Teuntje van Os – Baas in eigen woning! + FuB – Informatieavond recreatiewoningen + Sophie Kuitems – In spagaat + Hulptroepen kwesties Bergen + Ype Minkema – Burger helpen

Baas in eigen woning!

Het (demissionair!) college laat zich voor het karretje spannen van de Recron, Dit is de belangen organisatie van vakantieparken. Recron klaagt, dat zij hun inkomsten zien dalen door particulieren, die hun huizen voor niet permanente verhuur aanbieden en zij vindt, dat de gemeente daar paal en perk aan moet stellen door nieuwe regelgeving. Vanuit het standpunt van de Recron te begrijpen, maar zij zal moeten accepteren, dat tijden veranderen, en natuurlijk moet daar op geanticipeerd worden, maar niet door te klagen en anderen te willen beperken in hun mogelijkheden.

Tegenwoordig verblijft een groot gedeelte van de toeristen niet meer in een recreatiepark, ze gaan liever naar een particulier adres, waar zij meer sfeer vinden, meer authenticiteit en een leuker persoonlijk contact! Dat is de reden waarom Airbnb en andere platforms wereldwijd zo groot zijn geworden. Het is een onstuitbare ontwikkeling, die de gemeente Bergen niet zou moeten willen tegenhouden. De consument bepaalt, zij laat zich niet dwingen, en de markt volgt.

En eigenlijk is het ook weer niet geheel een nieuwe ontwikkeling want particuliere verhuur in onze badplaatsen is er altijd al geweest. Het is, sinds het begin van de 20e eeuw, gemeengoed in onze samenleving.
Ondanks dat dit soms gesuggereerd wordt is het beslist niet illegaal om je huis gedurende een of meerdere periodes van het jaar te verhuren. Het is wettelijk toegestaan! De overheid heeft hier ook rekening mee gehouden – de belastingdienst heeft er een hoofdstuk aan gewijd: “Hoe geef ik mijn tijdelijke verhuur inkomsten aan op mijn inkomstenbelasting formulier”. Ook de gemeente Bergen maakt gebruik van de particuliere verhuur. De particulier verhuurder betaalt gewoon toeristenbelasting, net als de ondernemer!
In sommige wereldsteden is grootschalige particuliere verhuur via internet platforms een probleem geworden. De vraag naar particuliere appartementen is daar zo groot, dat hierdoor het hele straatbeeld is veranderd met de daarbij behorende overlast. Op uitdrukkelijk verzoek van de inwoners zijn hier en daar regels en beperkingen ingevoerd, maar dit speelt niet in de gemeente Bergen, noch in de kernen noch in het buitengebied.

Het college maakt zichzelf belachelijk door te denken, dat we hier dezelfde problemen hebben als Amsterdam, Venetië, Barcelona en andere grote steden en dat er daarom regels moeten komen. En, let wel, als er regels komen moet er gehandhaafd worden, gecontroleerd, aanschrijvingen met dwangsommen, verweer en rechtszaken gevoerd worden, en dus uitbreiding van het ambtenaren apparaat. Dat wil toch niemand.
Een groot gedeelte van de inkomsten van de gemeente Bergen komt uit het toerisme. Het gemeentelijk beleid stimuleert dan ook groei van de toeristische sector.

Zie Economische Visie Bergen 2017-2030:
Bergen wil economisch vitaal blijven door in te spelen op de groei van vrije tijd, recreatie en toerisme. Met inachtneming van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wil zij meedenken en ruimte bieden voor vernieuwing en uitbreiding van het toeristisch aanbod. Een open en gastvrije bevolking is een blijvende voorwaarde voor economisch succes.
De gastvrije particulier met zijn eigen woning kan aan deze verdere groei een waardevolle bijdrage leveren.
Gemeente, waardeer dat potentieel, juich het toe! Laat burgerparticipatie niet alleen een modewoord zijn! Er is geen enkele reden om het gebruik eigen woningbezit, waar al genoeg gemeentelijke lasten op drukken, nu ook nog verder te willen beperken met nieuwe regels. We hebben de lasten en willen de lusten behouden!
De Gemeente stelt zonder enige onderbouwing, dat, door deze tijdelijke verhuur, starters van de woningmarkt worden verdreven.
http://www.bergen-nh.nl/ nieuwsbericht/spelregels-voor-recreatieve-verhuur/
Bij een gemiddelde huizenprijs in de gemeente Bergen van 463.000,- lijkt dat een drogreden. Voor starters moet gebouwd worden en niet gedroomd, dat door regelgeving de huizen in Bergen in voldoende mate binnen hun bereik zullen komen.

Wat gaat de gemeente doen?
Het (demissionaire) college heeft aangekondigd, dat er de komende tijd gesprekken gevoerd gaan worden met recreatieondernemers en met inwoners organisaties om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de knelpunten, die worden ervaren. Met welke organisaties, wie, waar en wanneer gaan die gesprekken gevoerd worden? Data graag???
De Recron organisatie heeft al uitvoerig van zich laten horen, nu wij nog!
De gemeente wil alleen met organisaties om de tafel. Terwijl het juist de particulier is, die de klos zal zijn. Dus als wij, als particuliere eigenaar, iets willen inbrengen moeten wij ons organiseren want alleen dan zullen we door het college gehoord worden. En denk nu niet “ik verhuur niet, het maakt mij niet uit” – dat kan misschien nu zo zijn, maar omstandigheden kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, kinderen uit huis, met pensioen en lekker drie maanden naar het buitenland? Dan is het heerlijk als andere mensen met heel veel plezier gebruik kunnen maken van jouw huis. Het geeft vrijheid en mogelijkheden. Het is dus belangrijk, dat iedere huiseigenaar en toekomstig huiseigenaar van zich laat horen. Regelgeving, die beperkingen legt op het gebruik van de eigen woning geeft ook een waarde vermindering van dat onroerend goed en daar zitten we ook niet op te wachten. En als regels eenmaal zijn ingevoerd is terug draaien vaak niet meer mogelijk, verzwaren en uitbreiden wel.

Heel vreemd tenslotte is, dat er nu al een college standpunt is, nog vóór de aangekondigde verkennende gesprekken gevoerd zijn. Immers, het college kondigt aan maatregelen te gaan nemen en verwacht deze gefaseerd in te voeren rond zomerseizoen 2019!
Zijn deze maatregelen dus al achter de schermen genomen? Staan ze al op een lijstje en is, zoals we gewend zijn van dit college, inspraak alleen geregeld voor de bühne?
Het lijkt er op, dat alles al is besloten zonder enig overleg en wel door een college, dat door de laatste verkiezingen buiten spel is gezet en dus nu eigenlijk alleen geacht wordt nog even op de winkel te passen!
Wil je geen nieuwe regels, die het gebruik van je eigen woning kunnen beperken? Stuur dan een mail naar baas@ineigenwoning.nl

Als het nodig blijkt te zijn een organisatie te vormen nemen wij daarover weer contact op. Op deze manier kunnen wij er allemaal aan meewerken de recreatiecultuur van onze mooie gemeente niet alleen in stand te houden, maar ook mee te laten gaan in de ontwikkelingen, die passen bij deze tijd.

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 4 mei 2018

https://flessenpostuitbergen.nl/lezers-met-een-mening-teuntje-van-os/

Presentatie/informatieavond project recreatiewoningen

Locatie: De Blinkerd in Schoorl, 9 mei van 19.30 tot 21.00 uur

Presentatie/informatieavond project recreatiewoningen

Doel: De commissie/raad bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot het project handhaving recreatie-woningen en de gelegenheid geven om vragen te stellen

Agenda:
19.30 uur 19.35 uur binnenkomst.
19.45 uur
Opening door de voorzitter
. Korte introductie door de portefeuillehouder, burgemeester H. Hafkamp. 
Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2018, gevolgd door het voorleggen van het stroomschema tijdelijke omgevingsafwijkingsvergunning.
20.30 uur 21.00 uur
Ruimte voor discussie door aanwezigen, raads- en commissieleden.

Spelregels voor recreatieve verhuur
Hoe zorgt de gemeente ervoor dat onze starters een woning kunnen vinden? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat we zonder overlast voor de buurt, toch recreatief kunnen verhuren? We willen spelregels gaan aanbieden om de recreatieve verhuur van woningen in goede banen te leiden.
Recreatieve verhuur van woningen/appartementen/kamers/ zomerhuisjes met een woonbestemming is een ‘hot’ item, vooral in toeristische gebieden zoals kustplaatsen en grote steden. Voor de één is het een bron van inkomsten, voor de ander een bron van overlast.

Recreatieve verhuur van woonhuizen heeft effect op de woningmarkt binnen de gemeente. Woningen, die langdurig aan recreanten worden verhuurd, zijn niet meer beschikbaar voor woningzoekenden. Dat is een reden, dat starters maar moeilijk aan een woning kunnen komen. Daarnaast ervaren commerciële recreatieondernemers concurrentie door de recreatieve verhuur van woonhuizen van particulieren. Het college wil graag, dat de woningen, die nu onttrokken worden aan de woningmarkt, weer grotendeels beschikbaar komen.

Hoe gaan we dat doen?
We (gemeente) gaan beleid opstellen, waarbij we ons op twee onderdelen richten:
– Het tegengaan van ‘structurele verhuur’ (woningen, die langdurig worden verhuurd en waar geen bewoner is ingeschreven)
– Het reguleren van ‘vakantieverhuur’ (tijdelijke verhuur van woonhuizen).

Draagvlak en planning
We beseffen, dat recreatieve verhuur veel voorkomt in de gemeente en dat dit dus veel vragen en onzekerheden kan oproepen.
De komende tijd voeren we dan ook gesprekken met recreatieondernemers en inwoners (organisaties), om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de knelpunten, die worden ervaren. Het college vindt het belangrijk, dat de betrokkenen zich kunnen vinden in het nieuwe beleid. Streven is te onderzoeken, of er gemeenschappelijk draagvlak is voor oplossingen. Vervolgens wordt het nieuwe beleid stap voor stap ingevoerd. Geheel verbieden is zeker niet de bedoeling.
Het nieuwe beleid en de vertaling daarvan in regels, leggen we in een aantal stappen voor aan de gemeenteraad. Het college gaat ervan uit, dat de nieuwe spelregels (gefaseerd) ingaan rond het zomerseizoen van 2019.

Flessenpost uit Bergen, 4 mei 2018

https://flessenpostuitbergen.nl/presentatie-informatieavond-project-recreatiewoningen/

In spagaat door recreatiewoningen

Alkmaarse Courant, 9 mei 2018

Alkmaarse Courant, 9 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Hulptroepen voor kwesties Bergen

Alkmaarse Courant, 13 mei 2018

Alkmaarse Courant, 13 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Bergen gaat burger helpen

Alkmaarse Courant, 13 mei 2018

Alkmaarse Courant, 13 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=recreatiewoning