Theo Meskers – Reactie op aftreden + Michiel Snik – Controle in Hollands Kroon + ’Geen virus’ + Coalitie intact + Eugeen Hoekstra – Het is Hollands Kroon en Schagen in de bol geslagen

Reactie op aftreden

Hollands Kroon – Voormalig wethouder Meskers heeft in de sociale media de toelichting, die hij aan de gemeenteraad heeft gegeven op zijn aftreden gedeeld.
Hierin geeft Meskers aan, dat hij genoot van het wethouderschap in Hollands Kroon, maar dat hij zijn functie niet goed kon uitoefenen, omdat ook hij niet op de hoogte was van de juiste informatie.

Hier de volledige toelichting van Theo Meskers:

Vanavond heb ik moeten besluiten af te treden als wethouder van Hollands Kroon. Ik bedank de ambtenaren, collega’s en raadsleden voor een geweldige zes jaar. Bijgaand de uitleg, die ik aan de gemeenteraad heb gegeven.

Geachte raadsleden,

U bespreekt vandaag de memo van het college van B&W over de kostenoverschrijding bij de aanpassingen in MFA De Ontmoeting en het Kroondomein.
De balans, die we vandaag met elkaar opmaken, is niet zo fraai.
· Onjuiste informatie aan de raad in november 2015,
· Forse kostenoverschrijding tijdens de bouwperiode van ca. 1,5 jaar,
· Een zeer late terugkoppeling aan de raad.
Om te beginnen voorzitter, wil ik benadrukken, dat ik als wethouder Financiën namens het college de situatie enorm betreur. De veroorzaakte onrust, de overschrijdingen en de verstoorde verhouding tussen raad en college is niet, waarvoor wij ons hart verpand hebben aan het openbaar bestuur.
Hoe kon het zo ver komen?
De verbouwingen van MFA en KD lagen zeer gevoelig, ook binnen het college. Wij waren en zijn ons er terdege van bewust, dat inwoners zo hun eigen gedachten hebben bij de investeringen in met name De Ontmoeting. Maar tegelijkertijd zagen we het enorme exploitatieverlies op het pand, dat voor 2/3 leeg stond. Als we daar verandering in konden aanbrengen, was verbouwing voor het college bespreekbaar. Zeker als de nieuwe huisvestiging van basisschool De Meerpaal, onze wettelijke taak, kon worden meegenomen. In die opzichten deelden we uiteindelijk de organisatie ambitie, maar wel binnen passende financiële kaders.
Voorzitter; als er mensen zijn in Hollands Kroon, die serieus menen, dat het college uw raad doelbewust op het verkeerde been heeft gezet, kan ik ze geruststellen. Zo zit het niet. Natuurlijk niet. Het college stelt alles in het werk om de raad op de juiste wijze te informeren. Maar op het moment, dat het college zelf op basis van onjuiste informatie een besluit heeft genomen, is het niet meer te vermijden, dat de raad hetzelfde lot treft. En dat is precies, waar het hier om gaat, voorzitter. Het college dacht – achteraf ten onrechte – over de juiste feiten te beschikken.
Het college is zich er van bewust, dat dit nogal bizar klinkt voor uw raad, voor de mensen op de publieke tribune en ook voor mensen, die op dit moment op internet deze vergadering volgen. Onjuiste informatie bij het nemen van zo’n besluit. Toch kan dat gebeuren als adviseurs van het college zich vast bijten in hun eigen ambitie. Niet kiezen voor loyaliteit aan het bestuur, maar aan de ambtelijke top. Dat gebeurde in 2015, toen het college niet de informatie kreeg, die het wel had moeten krijgen. En het college een besluit nam, dat het – misschien – niet had moeten nemen.
Wat ging er daarna mis? Ik had u – als altijd – juist willen informeren, maar ik heb het niet kunnen doen. En wat er tijdens de bouw is gebeurd, heeft de projectwethouder zo juist uitgelegd.
Een college, dat als geheel niet in een goede informatiepositie zit, is kansloos. En dat wordt zichtbaar als er spanning komt op de processen, zoals nu al een tijdje gaande is.
De informatiepositie van het college is door mij de afgelopen drie jaar diverse malen aan de orde gesteld. Het heeft er toe geleid, dat het college aan de directie een opdracht heeft gegeven en de bestuurlijke belangen te borgen in Balans 2018. Inzet; doorlopend beschikbare en hoogwaardige informatie, die met een druk op de knop zichtbaar is. De website, die nu is gebouwd, voldoet aan de gewenste specificaties en zorgt er voor, dat de raad daadwerkelijk sneller en beter wordt geïnformeerd. Uiteraard is het van belang, dat de juiste informatie in het systeem komt. Ook dat is geborgd. Dat wordt een kerntaak van de nieuwe gemeentesecretaris. Het profiel van die functionaris wordt gemaakt met uw inbreng.
Met het verbeteren van ons aller informatiepositie en het voeren van een stabiele financiële huishouding, zullen raad en college beter in staat zijn hun rol te nemen. En zal blijken, dat het pijnlijke verloop van het dossier Verbouwing MFA/KD een treurig incident is geweest, waar het openbaar bestuur in onze gemeente wel sterker uit naar voren is gekomen.
Voorzitter, ik ben er trots op, dat ik in mijn rol als wethouder van Financiën een bijdrage aan dit verbeterproces heb mogen geven. Maar het laat onverlet, dat het openbaar bestuur enkele ongeschreven wetten kent. Eén ervan is, dat je als bestuurder politiek verantwoordelijk bent, ook als blijkt, dat de omstandigheden en onderleggers buiten de bestuurlijke invloedssfeer liggen. Dat moment dient zich nu aan voor mij.
Ik heb mij de afgelopen zes jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van Hollands Kroon en de Kop van Noord-Holland. Ik vind het een voorrecht om dat te mogen doen. Ik dank uw raad voor de samenwerking en bied mijn verontschuldigingen aan daar waar ik optimisme heb uitgestraald, terwijl sommigen van u vinden, dat dit niet op z’n plaats was. Toch is dat hetgeen, wat ik ondanks alles wil behouden, voorzitter. Optimisme en vertrouwen. Want alleen zo kunnen college, raad en organisatie van Hollands Kroon de gemeente maken, die we willen zijn. Met de nu door het college ingezette acties zullen het komende jaar zullen grote stappen voorwaarts worden gemaakt. Ik wens u allen daarbij veel succes en zal het op de voet volgen. Ik dank u wel.

Stichting JAS, donderdag 2 november 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/11/hollands-kroon-voormalig-wethouder.html

Controle in Hollands Kroon

In Hollands Kroon zijn deze week de wethouders Theo Meskers en Frits Westerkamp gesneuveld vanwege een forse overschrijding van de huisvesting van de eigen gemeente in Anna Paulowna. Zij hebben de gemeenteraad te laat en onjuist geïnformeerd, een politieke doodzonde.

De huisvesting van de gemeentelijke organisatie is al jaren een heet hangijzer in Hollands Kroon. Burgers morren ook openlijk op sociale media over het centraliseren van het ambtenarenapparaat in Anna Paulowna. En over het in hun ogen erg riante dak dat bestuurders en ambtenaren boven hun hoofd creëren.

Dat het op het gemeentehuis zo mis kon gaan met het belastinggeld van de burgers, is een rechtstreeks gevolg van het bejubelde ’nieuwe werken’. In de zomer is door de gemeente op de rem getrapt omdat er ’scheurtjes in de organisatie kwamen’, zo meldt topambtenaar Franklin Wijnga.

De verantwoordelijke wethouders waren zelf ook verrast over de forse overschrijding van het budget. Dat ze het niet wisten kan kloppen, maar ze hadden het natuurlijk moeten weten. Dat zoiets verborgen kan blijven onder ambtenaren is niet zo maar een scheurtje, maar een diepe kloof in het vertrouwen dat burgers hebben in het ’nieuwe werken’.

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Een wijsheid zo oud als de wereld. Van Burgemeester en Wethouders mogen burgers verwachten dat die hun organisatie goed controleren. Dat is de primaire taak van het dagelijks bestuur van Hollands Kroon. En daar hebben beide wethouders in tekort geschoten. Hun besluit om op te stappen is daarom ook een goede beslissing.

Noordhollands Dagblad, 3 november 2017, 18:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/schagen-uitgelicht/artikel/commentaar-controle-hollands-kroon

’Hollands Kroon heeft geen virus’

De opgestapte wethouders van Hollands Kroon hebben een stevige tik uitgedeeld aan de ambtenaren van de gemeente. Ambtenaren zijn in de fout gegaan en dat kost Frits Westerkamp en Theo Meskers de kop. Aldus de beide wethouders.

Franklin Wijga (49) is na het vertrek van gemeentesecretaris Arthur Cremers de hoogste ambtenaar bij Hollands Kroon. Loco secretaris Wijga zit al bijna een jaar dicht bij het vuur. De topambtenaar zegt dat de vertrokken wethouders gelijk hebben.

Fout

„Ik kan niet anders concluderen, dan dat het ambtelijk goed fout is gegaan. Ambtenaren hebben het college inderdaad niet tijdig en ook onjuist geïnformeerd op het dossier huisvesting. Bij een normaal bedrijf gebeuren dit soort zaken ook. Daarvan leer je dan om herhaling te voorkomen. In de politiek werkt dat anders. Leden van het college blijven verantwoordelijk, ook als ze er niets van wisten.”

De afgelopen zomer trapte de gemeente op de rem bij het opzetten van het ’nieuwe werken,’ waarbij ambtenaren zelf sturend zijn en ook veel vrijheid genieten. „Wij gingen te hard met het nieuwe werken”, licht Wijga toe. „Door het hoge tempo ontstonden scheurtjes in onze organisatie. De ambtelijke fouten, die gemaakt zijn bij het dossier huisvesting zijn daar ook een gevolg van. Dat is overigens geen scheurtje, maar een stevige scheur. Hier uit mag echter niet de indruk ontstaan, dat het ook elders niet goed zit. Er zit dus geen virus in onze organisatie.”

De afgelopen maand moest kort na Cremers ook een andere topambtenaar vertrekken: concern controller Jolanda Verhoeks. De financiële problemen zijn echter al veel ouder. Cremers heeft hier over nooit met zijn rechterhand Wijga gesproken, zo benadrukt de topambtenaar.

De loco secretaris meldt tevens, dat het goed mogelijk is dat Cremers zelf ook niet van de problemen wist. “Ik heb hem het afgelopen jaar leren kennen als een manager die direct ingrijpt als er iets fout gaat. Het rare is, hij heeft op dit dossier juist niet ingegrepen. Daaruit concludeer ik dat hij het zelf niet wist.”

Noordhollands Dagblad, 3 november 2017, 18:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo/hollands-kroon-heeft-geen-virus

Coalitie in Hollands Kroon blijft na crisis intact

Ondanks het aftreden van wethouders Frits Westerkamp (Lada) en Theo Meskers (VVD) blijft de coalitie in Hollands Kroon intact.

Fractievoorzitters van Senioren Hollands Kroon (SHK), Lada, VVD en CDA komen zaterdag bijeen om over de crisis te praten.

Duidelijkheid

Streven is snel duidelijkheid te krijgen over hoe het gehalveerde bestuur in Hollands Kroon de periode gaat overbruggen tot een nieuwe coalitie na de verkiezingen van 21 maart.

Wethouders Mary van Gent (SHK) en Theo Groot (CDA) nemen voorlopig de portefeuilles van hun opgestapte collega’s waar.

Miljoenenoverschrijding

Westerkamp en Meskers traden af omdat de raad onvolledig, onvoldoende en niet tijdig was geïnformeerd over een miljoenenoverschrijding bij de verbouwing van twee gemeentehuizen.

Noordhollands Dagblad, 3 november 2017, 15:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo/coalitie-hollands-kroon-blijft-na-crisis-intact

Het is Hollands Kroon en Schagen in de bol geslagen

Wethouders die opstappen, een burgemeester, die het schip wil verlaten, het zijn ingrediënten van een politieke soap, die al een paar jaar aan de gang is in Hollands Kroon. De Polder haalde de landelijke pers met de slogan minder regels, meer vrijheid voor de inwoners (en de ambtenaren) en Schagen kwam in het nieuws met geluk voor haar inwoners. Zo reisde Nieuwsuur af naar de Magnus veste voor een interview met wethouder Steven van Dijk (PvdA), waarin hij vertelde over zijn Saulus Paulus momentje, toen hij zich bekeerde tot het geluk. Er wordt besmuikt gelachen hier en daar, maar er zal geen bestuurlijke crisis over uitbreken. Anders is het in Hollands Kroon: daar wachtte een bestuurlijke crisis. Het laissez faire gedoe in deze gemeente levert politieke slachtoffers op.

Het lijkt er op, dat de ambtelijke top de wethouder Financiën niet tijdig en adequaat heeft ingelicht over het onheil, dat hem te wachten stond. Een gevolg van het nieuwe werken? Als je een ambtenaar wil spreken, is hij met vakantie of zit in een bespreking of heeft hij kinderoppas. We moeten er dichter op zitten, hoorde ik wethouder Meskers zeggen, maar hij zei dat, toen de gemeenteraad vragen begon te stellen over de gemeentelijke financiën. Schagen speelt het slimmer, neemt minder risico met haar verhaal over geluk.

Wat moeten we vinden van een gemeente, die niet wil weten waar haar ambtenaren uithangen? Blunders stapelen zich op over verkeerde afschrijvingstermijnen en scholen, waarvoor plotseling noodlokalen moesten komen. De halleluja verhalen over een impuls geven aan de Anna Paulowna klonken al een tijd behoorlijk vals. Een tekort van 2,4 miljoen euro is geen kattenpis. Tegelijkertijd lopen topambtenaren weg, nu twee wethouders en straks verlaat de immer onpopulaire burgemeester Jaap Nawijn het schip. Het ergste is, dat de kiezers niets te vertellen hebben. Er kan zo weer een nieuwe coalitie aan de slag met mensen, die komen uit dezelfde besmette pool van politici.

In Schagen klotst het geld op tegen de plinten van het gemeentehuis en dat leidt tot creatieve vondsten. Hoe steken wij Hollands Kroon de loef af? We gaan voor het geluk van onze inwoners, riep een raadslid. Slecht idee, zei de wethouder Financiën, maar niet voor lang: Schagen kan wel wat publiciteit gebruiken. Wie herinnert zich niet de afgang vorig jaar, toen de gemeente halsoverkop moest besluiten de huishoudelijke hulp in ere te herstellen. Werd landelijk nieuws. Dat moet anders en beter. Schagen moet beter uit de verf komen. En dus kwam men op het idee het over het geluk van de inwoners te hebben.

Hollands Kroon en Schagen grossieren in buitenissigheden om hun zelfbeeld een beetje op te poetsen: kijk nou eens hoe modern we zijn? Het wordt allemaal over de hoofden van de niets vermoedende bevolking uitgestort, maar ze heeft er part noch deel aan. Sturen op geluk is net zo bizar als sturen op humor: als inwoners koop je er niets voor. De klachten en bezwarencommissies hebben nog steeds handen vol werk en het beleid is onveranderd gebleven: in de ene straat plant de gemeente bomen en iedereen is blij, in de andere straat haalt de gemeente ze weg en is iedereen boos. De gemeente heeft een Januskop. Ze kan niet iedereen gelukkig maken. Dat is godsonmogelijk. Dat verandert niet. Daarom durf ik te wedden, dat we na de verkiezingen volgend jaar niemand in Schagen horen praten over geluk?

Schagen FM, Gepubliceerd: 03-11-2017 | 10:00:00, Laatst gewijzigd: 03-11-2017 | 10:07:00

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3672821/nieuws/het_is_hollands_koon_en_schagen_in_de_bol_geslagen.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image