Stichting JAS – Onvermijdelijk | Tekst LADA in raadsvergadering betreffende handelen college Hollands Kroon, 2 november 2017

De auditcommissie stelt in haar verslag van 25-10-2017 vast, dat de raad indertijd op 24-09-2015 niet juist is geïnformeerd en niet tijdig op de hoogte is gebracht van substantiële financiële overschrijdingen bij de verbouwing van de Multifunctionele Accommodatie en het Kroondomein.

In de raadsvergadering van donderdag 2 november hebben de verantwoordelijk wethouders Westerkamp (LADA) en Meskers (VVD) de conclusie getrokken, dat aftreden onvermijdelijk was. Een verstandig besluit, want hun positie was onhoudbaar geworden. De motie van wantrouwen, die de fractie had voorbereid, hoefde dan ook niet ingediend te worden.

Hierbij de tekst door fractievoorzitter Henk van Gameren uitgesproken:

Ontluisterend!

Op 24 september 2015 is de Raad akkoord gegaan met de verbouw van de MFA en Kroondomein. Toen was de teneur, dat dit sober en doelmatig moest gebeuren. Vandaar, dat er in februari 2016 gekozen werd om geen entresol te bouwen, wat al met al een besparing van 130.000 euro op het oorspronkelijke voorstel leverde.

Sober en doelmatig was ook voor ons een uiterst belangrijk criterium bij dit project. Voor de zomer van dit jaar had immers de verantwoordelijk wethouder Westerkamp de fractievoorzitters gemeld, dat voor wat betreft de verbouwing MFA en Kroondomein, alles binnen de financiële kaders viel. En dat er zelfs een plusje van 30.000 euro te verwachten was. Onthutsend is dan ook, dat de memo die drie maanden later tot ons komt, fikse budgettaire overschrijdingen vermeldt en tal van zaken, die ontoelaatbaar zijn. Deze memo begint met het feit, dat het oorspronkelijke raadsvoorstel van 24 september 2015 niet deugde. Kapitaallasten waren te laag berekend. De juiste afschrijvingstermijnen zijn niet gehanteerd. Op z’n minst knullig, dat kort lopende afschrijvingstermijnen zijn meegenomen met lang lopende afschrijvingstermijnen. Ook wordt in het voorstel van 24 september 2015 de beschikbaarheid van 1 miljoen genoemd, wat ingezet zou gaan worden voor herhuisvesting. Echter een omissie, want het bleek een bedrag van een kleine 1,3 miljoen te zijn. In het raadsvoorstel van 24 september 2015 staat, ik citeer: “In een periode van bezuinigingen moet soberheid en doelmatigheid voorop staan. Deze uitgangspunten staan voorop bij deze exercitie”.

Het is dan voor LADA onverteerbaar te moeten constateren dat inmiddels 2,2 miljoen overschreden is op het door de raad vastgestelde krediet.

Ook de terugkoop van een lokaal van de Regenboog eind 2016 komt als een duveltje uit een doosje. Wat te denken van de afspraken met Stichting Triplo. Waren dit wel goede formeel vast gelegde afspraken? In ieder geval leidde het tot een extra post tijdelijke onderwijshuisvesting van 576.451 euro omdat deze afspraken met Triplo niet zo hard bleken als gedacht. Hierna trekt het college het naar zich toe en neemt zelf een besluit met flinke budgettaire gevolgen. De gemeenteraad krijgt dit voorstel niet voorgelegd, omdat het college zelf maar de verantwoordelijkheid hebben genomen, lezen we. Hier treedt het college in de bevoegdheid van de raad, zonder de raad te informeren.

Ook lezen we dat autorisatieprotocollen niet juist zijn gehanteerd. Dit is twee keer gebeurd.

Resumerend: er is een incorrect raadsvoorstel gepresenteerd
* daardoor hogere exploitatiekosten
* een waslijst aan overschrijdingen van 2,2 miljoen euro
* BTW verrekening met de fiscus, van 130.000 tot 250.000 euro, die mogelijk nadelig uitvalt, waardoor de overschrijding nog hoger kan uitvallen
* extra kapitaalslasten komende jaren
* het afboeken van het restant OBS de Meerpaal met extra sloopkosten er nog extra investeringen nodig zijn
* posten, die onjuist zijn geboekt
* autorisatiebevoegdheden, die niet zijn nageleefd
* de nodige vraagtekens, die er nog zijn rond de exploitatie van de MFA, omdat niet volledig zicht is, of de kosten zoals gas, water en licht correct worden doorberekend
* het budgetrecht van de raad is omzeild
* de raad is niet tijdig en juist geïnformeerd
* vertrouwen, één van de kernwaarden van Hollands Kroon, is ernstig geschonden.

LADA kan niet anders dan tot de slotsom komen, dat er in het gevoerde beleid van de verantwoordelijke wethouders Westerkamp (Samenlevingszaken) en Meskers (Financiën) geen vertrouwen meer is.

Gezien de ontwikkelingen eerder deze avond zullen wij onze motie van afkeuring niet meer indienen.

http://www.Lada2010.nl

Stichting Jas, zaterdag 4 november 2017

Reacties :

Sam Kooy zei
Van Gameren en consorte al even onbetrouwbaar als de rest. Incl. zijn maat Westerkamp. Ook hij had in een eerder stadium kunnen eisen hoe de stand van zaken was m.b.t. de voortgang van de verbouwing en de kosten daarvan. Kortom het gehele financiele plaatje. Opvallend is – en dat geldt voor alle raadsleden – dat nooit en te nimmer op een raadsvergadering vragen werden en worden gesteld omtrent sec. de voortgang van projecten en de fianancien die daaraan gekoppeld zijn. Zo kon Meskers zonder morren bij de raad € 75.000 extra inboeken voor een niet ingeplande brug naar zijn z.g. Waddenbelevingspunt. Hij zei er alleen bij dat dit binnen het budget van de Waddenpoort paste. Ja, ja, hoe durf je. Geen enkele vraag uit de Raad ! Hoe kan dit ? Die vraag is nu dus beantwoord. Een brok onkundigheid en – nogmaals – eigengereidheid !
zaterdag, 04 november, 2017

P.v.d.Munnik zei
Compliment voor LADA dat ze de eigen wethouder samen met windbuil Meskers naar huis hebben gestuurd al het wel wat eerder gemogen. Nu Groot en van Gent nog want die zijn medeschuldig aan deze puinhoop. Over Nawijn is al genoeg gezegd, de man kent geen enkel fatsoen.
zaterdag, 04 november, 2017

Jervin Tonneman zei
Het is een complete Nazwijnenstal maar inderdaad er is al genoeg gezegd over dat uitschot, nu Groot nog dat was de mee lifter.
zaterdag, 04 november, 2017

Anoniem zei
Inderdaad ook Groot, de grote leugenaar moet weg. En natuurlijk van Gent, wat heeft die allemaal fout gedaan met de zorg en de samenwerking met Schagen. Hoeveel heeft dat gekost?
Je moet er niet aan denken dat van Gent of Groot 8 maanden Financien erbij moeten doen. Dat kan toch niet. Het hele college opgehoepeld!!!!!!
zaterdag, 04 november, 2017

Theo Moras zei
Resterende wethouders zitten de rit uit?
Nu de wethouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om op te stappen had het logisch gezien voor de hand liggend geweest dat het hele college wel was afgetreden en opgestapt. Volgens de voorzitter spreekt het college met één mond. Dat heet “Collegiaal Werken”.
Met de wetenschap wat er allemaal heeft plaats gevonden met de benoeming van deze burgemeester en alle voorvallen die daarna hebben plaatsgevonden had dat zeker geen verrassing geweest voor verreweg de meeste inwoners van Hollands Kroon. Remkes heeft deze burgemeester die in zijn vorige gemeente al in opspraak was gekomen en waar de inwoners het totaal niet er erg vonden dat hij elders benoemd en geïnstalleerd zou worden. Meteen werd er als kennismaking een aanklacht tegen fractievoorzitter Ravensteijn ingediend wat de zaak al behoorlijk op scherp heeft gezet bij de LADA fractie en inwoners. De kwestie met de thuiszorg waar de coalitie het zelfs tot een rechtszaak liet komen en gesommeerd werden hun ingenomen standpunt ondanks hevige protesten bij te stellen. Nog steeds lopen er diverse rechtszaken tegen deze slimme en nergens tegen opziende gemeente die zelfsturend hun eigen beleid ten uitvoer trachten te brengen en waar de oppositiepartijen het meest onder te lijden hebben en niet serieus worden genomen.
Zo zorgde ook de locatie van het Trafostation bij De Weel voor de nodige commotie. Campingbaas en ondernemer Tonneman wordt van alle kanten dwars gezeten en zit met enorme schade posten opgescheept door het halsstarrige optreden Hollands Kroon. Veegbedijf wordt ook het vuur nog steeds aan de schenen gelegd en dwars gezeten en regelmatig met een Boa op hun terrein geconfronteerd om gek van te worden.
Vergunning werd er tussentijds ook nog stiekem aan ZAP verleend voor dat er een motie werd ingediend om naar een andere locatie te verhuizen.
Dan speelt ook de kwestie over en met de Zure Gekken nog steeds, de fam. Lombaard en de buren hopen deze langslepende zaak binnenkort in hun voordeel af te sluiten en mogelijk zullen er dan nog meer koppen rollen voordat de verkiezingen in maart 2018 plaats vinden. Dat zijn bepaald geen perspectieven om met de overgebleven wethouders door te blijven aanmodderen, het zo nodige vertrouwen is weg en vervlogen al hebben er toch nog fracties te kennen gegeven deze wethouders door te gaan.
Alles blijkt dus mogelijk te zijn in de beschadigde politieke verstandhoudingen in Hollands Kroon waar Burgemeester Nawijn zijn termijn hoopt te mogen uitte dienen.
zaterdag, 04 november, 2017

Sam Kooy zei
Voor 100% eens met de heer Moras. Echter: fusie van Niedorp met de gemeente Schagen is echt definitief van de baan !
zaterdag, 04 november, 2017

Jervin Tonneman zei
Theo ik maak mijn inspreekrecht gewoon maar weer af in de vorm van een ingezonden brief, dan blaas ik het door de hele tent maar ik blijf jagen op dat volk.
De zaak dient pas februari volgend jaar
zondag, 05 november, 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/11/lada-onvermijdelijk.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image