Stichting Heilloze Weg – Zienswijze Bestemmingsplan aansluiting A9 Heiloo, 2 mei 2017 + Henk-Jan den Ouden – Rekenkamer: Geen onderzoek + Verhitte raad niet klaar met afslag

Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan aansluiting A9 Heiloo

Geacht College, Geachte Leden van de Gemeenteraad,

Hierbij dient de Stichting Heilloze Weg haar inspraakreactie/zienswijze in bij het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 (in navolgende aangeduid met het Ontwerp).

Stichting Heilloze Weg zet zich in voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving. Het werkgebied is Heiloo en buurgemeenten, waaronder Bergen, Egmond, Schoorl (BES) en Castricum, Akersloot, Limmen (CAL), waarbinnen een groot deel van het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD), een Natura 2000 gebied en een groot deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) | Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied ligt.

De statutaire doelstellingen van de stichting omvatten uitdrukkelijk de actieve bescherming van natuur en leefmilieu in haar werkgebied. Stichting Heilloze Weg beschouwt zich derhalve nadrukkelijk als belanghebbende in deze zaak.

Stichting Heilloze Weg richt haar reacties/zienswijzen tegen het gehele Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 én tegen alle onderdelen daarvan.

Stichting Heilloze Weg baseert haar zienswijze onder meer op artikel 3.1.6 lid 2 Bro (ladder duurzame verstedelijking), artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro (uitvoerbaarheid), artikel 3.1 lid 1 Bro (goede ruimtelijke ordening), artikel 3:2 Awb (de op het bevoegd gezag rustende plicht om bij de voorbereiding van en besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren) en artikel 3:46 Awb (motiveringsplicht).

Daarenboven neemt Stichting Heilloze Weg in haar inspraakreactie/zienswijze de inspraakreacties/zienswijzen van onderstaande bewoners- en milieugroepen integraal op en behoudt Stichting Heilloze Weg zich het recht voor om in een verdere gerechtelijke procedure ook op grond van deze inspraakreacties/zienswijzen bezwaar aan te tekenen.

– Bewonersgroep Het Malevoort
– Bewonersgroep Stationsweg
– Bewonersgroep Kerkelaan
– Bewonersgroep Vennewatersweg
– Inspraakcollectief Limmen Zandzoom
– Vogelwerkgroep Alkmaar
– Vogelwerkgroep Midden Kennemerland
– Groen Platform Heiloo

Alsmede de zienswijzen van nader genoemde personen.

Stichting Heilloze Weg behoudt zich het recht voor om in een eventuele latere beroepsprocedure haar zienswijze/bezwaren verder uit te werken en te staven met bewijzen.

Tevens behoudt Stichting Heilloze Weg zich het recht voor om aanvullende overwegingen in te dienen te meer, omdat cruciale informatie bij het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 op dit moment nog ontbreekt en tal van onderzoeken nog niet (afdoende) zijn uitgevoerd.

Reacties Zienswijzen

Bij het Ontwerp heeft de Stichting Heilloze Weg een aantal algemene reacties zienswijzen en een aantal specifieke reacties zienswijzen naar aanleiding van de toelichting op het Ontwerp.

Algemene Reacties Zienswijzen

(1)

Nut en Noodzaak van de Aansluiting A9 zijn niet aangetoond

Het argument van het College, dat de Aansluiting van onmisbaar nut en noodzakelijk is voor het bedrijven terrein Boekelermeer en de woonwijken Zandzoom en Zuiderloo is niet aangetoond. Het argument van nut en noodzaak wordt bovendien ernstig verzwakt door het in 2016 uit de markt halen van ruim de helft van het bedrijven terrein, de vertraging van de woningbouw en de verlaging van de woningaantallen (Zandzoom en Zuiderloo van 2400 naar 1850 woningen).

Het is niet aangetoond, dat de woningbouwplannen voldoen aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking. De wijk Zandzoom is volgens het College immers niet nodig voor de autonome bevolkingsgroei en voorziet niet in een actuele regionale vraag, maar is bedoeld voor de bovenregionale vraag uit metropool regio Amsterdam. Uit onderzoek van de Stec Groep (februari 2017) blijkt bovendien, dat de woningbouwplannen van Heiloo de vraag met 630 woningen overtreffen (Castricum overaanbod van 203 woningen). Eerder al is het project ‘Wonen in het Groen’ waartoe genoemde woonwijken behoren, uit de provinciale lijst ‘transitie gebieden’ geschrapt en niet voor niets heeft de Provincie NH onlangs het verzoek van Heiloo (om in Zandzoom meer dan 1100 woningen te bouwen) niet gehonoreerd.

Nu de uitvoerbaarheid van de voorziene woningbouwplannen, alsmede de uitbreiding van het bedrijven terrein niet zijn aangetoond en ook anderszins niet aannemelijk is gemaakt, dat deze plannen doorgang zullen/kunnen vinden, moet dat ook consequenties hebben voor de aansluiting op de A9 en de infrastructuur, die verder in het onderhavige ontwerp plan is voorzien. Immers; ook van dit plan moet nut en noodzaak vaststaan!

Tevens moet, gezien de aantasting van Natuur Netwerk Nederland en weidevogelgebied, het grote maatschappelijke belang worden aangetoond. Dit is evenmin aangetoond. Daarop komen we hierna nog terug.

Bovendien zijn er al twee Aansluitingen op de A9 op 14 kilometer afstand van elkaar waar de Aansluiting Heiloo tussen in gepland is. Ook is de N203 als huidige verbindingsweg in 2015 verbreed en voorzien van in/uitvoegstroken, waardoor deze verbinding veiliger is en meer verkeer kan verwerken. Tot slot wordt op geen van de huidige wegen de verkeerslimiet overschreden, noch is er sprake van structurele files.

Nut en noodzaak en/of het grote maatschappelijke belang zijn niet aangetoond. Het plan kan niet in redelijkheid worden vastgesteld.

(2)

Uitvoerbaarheid van het Bestemmingsplan Aansluiting A9 is niet aangetoond

Hierbij gaat het om:

* Financiën: aangezien op het bedrijven terrein en genoemde woonwijken, waaruit de Aansluiting A9 moet worden gefinancierd, per saldo miljoenenverliezen worden geleden, is het evident, dat de Aansluiting A9 daar niet uit kán worden gefinancierd. Bovendien komen de lager dan geprognosticeerde opbrengsten van het bedrijven terrein en de woningbouw ook nog later dan gepland. De Algemene Reserves van de gemeente Heiloo bedragen nog geen 10 miljoen euro. De raad heeft de kosten voor de Aansluiting gemaximeerd op 8,5 miljoen euro, inclusief indexatie. De Aansluiting wordt aantoonbaar duurder door een recente tegenvaller van 3 miljoen en mogelijk ettelijke mijoenen BTW-kosten. Met grote waarschijnlijkheid overschrijden de kosten van de Aansluiting de reserves van Heiloo.
* Grondverwerving: op 3 mei 2017 zijn de gronden voor de Aansluiting nog niet verworven.
* Natuurcompensatie: niet aangetoond is, dat de natuurcompensatie reëel van dezelfde kwaliteit en verzekerd is.
* Verkeer: aangetoond is, dat de Aansluiting A9 tot 28% (en meer) verkeer door de kern van Heiloo zal leiden, waardoor de verkeerslimieten van meerdere wegen overschreden worden. Dat zal leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de leefbaarheid in de kern. Geluid hinder en luchtverontreiniging zullen toenemen en er zullen ook negatieve consequenties zijn voor de verkeersveiligheid. Alle tot op heden ontwikkelde scenario’s voor de oplossing van de extra verkeersdruk bieden geen adequate oplossing voor de verkeersafwikkeling door Heiloo. Onvoldoende is aangetoond, dat er überhaupt een oplossing mogelijk is voor het vergrote verkeersaanbod ten gevolge van de Aansluiting A9.

De financiële en verkeerstechnische haalbaarheid zijn niet aangetoond. Er is niet aangetoond, dat adequate natuurcompensatie realiseerbaar is. Het plan kan niet in redelijkheid worden vastgesteld.

(3)

Ruimtelijke belemmeringen

Voor de Aansluiting A9 wordt 16 hectare (weidevogel)natuur opgeofferd. Bovendien raakt de Aansluiting A9 Natuur Netwerk Nederland gebied. Er is onvoldoende aangetoond dat:

* er geen reële alternatieven zijn voor het tracé, die zijn er namelijk wél:
– het doortrekken van de Middenweg is een alternatief ter vervanging van de oostelijke afslag.
– de aantakking noordelijk van de Kanaalweg, zoals de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de provincie NH constateert, ontziet het gebied deels.
– een variant westelijk van de A9 conform de Varianten nota 2010 ontziet het gebied geheel.
– het aanbrengen van een fasering; pas aanleggen als verkeerslimieten daadwerkelijk overschreden worden en/of bedrijfskavels daadwerkelijk allemaal verkocht zijn of…

* er sprake is van een groot maatschappelijk belang aangezien het bedrijven terrein en de woonwijken met het huidige wegennet goed bereikbaar zijn, er geen verkeerslimieten worden overschreden op de N203/Kennemerstraatweg en hier ook geen files zijn. De N203 is recentelijk verbreed en voorzien van in/uitvoegstroken; deze weg is aanzienlijk veiliger geworden en kan meer verkeer verwerken; dit is niet in het Ontwerp meegenomen!

* de natuurcompensatie concreet, reëel , van dezelfde kwaliteit en verzekerd is. Dit is niet het geval, zolang de grondverwerving niet rond is, de medewerking van de eigenaren niet verzekerd is, onduidelijk is hoe de 17,2 hectare te compenseren natuur berekend is en er gecompenseerd wordt in gebieden, die al aangewezen zijn als NNN-gebied. Uit het Ontwerp blijkt onvoldoende, dat de gemeente de grondeigenaren dwingt (en desnoods onteigent) om mee te werken aan de natuurcompensatie.

Voorts

* Door het opofferen van de (weidevogel)natuur, het bedrijven terrein en de doorsnijding van het gebied met een fietsverbinding gaan de bestaande ecologische verbindingen (EHS) op veel plaatsen structureel verloren. Er ontstaan eilandjes, zoals in de driehoek Kanaalweg/A9/Parallelweg en binnen de klaverbladen en tussen de A9 en Parallelweg. Populaties zullen verdwijnen. De mitigerende maatregelen zijn onvoldoende om de populaties te behouden. Dit geldt, zowel tijdens de werkzaamheden als na realisatie van de Aansluiting.
* Het verwijderen van de beplanting rond het huidige viaduct A9/Lage Laan betekent, dat waardevol nestel, fourage en schuilgebied voor beschermde fauna verdwijnt. Het volledig open laten van het oostelijk deel leidt tot verlies aan beschermde soorten als boomvalk, buizerd, uilen en vleermuizen
* Het werkprotocol, dat gekoppeld is aan de vergunningen is op punten strijdig met de wet en is intern strijdig. Bovendien staat het werkzaamheden in het broedseizoen toe.
* Landschap NH is uit het Natuurcompensatie overleg gestapt. De vrijwillige kavelruil in het beoogde compensatie gebied is mislukt. Onduidelijk is welke kavels daadwerkelijk ingebracht worden in de natuurcompensatie en hoe/door wie deze beheerd gaan worden. De natuurcompensatie schiet daardoor, zowel kwantitatief als kwalitatief, ernstig tekort.
* Het per saldo verkleinen van het areaal cultuur en natuurlandschap, de opoffering, verrommeling en verstoring van belangrijk weidevogel en NNN gebied voor een onnodig bedrijven terrein, onnodige woningbouw, een fietsverbinding dwars door het gebied en recreatie is niet in lijn met het provinciale beleid. Het druist in tegen het weidevogel beleid.

Ergo, er is op dit moment geen goede basis voor een volwaardige, adequate natuurcompensatie.

Andere ruimtelijke belemmeringen zijn gelegen in de cultuurhistorische waarden, die door de Aansluiting A9 verloren gaan, waarden, die als kernkwaliteiten conform de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie behouden moeten blijven, maar:

* grote stukken van het Oer IJ gebied oostelijk van de A9 worden vernietigd.
* een van de van oudsher belangrijke weidevogel gebieden, het Die gebied, wordt grotendeels vernietigd en ondervindt verstoring van licht en geluid.
* eeuwenoude verkavelingspatronen worden vernietigd.
* een stolpboerderij uit 1875 wordt gesloopt.
* middeleeuwse houtwallen worden vernietigd.
* de restanten van een oude eendenkooi worden vernietigd.
* de restanten van vroegere turfwinning worden vernietigd.
* zichtlijnen naar de kust en het open landschap verdwijnen.
* de karakteristieke lintbebouwing verdwijnt door de woningbouw, waaruit de Aansluiting gefinancierd moet worden.
* Limmen en Heiloo verliezen hun karakteristieke ellips-vorm van geestdorp en worden aaneen gebouwd.
* de historisch belangrijke Limmerdijk wordt een fietspad.
* het Heilooer en Limmer Die gebied wordt een recreatie gebied; een Heiloo Disney.

Er zijn meer cultuurhistorische elementen, dan het Ontwerp vermeld. Het feit, dat er al sprake is van grove aantasting van de kernkwaliteiten en landschappelijke waarden, is geen reden om nog meer aan te tasten, integendeel!

Voor het aantasten van natuur (NNN gebied) en cultuurhistorische elementen zijn het maatschappelijk belang en het ontbreken van alternatieven niet aangetoond. Het plan kan niet in redelijkheid worden vastgesteld.

(4)

Effecten en gevolgen van de Aansluiting A9

De effecten en gevolgen zijn legio en deze zijn of niet onderzocht, dan wel onvoldoende onderzocht, en/of op basis van verouderde gegevens:

– natuur en (leef)milieu; bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluid en lichthinder,
– verkeer; een actueel regionaal verkeersplan ontbreekt al jaren en nog steeds,
– woningwaarde/woongenot/ planschade,
– flora en fauna; veldonderzoeken zijn kort en in verkeerde perioden uitgevoerd en zijn verouderd,
– archeologie; er is slechts een zeer beperkte proefsleuf onderzocht,
– explosieven,
– etc.

Volgens het College is er geen Plan MER nodig. Onvoldoende is aangetoond waarom er zelfs geen, MER beoordeling behoeft plaats te vinden met oog op de effecten voor de natuur en de dorpskern. In dit verband wijzen wij op het feit, dat in art. 2.7 Wet Natuurbescherming (Wnb) is bepaald, dat een plan, dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000 gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000 gebied, uitsluitend mag worden vastgesteld indien is voldaan aan artikel 2.8 Wnb.

Het bestuursorgaan stelt volgens art. 2.8 Wnb het plan uitsluitend vast, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen, dat het plan de natuurlijke kenmerken van Natura 2000 gebieden niet zal aantasten.

Wij brengen naar voren, dat die zekerheid niet is verkregen. Wij wijzen op het feit, dat u een beroep doet op het PAS, maar dat deze regeling nog onderwerp is van diverse juridische procedures, waarin prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het is onwaarschijnlijk, dat het PAS stand zal houden. Wij komen hierna nog op de Wnb/Natuurbeschermingswet terug.

Voorts maakt het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 veel meer mogelijk, dan is voorzien. Van belang is, dat in art. 3 lid 3.1 van de planregels geen, althans nauwelijks, beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van het aantal rijbanen en de inrichting van de weg. De enige eis is, dat de inrichting van de in de bestemming begrepen gronden gericht dient te zijn op een goede doorstroming van het verkeer, alsmede op een verblijfsfunctie en de ontsluiting van de aangrenzende gronden. Nadere eisen in art. 3 lid 3.3 kunnen enkel betrekking hebben op bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet op de inrichting van de weg. Het bestemmingsplan biedt op deze wijze geen enkele beperking. Met deze bestemming kan ook een autoweg of een autosnelweg worden aangelegd en kan het aantal rijbanen onbeperkt worden verhoogd. Het bestemmingsplan kan er zelfs toe leiden, dat het aantal rijbanen van de rijksweg wordt uitgebreid, zonder dat daarvoor een extra procedure wordt gevoerd.

Tevens biedt het Ontwerp te ruime mogelijkheden om af te wijken van de planregels (art 9). Wij maken bezwaar tegen de mogelijkheden, die in art. 9 van de planregels zijn opgenomen om nog weer van aantallen, maten en dergelijke af te wijken bij omgevingsvergunningen. Wij merken op, dat de afwijking van 10% niet geldt voor aantallen. Daaruit zou kunnen worden afgeleid, dat voor aantallen onbeperkt kan worden afgeweken bij omgevingsvergunningen.

Zo bezien zijn de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan veel ruimer dan is voorzien. Ook zijn ze veel ruimer, dan de uitgangspunten op basis, waarvan een vergunning op grond van de Wnb is voorzien. In het bestemmingsplan dient tenminste te worden verzekerd, dat er niet meer kan worden aangelegd, dan is voorzien .

In het Ontwerp is de verschuiving van het tracé naar het zuiden niet opgenomen in de regels noch in de verbeelding. Op pagina 10 staat “Met de bewoners van de Lagelaan 5/7 is een overeenstemming bereikt over een zuidelijke wegtracé ligging (ten opzichte van de huidige Lagelaan). Hiermee hoeft het terrein van de golfbaan niet te worden heringericht” Ten eerste is er op 3 mei 2017 nog geen overeenstemming met de bewoners van Lagelaan 5/7 en ten tweede is de verschuiving van het tracé niet opgenomen in de verbeelding, noch in de regels, noch is de verschuiving binnen de regels mogelijk.

Het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 heeft teveel open einden, biedt meer ruimte, dan wettelijk (Wnb, Wro ) is toegestaan en is niet correct. Het plan kan niet in redelijkheid worden vastgesteld.

(5)

Gevolgde procedure bij het Ontwerp Aansluiting A9

a)

De Stichting Heilloze Weg acht het Ontwerp te onvoldoende uitgewerkt en derhalve de ter inzagelegging te prematuur, omdat de nodige kennis omtrent relevante feiten te kort schiet.

Immers:

* de verkeerseffecten en -maatregelen op basis van het begin 2017 geactualiseerde Verkeersmodel en recente verkeer scenario’s zijn niet in het Ontwerp meegenomen
* de Maatschappelijke Denktank/inwoners hebben nog geen kennis van de geactualiseerde verkeerseffecten en maatregelen kunnen nemen, laat staan hier over kunnen inspreken.
* delen van het Ontwerp zijn nog niet uitgewerkt, zoals de diverse ontsluitingswegen (Lage Laan, Kapellaan, etc.).
* tal van onderzoeken zijn op verouderde gegevens gebaseerd en dienen te worden geactualiseerd.
– de NO2 depositie in het Natura 2000 Duingebied is gebaseerd op verkeersonderzoek, dat uit gaat van tellingen van 2010 en ouder, dus verouderde gegevens;
– onderzoek naar geluid en licht hinder, luchtkwaliteit en water,
– onderzoek naar Flora & Fauna, archeologie en cultuurhistorische waarden,
– de (niet actuele) flora & fauna onderzoeken tonen negatieve ecologische effecten aan waarvoor “mitigatie” nodig is; deze mitigatie (hoe, waar, wanneer, etc) is nog niet ingevuld.
– tal van onderzoeken hebben nog niet plaatsgevonden en dienen nog te worden uitgevoerd:
– nader (kenteken)onderzoek naar oorsprong en bestemming verkeer om gerichter (verkeer) maatregelen te kunnen nemen,
– aanvullend archeologisch onderzoek,
– aanvullend bodemonderzoek i.v.m. sterke verontreiniging met PAK + sanering(plan),
– aanvullend vleermuisonderzoek,
– lokaal onderzoek naar luchtkwaliteit in de dorpskern en bij scholen (NO2, CO2, fijnstof, etc),
– MER beoordeling.

Ten aanzien van de MER het volgende:

Wij wijzen er op, dat op grond van categorie C 1.3 van de bijlage bij het Besluit M.E.R. een verplichting geldt voor het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) ten aanzien van de aanleg, wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier of meer rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, niet zijnde een autosnelweg of autoweg. Voorwaarde is een lengte van 10 kilometer. Wij wijzen er op, dat in ieder geval een (aanzienlijk) deel van de voorziene infrastructuur 4 of meer rijbanen heeft. De totale lengte van de infrastructurele voorzieningen bedraagt verder 10 kilometer of meer. In ieder geval is niet gebleken, dat er sprake is van minder dan 10 kilometer. Ook is in de planregels van het bestemmingsplan zelf geen beperking opgenomen ten aanzien van het aantal rijbanen en/of de inrichting van de weg. Gezien de breedte van de weg is het aldus mogelijk, dat er over de gehele lengte 4 of meer rijbanen worden gerealiseerd.

Conclusie: een MER had moeten worden opgesteld.

Mocht u van mening zijn, dat categorie C1.3 niet van toepassing is, dan wijzen wij subsidiair op het volgende:

In categorie D1.2 van de bijlage bij het Besluit M.E.R. is beoordelingsplichtig gesteld: de wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier of meer rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, niet zijnde een autosnelweg of autoweg. Voorwaarde is een lengte van minimaal 5 kilometer. Verder geldt art. 2 lid 5 Besluit M.E.R.: een M.E.R. beoordeling moet worden gemaakt als niet kan worden uitgesloten, dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In het onderhavige bestemmingsplan wordt aan deze eisen voldaan. Nogmaals: een groot deel van de weg bestaat uit 4 of meer rijstroken, de lengte is meer dan 5 kilometer. Verder is er sprake van zeer grote milieueffecten en van ernstige aantasting van bijvoorbeeld natuurwaarden.

Conclusie: een MER had niet achterwege mogen blijven.

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).

b)

De Stichting Heilloze Weg acht het Ontwerp te onvoldoende afgewogen en de ter inzage legging dus te prematuur, omdat de nodige kennis omtrent de af te wegen belangen te kort schiet.

Immers:

* het College heeft in 2010 gekozen voor de voorliggende variant Aansluiting A9 en heeft dit besluit in 2011 slechts ter kennisgeving (!) aan de Raad voor gelegd; er heeft geen belangenafweging binnen de Raad plaats gevonden.
* het College heeft pas in 2016 een bewonersparticipatie traject opgestart en de inwoners hebben zich nog niet kunnen spreken over de verkeerseffecten, scenario’s en maatregelen op basis van de geactualiseerde verkeersmodel 2017 en verkeerscijfers. De inspraak van de inwoners is niet mee gewogen in het Ontwerp en zeker niet in eerdere fasen van het project Aansluiting A9; geen belangenafweging dus.
* het bewonersparticipatie traject in 2016 is strak door voorstanders van de huidige variant aangestuurd en geregisseerd; geen degelijke, onafhankelijke belangenafweging dus.
* de buurgemeente BES is tegen de gevolgen van voorliggende variant de Aansluiting A9; de belangen van (de inwoners van) de buurgemeente zijn onvoldoende mee gewogen.
* er heeft geen MER, noch MER beoordeling, plaats gevonden; de belangen van milieu, natuur en leefomgeving zijn onvoldoende mee gewogen
* de belangen van enkele (georganiseerde) ondernemers zijn duidelijk overwogen; zowel in 2014 als in 2016 is het College door ondernemers via mail en brief onder druk gezet om cruciale besluiten te nemen (te weten de mail van Kaptein BV op 21 februari 2014, vlak voor ondertekening ONS, en de brief van Ondernemers 26 juni 2016, vlak voor ondertekening Realisatie overeenkomst A9), dan wel om de vigerende bestemmingsplannen aan hun wensen aan te passen (t.b.v. Kaptein BV is het Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid aangepast).
* de belangen van (natuur)organisaties zijn onvoldoende mee gewogen ondanks, dat het Ontwerp belangrijk weidevogelgebied en NNN gebied schaadt; Landschap Noord Holland neemt niet langer deel aan het Natuurcompensatie overleg, de Vogelwerkgroepen Midden-Kennemerland en Alkmaar zijn in het geheel niet betrokken bij het Ontwerp, etc.

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).

c)

Het besluit van het College, om het op grond van bovenstaande aangetoonde onvoldoende uitgewerkte en onvoldoende afgewogen, en dus onvoldragen Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 ter inzage te leggen, berust op een volstrekt onvoldoende onderbouwde en ondeugdelijke motivering.

Immers:

* het College heeft op 18 juni 2016 de meerderheid van de gemeenteraad (12 van de 19 raadsleden) overruled met de enige motivering dat de ter inzage legging van het Voorontwerp een “collegebevoegdheid” is;
* het College heeft het Voorontwerp van 2 juni tot 13 juli 2016 ter inzage gelegd met de enige algemene motivering “dat er geen vertraging mag optreden in het project Aansluiting A9” en zonder nadere specificatie van de effecten van de vertraging en motivatie waarom de verschillende effecten nopen tot voorkoming van vertraging
* het College heeft het Ontwerp op 23 maart 2017 ter inzage gelegd, zonder dat de uitkomsten van het geactualiseerde Verkeersmodel bekend zijn, zonder dat er een actueel regionaal Verkeersplan is, zonder dat er duidelijkheid is omtrent de natuurcompensatie, zonder dat de grondverwerving rond is en zonder dat er duidelijkheid is over de (financiële) uitvoerbaarheid van de Aansluiting A9 en zonder dat nut en noodzaak zijn aangetoond.
* de motivering “dat er geen vertraging mag optreden in het project Aansluiting A9”, zonder nadere specificatie van de effecten van de vertraging en motivatie waarom de verschillende effecten nopen tot voorkoming van vertraging, is volstrekt onvoldoende.

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering).

d)

De Stichting Heilloze Weg constateert, dat op diverse punten sprake is van onzorgvuldige besluitvorming en derhalve onbehoorlijk bestuur,

Immers:

* de ONS, de overeenkomst, waarin het College besluit tot de Aansluiting A9, is versneld en slechts één week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 ondertekend, zodat de inwoners zich niet via de verkiezingen hebben kunnen uitspreken over de Aansluiting A9.
* de ONS is ondertekend door een wethouder, die hiervoor niet het mandaat had en die zelfs de gemeenteraad niet gekend heeft, inzake de ondertekening van de ONS.
* diezelfde wethouder weigerde de Gemeenteraad inzage te geven in de Realisatie overeenkomst, voordat deze ondertekend was.
* de Raad heeft het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 medio 2016 afgekeurd; het College heeft de raad overruled en besloten tot ter inzage legging ervan.
* het College legt de Raad met het Ontwerp wederom een onvoldragen beslis document voor.
* het College heeft diverse bewonersgroepen toezeggingen gedaan over verkeersmaatregelen, die met dit Ontwerp door het College van tafel zijn geveegd:
– bewoners van het Malevoort is toe gezegd, dat deze weg geen route voor doorgaand kustverkeer zou worden.
– bewoners Stationsweg is toegezegd, dat deze weg een “erf toegangsweg” zou blijven, te realiseren door een knip in de Kanaalweg.
* het College heeft in het recente verleden diverse besluiten genomen, wetende, dat deze strijdig zijn met dit Ontwerp:
– Lagelaan 5/7 heeft na 2005 een omgevingsvergunning gekregen voor een stal, die nu moet worden gesloopt,
– de Hoogeweg is in 2014 van doorgaande weg afgewaardeerd naar “fietsstraat” en voor veel geld aangepast, dit Voorontwerp gaat uit van een opwaardering naar een doorgaande weg.
* er zijn anticiperend op de Aansluiting A9 al diverse projecten gestart (Reconstructie Kanaalweg, Ondertunneling Vennewatersweg, etc.), waarvan het College ten onrechte ontkent, dat er een verband is met de Aansluiting A9 (terwijl de Aansluiting in bijvoorbeeld een BDU subsidie aanvraag voor de Reconstructie Kanaalweg wel degelijk als noodzaak wordt genoemd en de Ondertunneling Vennewatersweg noodzakelijk, omdat de Aansluiting voor 28% verkeerstoename door de Stationsweg leidt en daarmee tot een forse overschrijding van de verkeerslimiet van deze weg).
* het College heeft, voorafgaand aan haar besluit over de Aansluiting A9, verzuimd om een integraal, onderling samenhangend, verkeersplan op te stellen, terwijl dit gepland stond voor 2015 en terwijl al begin 2014 uit verkeersonderzoek bleek, dat de Aansluiting A9 tot een forse verkeerstoename door de dorpskern zou leiden. Het College neemt nu noodgedwongen ad hoc besluiten tot het afsluiten van wegen, het op/afwaarderen van wegen en het instellen van eenrichtingsverkeer etc., waarbij een overall actueel verkeersbeleid en plan ontbreekt.

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

e)

Op tal van punten is sprake van hiaten en onzorgvuldigheden in de Bestemmingsplanprocedure.

Er is duidelijk sprake van ad hoc beleid om de onverwachte toename van de verkeersstromen door Heiloo ten gevolge van de Aansluiting op te vangen.

De haast, waarmee de bestemmingsplanprocedure, ondanks alle hiaten en onzorgvuldigheden, wordt door gezet, wordt ingegeven door het feit, dat al ver vooruit is gelopen op deze procedure in de besprekingen, afspraken en werkzaamheden.

De Bestemmingsplanprocedure voldoet op tal van punten derhalve ook niet aan de eisen, zoals gesteld in onder meer de Wet ruimtelijke ordening. Stichting Heilloze Weg zal hier in een later stadium op terug komen en hiervoor de gronden toelichten.

f)

Het is onzeker of de vergunning op grond van de Natuur Beschermingswet 1998 (thans: Wet natuurbescherming) voor de door de Aansluiting A9 veroorzaakte extra NO2 depositie in Natura 2000 gebieden i.c. het NHD en de Eilandspolder stand houdt (zie hiervoor bij punt 4).

Tegen het Ontwerpbesluit van de Provincie NH om de vergunningsaanvraag te honoreren is bezwaar aangetekend door diverse organisaties omdat:

* bij de nu al te hoge stikstof depositie in het NHD, iedere verdere verhoging van de stikstof depositie in het NHD en de Eilandspolder uitdrukkelijk vermeden moet worden.
* de NO2 berekeningen in de vergunningsaanvraag inzake het Ontwerpbesluit GS Vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Project A9 Aansluiting Heiloo / Locatie NH Duinreservaat (zaak nummer 789 356 783 153) uitgaan van verouderde, incorrecte, verkeerscijfers (zie punt A.1).
* deze vergunningaanvraag inzake het Ontwerpbesluit GS Vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Project A9 Aansluiting Heiloo / Locatie NH Duinreservaat (zaak nummer 789 356 783 153) in elk geval bezien dient te worden in relatie met de vergunningsaanvraag uit hoofde van het oprichten van een veehouderij aan de Kanaalweg 21 in Heiloo (zaak nummer 783 1539), omdat sprake is van een cumulatief effect, dat niet is mee gewogen in beide ontwerp besluiten. Tevens is bezwaar aangetekend tegen de beschikking van de gemeente Castricum voor werkzaamheden van PWN in het plangebied. Hiervoor loopt een beroepszaak, omdat in de beschikking, net als in het Ontwerp, wordt verwezen naar het Ecologisch Werkprotocol. Dit Ecologisch Werkprotocol is strijdig met de Wnb en is intern strijdig.

7)

Op grond van artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet heeft het College een actieve informatieplicht

Tot op heden heeft het College ondanks vele verzoeken vanuit de Raad en bewonersgroepen, waaronder diverse WOB verzoeken, geen informatie gegeven over de totale kosten van de Aansluiting A9 en de daarvoor noodzakelijke geachte verkeers- en milieumaatregelen.

De Raad (vertegenwoordiging van de inwoners van Heiloo) wordt door het achter houden van deze zeer relevante financiële informatie belemmerd in haar:

– besluitvorming;
– een uitkomst van de door de Raad aangevraagde second opinion luidde, dat een tunnel voor de kruising Oosterzijweg/Lagelaan een veiliger oplossing is, dan de rotonde, die uitgangspunt is van het Voorontwerp; het College wijst een tunnel af, omdat deze “te duur” is, maar geeft geen inzage in de kosten van alternatieve oplossingen. De Raad wordt informatie onthouden om in deze een juiste afweging/keuze te maken
– de Raad heeft de totale kosten voor de Aansluiting A9 geaccordeerd tot 8,5 miljoen euro (inclusief indexatie). In maart 2017 is een overschrijding van 3 miljoen gemeld, waarin Heiloo moet bijdragen. De Raad is de informatie onthouden om bij kostenoverschrijdingen te anticiperen op begrotingstegenvallers.
– taakstellende taken.
– controlerende taken Stichting Heilloze Weg acht inzage in de kosten, vóóraf, en zeker vóórdat het Voorontwerp kan worden goedgekeurd, een fundamentele voorwaarde.

Ook op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).
Specifieke reacties/zienswijzen

Naar aanleiding van de toelichting op het Ontwerp heeft Stichting Heilloze Weg de onderstaande reacties zienswijzen

(1)

Het Ontwerp gaat uit van achterhaalde ontwikkelingen en een verouderde situatie

Alle middelen en argumenten blijken geoorloofd om een plan uit de jaren ’60 voor de Aansluiting A9 te realiseren. Op verzoek van Heiloo is de Overeenkomst Nieuwe Strandwal versneld getekend (net 1 week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014) en nu blijkt de projectplanning in beton gegoten. De Aansluiting wordt onder het regime van de Crisis en herstel wet (indertijd door toenmalig minister van EZ, M. Verhagen, ingesteld, dezelfde minister, die ook de gasrotonde/TAQA doordrukte tegen advies van de Rekenkamer in en die nu voorzitter is van Bouwend Nederland) en de Green Deals gebracht. Was eerst de aansluiting nodig voor de woonwijken, nu is het andersom en moet de aansluiting de verkoop van woningen en bedrijfskavels stimuleren. Terwijl:

– er op geen van de huidige wegen de verkeerslimieten overschreden worden of structureel files staan sinds de jaren ‘60.
– er met het sluiten van de MELCO/CAMPINA in 2008 meer vrachtverkeer uit Heiloo verdwenen is, dan er ooit bij zal komen voor de Boekelermeer
– er nu een overschot is aan woningbouwplannen en bedrijven terreinen in de regio Alkmaar
– deze nieuwe woonwijken en het bedrijven terrein miljoenen verliezen op leveren
– deze verliezen nopen tot de bouw van dure eengezinswoningen, waar geen vraag naar is in de regio en dus gebouwd wordt voor een boven regionale vraag; forensen.
– met het bouwen voor forensen de automobiliteit wordt gestimuleerd als deze juist afgeremd moet worden.
– de woningmarkt steeds schever wordt in deze regio vanwege het dalende aandeel sociale bouw.
– de STEC groep begin 2017 aantoonde, dat het aantal gezinnen in de regio afneemt en dat het aantal alleenstaanden (ouderen) toeneemt, zodat de vraag naar eengezinswoningen daalt.
– de vergrijzing en ontgroening leiden tot een krimpende beroepsbevolking.
– de uitstervende babyboom generatie straks 50.000 woningen per jaar vrij maakt.
– er steeds meer sprake is van thuiswerken en flexibele werktijden.
– de klimaatverandering noopt tot minder automobiliteit en duurzame oplossingen; onlangs is in Heiloo een motie van D66 aangenomen om een actieplan te maken voor het werkplan 2016-2018 inzake het “Minimaliseren van auto kilometers (…)”, hetgeen door het College niet is tegen gehouden.
– het Planbureau voor de Leefomgeving en de Stec Groep adviseren om geen nieuwbouw te plegen, maar om bestaande bouw aan te passen en in te breiden i.p.v. uit te breiden
– Bovendien zijn er concrete plannen om het Tankstation hoek Westerweg/Zeeweg te verplaatsten naar de Lage Laan. Het Ontwerp houdt hier geen rekening mee, terwijl dit grote infrastructurele en externe veiligheidsconsequenties heeft (in/uitvoegstroken, tankwagens, etc).

Stichting Heilloze Weg eist een geactualiseerd Ontwerp met een nieuwe afweging van nut en noodzaak van de Aansluiting A9 op basis van de huidige situatie en met de kennis van nu.

(2)

Het Ontwerp bevat onjuistheden, halve waarheden en schetst een te rooskleurig beeld

– Op pagina 32 wordt gesteld, dat de voorkeursvariant de uitbreiding van bestaande verstedelijking betreft. Op pagina 23 staat, dat het ook deels gaat om landelijk gebied en dus betreft het plan NIET alleen bestaande verstedelijking.
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de kosten voor de Aansluiting A9 het afgesproken maximum van 33 miljoen euro plus indexatie niet overschrijden. Meerdere projecten, die direct verband houden met de Aansluiting, alsmede de aanpassingen van toeleidende wegen (fietsbrug, reconstructie Kanaalweg, aanpassing Kapellaan, etc.), worden buiten het project Aansluiting A9 gehouden om de kosten onder de 33 miljoen te houden. Bovendien zijn de geraamde kosten van de Aansluiting met 3 miljoen euro gestegen en wordt er nog een miljoenenpost voor BTW verwacht.
– Ten onrechte suggereert het Ontwerp, dat de Aansluiting financieel haalbaar is. Echter op de woonwijken Zandzoom en Zuiderloo en op het bedrijven terrein Boekelermeer worden miljoenen verliezen geleden. Terwijl de kosten van de aansluiting zijn gestegen en er nog geen besluit is genomen over extra kredietverlening. Er is zelfs nog geen overeenstemming over de verdeling van deze extra 3 miljoen euro
– Ten onrechte wordt in hoofdstuk 1 NOFA 1 niet genoemd; de overeenkomst, waarover Heiloo moest heronderhandelen, omdat Heiloo de financiële verplichtingen niet kon nakomen. In de Overeenkomst Nieuwe Strandwal komen partijen overeen om de financiële bijdrage van Heiloo te verlagen. Voor Heiloo is ook de huidige lagere bijdrage financieel niet haalbaar.
– Het is onwaar, dat een Aansluiting leidt tot meer bedrijfsvestigingen (pagina 30). Immers het Alkmaarse deel van de Boekelermeer heeft van meet af aan een aansluiting op de A9 bij Alkmaar en daarvan is onlangs de helft uit de markt gehaald vanwege gebrek aan kopers. Het positieve effect van een aansluiting blijkt zeer gering.
– Het is onwaar, dat het bedrijven terrein Boekelermeer uitbreidt (pagina 29); Alkmaar heeft recent de helft uit de markt genomen.
– Het is onwaar, dat de werkgelegenheid toeneemt; het aantal werkplekken per hectare in de Boekelermeer is veel lager, dan begroot (slechts 5 en niet 30 werkplekken per hectare) en het gaat grotendeels om bedrijfsverplaatsingen binnen de gemeente/regio. Het verhogend effect op het woon/werkverkeer is nihil.
– Het is onjuist, dat de Boekelermeer een zuidelijke ontsluiting node mist; met het doortrekken van de Middenweg wordt het zuidelijke deel prima ontsloten. De afstand tot de afslag Alkmaar is via de Middenweg dan nog geen 2 kilometer en de A9 is zo binnen enkele minuten bereikbaar. De winst in rijtijden van enkele bedrijven weegt niet op tegen de kosten, milieu effecten en verlies aan belangrijk weidevogelgebied
– Het is onjuist, dat uitbreiding van het wegennet onvermijdelijk is (pagina 29); op de huidige wegen wordt de verkeerslimiet niet overschreden en er is geen sprake van structurele files.
– Het is onjuist, dat de Aansluiting leidt tot minder auto kilometers; de meest directe weg is en blijft de N203/Straatweg. Het eventueel instellen van eenrichtingsverkeer in de dorpskernen om het effect van de Aansluiting op te vangen, zal leiden tot méér auto kilometers.
– Het is onjuist, dat de Aansluiting leidt tot minder uitstoot; op een 130 km weg is meer uitstoot, dan op het huidige 50 km /80 km wegennet.
– Het is onjuist, dat wordt uit gegaan van een afname van uitstoot NO2 op de onderliggende wegen; er is juist sprake van een toename op de onderliggende wegen, die de extra verkeerstoename niet kunnen verwerken, waardoor filevorming optreedt.
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de Kapellaan af te sluiten is voor ander verkeer dan bestemmingsverkeer. Hoe wordt dit gehandhaafd?
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de verkeersstromen geoptimaliseerd worden; zo zal de knip in de Oosterzijweg leiden tot meer verkeer over de Kennemerstraatweg en leidt de Aansluiting op zich tot fors meer verkeer door de Stationsweg, Zeeweg, Kanaalweg, etc.
– Het is onjuist, dat het doorgaand verkeer met de Aansluiting niet langer door de dorpskernen wordt geleid en dat er een betere doorstroming ontstaat (pagina 25). Alle verkeer vanuit de Egmonden en Bergen gaat straks wél via de dorpskern van Heiloo van en naar de Aansluiting om de Ring Alkmaar te mijden, zo blijkt uit de verkeersprognoses. Het is bovendien een vreemde redenering: om de kern van Alkmaar te ontlasten wordt een Ring aangelegd, als die vol loopt is een Aansluiting Heiloo nodig, die de dorpskernen van Heiloo en Egmond Binnen een infarct bezorgt met 28-64% meer verkeer.
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de Aansluiting A9 de problemen op de Ring Alkmaar oplost; recente verbeteringen aan de Ring én de openstelling van de Noorderkade in Alkmaar voor tweerichtingsverkeer, alsmede een verbeterde afstemming van de VRI’s op de Ring zelf hebben een groter effect.
– Hoewel een actueel, integraal en samenhangend Verkeersplan ontbreekt, spreekt het College nu al over het afsluiten van de Kapellaan (behalve voor bestemmingsverkeer) en de Oosterzijweg voor autoverkeer en het instellen van eenrichtingsverkeer op de Stationsweg en de Kerkelaan. Feit is, dat de hulpdiensten (Politie, Brandweer en Ambulance) in Heiloo vrijwel altijd vanuit noordoostelijke richting aanrijden. In het Ontwerp staat ten onrechte niets over de veiligheidsconsequenties met betrekking tot de aanrij tijden van de hulpdiensten, ten gevolge van de verkeersmaatregelen, die moeten worden getroffen vanwege de verkeerstoename door de Aansluiting A9.
– De doelen van het programma Nieuwe Strandwal worden niet gehaald (pagina 12) en het totale programma leidt tot miljoenen verliezen, die de reserves van Heiloo overstijgen:
– de groene omgeving wordt aangetast, per saldo verdwijnt er groen,
– weidevogel en NNN gebied wordt opgeofferd,
– er wordt niet vraag gestuurd gebouwd, maar geld gestuurd,
– er wordt niet voor de regio, maar voor de boven regionale vraag gebouwd,
– de Aansluiting leidt tot een extra verkeersaanbod, dat het lokale wegennet niet aan kan.
– Het is onwaar, dat er overeenstemming is met de grondeigenaren over de grondverwerving; met Lage Laan 5-7 en Kanaalweg 13 is op 3 mei 2017 nog geen overeenkomst.
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat het verplaatsen van de Driving Range en de opstallen van Lage Laan 5-7 geregeld is. Dit vereist aanpassing van bestemmingsplannen; die procedures zijn nog niet opgestart. Overigens betreft dit verplaatsing naar weidevogelgebied en hiervoor zijn vergunningen vereist.
– Ten onrechte wordt verondersteld, dat het plaatsen van lamellen tot 1,55 meter alle lichthinder wegneemt bij de oostelijke parallelweg; er zal bij de rotonde en de kruising en elders wegverlichting zijn, waartegen de lamellen geen bescherming bieden.
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat een (woelmuis) populatie, ingesloten tussen A9, afslag en Kanaalweg overleefd. Zonder ecologische verbinding zullen alle populaties in een te klein gebied uitsterven (pagina 15).
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de mitigerende maatregelen verzekeren, dat de populaties beschermde soorten na de werkzaamheden en de realisatie nog aanwezig zijn
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat de vergunning Nbw inzake Natura 2000 gebied de extra uitstoot toe laat; feit is deze regeling nog onderwerp is van diverse juridische procedures, waarin prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het is onwaarschijnlijk, dat het PAS stand zal houden.
– Ten onrechte wordt gesuggereerd, dat een aparte parallelweg met rotonde en een aparte weg naast de Lage Laan landschappelijk in te passen zijn in een agrarische, dorps en open (weidevogel) landschap (zeker als van alle maten en aantallen 10% afgeweken mag worden).
– Ten onrechte wordt bij de Aansluiting A9 voorbij gegaan aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking; immers juist omwille van de financiering van de Aansluiting worden in strijd met de Ladder twee woonwijken en een bedrijven terrein aangelegd.

Ten onrechte wordt dus gesteld, dat het Ontwerp /plan voldoet aan het Rijks-, Provinciaal-, Regionaal- en Gemeentelijk beleid.

Stichting Heilloze Weg maakt bezwaar tegen het Ontwerp omdat het:
– op tal van punten niet voldoet aan het Rijks, Provinciaal, Regionaal en Gemeentelijk beleid.
– niet inpasbaar is in het landschap.
– onvoldoende is uitgewerkt, onjuistheden bevat en een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

(3)

Voorkeursvariant van het tracé

De variant keuze is niet gedegen onderbouwd en er wordt van de gekozen variant afgeweken.

Al in 2005 heeft toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers in een persbericht de huidige variant als enige optie genoemd. In het Ontwerp staat “Op 14 december 2010 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heiloo een besluit genomen om te kiezen voor variant 11, uit alle varianten scoort variant 11 het beste op verkeersveiligheid”. Dit besluit is slechts ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Er ontbreekt een gedegen en actuele onderbouwing voor deze variant. Het argument verkeersveiligheid is niet valide; de verkeersveiligheid is nooit regionaal onderzocht en een integraal verkeersplan ontbreekt tot op heden. Onderzoek wijst uit, dat meer afritten juist leiden tot meer onveiligheid en file vorming. De huidige afslagen Alkmaar en Akersloot liggen nog geen 14 km van elkaar, en daar zou de Aansluiting A9 tussen komen te liggen.

In variant 11 wordt uitgegaan van: “Alle toe en afritten en rotondes zijn enkel strook uitgevoerd. De Lagelaan, de Kanaalweg en de parallelweg hebben één rijstrook per richting”. Bovendien is in deze voorkeursvariant 11 geen rotonde in de oostelijke parallelweg voorzien. Het Ontwerp wijkt op tal van punten af van de voorkeursvariant, waardoor er sprake is van veel meer kosten en een veel grotere aantasting van de natuurwaarden in het Heilooër Die.

Immers

– de Lagelaan krijgt twee keer twee rijbanen.
– er wordt gesproken van turbo rotonde (= twee rijbanen) bij de kruising Lagelaan | Oosterzijweg.
– de toe en afritten zijn twee banen.
– er komt een rotonde in de parallelweg; een onnodige aantasting van het Die gebied.

Stichting Heilloze Weg acht de besluitvorming hier omtrent zeer diffuus en wil helderheid over wie, wanneer, waarom besloten heeft tot afwijken van de oorspronkelijke variant 11.

Op de informatieavond is door de gemeente aangegeven, dat het tracé van de Aansluiting klaverblad zuidelijker komt te liggen, dan op de die avond getoonde situatietekeningen. Deze verschuiving is niet opgenomen in de verbeelding en ook niet in de regels van het Ontwerp. De regels staan deze verschuiving niet toe.

Stichting Heilloze Weg maakt bezwaar tegen het ontbreken van een gedegen onderbouwing van de voorkeursvariant en tegen het creëren van een nieuwe variant zonder dat hieraan een gedegen onderzoek en de juiste besluitvorming ten grondslag ligt en zonder dat deze in het Ontwerp is meegenomen.

Stichting Heilloze Weg eist een nieuwe afweging van de mogelijke varianten op basis van de huidige situatie en met de kennis van nu, waarbij ook de variant(en) zonder Aansluiting A9 uitdrukkelijk is (zijn) mee gewogen, alsmede de variant, waarin de Middenweg de oostelijke Aansluiting A9 inclusief parallelweg en rotonde vervangt.

(4)

Politiek spel

Opmerkelijk is, dat bepaalde partijen in het totale programma Nieuwe Strandwal en bij de Aansluiting een voorkeursbehandeling krijgen:

– Golf & Country Club Heiloo; het tracé van de Aansluiting wordt verlegd, zodat “het terrein van de golfclub niet hoeft te worden heringericht” en er komt een “veilige verbinding” naar de Driving Range. De grond van de Driving Range heeft als bestemming agrarische grond en klaarblijkelijk wordt het gebruik voor de Golfclub gedoogd. Waarom moet een boerenbedrijf wijken voor een noodlijdende 9 holes golf club? Het uitkopen van de Golf Club is goedkoper, dan de boer uitkopen.
– Kaptein BV; mede op aandringen van Kaptein BV heeft Heiloo verzocht om versnelling van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal en voor Kaptein BV heeft Heiloo de gronden in exploitatie genomen, het bestemmingsplan Boekelermeer aangepast en de grondprijs verlaagd.

Opmerkelijk is de zin op pagina 36 van de Varianten nota: “Zonder ontsluiting van de Boekelermeer Zuid (verbindingsweg) is de financiële haalbaarheid slecht door het feit, dat Alkmaar dan niet meer mee financiert”. Uit e-mailverkeer blijkt, dat het College van Heiloo met het afsluiten van de Boekelermeerweg voor autoverkeer Alkmaar doelbewust onder druk zet om mee te betalen (mail Opdam).

Ook opmerkelijk is het citaat uit de RAP Regio Alkmaar december 2011: “Wat hier speelt, is, dat beide gemeenten zich door de provincie ‘aangejaagd’ hebben gevoeld tot het innemen van grondposities. Gronden zijn deels door Heiloo en Castricum duur verworven; de rentelasten drukken thans zwaar op de gemeentelijke middelen, met name in Heiloo. Plannen schrappen is, wat de gemeenten betreft geen optie (‘artikel 12 status’ dreigt in geval van afboeken) en ook door faseren wordt vanwege rentelast erg zwaar”.

Nog meer in artikel 8.7 van de Bestuursovereenkomst ‘Wonen in het groen’ van 16 december 2005:

In geval de aansluiting op de A9 niet gerealiseerd kan worden, is de geplande woningbouw ontwikkeling in de gebieden, zoals aangegeven in lid 6 van dit artikel, niet mogelijk”.

Dit alles getuigt van uiterst laakbare achterkamertjes politiek en van gemeenten en Provincie NH, die elkaar in een wurggreep houden. De bewoners van de betreffende dorpskernen mogen hier niet de dupe van worden.

Stichting Heilloze Weg eist een nieuwe afweging van de mogelijke varianten op basis van de huidige situatie en met de kennis van nu en op basis van een onafhankelijke, onpartijdige belangenafweging c.q. met de garantie, dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Mogelijk zal de Stichting Heilloze Weg op korte termijn deze zienswijze nog aanvullen.

Bestuur Stichting Heilloze Weg

Heilloze Weg, 2 mei 2017

http://heillozeweg.jouwweb.nl/zienswijze-aansluiting-a9

https://afslaga9heiloonee.petities.nl/

http://heillozeweg.jouwweb.nl/

Rekenkamer: Geen onderzoek Heiloo

Alkmaarse Courant, 9 oktober 2017

Alkmaarse Courant, 9 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Verhitte raad is nog niet klaar met afslag

Alkmaarse Courant, 10 oktober 2017

Alkmaarse Courant, 10 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo