Tuchtrecht Banken – De bankiers eed + De gedragscode

De bankiers eed

Hieronder staat de tekst van de wettelijk verplichte bankiers eed. Ongeveer 90.000 bankmedewerkers hebben de eed sinds 1 april 2015 afgelegd – de datum, waarop de Bankiers eed van kracht werd.

Ook wie nu in dienst treedt bij een bank moet de eed afleggen. Wie de eed heeft afgelegd, onderwerpt zich aan het tuchtrecht. Er zijn sinds 1 april 2015 uitspraken gedaan in tuchtzaken; zij zijn hier (https://www.tuchtrechtbanken.nl/verdicts/year) terug te lezen.

Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie, die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

 • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
 • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen, die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving, waarin de onderneming opereert;
 • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;.
 • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes. die op mij van toepassing zijn;
 • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
 • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
 • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
 • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij god Almachtig!

Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats] ten overstaan van [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en in tegenwoordigheid van [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche­ of beroepsorganisatie] de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

Betrokkene
[handtekening betrokkene]

Aan de bankiers eed is een gedragscode verbonden.

https://www.tuchtrechtbanken.nl/de-bankierseed

De gedragscode

Aan de bankiers eed is – net als bijvoorbeeld voor medici – een gedragscode verbonden. Wie de wettelijk verplichte bankierseed aflegt is automatisch gebonden deze regels op te volgen. Aan de hand van deze gedragsregels kunt u toetsen of een bankmedewerker de gedragscode overtreden heeft.

1
De bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig. Dit betekent onder andere, dat de bankmedewerker:

 • eerlijk en betrouwbaar is;
 • verstrengeling van eigen belangen met de belangen van anderen voorkomt;
 • de schijn van belangenverstrengeling voorkomt.

2
De bankmedewerker maakt een zorgvuldige afweging van belangen.

Dit betekent dat de bankmedewerker een zorgvuldige afweging maakt tussen de belangen van de klanten van de bank, de aandeelhouders, de leden, de obligatiehouders en de andere schuldeisers van de bank, de werknemers van de bank en de samenleving.

3
De bankmedewerker stelt de belangen van de klant centraal.

Dit betekent onder andere, dat de bankmedewerker:

 • klanten zo goed mogelijk informeert over producten en diensten en de risico’s ervan;
 • klanten geen producten of diensten aanbiedt, die niet bij hen passen;
 • eraan bijdraagt, dat een product geen onverantwoorde risico’s heeft voor een klant;
 • eraan bijdraagt, dat een product en de voorwaarden ervan begrijpelijk zijn voor een klant.

4
De bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere regels, die voor het werk bij de bank gelden.

Dit betekent onder andere, dat de bankmedewerker zich in zijn werk houdt aan de wet, reglementen, gedragsregels en instructies, die voor het werk bij de bank gelden.

5
De bankmedewerker houdt vertrouwelijke informatie geheim.

Dit betekent onder andere dat de bankmedewerker geen vertrouwelijke informatie over klanten zonder hun toestemming aan een derde geeft. De medewerker geeft informatie over klanten alleen aan anderen als dat moet van de wet, de rechter of de toezichthouder. Ook mag de beëdigde geen misbruik maken van informatie, die hij of zij heeft.

6.
De bankmedewerker is open en eerlijk over zijn of haar gedrag en kent zijn of haar verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Dit betekent, dat de bankmedewerker zijn of haar gedrag in het werk laat toetsen aan deze gedragsregels.

7
De bankmedewerker draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving in de bank.

Dit betekent onder andere, dat de bankmedewerker in zijn of haar werk geen risico’s neemt, die de bank en anderen in gevaar brengen.

https://www.tuchtrechtbanken.nl/de-gedragscode

https://www.tuchtrechtbanken.nl/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image