreken van zeer oncomfortabel.

Het is niet realistisch recht te laten spreken door een systeem, dat geen recht wenst te spreken, dat enkel aan zelfbescherming wenst te doen voor een Neo Liberaal politiek fascistisch systeem, onder valse voorwendselen op basis van een ziek rechtssysteem, waar geen legale wetgeving grondwet meer voor is vanaf 13 mei 1940.

Zo is een overheid ontstaan, die op leugens en bedrog de bevolking stelselmatig zijn recht en stem heeft ontnomen, het laatste aantoonbare voorbeeld is het opgebouwde pensioen van de Nederlandse bevolking, dat naar een niet gekozen ondemocratische EU dictatuur is doorgesluisd, in opdracht van een niet gekozen schaduwregering van Neo Conservatieven uit de VS (Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Soros, Bush, Clinton, Goldman-Sachs) met de uitvoerende misdaad organisatie de Bilderberg maffia, waar de Nederlandse elite zwaar oververtegenwoordigd is.

Op 18 mei 1940 is niet alleen de toenmalige grondwet vervallen, maar ook het Koninkrijk der Nederlanden volgens de toen geldende grondwet Art. 21.

Waar is het fout gegaan? Om te beginnen bij onze geboorte, want onze vaders hebben ons afgestaan aan de Staat der Nederlanden, waardoor we een burgerlijk slavennummer hebben gekregen. De staat heeft daarvoor een geldbedrag van de bankiers ontvangen, omdat we dit bedrag met rente voor de rest van ons leven aan belastingen zouden gaan opbrengen.

Dit is verkapte slavernij, bestaand uit geldbedrog, want geld ontstaat uit het niets. Het Koningshuis ziet ons als hun bezit en onderdanen, die ons reeds jarenlang onderdrukt heeft en ons op allerlei slinkse manieren hebben bestolen.

Vanaf 1815 is Willem I onterecht een zelf benoemd Koning, waarbij de Bataafse democratische grondwet door de Oranjes is genegeerd, maar nog altijd bestaat.

Door de homoseksuele geaardheid van Willem II is op basis van chantage een grondwet tot stand gekomen met als doel de bevolking te beschermen tegen het koningshuis en de staat. Deze wet is rechtsgeldig tot 13 mei 1940 (Art 21). Op die datum is het Koningshuis naar Engeland gevlucht en werd het koningschap opgeheven.

Willen III heeft, naar het lijkt, nooit Emma bevrucht, omdat hij syfilis had en daardoor onvruchtbaar was. Dus is Wilhelmina nooit een rechtmatig erfgenaam geweest en zo is deze lijn voor het eerst onderbroken.

Het gerucht gaat, dat het door incest regerende Koningshuis, Wilhelmina en Hendrik, na diverse miskramen een dochter kregen, die ook ernstige afwijkingen had en in het ziekenhuis werd verwisseld voor een ander wel gezond kind Juliana. Dus hier is voor de tweede maal de bloedlijn onderbroken en zo was Beatrix nooit familie van Oranje, waardoor ook Willem Alexander geen rechtmatig erfgenaam van de troon is. Een verplicht DNA onderzoek op het lichaam van Friso kan hier uitsluitsel over geven.

Willem Alexander van Amsberg kan niet bij de gratie van GOD koning over ons zijn. Waarbij GOD voor Goud, Olie en Drugs lijkt te staan, voor een gewetenloze familie, die de Nederlandse bevolking stelselmatig heeft bedrogen.

Het feit, dat we geen rechtsgeldige grondwet hebben en er wel vanaf 1945 een niet gekozen regering is aangewezen, betekent, dat alle volgende regeringen niet rechtsgeldig zijn.

Zie de verklaring van Alexander Brenninkmeijer op MR Online: de grondwet is zo dood als een pier, de rechtstaat is door de politiek en koningshuis vermoord.

Deze constatering betekent dat ALLE rechtszittingen vanaf 1945 tot heden NIET legaal geweest zijn, op een illegale grondwet zijn gestoeld en overgedaan moeten worden. Alle veroordelingen en opgelegde sancties moeten terugbetaald gaan worden door deze corrupte staat en Koningshuis.

De corruptie zaken van Prins Bernhard, de pedofiele activiteiten van Joris Demmink, met betrokkenheid van het Koningshuis bij kindermisbruik door de huisadvocaat Salomonson van de Oranje familie, hoe Prins Claus is betrapt in een homobar samen met Salomonson in de VS ten tijde van Lubbers, waardoor Nederland chantabel werden en daardoor 22 kruisraketten van de VS in Volkel zijn gestationeerd.

De getuigenis van Anne-Marie van Blijenburgh over de kindermoorden in Nederland dient ook in ogenschouw genomen te worden.

(...)

De verklaringen en betrokkenheid van de Nederlandse elite dienen nader te worden onderzocht, dit betreft Ed van Thijn, Ed Nijpels, Mark Rutten, Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Balin, Geert Wilders, Mabel Wisse Smit, Friso van Amsberg, Soros en mogelijk nog vele anderen, zoals Fred Teeven, Ivo Opstelten en diverse hoge politie functionarissen, die zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt en tezamen een criminele organisatie vormen volgens Artikel 140 WvS.

De rol van Demmink in de rituele moord op Marianne Vaatstra, die als amusement door Beatrix is besteld bij de Korlaar broers, die hiervoor € 500.000 zouden hebben ontvangen van Beatrix van Amsberg.

http://www.ellaster.nl/2017/02/08/fbi-insider-voorspelt-arrestaties-politici-en-hooggeplaatsten-pizzagate/

https://maudoortwijn.com/petitions/

(…)

Dit alles maakt, dat de regering, Koningshuis en rechtstaat geen wetmatige vertegenwoordiging meer zijn van het Nederlandse volk. Alles is moreel, juridisch en financieel failliet na ruim 200 jaar plunderen, verkrachten en uitmoorden van de eigen bevolking.

Het indienen van Agenda 21 door Nederland via Hans Aalders PvdA (1992) in Rio de Janeiro bij de VN is hier een mooi voorbeeld van.

Na het afronden van de nu lopende onderzoeken zullen de verantwoordelijke personen ter verantwoording geroepen moeten worden door een nieuw te vormen rechtspraak in combinatie van een volkstribunaal, waarbij juryleden bepalen, of een persoon schuldig is aan de ten laste gelegde feiten, waarna de rechter de strafmaat mag bepalen.

Nederland is via een parlementaire democratie (schijn democratie) naar een totalitaire onrechtmatige EU dictatuur afgegleden, of in dit geval een pedocratie, waarbij de bevolking is gegijzeld door de criminele staat met zijn EU, VS en geopolitiek.

Geachte rechter, hoe denkt u hier mee om te gaan? Wordt hier voor het eerst aan waarheidsvinding gedaan, of blijven wij de boel bedriegen? Zie ook de aangifte tegen de staat en regering: productie 61, waarbij Prins Friso twee dagen na deze aangifte een grafsteen heeft gekregen.

We kunnen veronderstellen, dat er een vertrouwensprobleem is met de overheid, die in alle geniep mede onderdeel is geworden van een sluipende criminele organisatie, waardoor er geen rechtvaardige autoriteit meer te bespeuren valt en waardoor alle menselijkheid daar totaal uit is verdwenen.

Aanvullende info, het boek “De Matrix 1 & 2” geschreven door John Baselmans toont aan, dat we geen legaal landsbestuur hebben.

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf

NSDAP – Bernhard, Het Verhaal van een Duitser

Gepubliceerd op 24 sep. 2013

Bernhard, het verhaal van een Duitser‘ (the story of A German)

Watch this video: footage of 1938. Princess Juliana and Prince Bernhard took A boat trip with their NSDAP (Nazi) friends on Juliana S ship ‘Piet Hein‘.

At the End of this Video (starting from 00:17 seconds) you will see the Royal Standard of Princess Juliana on Top of the Mast and Right beneath that you can notice the Nazi fFag.

The Complete Documentary can be found here (+|- 35 minites) https://www.npostart.nl/programmas/10act0308Bernhard

Reacties
https://www.youtube.com/watch?v=9bP-FcOiqLw

Zie verder

http://adbroere.nl/ad-broere

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/homepage/getuige-noemt-namen-prins-claus-.html

http://www.ellaster.nl/2016/04/27/1219/

De Nederlandse Cocaïne Fabriek (1)

Geüpload op 12 mei 2010

Conny Braam was afgelopen vrijdag te gast in Paul en Witteman om het over haar nieuwe romans te hebben De Handelsreiziger. Het boek gaat over de bloeiende Nederlandse Cocaïne Fabriek te Amsterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het boek is nog al spraakmakend en onthullend gezien Conny Braam met veel feiten komt na grondig onderzoek, die haar uiteindelijk op het spoor van de cocaïne handel heeft gebracht voor de vechtende soldaten in de loopgraven. De fabriek was opgericht in 1900 door de Koloniale Bank. Het Koningshuis was mede eigenaar van de Koloniale Bank. De aandeelhouders van de cocaïne Fabriek waren geheim. Dus bleef een Koloniale Bank voor koffie en thee importen, maar die dus ook cocaïne bladeren invoerde. Vanuit Bolivia zouden ze de coca planten op Java hebben geplant met groot succes. Vervolgens werden deze naar naar de Nederlandse Cocaïne Fabriek getransporteerd.

Er was een bloeiende markt gegroeid tijdens de Eerste Wereldoorlog, met grote winsten. De fabriek onderging twee grote verbouwingen in 1915 en 1916, waardoor de productie verdubbelde. Nederland had een monopolie in de cocaïne handel. Alleen Nederland kon de cocaïne fabriceren. Grote hoeveelheden gingen naar Engeland om er door een farmaceutische firma tabletten van te maken en verkochten ze de coke in flesjes. Ze werden ook gewoon verkocht aan de burgers als geschenk voor familie in de loopgraven. In die tijd werd cocaïne wel eens gebruikt in de medische wereld, maar niet zo veel. De soldaten kregen cocaïne, zodat ze daardoor meer overmoed kregen, geen honger meer hadden en nog beter konden vechten en ze op de Duitse vuurzee inrenden. De ideale soldaten. Na de oorlog werd in 1920 de Opiumwet ingevoerd tegen het leveren van cocaïne, vanwege de opgroeiende verslavingen, maar de fabriek produceerde vrolijk door. Wel grappig is, dat Conny Braam op het eind zegt : er waren toen in die tijd geen grote criminele organisaties en het was lastig om te produceren. Nou ja, eentje dan.

Dus zo neutraal was Nederland nou ook weer niet.

Op zich is dit niks nieuws en nog ouder dan de weg naar Rome. Het was vanuit vroeger dagen al gebruikelijk de soldaten te drogeren met drugs of andere middelen. Ook na de Eerste Golfoorlog hebben piloten toegegeven drugs te hebben genomen voor lange vluchten, die soms wel 38 uur nonm stop duurde.

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=TZ5_MOmWc2I

De Nederlandse Cocaïne Fabriek (2)

Geüpload op 12 mei 2010

Reacties
https://www.youtube.com/watch?v=315PQTwiI-0

(…)

Zie verder voor meer info:

http://ntblauwbloed.blogspot.com

()

http://vereniging.vrije-mens.org/berichten/52-anne-marie-van-blijenburgh

http://capoditutticapi007.blogspot.nl/

http://www.boublog.nl/2016/01/21/vaatstra-complot-moet-snel-terug-in-de-doofpot/

https://sites.google.com/site/bestandenfotos/

Is Koning Leopold III de Redder van de Wereld?
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/politiek-testament-koning-leopold-iii

https://herstelderepubliek.wordpress.com/

https://gerard1945.wordpress.com/

http://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/het-abp-en-de-verdwenen-miljarden/

https://eunmask.wordpress.com/2014/09/10/waarom-de-zorg-onbetaalbaar-is-geworden-70-miljard-awbz-premie-is-niet-aan-zorg-besteed/

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-compleet-gevuld-met-nazi-s

http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm

De eerste Nederlandse Cocaïne Fabriek is later AkzoNobel geworden, zij verwerken het Afval van Billiton Dochter Bedrijf van Shell, dat 100% Aandeel is van de Oranjes tot Wolman Zouten en vergiftigen hier mee de Hele Wereld.

http://www.1limburg.nl/341-meldingen-van-werkers-met-chroom-6

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://ejbron.wordpress.com/2012/06/17/het-geheime-wellness-plan-voor-aarde/

Om de lezer een nog beter beeld van de realiteit te geven lees hoe stelselmatig door de overheid een aanslag op de bevolking wordt gepleegd.

Lees en huiver over hoe het volgende onderstaande verhaal verteld wordt.

Er was eens een keer een brok geklonterd materiaal in de ruimte, dat uit meerdere elementen bestond. Dat stuk ruimtepuin kreeg regelmatig een confrontatie met ander ruimtepuin van pakweg 29.000 kilometer snelheid te verwerken. Naar gelang de grootte van de impact kwam er een enorme hoeveelheid kinetische energie vrij. Dat het eerste stuk ruimtepuin in het midden getroffen zou zijn kunnen we uitsluiten, dus is bij deze impact het stuk puin gaan draaien. Door de hitte smolt alles en vormde samen een groter volume. Nu hebben verschillende elementen van materialen een verschillende soortelijk gewicht, dus zal het zwaarste element op de diepste plek gaan, en de lichtere gaan daarboven hun plaats innemen. Maar het hele spul draait nog steeds rond en is in de loop der tijd afgekoeld en er ius een korst ontstaan tussen de 10 km. en 40. km dik of misschien nog dikker. De aardkern van wolfram, die toen ontstaan is, heeft daarom op dit moment nog een snelheid van 20 minuten en 27 sec., terwijl de korst een snelheid heeft van 24 uur.

Deze aardkern van wolfram heeft een geschatte diameter van 1200 kilometer, dat betekent met deze omdraai snelheid, dat de buitenkant van deze kern een snelheid heeft van ca 10.927 km. per uur. Bedenk,  dat dit in een omgeving plaatsvind van verschillende elementen, van gesteente en ertsen. Dan wekt deze werking door de wrijving een statische elektriciteit op, met een geschat vermogen van 500 Megawatt.

Deze opgewekte spanning ervaren we in een magnetisch veld, dat er voor zorgt, dat de ionosfeer samen met dit veld de aarde voor schadelijke straling beschermt.

Aan de zon zijde is de temperatuur van de ionosfeer circa 2000 graden Celsius en aan de schaduwkant ruim min -263 graden. Zou de aarde stil blijven staan, dan zal de oppervlakte het erg warm gaan krijgen, zodat geen leven meer mogelijk is. Als we het er over eens zijn, dat de aarde draait, en wel naar het oosten, dan beseffen we, dat de aardkern de motor en dynamo van de aarde is. die ca. 70 maal per 24 uur sneller draait als de aardkorst. Daar wolfram circa 19 kilo weegt per liter, en de rest lichter is, maar in het binnenste van de aarde vloeibaar is, neemt het de aardkorst mee in zijn omwentelingen als zou het een slip koppeling zijn. Dit als gevolg van verschil in soortelijk gewicht en smelttemperatuur.

Nu hebben we een gegeven, dat laat zien da,t hoe lichter het element is, de snelheid afremt ten opzicht van de aardkern. Gaan we bedenken, dat lucht vele male lichter is als vloeibare en vaste elementen, kan het nooit zijn, dat de lucht om de aarde sneller draait als de buitenkant van de aarde, dit is natuurkundig gezien onmogelijk.

Tot ruim 30 jaar geleden kregen we altijd weer uit het oosten en waren de winters strenger.
Vanaf dat men met HAARP is gaan werken en de ionosfeer aan het manipuleren, is opzettelijk de straalstroom omgekeerd. Dit werkt als volgt, als een zendsysteem met een ingestelde frequentie van bijvoorbeeld 2,5 Hertz in de positieve periode van dit signaal een veel hogere frequentie verstopt, is het mogelijk water op een energie zuinige manier uit elkaar te halen van H2O naar HHO.

Als de hoge frequentie van 22,5 Giga Hertz gebruikt wordt is er maar 1 honderdste energie nodig om het water te splitsen. In de ionosfeer aan de schaduwzijde van de aarde kan deze verwarmen van ruim -200 naar 1600 graden Celsius. Alles wat warm wordt zet uit, dus ook deze ionosfeer, er ontstaat telkens een ei door het kunstmatig gecreëerde opwarmen aan de schaduwzijde. De onderkant van dit ontstane ei wordt door onze atmosfeer opgevuld met een frequentie van 2,5 Hertz, zo ontstaat er een woofer werking, dat grote massa lucht verplaatst, waardoor de straal stroom is omgekeerd.

De elite, die dit opzettelijk doet, heeft Al Gore op pad gestuurd voor het opwarmen van de aarde en het CO2 bedrog, wat niet meer is als een vorm van oplichting om ons CO2 belasting te laten betalen en ons stelselmatig te onteigenen. Zonder CO2 is er geen leven mogelijk op aarde.
Als gevolg van de omgekeerde straalstroom smelten onze gletsjers allemaal af, zo komen we zonder drinkwater te zitten binnen een niet al te lange tijd.
Ons weer ontstaat op de wereldzeeën door het verdampen van het oppervlakte water, dit verdampen komt door de frequenties, die door de zon aan straling op de aarde laat komen. De frequentie zijn in dit geval voor het water vanaf 100 KHz. tot in de GHz. of hoger. Hierdoor gaan de moleculen van het oppervlakte water sneller bewegen en maken zich los van het zeewater, dit is een voorbeeld, dat water de frequentie aanneemt van zijn omgeving, waardoor het de zwaartekracht opheft en stijgen gaat.

Bedenk, dat dit boven de Pacific gebeurt en de aarde zonder invloed van HAARP deze wolken ons tegemoet komen vanuit het oosten. Dan zit er altijd een nacht tussen vooral eer het in ons gedeelte van de wereld arriveert en het ’s nachts dus afgekoeld is, waardoor we vroeger ook strengere winters hadden.

Echter door het omkeren van de straalstroom door middel van HAARP, komt het weer uit het westen en krijgen we de vers opgewarmde wolken, die op de Atlantische oceaan zijn ontstaan. Deze worden niet meer afgekoeld door de schaduwkant van de aarde, omdat de afstand van de Atlantische oceaan tot aan onze gletsjers veel korter is, en deze daarom weg regenen. Zo ontstaat er een water tekort, dat opzettelijk is gemanipuleerd door de elite.

Het water verbruik zal schikbarend toenemen, omdat Europa met miljoenen economische vluchtelingen wordt overspoeld. Buiten het cultuurverschil en verschillende vormen van indoctrinatie gaan hier zeker problemen van komen ,die miljoenen mensen het leven gaan kosten.

Als we het over HAARP hebben mogen we de chemtrails niet vergeten, er wordt wereldwijd ca. 13.000 ton per dag in onze atmosfeer gespoten, een mix van zware metalen en andere schadelijke chemicaliën. Wanneer we een opgewekt magnetisch veld hebben van 500 Megawatt en we een zonlicht reductie hebben kunnen we stellen, dat reeds 20% van het licht tegen wordt gehouden, maar ook het magnetische veld van de aarde wordt tegengehouden. In de aarde zal daardoor te temperatuur oplopen door dat van de 500 Mw, waarvan 100 Mw in warmte omgezet gaat worden. Wanneer de hele vloeibare massa met vaste kern 1 graad Celsius gaat toenemen, zet dit ca 10.000 km³ aan volume uit.

Op 3 maart 2011 is met HAARP voor de kust van Japan een tsunami opgewekt door deze opzettelijke manipulatie, de tektonische platen zijn extra onder spanning gaan staan door dit gebeuren. Alsof de ellende nog niet groot genoeg is, heeft de Rockefeller familie een snelle deeltjesversneller laten maken in CERN.

Buiten dat daar een computer staat die alle data en surf gedrag registreert van iedereen, schiet men gekoelde Waterstof van -273 graden Celsius door een ring van spoelen die allen negatieve spanning geven door gebruik te maken van een onvoorstelbare grote elektromagnetische spoel van 27 Kilometer lang en dat dubbel in twee richtingen.

Zo bereiken twee afzonderlijke stromingen van waterstof atomen bijna de lichtsnelheid, echter tegengesteld van elkaar, om ze te laten botsen wordt ons voorgehouden. Het elektrisch vermogen van de elektromagneet is ruim 80 maal het opgewekt vermogen van de aardkern, waarbij we weten, dat twee magneten met een gelijke pool elkaar afstoten, of Noord en Zuid elkaar aantrekken.

Het bijeffect van deze daad is dat de aardkern opzettelijk uit zijn balans wordt gebracht en hij opzettelijk gemanipuleerd van zijn plaats zal verschuiven in de vloeibare massa van gesmolten mantel van de aarde.

Met als gevolg dat er een inwendige tsunami in de aarde ontstaat, waar we kunnen zien, dat bij de Ring of Fire ruim 40 vulkaan uitbarstingen zijn en honderden aardbevingen hierdoor opzettelijk worden veroorzaakt. De opzettelijk veroorzaakte sproei activiteiten van chemtrails (fijnstof) is doodsoorzaak nummer 1 op de wereld.

Tel dit op bij de uitstoot van de opzettelijk veroorzaakte vulkaanuitbarstingen en heb het besef van de eigenschappen van water. Water hecht aan alles vast, dus een dag mooi weer en men gaat chemtrails spuiten, dan kun je er donder op zeggen, dat door het verdampen van het water of vochtige grond dit water opgevangen en vastgehouden wordt door de fijnstof. Tevens veroorzaakt dit een verstikkende deken, zodat op de schaduwkant van de aarde de warmte niet weg kan.

Mensen worden ziek voor deze Chemicaliën en het opzettelijk bestralen met hoogfrequente straling van de mobile netwerken. G4 en G5. Kanker is een industrie en bedrijf, verdienmodel voor de farmaceuten. Dit maakt, dat de overheid, die vroeger ook wetgever was, zijn gezag heeft verspeeld en geen grond meer heeft om enige autoriteit op de bevolking af te dwingen via wetten, die niet meer rechtsgeldig zijn.

Geachte rechter, nu u als ambtenaar kennisdrager bent geworden van deze criminele activiteiten gepleegd door de overheid is het uw plicht om als kennisdrager volgens Artikel 162 Ws. een aangifte te doen bij het OM van deze gang van zaken en misdrijven.
Zou u weigeren gevolg te geven aan deze eis, dan maakt u zich bewust mede schuldig aan deze misdaad en is dit uit te leggen als dat u willens en wetens deel neemt aan deze criminele activiteiten. In dat geval zullen wij bij het OM aangifte moeten doen tegen u op basis van Artikel 140 Ws. Deelneming aan een organisatie, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Door de dan aangetoonde partijdigheid zullen wij u en de gehele rechtspraak moeten wraken.

Artikel 162

(1)
Openbare colleges en ambtenaren, die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing, waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
(a) indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
(b) indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar, die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
(c) indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling, waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

(2)
Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing, waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

(3)
De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar, die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zichzelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

(4)
Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

(5)
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

(6)
De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

(7)
De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag, waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Hoe kunnen we de schade en het vertrouwen in de politiek en rechtstaat herstellen als de bestaande grondwet zo dood is als een pier?

De rechtspraak zal hervormd moeten worden, dit kan enkel als de grondwet van de vroegere republiek in ere hersteld gaat worden.

Dan zal ook het volkstribunaal in ere hersteld moeten worden, waarbij een aanklager, een jury, een verdediger, en een rechter deze rechtspraak op een eerlijke manier gaan toepassen.

Ook zal er een constitutioneel hof moeten komen, die de wetten gaat toetsen op hun rechtmatigheid en of deze wetten in het belang van de bevolking zijn en niet enkel voor de politici en de bankiers, die nu immuniteit genieten, iedereen is altijd verantwoordelijk voor zijn daden.

Door het decentraliseren op regionaal niveau zal de macht van multinationals afnemen en de bevolking kan via bindend referendum bepalen welk beleid er gevoerd gaat worden.

Politici, die niet voldoen aan de eisen, zijn per direct te ontslaan en moeten worden vervangen.

Een troost hebben we ook, uw pensioen is nu in de tentakels van de ongekozen EU, die een communistische en fascistische dictatuur nastreeft. Er zal een einde moeten komen aan de schulden slavernij, die de bankiers tot de machthebbers van de aarde hebben gemaakt.

Een nieuw geldsysteem is mogelijk op basis van waarde creatie in plaats van fiat geld. De schade, die door de politiek is aangericht uit eigenbelang en verraad, is te herstellen door een nieuwe volksbank, waarbij de bevolking een beginkapitaal gestort krijgen, met maandelijks een basis inkomen.

Dit geeft vrijheid en groei, er zijn per direct geen werkelozen meer, geen afgekeurde mensen, of op andere manier buitengesloten mensen, die nu door de staat stelselmatig kapot gemaakt worden.

Ieder mens zal zich op het volgende beroepen: “Ik ben een mens van vlees en bloed en ik erken uw toneelstuk niet. Nooit heb of ben ik een contract met uw of uw opdrachtgevers aangegaan, waarmee ik u de bevoegdheid heb gegeven over mij en mijn handelen te oordelen. En mocht die indruk zijn ontstaan, dan herroep ik deze vermeende instemming bij deze.”

We kunnen ons voortellen dat deze info erg confronterend op u over zal komen.

Daarom zullen we een analyse geven over het waarom dit alles mogelijk is geworden, dat we in deze situatie terecht gekomen zijn.

Alles heeft te maken met vertrouwen, we staan ons leven lang onder invloed van onze omgeving, daar zijn we mee opgegroeid en dat heeft ons persoonlijke referentie kader gevormd. We zijn massaal in deze leugens gaan geloven, waar we aan blootgesteld zijn, onze opvoeding is niet anders als een programmering gebleken om een gezag te accepteren en de autoriteit van de overheid te erkennen.

De overheid, die zegt namens het parlementaire democratie de interesse van de bevolking te vertegenwoordigen, maar een eed heeft afgelegd bij de monarchie, die eist, dat de regering de interesse van de vermeende Koning dient, echter dit staat haaks op de belangen van de bevolking: de niet bestaande onderdanen, maar misleide mensen.

Het vertrouwen van de bevolking is op grove wijze misbruikt, zelf zo erg dat dezelfde bevolking aan het ontwaken is uit deze slechte droom, die door de bankiers, politici en rechtspraak met medewerking van de media opzettelijk zijn veroorzaakt.

Dit geschonden vertrouwen door machtsmisbruik, en corruptie heeft er voor gezorgd, dat er aan deze vorm van overheden geen gezag meer is toe te kennen, dus de politiek zijn eigen autoriteit heeft ondermijnt, door het stelselmatig liegen en bedriegen van de eigen bevolking.

Hoe staat het individu van de rechtspraak tegenover dit geconstateerde feit van deze vertrouwensbreuk?

Een Waar Gebeurd Verhaal (Verifieerbaar)

Begin van dit jaar sprak ik iemand aan in een winkel, ik dacht, dat hij bij het personeel hoorde. De beste man in kwestie reageerde verbaast en vertelde me, dat als ik de wet zou overtreden ik voor hem zou moeten verschijnen, hij was namelijk rechter. Ik heb toen een spontane vraag aan hem gesteld, of hij dan ook recht sprak! Het antwoord was zo ontwapenend en oprecht, dat ik respect voor deze man heb, zijn antwoord was, dat hij zichzelf dat ook wel vaker afvroeg, of hij echt recht sprak. Ik voelde, dat hij innerlijk een conflict had van zijn geweten tegen zijn ratio.

Nabespreking Anekdote

Zijn geweten is een stuk van zijn persoonlijke bezieling en spiritualiteit, zoals hij is opgevoed in zijn eigen referentiekader. Als nu blijkt, dat dit referentiekader anders is dan altijd werd aangenomen, dan ontstaat er een moment van bezinning en heroverweging. Deze transitie voltrekt zich voor onze ogen, de bevolking is aan het heroverwegen wat een overheid nog voor functie heeft als deze overheid enkel destructief bezig is.

Als wetten niet meer gelden of rechtsgeldig zijn, hoe kan er dan eerlijk recht gesproken worden? Dit mag geen willekeur worden, die er nu is ontstaan, de overheid is niet de oplossing van de problemen, maar de oorzaak van alle door belangenverstrengeling veroorzaakte problemen en heeft hierbij de rechtspraak gegijzeld in onze beleving.

Het is natuurlijk even wennen, dat wij u durven te confronteren met ons wereldbeeld, we zouden graag willen, dat we er samen uitkomen en er gezamenlijk aan bijdragen, dat de rechtspraak hervormd gaat worden, naar een eerlijke menselijke rechtspraak!

Waarheidskrant, 20 maart 2017

Reacties

lezer
07 maart 2017:
Ik weet niet wat te zeggen, behalve mijn innig respect naar allen, die deze stap hebben genomen en al het werk, dat zij hebben verzet. Ook moet ik mijn excuses maken aan al jullie wakkeren, ik dacht eerlijk gezegd: “Het zal wel, we blijven maar doorpraten over alle onrecht, dat ons wordt aangedaan en verder zal er weinig gebeuren”. Ik hoop intens, dat met deze mails het zaadje is geplant voor een betere wereld voor ons allen ()

http://www.volkwordtwakker.nl/nl/waarheden-of-leugens-openbaringen/rechters-in-nederland-worden-gewaarschuwd-voor-de/

https://www.slotvan.nl/rechters-in-nl/

Meer informatie
http://capoditutticapi007.blogspot.com/
http://capoditutticapi008.blogspot.com/
http://capoditutticapi009.blogspot.com/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image