Tjitske Biersteker – Verslag tot 20-3-2016 + Verslag tot 26-3-2017 + Verslag tot 18-6-2017 + Verslag tot 2-7-2017

Verslag tot 20-3-2016

Even een heel kort verslagje van deze week. Als oppositiepartijen hadden we gevraagd om de raadsvergadering van 14 maart door te laten gaan. Deze was afgezegd wegens gebrek aan agendapunten. Volgens de bestuurlijke agenda zouden er genoeg onderwerpen zijn om over te besluiten. Daarnaast leven er bij de oppositie partijen de nodige onderwerpen waarover we met elkaar in debat zouden willen gaan.

Van te voren had ik zo mijn bedenkingen of de coalitie wel bereid zou zijn om het debat aan te gaan. Dat ze zover zouden gaan om de opgevoerde agendapunten middels een ordevoorstel van de agenda af te voeren, had ik niet bedacht. Hiermee laat een grote groep mensen zien weinig op te hebben met democratische principes. Als minderheden geen stem krijgen, is een stad/land hard op weg om een dictatuur te worden. Het recht van de sterkste gaat dan overheersen. Ik blijf me verbazen over het feit dat mensen die buiten de politieke realiteit gewoon aardig zijn, zich zo laten leiden door het principe van “het recht van de sterkste”.

Volgens een column in de HC van vandaag is het gedrag van de coalitie wel strijdig met democratische uitgangspunten maar daar tegenover zou dan staan dat er daadkrachtig uitvoering is gegeven aan datgene wat de bevolking wenst. Zonder overigens een nadere onderbouwing. Ik probeerde te bedenken waar het hier om zou gaan, naast de afbraak van het culturele leven in Den Helder door een voorgenomen bezuiniging van €400.000, afbraak van de sociale voorzieningen door hogere eigen bijdrage en stapeling van kortingen voor de armen in de gemeente, een notitie over armoedebeleid die ronduit armoedig is, een versobering van het onderhoud van de openbare ruimte om maar wat te noemen.

Er is vanzelfsprekend actie genomen op een vorm van nieuwbouw stadhuis en het vertrek van Rob Scholte, dat dan weer wel. Ondernemen in Den Helder, is buiten de binnenstad een uitdaging die zijn weerga niet kent en het college houdt niet van rugby. Kortom ik zie de positieve daadkracht nog niet zo, maar dat komt natuurlijk omdat de ChristenUnie geen deel uit maakt van de coalitie.

De komende tijd worden er ronde tafel gesprekken, of keukentafel gesprekken gehouden over sociale innovatie voor gelukkige inwoners. Wat dat inhoudt moet die, nu nog niet zo gelukkige inwoner zelf bedenken.

In het oppositie overleg van afgelopen vrijdag hebben we er met elkaar over gesproken en een aantal acties uitgezet om hoe dan ook de stem van de minderheid te laten horen.

We gaan ook al weer de laatste week in van de 40 dagen tijd. Komende week staat volop in het teken van Pasen en het grote offer dat Gods Zoon heeft willen brengen. Hoewel het merendeel van de Nederlanders aangeeft niet kerkelijk/gelovig meer te zijn, ontstond er wel commotie over de reclame van de Hema. Verondersteld werd dat daarin het woord Pasen gemeden werd. Het valt allemaal nogal mee, maar ik merk weinig commotie over de voorgenomen plannen om geloof uit het openbare leven te weren, de wet op de zondagsrust is al gesneuveld.

Ik word altijd blij van Pasen, maar maak me zorgen over de ontwikkelingen in Nederland.

ChristenUnie Den Helder, dinsdag 22 maart 2016 20:06

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/973737/43656/verslag-tot-20-3-2016.html

Verslag tot 26-3-2017

Mooi weer maakt het politieke werk altijd een beetje zwaar want dan “roept” mijn volkstuintje ook om aandacht en het was deze week wel zo druk dat het er bijna niet van gekomen is.

De maandag besteed ik meestal aan voorbereidingen voor de gemeenteraad. Hier en daar nog een overleg, in dit geval met mijn fractiegenoot in Hollands Kroon omdat we beiden een amendement i willen dienen op het agendapunt “de Kop werkt”. Vanaf 18.30 uur op het stadhuis aanwezig. We hebben vaak een kort overleg over de gang van zaken tijdens de vergadering.

Daarna wat tijd over en tijdens een informeel overleg werd duidelijk dat Rob Scholte opnieuw onder vuur ligt wat betreft het college. Met oppositiepartijen besproken om hier in het vragenkwartier in elk geval vragen over te stellen. Dat gaat in tegen de vergaderorde, maar dat moet in spoedeisende zaken wel kunnen. We kregen een nietszeggend antwoord, de wethouder wist van niets. De gemeenteambtenaar wel, bleek de andere dag.

De raadsvergadering was verder snel afgelopen, veel hamerstukken. Het amendement heeft het niet gehaald. De wethouder gaf aan dat de Provincie de voorwaarde gesteld had dat de Regiegroep meer mandaat moest krijgen en de Noordkopcommissie bij wijzigingen van plannen slechts wensen en bedenkingen in kon brengen. We zijn weer hard op weg naar de “4e bestuurslaag” waarbij gemeenten steeds verder buiten spel komen te staan. Achteraf bleek uit de beantwoording van schriftelijke vragen in Hollands Kroon dat de Provincie die voorwaarde niet gesteld had. Als je al wat langer in de politiek zit, levert dit algauw een “déja vû”-gevoel op. In 2007 bij de totstandkoming van Zeestad werd hetzelfde argument gebruikt, terwijl uit de notulen van de Provincie bleek dat de wethouder de Provincie om een dergelijke, ongebruikelijke constructie had gevraagd.

Dinsdagmiddag bij Rob langs om een afspraak te maken voor een overleg met de oppositiepartijen. Daarvoor nog een bijeenkomst met de werkgroep Veteranendag. Dat zijn snelle bijeenkomsten omdat we erg “ontzorgd” worden door de eigenaar van hotel Den Helder.

Dinsdagavond een bijeenkomst in de Verkenningston. In navolging van de ChristenUnie Amersfoort hebben we ook in Den Helder een handboek voor uitgeprocedeerde asielzoekers opgezet en dit hebben we dinsdagavond gepresenteerd en overhandigd aan de werkgroep Kerk en vluchteling. We willen het liefst een herbergzame gemeente zijn, maar soms komt het toch tot uitzetting en dan willen we dat dit zo humaan mogelijk gaat. Er is dan nog veel hulp mogelijk. Die hulp hebben we op de lokale situatie aangepast en beschikbaar gesteld aan (kerkelijke) instellingen en groepen vrijwilligers. Schrijnende situaties worden beschreven in de nieuwsbrief van Vluchtelingenwerk: http://www.pkndenhelder.nl/Diaconie/vluchteling.aspx

Woensdagmorgen met de meeste oppositiepartijen een overleg met Rob Scholte. Ik vond dat hij, wellicht door de voortdurende tegenwerking, behoorlijk gefrustreerd was. Dan raakt het zicht op de realiteit soms wat zoek. Dat neemt niet weg dat hij geholpen zou moeten worden om hier in Den Helder een prachtig museum op te zetten. Hij kon niet goed inschatten of het positief of negatief was dat de huur opgezegd was terwijl bekend was dat het pand op de gemeentelijke afstoot nota stond. Dat maakt dat hij recht van eerste koop heeft. We gaan als oppositiepartijen nog verder overleggen wat we kunnen betekenen. Probleem is dat we waarschijnlijk geen meerderheid kunnen vinden voor behoud van het Rob Scholte museum.

Woensdagavond de eerste van 3 bijeenkomsten voor mensen die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. Het was een druk bezochte avond en de gesprekken waren levendig. De avond werd georganiseerd door een door het Rijk gesubsidieerde organisatie. Na afloop kwam er al iemand op me af die belangstelling had om actief te worden binnen de ChristenUnie. Da’s toch pure winst.

Donderdagmorgen al weer vroeg op het stadhuis voor de audit commissie. De huisaccountant had op het laatste moment af bericht. Dat is wat lastig, maar er waren nog genoeg onderwerpen die we met de wethouder en de financiële beleidsman/vrouw konden bespreken. Donderdagavond waren er verschillende bijeenkomsten tegelijk. Ik heb gekozen voor die bij het Reddingmuseum. Zo af en toe moet dat contact even ververst worden en moet de raad bij gepraat worden over de werkzaamheden van de KNRM en het reddingmuseum. Het was een fijne avond.

Gelukkig toch ook nog een moment gevonden om die tuin “zaai klaar” te krijgen. De zon was scherp, want ik was direct al wat verbrand. Dat is tegenwoordig niet echt gezond, maar het voelt wel lekker.

Morgen weer een ontmoeting met de Schepper van al dit fraais, ook daar kan ik naar uit kijken.

ChristenUnie Den Helder, 25 maart 2017

https://denhelder.christenunie.nl/k/n1343/news/view/1110327/43656/verslag-tot-26-3-2017.html

Verslag tot 18-6-2017

Het is al weer even geleden dat ik verslag heb gedaan van politieke activiteiten. Het was erg druk de afgelopen tijd en ik had wat fysieke beperkingen.

Hoewel er veel besproken is in de verschillende commissies betrof dit toch vooral de financiële stand van zaken van de verschillende verbonden partijen. Meestal is het met die halfjaar rapportages zo dat ze er in eerste instantie goed uit zien. Bij de jaarrekening komen de feitelijke cijfers boven tafel.

Belangrijk onderwerp tijdens de commissie MO was een presentatie van de uitkomsten bewindvoering. Hieruit bleek dat één van de redenen waarom mensen in de schulden raken is de te late uitbetaling van uitkeringen. Dat is iets waar de ChristenUnie zich al heel lang druk om maakt, met moties en amendementen, maar ook met gesprekken met de wethouder en kennelijk niet zonder reden.

Een positieve ontwikkeling vind ik de restauratie van het Logementsgebouw in Huisduinen. Ik hoop dat het heel mooi wordt. Dat compenseert dan weer de langdurige leegstand van het restaurant van fort Kijkduin. Dat is ontzettend jammer, prachtig opgeknapt maar er gebeurt niets mee.

Tot algemene verbazing van de gemeenteraad hebben we dit jaar een kadernota zonder cijfers gekregen en hij heet dan ook kaderbrief. Veel vragen, maar weinig concrete handvatten om kaders te stellen. Dat wordt nog een langdurige besluitvorming denk ik.

De meeste activiteiten van de afgelopen week heb ik aan mij voorbij laten gaan, alleen de opening van het Stationsplein heb ik bijgewoond. Het was goed dat vooral de uitvoerenden van het ontwerp na afloop in het zonnetje werden gezet. Ze hebben knap werk verricht. Dat staat los van procedures en ontwerp, waar wel het nodige op valt af te dingen. Ik vind het vooral verbazingwekkend dat alles wat niet uit de koker van West 8 komt geen plek meer kan krijgen in het gebied, zoals de Zeeleeuwen en de Jutter. Als het gebied echt in gebruik wordt genomen door de verschillende verkeersdeelnemers zal wel blijken of het ook feitelijk werkt.

Na een paar stormachtige dagen hebben we nu al weer tijden mooi weer. Omdat ik nog steeds wat beperkt ben, kan ik hier nu heerlijk van genieten. Ik kijk uit naar morgen als we voor het eerst gezamenlijk met een andere kerkelijke gemeente Avondmaal gaan vieren. Een bijzondere stap in de richting van meer samenwerking.

ChristenUnie Den Helder, zaterdag 17 juni 2017 15:25

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/1121071/43656/verslag-tot-18-6-2017.html

Verslag tot 2-7-2017

Ik ben een beetje uit het ritme van iedere week verslag uit brengen. Niet omdat er niets te melden is, maar eigenlijk omdat het zulke drukke weken zijn geweest.

Deze week waren er maar 2 commissies met weinig onderwerpen en vond de commissie Bestuur en Middelen over de jaarrekening op woensdag plaats.

We hadden onze laatste steun fractiebijeenkomst voor dit seizoen. Het is plezierig werken met een enthousiaste en positieve groep. Iedereen is wel toe aan het reces want naast politiek werken de meesten ook nog.

De jaarrekening is door de accountant goed gekeurd, al zijn er nog veel onzekerheden omdat organisaties binnen het WMO hun jaarrekeningen nog niet aangeleverd hebben. Dat is geen lokaal probleem, dat komt in het hele land voor. Ook dit jaar is er veel geld op de WMO over, zonder dat duidelijk is waar die onderbesteding aan te wijten is. Het duurt lang voor we daar inzicht in krijgen. De coalitie ziet dat overschot graag met een omweg (via de algemene reserve) richting de Reserve strategische visie gaan, terwijl een ander deel van de raad het geld in elk geval in de algemene reserve wil houden om tijdens de komende begrotingsbesprekingen beleidsruimte te creëren.

We zijn tot de ontdekking gekomen dat we er als oppositie ook werkelijk niet toe doen. In het presidium was nog besproken dat we de begrotingsbesprekingen op 5 juli a.s. zouden aanvangen en dat we het idee “gebiedsgericht werken” voorlopig niet als uitgangspunt voor die besprekingen zouden gebruiken. Woensdagavond horen we al dat Pieter Kos wethouder “gebiedsgericht werken” is geworden, naast zijn andere extra taken en krijgen we een RIB waarin vrolijk door borduurd wordt op het gebiedsgericht werken. Het schijnt dat de ambtelijke organisatie al vorm krijgt in relatie tot deze nieuwe manier van werken. Er volgt geen enkel protest vanuit de coalitie, dus hebben de gelederen zich al gesloten en kan ook de extra bijeenkomst op 5 juli vervallen.

De discussie over het stadhuis krijgt ook een nieuwe dimensie. De Helders ondernemers doen net of er geen besluit is gevallen en komen met plannen voor nieuwbouw, die nu ineens ook voor hetzelfde bedrag kunnen als de geplande renovatie. Da’s toch opmerkelijk. Veel zure reacties via Twitter. Het is echter de kunst om zo’n besluit en de (start van de) uitvoering in dezelfde bestuursperiode te laten vallen. Immers na verkiezingen kan er zomaar een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Zelfs ambtenaren voegen zich in de Twitter discussie.

Naast Sail/Marine dagen zijn we in Den Helder ook goed in muziek maken, getuige ieder jaar een succesvolle dag van de muziek. Maar kennelijk zijn veel inwoners ook erg goed in sport. Wat kennen wij veel Nationale en internationale kampioenen. Geweldig! Dit jaar werd daar ook weer op een mooie manier aandacht aan besteed. Ontroerend was het optreden van de G-dansers van ’s Heeren loo. Wat een enthousiaste begeleiding en inzet van de dansers.

Ik had het programma van Jinek nog nooit gezien, maar wilde kijken vanwege de aanwezigheid van Rob Scholte. Ik vond het een wonderlijk concept dat je mensen mee laat praten over onderwerpen waar ze duidelijk geen verstand van hadden. Het interview met Rob vond ik ook niet sterk. Meestal is hij veel positiever over Den Helder. Om nu te zeggen dat er in Den Helder niets te doen is, nadat we succesvolle Sail/Marine dagen hebben gehad, doet wel een beetje zeer bij veel mensen denk ik. Desondanks hoop ik nog steeds op een definitieve vestiging van het Rob Scholte museum in Den Helder. Daar worden we als stad en inwoners alleen maar rijker van. Naast al het andere moois dat er is.

In onze kerkelijke gemeente hebben we net een prachtige trouwdienst mee gemaakt. Bijzonder dat er nog steeds jongelui zijn die elkaar ten overstaan van God trouw willen beloven. Ze hebben dat gedaan met zelf opgestelde trouwbeloften. Ontroerend!

ChristenUnie Den Helder, zaterdag 01 juli 2017 21:43

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/1122719/43656/verslag-tot-2-7-2017.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image