Tjitske Biersteker – Open Brief aan het College van Den Helder

Tjitske Biersteker Giljou (ChristenUnie) (foto gemeente Den Helder)

Open Brief aan het College van Den Helder

Geacht College,

Allereerst veel Heil en Zegen gewenst in het nieuwe jaar. Wellicht dat we dit elkaar ook nog persoonlijk kunnen toewensen.

Voor mij is 2017 bijzonder goed begonnen als gevolg van de afsluiting van 2016. Voor de eerste keer heeft het publiek een Raadslid van het Jaar gekozen en ik mocht die prijs in ontvangst nemen. Een hele eer, maar ook een verplichting vind ik. Naar eer en geweten heb ik de afgelopen 14 jaar mijn raadswerk uitgevoerd en ik zal daar zeker de komende tijd mee doorgaan, vanzelfsprekend Deo Volente (DV). Dat is mijn goede voornemen voor 2017.

Eén van mijn eerste acties in dit nieuwe jaar, als gevolg van dit goede voornemen, is deze open brief om u te helpen uw goede voornemens voor het komende jaar vorm te geven en de juiste focus aan te brengen. Daarnaast zal ik natuurlijk, indien nodig gebruik maken van alle mij ten dienste staande middelen om te trachten besluitvorming hierop af te dwingen. Al valt het mij wel o,p dat zelfs besluiten bij meerderheid genomen niet altijd tot de gewenste uitvoering leiden. Laat dat uw Eerste Goede Voornemen zijn. Erken de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan, accepteer de besluitvorming en voer die constructief uit.

Eerlijk, transparant en met compassie

Deze tijd, waarin veel mensen zich zorgen maken over hun dagelijks bestaan, ondanks ronkende geluiden over economische ontwikkelingen en de onrust, die zowel landelijk als mondiaal wordt ervaren, vraagt naar mijn idee om bestuurders, die eerlijk, transparant en met compassie hun werk doen. Eigenlijk vraagt iedere tijd daarom natuurlijk. Bestuurders horen altijd eerlijk en open hun werk te doen in dienstbaarheid aan de hele gemeenschap. In het bijzonder aan de mensen, die het moeilijk hebben, ook in onze gemeente. Laat dat uw Tweede Goede Voornemen zijn. Wees dienstbaar! Maak werk van de problematiek binnen de ambtelijke organisatie en zorg dat met name het sociale domein goed functioneert. Wees hierin creatief en denk vooral aan de gebruikers van de voorzieningen. Zij raken in de knel als een organisatie alleen maar intern gericht is. Kom met waardige oplossingen en voorstellen. Geen “Meedoen premie” waarvoor je een jaar lang bonnetjes moet bewaren.

Heel algemeen ervaar ik uw gedrag als eigenwijs. U accepteert raadsbesluiten niet, gaat uw eigen gang en schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad, maar ook onze Inwoners met alle gevolgen van dien. Zo is er afgelopen jaar een besluit met betrekking tot het Stadhuis genomen. U heeft getoond dit besluit niet te respecteren, onder meer door de manier, waarop binnen het College deze taak verdeeld werd. Het had van rechtschapenheid getuigd als Wethouders, die dit besluit niet uit wilden voeren, opgestapt waren. Uw verzet tegen dit besluit heeft ook gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de Stationslocatie. Pas op het laatste moment, met Sail 2017 in gedachten, wilt u het Stationsgebied herinrichten. Nu moet het plan er met stoom en kokend water door geperst worden, waarbij u volledig voorbij gaat aan Inspraak trajecten en Termijnen. Burgerparticipatie is dan een vervelend woord. Dat betekent concreet ,dat iemand die al 11 jaar probeert om zijn bezit in gebruik te nemen, opnieuw volledig genegeerd wordt, zodanig dat in eerste instantie zelfs de toegangsdeur tot zijn pand niet meer bruikbaar was.

Bewoners gestraft?

Ook voorstellen van omwonenden om iets te doen aan de talloze fietsen naast het Station worden op geen enkele wijze gehonoreerd. Ik krijg sterk de indruk. dat de bewoners aan de Boerhaavestraat ‘gestraft’ worden voor hun jaren lange verzet tegen de Nieuwbouw Plannen van het Stadhuis. Immers het stuk Boerhaavestraat. dat er verwaarloosd bij ligt, wordt niet opgenomen in de herstructurering van het Stationsgebied, terwijl de Taxi standplaats verdwijnt en dit dus mogelijkheden biedt. U lijkt te vinden, dat de tijdsdruk rechtvaardigt, dat aan de hele Inspraak procedure voorbij wordt gegaan. Bewoners noch raadsleden hebben meer recht op een besluitvormend moment, aldus uw Reactie op Schriftelijke Vragen van onder anderen de ChristenUnie. Als u zich vanaf juni 2016 constructief had opgesteld, had dit probleem van tijdsdruk zich niet voorgedaan en was er naar mijn mening een fraaier en meer doordacht ontwerp tot stand gekomen. Een Derde Goede Voornemen: maak Burgerparticipatie niet tot een loze kreet, voorkom Rechtszaken en ga met belanghebbenden om tafel.

Een ander voorbeeld van uw weinig constructieve houding vind ik de invoering van het Gratis Parkeren. U kon weten, dat dit hoe dan ook tot besluitvorming zou komen, maar meende desondanks met een andere Parkeervisie te moeten komen. Dan wordt het Gratis Parkeren per Motie afgedwongen en is niemand hier goed op voorbereid. Door gebrek aan gelijktijdige regulerende maatregelen is het Gratis Parkeren bijna gedoemd een mislukking te zijn. U lijkt de positie van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan maar moeilijk te kunnen accepteren.

Creatief met de waarheid

U vindt kennelijk ook, dat u tegen raadsleden creatief mag omgaan met de waarheid over het wel of niet Openbaar zijn van brieven om dan vervolgens die Fractie de ‘Zwarte Piet’ toe te schuiven. Ik vind, dat u zich moet schamen. Uw gedrag staat fatsoenlijk Openbaar Bestuur in de weg. Desondanks heb ik, in tegenstelling tot wat de cartoon van afgelopen zaterdag suggereerde, niet meegewerkt aan de Motie van Wantrouwen tegen de burgemeester. Wel heb ik mee getekend met de motie, die het College wilde dwingen om verder te gaan met de Renovatie van het Stadhuis of anders de consequenties (wegsturen) te aanvaarden. In het algemeen is het wegsturen van een College weinig constructief, omdat dan een bestuurlijk vacuüm ontstaat, waarin noodzakelijke besluiten helemaal niet tot uitvoering komen.

Liegen is niet alleen een (politieke) doodzonde, waaraan u zich als bestuurders niet schuldig zou moeten maken. Oneerlijkheid maakt, dat inwoners u niet (meer) vertrouwen. Dat zie ik dan weer heel concreet terug in de ontwikkelingen rondom het Rob Scholte Museum. U roept, dat u wel even de buitenkant van het postkantoor op zult knappen om het in de markt te zetten. Het asbest speelt daarbij geen enkele rol. Ook de positie van Rob Scholte speelt kennelijk geen rol. Feit is, dat er niets gebeurt en dat u niet in staat bent dit Dossier goed af te ronden, zoals er ook andere Dossiers zijn, die niet opgelost worden. Eerlijkheid als goed voornemen vind ik een ‘gotspe’. Het zou u in de genen moeten zitten om absoluut eerlijk te zijn.

Natuurlijk gaan er ook zaken goed. Geniet daarvan, communiceer dat en betrek burgers ook bij de resultaten. Volgens mij is Noorderhaaks een positief voorbeeld van Burgerparticipatie, evenals de visie op de Van Galenbuurt.

Ik heb u willen helpen door u suggesties te doen voor Goede Voornemens voor het komende jaar en hoop van harte, dat u deze suggesties over neemt, zonder dat daar moties of andere bestuurlijke drukmiddelen aan te pas hoeven te komen. Opdat dit jaar niet alleen voor u maar ook voor onze inwoners een gezegend jaar mag zijn.

Tjitske Biersteker-Giljou
Fractievoorzitter ChristenUnie

Onder de noemer ‘gast auteur’ verschijnen artikelen als ingezonden stukken, columns, recensies, et cetera, die niet zijn geschreven door de vaste medewerkers van Den Helder Actueel.

Den Helder Actueel, 3 jan 17 – 11:58

Reacties:

Judge X
3 januari 2017 at 12:18
Mooie analyse betreffende een clubje on-machtsmisbruikers.

Ĺoes Vermeer-lagerveld
3 januari 2017 at 12:35
Tjitske, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding . Jij zowel als Andries Pruiksma hebben jullie taak als gemeente raadslid op een gewetensvol wijze uitgevoerd. Menig raadslid kan daar een voorbeeld aan nemen. Jouw schrijven aan het College is me uit het hart gegrepen. Er is door de bewoners van de Boerhaavestraat en omgeving enorm veel werk verzet om mee te denken en oplossingen aan te bieden voor een fraaier stationsgebied. In de afgelopen maanden heb ik diverse malen , zowel in een persoonlijk gesprek alsmede per mail , contact gehad met de heer Vreugdenhil over de stationslocatie met positieve oplossingen voor o.a. de fietsenstalling en verfraaiing van het Boerhaaveplein. Wat kreeg ik uiteindelijk als antwoord: mevrouw de inspraakprocedure is al geruime tijd geleden geweest. Uiteraard heb ik meteen schriftelijk gereageerd met de mededeling: hoe komt u daar nu bij. De omgevingsvergunning is nog niet eens verleend en gepubliceerd. De hele inspraakprocedure moet nog komen met zienswijzen etc. Medio juli heb ik hem al medegedeeld dat bezwaar zou worden gemaakt wanneer niet de normale procedures zouden worden gevolgd. Vandaar dat afgelopen vrijdag een grondig bezwaarschrift is ingediend namens een groep betrokken burgers die allemaal graag een fraai stationsgebied willen.

Ĺoes Vermeer-lagerveld
3 januari 2017 at 12:53
Als aanvulling op het vorenstaande. Hoe noemt men zulke antwoorden in de volksmond? Volksverlakkerij. Een burger die niet zo met deze materie bekend is gelooft gewoon wat wordt medegedeeld. Gelukkig zijn er ook nog wakkere burgers die tegen de stroom in EN IN HET BELANG VAN EEN FRAAI EN VEILIG STATIONSGEBIED hun nek uitsteken en ageren tegen het huidige plan alsmede tegen de wijze waarop men op een onjuiste procedurele wijze tracht te kunnen handelen.

Skriks
3 januari 2017 at 12:41
Ja, dat goed gaan van de Noorderhaaks…daar stonden vooral bloembollen in de weg en een gevaarlijke van Foreestweg met om de rotonde aldaar heen scheurende forenzen (die schijnbaar altijd te laat vertrekken) gaf een zetje in de rug en dan heb ik het nog niet eens over het fietspad…Eigenlijk was er geen weldenkende ´partij´ die daar tegen kon zijn.
Deze ´veer´ lijkt dan ook vooral bedoeld als herstel van de ´balans´ in de open brief.
Of een aanmoediging wellicht?

jonathan
3 januari 2017 at 14:43
Nog een jaar,en we zijn van dat vreselijke college af. Gelukkig maar.

Hijneken
3 januari 2017 at 19:01
Tjitske moest maar burgemeester worden!

jonathan
3 januari 2017 at 19:26
Als de inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen niet meer op de vrienden van de burgemeester stemmen, dus niet meer op de VVD D66 CDA en PvdA dan kan Tjitske best de volgende burgemeester worden. Schuiling zal dan van de meerderheid het bericht krijgen dat hij beter kan vertrekken. Daar verheug ik me al tijden op.

Roel Prins
3 januari 2017 at 21:02
Deze Heil en Zegen brief is niets minder dan een uitgebreide beschrijving van de incompetentie van de gemmenteraad, waar Biersteker deel van uitmaakt, verpakt als verwijt aan het college. De enig juiste handeling die Biersteker dient te verrichten is het heenzenden van het college. Een college dat mede door haar impliciete steun gewoondoor marcheert. Deze brief is dan ook een poging om publiekelijk verontschuldigd te worden voor het eigen falen.

Judge X
3 januari 2017 at 22:06
Nou Roel u bent waarschijnlijk ook dyslectisch moeten we hier constateren.
In het schrijven valt het erg mee,maar de moeite met het lezen moet u in het werkzame leven toch wel erg tegen hebben gezeten.
Uw commentaar ontbreekt elk fundament,als ik er vanuit ga (en dat ga ik) dat de lijn die het oppositionele deel van de gemeenteraad volgt,een goede consistente strategie is,voortvloeiend uit het werk van de commissie CBRS,om zo spoedig mogelijk dit jaar te komen tot daadwerkelijke renovatie van het stadhuis.
Met minder bedoelt u mogelijk meer en waarom er rode lijntjes onder de tekst verschijnen (zie Hijneken) hoef ik hier niet meer uit te leggen.
Mogen wij van een persoon met uw achtergrond,misschien iets meer verwachten ?

Dick Berts
4 januari 2017 at 10:39
Ik vind Tjitske als mens en als raadslid helemaal top en ze moet uiteraard haar eigen afwegingen maken, maar de kritiek van Roel is ditmaal bepaald geen onzin. Een college dat zo’n bedreiging voor de democratie vormt, kun je gewoon niet steunen.

Anton Hagen
4 januari 2017 at 11:12
Ook ik ben de mening toegedaan beste heer Berts dat de heer Prins in dit geval een gefundeerde mening heeft geschreven.
Wel Tjitske,aan jou de schone taak dit college z.s.m. naar huis te sturen,uiteraard met de rest van de oppositie wat 17 raadsleden zijn, mits de Stadspartij nu eindelijk ook eens doet waarvoor ze gekozen zijn!

Hijneken
3 januari 2017 at 21:26
@Roel: Wat is een “gemmenteraad”?

Lady bug
3 januari 2017 at 21:55
Tjitske, van harte gefeliciteerd. Jouw open brief aan het college is mij uit het hart gegrepen. Van jouw kaliber zouden er nog 20 in de raad moeten zitten.
Ook Andries van harte gefeliciteerd. Jij durft voor je eigen mening uit te komen en hobbelt niet achter de massa aan.
Ga zo door!

bart braat
3 januari 2017 at 22:28
Nou, dit soort gelazer vindt niet alleen plaats in Den Helder. Talloze raadsleden voelen zich gekapitteld en gepiepeld door een zelfingenomen college.

strandloper
4 januari 2017 at 00:37
Gezegend zijn zij die bij een raadslid wonen als zij. Een open brief aan het college is een apart middel voor een gemeenteraadslid. Het is klaarblijkelijk niet mogelijk om in een dicht getimmerde raadsvergadering uiting te geven aan je ongenoegen en intenties. Je moet dan bijvoorbeeld wel grijpen naar een open brief. Een mooie aktie van Tjitske en dat verdient navolging. Met de inhoud van haar brief ben ik het helemaal eens.
Om duistere redenen hebben burgemeester en wethouders zich het alleenrecht toegeëigend op wijsheid en macht. Volkomen ten onrechte uiteraard. Zij dienen ten dienste te staan van de gemeenschap die zich laat vertegenwoordigen door de raad. De raad is heer en meester met in achtneming van de opvattingen/wensen van minderheden.

jonathan
4 januari 2017 at 02:27
Ik ben alleen erg benieuwd naar het stemgedrag van de CU als er na de raadsverkiezingen een motie van wantrouwen tegen de burgemeester komt. Nu wordt Schuiling nog beschermd door de 6 zetels van de Stadspartij maar die zijn volgend jaar verdwenen. Reenders kan dan niets meer veranderen.

Sjaak
4 januari 2017 at 15:28
Citaat van Mevr. Biersteker : ‘In het algemeen is het wegsturen van een college weinig constructief, omdat dan een bestuurlijk vacuüm ontstaat waarin noodzakelijke besluiten helemaal niet tot uitvoering komen. ‘ .
Dat is echt onzin. Als een college weggestuurd wordt heb je meestal binnen een week weer een nieuw college, die dan wel de noodzakelijke besluiten tot uitvoering brengt. Ook worden burgemeesters regelmatig weggestuurd zonder dat dit gepaard gaat met verlies aan bestuurskracht. Dat bestuurlijk vacuüm is er dus helemaal niet, dus dat is geen valide argument om een college of burgemeester te laten zitten.

Roel Prins
4 januari 2017 at 17:28
Sjaak het Biersteker argument doet me denken aan de verspringer die haard naar de zandbak loopt en daar vervolgens voor blijft staan.

Judge X
4 januari 2017 at 17:36
Meestal binnen een week Sjaak ?
Kunt u ons dan een paar voorbeelden voorschotelen,want uw argumentatie klinkt anders nogal ongeloofwaardig.
Maar gelukkig vindt Roel Prins er met z’n haard weer houvast in.

strandloper
4 januari 2017 at 18:58
Er moeten wel 16 raadsleden hard naar de springbak lopen. Mevrouw Biersteker is alleen. De raad moet veel kordater optreden en zich niet laten piepelen door het college. Wie is er nu eigenlijk de baas in deze stad?

Henk
4 januari 2017 at 16:14
zo snel mogelijk weg, A zeggen voor de verkiezingen en vervolgens de burger volledig te kakken zetten.
transparantie, dacht van niet alles binnen de kamers houden, naar mijn idee lijkt het erop dat er dan het een en ander aan het ligt komt wat het daglicht niet verdragen kan…..

Peter
4 januari 2017 at 19:54
Bij het wegsturen van het college een vacuüm? Feitelijk is er al jaren een vacuüm. De discussie en de energie die door het college in het nieuwe Stadhuis werd gestoken is een ramp voor Den Helder geweest. Andere dossiers zijn blijven liggen en er was nauwelijks aandacht voor andere belangrijke zaken in onze stad als bijv. de gang van zaken rondom het ziekenhuis. Een nieuw Stadhuis is m.n. voor Schuiling een obsessie geworden waardoor hij zeker over andere zaken niet meer (den) helder kan denken.
En de open brief van Tjitske is heel nobel en dapper, nobel omdat ze na haar uitverkiezing een soort boetekleed aantrekt en dapper omdat ze het zeker niet makkelijk gaat krijgen door deze open brief. De sluwe vos Schuiling is al aan het broeien geslagen hoe hij Tjitske aan moet gaan pakken, want dat is een kwestie van tijd!!

jonathan
4 januari 2017 at 20:15
Ik weet wel zeker dat er volgend jaar een motie van wantrouwen tegen de burgemeester komt en gaat dan de hand van de CU ook omhoog?

scherpe ogen en oren
4 januari 2017 at 20:47
Tjitske,allereerst gefeliciteerd met de uitverkiezing en voor jou en je familie en vrienden een gezond en gezegend 2017. Tjitske, jou open brief maakt jouw kwetsbaar in de raad en in overleg met het college. Als ik jouw brief goed lees dan kan het niet anders zijn dat jij je geschoffeerd moet voelen door het college. Liegen,bedriegen,passeren, niet informeren etc. Wat denk jij wat het college zou doen als jij of een ander raadslid dit zou doen? Ik weet het wel, ze zouden je ophangen aan de hoogste boom er voor zorgen dat je wel MOET stoppen. Nu weet ik wel dat er iets bestaat van. Wat een ander u aandoet doe dat die ander niet aan maar ik vind wel dat jij 2x de kans heb gehad om daadwerkelijk iets te doen aan het machtsmisbruik van Koen Schuiling. De eerste keer samen met Nel Dol en volgens mij jij de laatste keer alleen. Ik heb het niet over het gehele college wegsturen want dan krijg je de gluiperds van de Stadspartij niet mee maar alleen de Burgemeester die kans heb je gemist.Ik ben er van overtuigd dat de Stadspartij op dit moment met de oppositie wil regeren al is het alleen maar om hun Wethouders te redden en hun eigen verkiezing belofte. Je zit in de raad om JUIST namens de burgers van Den Helder op te treden en er voor te zorgen dat onze macht beluste Burgemeester hier niet mee kan wegkomen. De gemeente zal echt niet tot 2018 zonder college komen te zitten hoor Tjitske want een Burgemeester is een passant en teveel Wethouders in Den Helder hebben de pluche hard nodig omdat ze anders geen inkomen hebben. Tjitske, als je nu niet optreed vind ik persoonlijk dat jouw open brief misplaats is want jij hebt de sleutel in handen gehad om de bedrieger,leugenaar,narcist en gladde aal Schuiling van zijn dictator zetel af te stoten.

Judge X
5 januari 2017 at 02:36
Met Bijbelteksten begeef jij je op glad ijs dat is duidelijk.
Probeer deze eens: Barrabas!,Barrabas!,Barrabas!
Die gaat je vast veel beter af.

strandloper
5 januari 2017 at 00:23
Tjitske stopt niet voor de zandbak, zij trekt geen boetekleed aan en ook is haar open brief niet misplaatst. Zij is niet iemand die zoals vaak in politieke arena’s gebruikelijk “bloed ruikt”.
Voor haar open brief zou een ieder respect moeten tonen. Welk raadslid laat staan welk lid van het college zou dit aandurven. Niemand, ook de heer Prins niet toen hij destijds daarvoor de kans had.
Hoe vaak hebben wij hier al kunnen lezen in reacties van burgers, die stelden dat het college met de burgemeester voorop hadden gelogen, bedrogen of misleid. Wat mij betreft valt daar ook traineren onder.
Tjitske gebruikt het open woord en zo hoort het ook. Moedig en navolging waardig.

Roel Prins
5 januari 2017 at 09:22
Waarde strandloper, Roel Prins heeft Schuiling direct en onverbloemd de waarheid gezegd. Heb regelmatig ruzie met hem gehad om datgene wat ik over hem in de krant zei. Schuiling mepte terug door een NRC journalist te laten zeggen dat ik ( en Tjits) verantwoordelijk waren voor de bestuurlijke ellende in de raad. Ik heb de Schuiling supporters in de raad over mij heen gehad. Heb gevochten met Feytel en Asselbergs die zich naadloos bij Schuiling aansloten. Heb met redelijk succes de gedragscode van de raad, die Schuiling strijdig met de grondwet, macht over de raad zou geven, getorpedeerd ( ik kan me voorstellen dat hij, na mijn vertrek daarin wel is geslaagd) en als symptoom van mijn waardering voor Schuiling, hem niet de gelegenheid gegeven, bij mijn vertrek, de onderscheiding op te spelden. Dat heb ik daarop zelf gedaan bij haar die hem meer heeft verdiend. Ik heb altijd recht toe recht aan gezegd wat ik vond en nimmer mijn volksvertegenwoordigende taak verkwanseld aan het populair willen zijn in de raad. De raad moet een plek zijn waar de kiezer zijn of haar belangen weet behartigt. Dat betekent tegenstellingen, strubbelingen en uiteindelijk compromissen. Dat betekent dat ieder raadslid moet kunnen zeggen wat hj of zij wil. Dat betekent dat er geen gedragscode moet zijn. Dat betekent dat er geen burgemeester moet zijn die, onder het motto van zogenaamde zorg voor de raad, deze raad naar zijn hand zet. Dat betekent dat er een burgemeester moet zijn die de raad facilieert. Dat betekent dat er geen raad moet zijn die het roerend met elkaar eens is. Dat betekent dat het college gecontroleerd wordt door de raad en niet dat het college de raad contoleert. Dat betekent dat, wanneer een raadslid stralend het raadslid van het jaar uitgereikt krijgt door een wethouder, er structureel iets grondig mis is. Dat betekent dat een open brief, zoals door Tjits gestuurd, inhoudelijk ongetwijfeld juist is, doch het faillissement van de raad beschrijft en uit fustratie en incompetentie is gepubliceerd.
Ik heb van nabij de sluipsgewijze machtsovername van Schuiling gezien. Dat begon met de, nota bene door een raadsmeerderheid geaccepteerde, bewering dat er met hen iets mis was en dat Schuiling hen zou helpen. En zo lieten ze zich helpen, de ondergeschiktheid en afhankelijkheid in.
Ik heb mijn mond nooit gehouden en zal dat ook niet doen.

Ziener
5 januari 2017 at 10:09
Niets aan toe te voegen.

Anton Hagen
5 januari 2017 at 11:37
Ben het niet altijd met u eens geachte heer Prins,maar nu dus wel.
Alleen de volgende passage had beter achterwege kunnen blijven,citaat:Dat betekent dat, wanneer een raadslid stralend het raadslid van het jaar uitgereikt krijgt door een wethouder, er structureel iets grondig mis is.Einde citaat.
Tjitske is gekozen door de Helderse bevolking en dat nou toevallig een mijn niet sympathieke wethouder uitverkoren was om dit uit te reiken,daar kon Tjitske niets aan doen,toch?

Judge X
5 januari 2017 at 13:00
En toen werd het 2014 Roel Prins; de burger stond op en schaarde zich achter de Stadspartij en Prins verliet ‘zijn bivak’,want Roel Prins wenste met de Stadspartij niet in een coalitie plaats te nemen.
Blijkbaar had Roel Prins geen voeling met met die burger,want anders had de zetelverdeling van Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij er anders uit gezien.
Gemiste kansen van Roel Prins dus; nu staat hij langs de zijlijn te brallen en terwijl de ommekeer in de Helderse politiek volop in gang is,roept Roel Prins ‘Allahu akbar’ terwijl hij wild in het rond schiet.
2017 gaat een interessant jaar worden.
” De macht ligt bij de burgers ! ” 🙂

Roel Prins
5 januari 2017 at 15:38
Geachte Judge X de bewering dat de burger opstond is onzinnig. Beduidend meer burgers stemden op andere partijen dan de Stadspartij of stemden in het geheel niet. U moet zich wel asn de feiten houden!

Judge X
5 januari 2017 at 16:26
Het gaat om het aantal zetels wat je binnen weet te halen Roel Prins en dit zijn de feiten:
http://verkiezingen.rtvnh.nl/index.php?id=177

strandloper
5 januari 2017 at 17:55
Judge, op imbeciele uitspraken en eigen verzonnen “waarheden” zit niemand te wachten. Ga liever inhoudelijk in op de open brief en reageer niet telkens weer negatief op personen.

Judge X
5 januari 2017 at 19:56
Beste strandloper ik ben al inhoudelijk ingegaan op de open brief van mevr. Biersteker.
Helemaal bovenaan de reacties noem ik het een goede analyse betreffende een groepje on-machtsmisbruikers (ondertussen ben ik nog geen letter van mening verandert).
Het laatste (niet bestaande) samengestelde woord kunt u beschouwen als een dichterlijke vrijheid en als u de boodschap die er in ligt besloten niet begrijpt,dan zou dat ook kunnen liggen aan uw minder creatieve geest.
U mag al mijn uitspraken imbeciel vinden (u duidt niets) en mij van eigen verzonnen “waarheden” betichten (u duidt wederom niets) en al mijn reacties als ‘telkens weer negatief’ bestempelen; maar als u niets duidt dan kan ik inhoudelijk niets met uw mening.
Kies een van mijn brutaalste ‘negatieve’ reacties uit zou ik zeggen,dan gaan we die even behandelen. 🙂

strandloper
5 januari 2017 at 21:04
Judge, lees uw eigen schrijfsel maar eens. Ik reageer niet meer op u. Het is wel genoeg zo.

Judge X
5 januari 2017 at 21:19
Ik lees altijd mijn schrijfsels meerdere keren door om de fouten en ongerechtigheden er uit te halen. Maar ik vermoedde wel dat u zonder enig voorbeeld te durven noemen af zou druipen.

Roel Prins
5 januari 2017 at 14:27
Geachte Judge X, ik wilde niet met de Stadspartij in een coalitie zitten daar ik toen al inzag hoe dez partij het mandaat van de burger zou verkwanselen. Helaas heb ik gelijk gekregen.

Hotmail 2
5 januari 2017 at 15:09
Roel Prins, volgens mij had je afscheid genomen van de politiek en stond je als lijstduwer op plek 14 met 28 stemmen op de lijst. Je had verder niets meer te kiezen.

Roel Prins
5 januari 2017 at 15:32
Natuurlijk had ik wat te kiezen. Ik kies voor mijn eigen positie. En die keuze is duidelijk en fundamenteel. De Stadspartij die trompetterde dat zij de stem van de burger was blijkt de zoveelste loot asn de boom van de Helderse lobbycratie te zijn. En dat is nu net iets waar ik fundamenteel op tegen ben.

strandloper
6 januari 2017 at 01:58
Het is merkwaardig, dat geen enkel politiek collega van mevrouw Biersteker hier reageert op haar open brief. Waar blijven jullie? Ligt hier een reactieverbod op van de fractieleider of wie dan ook. Laten jullie haar alleen de kastanjes uit het vuur halen?

Fred
6 januari 2017 at 09:05
Dat durven zij niet Strandloper. Zij weten , dat als zij reageren, zij hier gelijk tot op de grond afgebrand worden . En dat kunnen zij zich zo vlak voor de verkiezingen niet permitteren.

Hotmail 2
6 januari 2017 at 09:08
Nu we het toch over het college van B&W hebben ben ik benieuwd naar de besluitenlijst van 20 dec.2016. Hierin moet de actie op de motie renovatie besproken zijn. Aan gezien de publicatie hiervan altijd 7 weken achterloopt kan Tjitske die wel inzien volgens mij en de vinger aan de pols houden en actie ondernemen. Ben benieuwd wat het besluit is van B&W.

Judge X
6 januari 2017 at 18:21
Ik ben ook benieuwd Hotmail 2; de voorlichtingspagina van de gemeente Den Helder – Stadsnieuws nr. 52 van 1 januari 2017 – gelezen hebbende,is het uitgangspunt van B&W nog steeds: “Traineren”.
Het ‘Slakhuis-Project’ van B&W. 😉
(die van 14:07 kunt u deleten hoor moderator).

Judge X
6 januari 2017 at 23:07
(en neem die van 20.02 u. en dertig zilverlingen,ook maar gelijk mee) 🙂

Judge X
6 januari 2017 at 14:07
Hun uitgangspunt – zo meen ik hier te lezen – is nog steeds: “Traineren”.
Voor het zorgpuntjes (zoals geluidsoverlast) uitkauwen,voorziet men een tijdsbestek van maanden.
‘Zorgpuntjes’ wordt dus een steeds terugkerend item,bij het ‘Slakhuis Project’ van B&W.
https://www.denhelder.nl/data/publicatie-website/_XA8906150151AFA4A11E299B233DC887/Stadsnieuws%20week52.pdf?_dc=1482918692214&_dc=1482918692242

scherpe ogen en oren
6 januari 2017 at 20:02
Met dank aan mevrouw Biersteker die toch een zwak heeft voor de heer Schuiling lijkt mij!!!

Fred
6 januari 2017 at 22:26
Zwak voor Schuiling, of Dun door de broek ! Het is maar wat je bedoeld. ! Gezien de gehele houding van de raad , schijt iedereen in zijn broek voor Schuiling.

http://denhelderactueel.nl/2017/01/open-brief-aan-college-helder/

2 Comments

  1. TOP!!!!!! (Wat moet je hier nou op zeggen, gewoon nog een keer lezen).

  2. Tjitske gefeliciteerd.
    Goed verwoord en zoals Dick schrijft, deze brief rustig nog eens lezen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.