Tjitske Biersteker – Verslag tot 16-7-2017 + Verslag tot 17-09-2017 + Kort verslag over de periode tot 1-10-2017

Verslag tot 16-7-2017

Via Facebook had ik het onderwerp, dat in de laatste raadsvergadering de meeste discussie opleverde, al uitgelicht. Het was verder een tamelijk chaotische vergadering. De motie over het puls vissen werd door het college overgenomen. Dan wordt de discussie gesloten, zonder dat andersdenkenden de kans krijgen er iets van te zeggen. Even later zei de burgemeester, dat hij begrepen had, dat Groen Links er iets over wilde zeggen en hij zou daar later de gelegenheid voor geven. Dat is een agenda wijziging en moet aan de raad voor gelegd worden, wat niet gebeurde.

Ook de discussie over de coffeeshops verliep rommelig. De wethouder leek niet te willen snappen, wat de raad wilde, nl. zonder onomkeerbare besluiten nog eens over de coffeeshops spreken in een commissievergadering. Even later kondigde het college een schorsing aan, hetgeen niet zonder meer kan, omdat zij niet deelnemen aan het debat. Ook dat moest aan de raad voorgelegd worden.

In het vooroverleg was gevraagd, of ondernemers in mochten spreken. Dat werd geweigerd op grond van het feit, dat de motie “vreemd aan de orde van de dag was”. Niet iedereen zou daar kennis van genomen hebben en daarmee zou een rechtsongelijkheid gecreëerd worden. Later bleek, dat het reglement van orde voor de raadsvergadering prima ruimte bood om derden te laten deelnemen aan de beraadslaging.

Verbazingwekkend vond ik later (in de media) de toezegging, dat in de binnenstad geen plaats is voor coffeeshops. Julianadorp en Willemsoord waren al eerder uitgesloten. Dat maakt de zoekrichting lastig en de risico’s voor vestiging in kwetsbare gebieden groter. Dat het met de (handel in) drugs heel fout kan gaan, bleek afgelopen week in onze straat. Het gaat dan om meer, dan alleen de handel in (soft) drugs, maar ook om gestolen waar. Triest allemaal.

De jaarrekening werd goed gekeurd, maar ons amendement haalde het niet. We wilden graag, dat alle overschotten (voorlopig) in de algemene reserve zouden worden gestort om voldoende beleidsvrijheid te hebben tijdens de begrotingsbehandelingen. Te meer daar een deel van de overschotten veroorzaakt worden door onderschrijdingen op het Sociaal domein. Het wordt nu gestort in de reserve Strategische visie.

Dinsdagavond een heel interessante avond over “ondermijning”. Ik wist niet, wat die term inhield, maar het ging over de vermenging van de “onderwereld” met de “bovenwereld”. Vooral het verhaal van de lector aan de Politieacademie was interessant en een “eyeopener”. Volgens mij moeten we snel een meldpunt inrichten.

Volgens de Commissaris van de Koning zouden burgemeesters een speciale rol moeten hebben bij de screening van toekomstige raadsleden, vooral van lokale partijen, ervan uitgaande dat landelijke partijen hun eigen screeningsinstrumenten hanteren.

De afgelopen dagen is veel te doen geweest over de gezamenlijk aankoop van een villa om de komst van zo’n 16 jonge asielzoekers tegen te houden. De burgemeester vond het een slechte zaak en in een column werd een positief pleidooi gehouden voor de jonge asielzoekers. Die column is mij uit het hart gegrepen.

Zelf heb ik ook de nodige positieve ervaringen met asielzoekers. Toch denk ik, dat hier het COA veel te verwijten valt. Volgens mij is er geen enkel huis, in welke prijscategorie dan ook, geschikt om zoveel personen te herbergen. Daarnaast is het samen huisvesten van 16 jongeren (pubers) van welke nationaliteit ook in een wijk, die gedomineerd wordt door senioren volgens mij vragen om problemen. Het COA wilde wel in gesprek gaan, maar dan nadat de aankoop was gedaan.

Ik vind het COA een geld verspillende organisatie, die veel goodwill t.a.v. asielzoekers verprutst. De gezinslocatie moest verlaten worden, gezinnen worden telkens versleept. Die locatie wordt nu leeg opgeleverd voor andere doeleinden. Dat wordt dus leegstand en zou een prima locatie zijn voor de jongeren.

Dat een college meewerkt aan het verder belasten van een wijk, die al veel problemen kent, vind ik net zo min een goede zaak. Wat mij betreft had de burgemeester er goed aan gedaan om het COA dringend te verzoeken de jongeren onder te brengen in de voormalige gezinslocatie. Dat was kosten besparend geweest en de jongeren zitten dan in de buurt van school en sportmogelijkheden.

Ach en dan is daar ook weer de discussie over een referendum over het stadhuis. Het politieke geheugen is kort, zelfs bij ex wethouders. Er is al een referendum over geweest en er ligt een besluit. Dan is een referendum niet (meer) mogelijk. Ook het openlijke verzet vanuit de ambtelijke organisatie (via Twitter) is bizar. Ambtenaren worden verondersteld om genomen besluiten loyaal te ondersteunen en uit te voeren.

En dan hebben we het maar niet over de ontwikkelingen rondom het Rob Scholte Museum, waar het college met “gestrekt been” in gaat. Dat moet volgens mij anders kunnen.

Kortom het wordt tijd voor een beetje rust “in de tent” van de politiek. Nog 1 weekje en dan is het reces. Gelukkig hoeven we niet zolang te wachten op rust. De Zondag is daar uitstekend geschikt voor.

ChristenUnie Den Helder, zaterdag 15 juli 2017 19:30

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/1124721/43656/verslag-tot-16-7-2017.html

Verslag tot 17-09-2017

Eigenlijk is het vergaderseizoen pas één week oud, maar het lijkt veel langer. We hebben verschillende bijeenkomsten gehad over de nieuwe opzet van de begroting. Het is een lastig verhaal, vooral omdat we nog maar net met een andere systematiek zijn gestart (doelen bomen), we net beslissingen hebben genomen over het beheer openbare ruimte (Nieuw perspectief) en het wijkgericht werken nog wel een boost kan gebruiken. Uiteindelijk bleek dit college nog een wensen lijstje te hebben, dat zo’n €8 miljoen kost uit de algemene reserve. Kortom er valt nog wel wat te debatteren. Of we er als oppositiepartij veel aan kunnen veranderen op dit moment, is de vraag. Er is weinig aandacht voor inhoudelijke argumenten en dat heeft te maken met de nog steeds voortdurende boosheid over de renovatie stadhuis, i.p.v. Nieuwbouw. Komende week zal er weer het nodige om te doen zijn.

Financieel zijn de zaken nog lang niet op orde, zoals bleek tijdens de bespreking van de Tussen Rapportage. Er moet veel beleid bij gesteld worden anders komen we uit op een tekort van ruim € 4 miljoen. Kennelijk moet er vooral in het Sociale domein bezuinigd worden. Als ik me dan zorgen maak over de bedragen, die binnen jeugdzorg minder besteed worden, krijg ik een denigrerend antwoord van de wethouder: “er wordt niet bezuinigd op jeugdzorg en dat weet mevr. Biersteker, die nog niet zo lang meeloopt, best”. Dan wijs ik nog maar eens op een bedrag van € 1,3 miljoen, dat minder besteed gaat worden aan maatwerk 18-, dus toch echt jeugdzorg.

Met een aantal raadsleden, zowel van de oppositie als de coalitie, hebben we een overleg gevoerd met een aantal voormalige Specialisten van het Gemini ziekenhuis. Zij hebben een duidelijke visie op de toekomst van het ziekenhuis in Den Helder en het lijkt er op, dat er steeds meer naar hen geluisterd wordt. De verschillende raadsleden voelden voor het instellen van een regionale commissie, met zowel vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten als van de verschillende zorg organisaties. Belangrijk is om de huisartsen vereniging ook te betrekken. Zij houden zich tot op heden nog wat afzijdig. Gelukkig is er in elk geval uitstel. Al had ik het idee, dat de Raad van Bestuur de bal vooral bij de Zorg autoriteiten wil leggen en zelf de zaken (nog) niet op orde heeft. Het blijft een belangrijk onderwerp de komende tijd.

Het Rob Scholte Museum zal zijn vervolg wel krijgen voor de rechter en als het goed is, heeft de rechtszaak over het bestuur van de Nollen net plaats gevonden. Dat gaat allemaal geweldig. Ik vind het jammer, want we verkeren nog steeds in een unieke positie met 2 belangrijke musea bij 2 treinstations.

De wethouder vastgoed heeft een bijzondere manier om zaken aan de orde te stellen. Na het Rob Scholte Museum, de Watertoren, de verplaatsing van de coffeeshops naar de Beatrixstraat, is er nu een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Eén van de coffeeshops kan wel naast het jeugd hulpverleningsproject van het Leger des Heils en de andere in het voormalig pand van Piet Karsten. Beide locaties voldoen daarmee niet aan de criteria, maar volgens de wethouder moeten we die criteria niet allemaal even hard nemen. Vraag is dan natuurlijk: waarom stel je ze dan vast?

De avond over de methode Duisenberg kon ik niet meemaken. Het zou een andere manier van begrotingsopzet inhouden. Wellicht schept dat meer helderheid, dan de geplande opzet van de lokale begroting.

Vandaag even naar de vliegshow van Heldair geweest. Ondanks het slechte weer ’s morgens was het er behoorlijk druk. Gelukkig werd het weer vanmiddag een stuk beter. Vanwege de verwachte drukte op de wegen rond Den Helder, hebben we de start zaterdag van de gemeente een weekje uitgesteld. Wellicht is het weer dan ook mooier, want we gaan wadlopen. Morgen wel gezamenlijk dienst ter gelegenheid van de opening van het kerkelijke seizoen en dat is om naar uit te kijken.

ChristenUnie Den Helder, zaterdag 16 september 2017 20:43

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/1128290/43656/verslag-tot-17-09-2017.htm

Kort verslag over de periode tot 1-10-2017

Het lijkt in de politiek telkens “hollen of stilstaan”. Direct na de zomervakantie was het enorm druk met vergaderingen. Deze week waren het er “maar” 2 en een werkbezoek aan een vorm van hulpverlening. De verhalen van de cliënten en de bevlogenheid van de hulpverleners hebben behoorlijk indruk gemaakt.

Verder is er vooral veel commotie. Landelijk vanwege de uitkomsten van het onderzoek naar de dood van 2 militairen in Mali en een politieke biografie. Lokaal vanwege oprispingen over de renovatie van het stadhuis. De VVD speelt hierin een prominente rol al staan die zaken niet in verhouding tot elkaar.

De uitkomsten van het onderzoek hebben mij behoorlijk aangegrepen. Ik kom uit een familie met “defensie”mensen en Den Helder is natuurlijk een defensiestad bij uitstek. Het snoeiharde oordeel van de Onderzoeksraad, maar ook van hogere defensie autoriteiten zegt veel over het opportunisme waar we in dit land toch wel steeds meer mee te maken hebben, denk ik.

Wat betreft de renovatie van het stadhuis raken we in de eindfase. Wellicht heeft een groot deel van de coalitie nooit gedacht dat het zover zou komen. In elk geval waagt de VVD een poging om de besluitvorming te traineren door ineens met een nieuw voorstel te komen. Als we dat zouden willen onderzoeken wordt het definitieve besluit over de gemeenteraadsverkiezingen getild. Wellicht hoopt men dan op een nieuwe mogelijkheid om oude plannen tevoorschijn te halen. Onderdeel van de huidige besluitvorming is dat het absoluut geen verkiezingsitem meer mag worden.

Wat me vooral stoort is de grote hoeveelheid onzin die nu verkondigd wordt en die kennelijk de publieke opinie moeten wijzigen ten gunste van deze “nieuwe” plannen. Het zou te duur worden, er zou niet aan duurzaamheid zijn gedacht enz. Het plan van eisen voldoet aan alle normen en daarmee de verbouwing ook. Het raadsbesluit gaat nog steeds uit van €9 miljoen voor dit plan van eisen. Aanvullende “wensen” kosten meer, maar die hoeven niet gehonoreerd te worden. Er is enorm veel aandacht voor allerlei vormen van duurzaamheid, waarbij de renovatie op zichzelf al duurzamer is dan nieuwbouw.

Dan was er nog het boek van een landelijke ex-politica, woonachtig in Den Helder. De feiten zullen gerust kloppen, maar het had meer kracht gehad, m.i. als het tijdens het functioneren geschreven was. Dan was het wel meteen exit geweest, maar dat is dan ook principiëler.

Vanavond hoorde ik nog de beschuldiging tegen een raadslid uit een andere gemeente en een andere partij. Het zal je kind maar zijn dat hiervan slachtoffer is. Met al deze gebeurtenissen komt het ambt van politicus wel in een raar daglicht te staan. Hopelijk staan er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen integere mensen op de verschillende kieslijsten die er alles aan doen willen om het openbaar bestuur op een hoger plan te tillen.

In al deze hectiek is het belangrijk om stil te staan bij wat echt belangrijk is in dit leven. Morgen mag ik weer samen met andere christenen daar bij bepaald worden.

ChristenUnie Den Helder, zaterdag 30 september 2017 23:00

https://denhelder.christenunie.nl/k/n6030/news/view/1130454/43656/kort-verslag-over-de-periode-tot-1-10-2017.html

1 Comment

  1. Beste Tjitske. Je bent een van de weinige raadsleden waar ik respect voor heb. Niet in de laatste plaats vanwege het goede hart dat je hebt. Daaraan is grote behoefte in de politiek. Helaas ben je regelmatig super naief.

    “Volgens de Commissaris van de Koning zouden burgemeesters een speciale rol moeten hebben bij de screening van toekomstige raadsleden, vooral van lokale partijen, ervan uitgaande dat landelijke partijen hun eigen screeningsinstrumenten hanteren”.

    Als ik dit soort citaten lees over niet gekozen burgemeesters die straks kunnen gaan bepalen wie wij burgers al dan niet in de raad mogen kiezen, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Jij lijkt rustig verder te slapen in je schaapskooi. Natuurlijk is het goed om toekomstige raadsleden te screenen, maar niet zo!

    Via Zeestad achtige constructies, de zittende machthebbers die bepalen wie wij burgers al dan niet mogen kiezen, genegeerde referenda uitslagen, overheidsmanipulatie van de media, infiltratie van de uitvoerende macht bij de rechterlijke macht, EU dictatuur enz. enz. wordt de bijl gelegd aan de wortels van onze democratie. Jij staat ernaast en kijkt ernaar. Wel met een lieve blik in je ogen. Dat dan weer wel en ik onderschat de waarde daarvan niet, maar toch……

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image