Stichting JAS – Keek op de Week (49) over Inspreker Stam, over handelwijze gemeente en de Kooyhaven

Hollands Kroon – Keek op de week van week 49 van 2017 (2 dec. tot 9 dec.)

1.1.Insprekers in de raadsvergadering

Aan het begin van de raadsvergadering is er inspreker Stam uit Wieringerwerf met twee inspreek beurten over verschillende onderwerpen. De heer Stam lijkt lopende problemen te hebben met de gemeente Hollands Kroon over onroerend goed zaken, waarover hij volgens gemeentelijke verordening zus of zo niet mag spreken, omdat daarover processen gevoerd worden tussen Hollands Kroon en Stam, wat hij ook niet doet, maar wat hem er niet van weerhoudt de ‘verboden’ onderwerpen te benoemen.

JAS: Best vermakelijk, een burger, die precies weet volgens welk specifiek verordeningsnummer hij niet mag spreken, maar de verboden onderwerpen toch benoemt alvorens met zijn spreekbeurt te beginnen.

U kunt HIERBOVEN bij 5.40 min meegenieten hoe een burger met volledige in acht name van de bestuurlijk juridische verordening regels toch aandacht weet te wekken voor zijn zaak. Het lijkt ons overigens, dat Hollands Kroon net eventjes te veel de nadruk op deze speciale verordening gelegd heeft tijdens de door Stam genoemde contacten, zodat Stam, deemoedig het hoofd buigend voor het systeem, datzelfde systeem zachtjes een loer weet te draaien. Nogmaals: Kijken luistert u zelf !

Inspreking 1.

Stam maakt zich zorgen over het verval van Wieringerwerf. De jeugd trekt weg, mede door het gebrek aan geschikte en betaalbare woningbouw voor deze doelgroep – bovendien vergrijst het dorp en loopt het aantal leerlingen op de scholen terug. Er is al jaren nauwelijks nieuwbouw geweest in Wieringerwerf en bij de toewijzing van bouwcontingenten lijkt Kleine Sluis de voorkeur te hebben boven Wieringerwerf. Door de toevloed van buitenlandse werknemers waant Stam zich soms bij het inkopen doen in een Pools dorp.

Stichting JAS: In de omgeving van Wieringerwerf worden vele buitenlandse werknemers ondergebracht in grote aantallen bij elkaar op bedrijven terreinen. Nederlandse werknemers lijken niet te vinden om te werken in de kassen en bij boeren. Er zitten zelfs ingenieurs tussen de Poolse werknemers – een fenomeen, wat in Nederland ook voorkwam in de jaren dertig met de toenmalige massa werkloosheid en ingenieurs trambestuurder werden.
Bouwprojecten zijn er alleen voor buitenlandse werknemers die op geconcentreerde plaatsen gehuisvest worden en niet, zoals Stam zich dat voorstelt, tussen de gewone bevolking. Uiteindelijk doet Stam een oproep aan Hollands Kroon eens met de provincie te gaan praten meer geschikte woningen te mogen bouwen voor de door hem genoemde doelgroepen (ook senioren en alleenstaanden). Vragen door de raad: Geen vragen.

JAS: Merkwaardig, dat er geen vragen gesteld werden; als iemand het verval van een dorp benoemt tijdens zijn spreekbeurt en met argumenten komt, lijkt het ons dat daarover wel het een en ander gevraagd kan worden – of deden de meeste raadsleden een senioren tukje?

Opmerkelijk, dat de Schager Courant nooit verslag doet over wat insprekers naar voren brengen!

1.2. Inspreking 2

Stam tipt de werkverhouding/informatiewijze tussen ambtenarij van Hollands Kroon en de portefeuillehouder (wethouder) aan (een onderwerp, waarover JAS tot in den treure schrijft). In het kort komt het erop neer, dat Stam er over botst, dat vroeger gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraken met de ex gemeente Wieringermeer over de gebruikswijze van zijn pand aan de Dorsmolen 10 niet door de gemeente Hollands Kroon worden nagekomen of sterker nog: de ambtenarij weet daar kennelijk niet van, terwijl bovendien de verantwoordelijk portefeuillehouder of wethouder ook nog eens weigert met Stam over deze zaak te spreken. Voorts heeft Stam inmiddels financiële schade geleden en wie draait op voor deze schade? Vooralsnog is dat het klootjesvolk, zoals Stam dat uitdrukte. Kortom, vroeger verkregen rechten kunnen niet zomaar teniet gedaan worden; zeker nu volgens Stam gewoon elementaire fouten gemaakt zijn.

Vragen door de raad: Siebenga stelt kleine vraagjes over de geleden schade.

JAS: En de verantwoordelijke wethouder wil niet praten over dit klaarblijkelijk duidelijk geval van onrecht? Er is waarschijnlijk door de overheid (HK) een burger onrecht aangedaan en de wethouder wil niet praten. Waarom dan wel niet? Komt er nog meer rotzooi naar boven, zodat ook deze functionaris het veld zal moeten ruimen, zodat wij straks nog een burgemeester en 1 wethouder over hebben? Wie is deze wethouder en wat heeft deze te verbergen?

De raad stelt in Hollands Kroon nauwelijks vragen, die de burger enig zicht zouden moeten verschaffen over de gang van zaken en in dit geval gaan de gestelde vraagjes niet over de achterliggende problematiek, waar de ambtenarij vastliggende afspraken lijkt te mogen negeren. De wethouder had in dit geval toch al lang moeten ingrijpen vooral nu zo kort na het kakelvers in het geheugen liggende ‘vrijwillige’ terug treden van Meskers en Groot, onder andere veroorzaakt door het achterhouden van informatie door de ambtenarij richting wethouder, nu de indruk gewekt wordt, dat hetzelfde weer aan de gang is. Is dit de reden, dat de wethouder/portefeuillehouder niet met Stam wenst te spreken?

Wiens belangen vertegenwoordigt de raad nu er weer een dreigend bestuurlijk schandaal lijkt op te doemen en de raad daar over liever geen vragen lijkt te willen stellen om te voorkomen, dat er nog een wethouder het veld moet ruimen?

2. Overlast door ‘lege’ Kooyhaven

Kooyhaven lijkt een soort nachtelijke kampeerplaats voor schepen te worden. Een schip meert ‘s avonds af, laat de dieselgenerator de hele nacht draaien zonder gebruik te willen/kunnen maken van de walstroom aansluiting en vertrekt ‘s morgens vroeg weer. En wie niet gewend is aan het geluid van dieselgeneratoren kan dan niet slapen, zoals het de omwonenden aan de Schorweg overkomt.

Nu voorzag het oorspronkelijke Kooyhaven plan in een soort geluidswal bestaande uit bomen op een verhoogde Noord Hollands kanaaldijk, die bovendien extra breed zou worden en wel zo breed (50 m), dat sprake was van een bomen lint, waartussen wandelpaden aangelegd zouden worden. Intussen is de oorspronkelijke planoppervlakte teruggebracht naar zo’n 18 ha en is richting Noord Hollands kanaal een gewone kale dijk, zonder geluidswerende werking aangebracht, waarover bij windstilte of een beetje westelijke wind het geluid van de generatoren over het platte oppervlak van HK-Breezand kilometers ver weg gedragen wordt.

JAS: Aan oorspronkelijke opzet om geluidoverlast te voorkomen wordt niet voldaan en de burgers zijn de dupe. Wat doet de wethouder?

3. Noordkop richt blik op Eemshaven – en dus een lege Kooyhaven?

Lokale ondermijners willen mee snoepen uit de ruif van de windmolen hausse, die momenteel in gang gezet zou zijn in het Noordzeegebied boven Eemshaven/Delfzijl/Groningen. Buiten de volstrekte waanzin van deze proto-communistische investeringen, die geen investeringen genoemd kunnen worden, omdat investeringen zichzelf na ruwweg een jaar of zeven terug verdiend moeten hebben en windmolens ten eeuwige dage aan het subsidie infuus (belasting) moeten blijven, is er nog het probleem van de rentabiliteit van Kooyhaven (oorspronkelijk opgezet voor… ja, ja, de bouw van windmolens).

Zoals onder punt 2 omschreven is Kooyhaven tot nu toe niet meer dan een openbare en gratis te gebruiken overnachtingsplaats van de port of Den Helder. Wethouder Meskers en daarvoor Lia Franken, de ex CDA wethouder te Hollands Kroon, hebben duidelijk aangekondigd met liefhebbers voor vestiging aan Kooyhaven in gesprek te zijn geweest en dat deze besprekingen hoopvol waren. Meskers zwakte het later af door te zeggen dat het wel een jaartje of 10 zou duren vooraleer Kooyhaven vol was.

JAS: Kan gesteld worden, dat Kooyhaven een totale mislukking is en dat de besprekingen met liefhebbers voor een vestiging aldaar zich hebben teruggetrokken zeker nu bedrijven uit de Noordkop de blik richten op de grote concurrent Eemshaven?
En dan nog maar te zwijgen over de idiote kreet van voormalig PvdA wethouder Fijko van der Laan, dat Kooyhaven voor zo’n 1000 arbeidsplaatsen werkgelegenheid zou verschaffen?

Stichting Jas, maandag 11 december 2017


http://www.stichting-jas.nl/2017/12/keek-op-de-week-49-over-inspreker-over.html

https://robscholtemuseum.nl/?s=kooyhaven