Staf RSMuseum – Brief aan Gemeenteraad Den Helder met Initiatiefvoorstel Realisatie Rob Scholte Museum, 9 april 2017

Den Helder, 9 april 2017

Geachte Gemeenteraad,

De afgelopen weken zijn er veel artikelen verschenen in de media over het Rob Scholte Museum.
Heel bewust heeft het museum niet willen reageren en alleen interviews gegeven aan de lokale radio.
Mede, omdat veel informatie in de media onjuist wordt weergegeven, wat weer extra ruis geeft bij uw gemeenteraad.
Hierdoor zijn een aantal raadsleden, die onjuist zijn geïnformeerd, ook met onjuiste informatie naar buiten gekomen.

Het Rob Scholte Museum wil graag gevestigd blijven op Middenweg 172-174 te Den Helder.
Om uit de impasse te komen hebben wij voor u als gemeenteraad een Initiatiefvoorstel geschreven.
Uitgaande van de wil om er samen met het Rob Scholte Museum uit te komen en zo de samenwerking tussen Den Helder en het museum tot een groot succes te maken.

Voor het Rob Scholte Museum is aankoop van Middenweg 172-174 een reële optie, als uw gemeenteraad inderdaad de wens heeft het pand te verkopen.

Wij vragen u in dit geval om het pand Middenweg 172-174 tijdelijk uit de afstootnota te halen en ons initiatiefvoorstel te omarmen, zodat u de realisatie van ons museum kunt behandelen in uw raadscommissie en uiteindelijk in uw gemeenteraad.

Namens het Rob Scholte Museum,

Met vriendelijke groet,

Staf RSMuseum

Rob Scholte Museum
Middenweg 172 -174
1782 BL Den Helder
31 / 6 – 47240484

https://robscholtemuseum.nl/
https://www.facebook.com/robscholtemuseum/
https://twitter.com/RSMuseum

——————————————————————————————————-

Onderwerp: Intentieverklaring + instellen Raadscommissie Realisatie Rob Scholte Museum

Gevraagd besluit:
– Intentieverklaring tussen Gemeente Den Helder en het Rob Scholte Museum om op de locatie Middenweg 172-174 voor onbepaalde tijd het Rob Scholte Museum te realiseren.
– In deze intentieverklaring tussen Gemeente Den Helder en Rob Scholte Museum op te nemen, dat op korte termijn onderhandeld word over het geschreven plan, zie Bijlage 1, bij dit Initiatiefvoorstel of aankoop/verkoop van het pand Middenweg 172-174
– Het collegebesluit van 9 december 2014 uit te voeren en de in het Rob Scholte Museum door derden in gebruik zijnde ruimte zo spoedig mogelijk over te dragen aan het museum. De ruimten worden in afwachting van definitieve besluitvorming vanaf genoemde datum beschikbaar gesteld aan het Rob Scholte Museum:
– De contracten van de overige partijen (Monique Pastoor, Jan Klapwijk, Jan Nijhof en Showboat) ontbonden te laten, zoals reeds is aangezegd en in samenwerking met Woningstichting Den Helder deze partijen nieuwe ruimten aan te bieden aan de Hector Treubstraat 82 te Den Helder:
– De opzegging gestuurd aan het Rob Scholte Museum en het atelier/dienstwoning van Rob Scholte in te trekken tot nader order.

– Tot het instellen van een commissie Realisatie Rob Scholte Museum 2017, ex artikel 82 Gemeentewet, met de volgende taken:
– De commissie voert al dan niet gelijktijdig overleg met het college van Burgemeester en Wethouders en het Rob Scholte Museum over de voorbereiding en uitvoering van Realisatie Rob Scholte Museum:
– De commissie voert overleg met onafhankelijke partijen, welke zij nodig achten om zich te informeren over de voorbereiding en uitvoering van realisatie Rob Scholte Museum:
– De commissie bereid in periodiek overleg met de genoemde partijen onder 2.1 & 2.2 een raadsvoorstel voor om de definitieve vestiging van het Rob Scholte Museum in Den Helder mogelijk te maken;
– De commissie voert overleg met het College van Burgemeester en Wethouders over de huidige status van het pand Middenweg 172-174, waaronder de asbest- en onderhoudsstaat. Zo nodig koppelt de commissie terug aan de raad.
– Vijf raadsleden te benoemen in de commissie Realisatie Rob Scholte Museum 2017:
– ……………………..
– ……………………..
– ……………………..
– ……………………..
– ……………………..
– Dat de vergaderingen van de commissie Realisatie Rob Scholte Museum 2017 besloten zijn, tenzij de commissie anders beslist:

– De door de gemeenteraad aan de leden van alle commissies ex artikel 82 Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, respectievelijk 25, lid 2, Gemeentewet in samenhang met artikel 10, lid 2 aanhef en onder b, Wet openbaarheid van bestuur (financiële en economische belangen van de gemeente en derde partij) opgelegde geheimhouding op de financiële belangen van de gemeente als pandeigenaar Middenweg 172-174 te Den Helder en de financiële (bedrijf) gegevens van het Rob Scholte Museum, geregistreerd onder KvK 53295889 te Alkmaar, overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

– De commissie Realisatie Rob Scholte Museum 2017 heeft de volgende onderzoeksopdrachten:
– Realisatie van het Rob Scholte Museum volgens bruikleen constructie van 20 jaar, waarvoor een opzet reeds is gemaakt en waarbij het Rob Scholte Museum voor een deel verantwoordelijk is voor onderhoud aan het pand.
– Er wordt op z’n kortst mogelijk termijn onderzocht, hoe het asbest kan worden verwijderd uit pand Middenweg 172-174.
– Realisatie van het Rob Scholte Museum door middel van aankoop van het pand.
– Bij wens van aankoop zal er op z’n kortst mogelijk termijn een aankoopprijs moeten worden vastgesteld door gemeente Den Helder.
– Bij wens van aankoop zal er na bekendmaking van aankoopprijs een koopcontract onder voorbehoud van financiering worden aangeboden aan het Rob Scholte Museum. Hierbij wordt een redelijk termijn gesteld om de financiering door het Rob Scholte Museum rond te krijgen.
– Er wordt op z’n kortst mogelijke termijn onderzocht, hoe het asbest kan worden verwijderd uit pand Middenweg 172-174, zodat conform wetgeving het gebouw asbestvrij kan worden opgeleverd

Publiekssamenvatting / Inleiding

Sinds 2007 heeft kunstenaar Rob Scholte zijn atelier in het hoofdgebouw aan de Middenweg 172 in het voormalige postsorteercentrum. Na het vertrek van het postkantoor in 2012, dat was gevestigd op de begane grond van het pand, heeft de gemeente gevraagd, of Rob Scholte het gebouw wilde gebruiken als tijdelijke expositieruimte. Deze ruimte is door de gemeente Den Helder beschikbaar gesteld tot het moment, dat nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie zou plaatsvinden.

Inmiddels heeft de gemeenteraad in de vergadering van 6 mei 2014 besloten geen nieuwbouw van een stadhuis te vestigen op de stationslocatie. En huidige gebouw aan de Drs. Bijlweg 20 te renoveren. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Den Helder de commissie Renovatie Stadhuis ingesteld.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 december 2014, door middel van een collegebesluit het Rob Scholte Museum de mogelijkheid gegeven om uit te breiden op de begane grond en de kelder van Middenweg 172-174. Tot op heden zijn deze ruimten nog in gebruik bij derden en zijn de ruimten nog niet overgedragen.

De gemeenteraad wil door middel van het instellen van een werkcommissie Realisatie Rob Scholte Museum de patstelling tussen gemeente Den Helder en Rob Scholte, met zijn gelijknamige museum doorbreken.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Toerisme en recreatie is een van de speerpunten van de Strategische Visie 2020. Meer toerisme en recreatie zijn goed voor de werkgelegenheid en geven een impuls aan de reeds gevestigde ondernemingen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen.

Kader

Gemeentewet: In artikel 82, eerste lid, is bepaald, dat de raad commissies kan instellen, die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het College of de Burgemeester kunnen overleggen.

Argumenten

In de Strategische Visie 2020 is het professionaliseren van de toerisme en recreatie sector een belangrijke doelstelling. Kunst en cultuur zijn een onmisbaar onderdeel bij het aantrekken van bezoekers/toeristen naar de stad.

Met het Rob Scholte Museum naast het Centraal station en het Nollenproject bij Station Zuid heeft Den Helder de potentie om veel bezoekers naar de stad te laten komen. Rob Scholte, een zeer bekend internationaal kunstenaar met vele grote tentoonstellingen over de hele wereld en de in 2006 overleden Ruud van de Wint, bekend van zijn Corten stalen beelden, bruggen en de schilderingen in het Tweede Kamer gebouw, maken van Den Helder een belangrijke kunststad.

Het Rob Scholte Museum kan één van de visitekaartjes worden van Den Helder. Het museum heeft zijn eigen mediakanalen, waarmee ze zich geregeld profileren. In oktober is Rob Scholte samen met zijn gezin te zien geweest in de AVRO/TROS TV Show van Ivo Niehe, waar het museum, evenals Den Helder, ook werd gepromoot. Ook is de kunstenaar ook geregeld te zien geweest in De Wereld Draait Door van de VARA.
Met de uitbreiding van het museum naar de gehele begane grond en kelder kunnen ook grote tentoonstellingen worden georganiseerd en aangetrokken, die weer veel extra media aandacht genereren.

Directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle heeft de gehele gemeenteraad van Den Helder via een brief op 30 mei 2016 uitgenodigd voor een bezoek aan zijn museum. Hij zou graag de gemeenteraad van Den Helder informeren over de ontwikkeling van de Fundatie in de afgelopen jaren en hoe belangrijk zijn museum is voor de profilering van de gemeente Zwolle. Op deze uitnodiging heeft de gemeenteraad van Den Helder nog niet gereageerd. De commissie Realisatie Rob Scholte Museum maakt alsnog graag gebruik van dit aanbod en zal met meerdere raadsleden afreizen naar Zwolle.

Kerncijfers Museum De Fundatie & Gemeente Zwolle:

Museumoppervlakte Fundatie 2622 m2 (Den Helder 2916 m2)
Aantal bezoekers Fundatie 2014 262.053 bezoekers
Aantal bezoekers Fundatie 2015 311.164 bezoekers
Aantal bezoekers Embroidery Show 2016 96.000 bezoekers (tentoonstelling Rob Scholte)
Gemiddelde uitgaven in centrum Zwolle € 39,- per bezoeker (horeca en/of winkels)
Aantal bezoekers Zwolle 2014 1.168.000 bezoekers/toeristen

Maatschappelijk draagvlak

Op grond van artikel 2, lid c (gemeentelijke procedures) en i (benoeming van personen) van de Referendumverordening 2012 kan geen referendum worden gehouden over het voorliggende besluit.

Duurzaamheid

Het voorliggende besluit heeft geen consequenties in het kader van duurzaamheid.

Financiële consequenties

Uit het instellen van de commissie vloeien geen financiële consequenties voort.

Communicatie

De voorzitter van de commissie is belast met alle woordvoeringen namens de commissie.

Realisatie

Voorzien is, dat het plan van aanpak op hoofdlijnen medio derde kwartaal 2017 wordt geagendeerd voor behandeling in de commissie Stadsontwikkeling en Beheer en de gemeenteraad.
Het Rob Scholte Museum heeft uit monde van Rob Scholte bij indieners van dit initiatiefvoorstel te kennen gegeven, dat hij open staat voor dit initiatief en bereid is zijn volledige medewerking aan dit voorstel te verlenen om op korte termijn uit de impasse rondom zijn museum te komen.

Bijlage 1

Oplossing onenigheid Rob Scholte Museum versus Gemeente Den Helder

Notitie: Dit voorstel is geschreven in een periode, dat het College van Burgemeester en Wethouders te kennen hadden gegeven, dat het pand aan Middenweg 172 -174 niet in de verkoop zou gaan en dat het pand gemeentelijk bezit zou blijven. Inmiddels is bekend, dat het pand ook afgestoten kan worden.

Positie RS:

– heeft een bestaande huurovereenkomst zonder einde (tot het gebouw benodigd is voor de bouw van een nieuw stadhuis).
– heeft een getekende verklaring van wethouder Kos, dat het museum mag uitbreiden over de gehele kelder en begane grond.
– heeft een Open Brief, waarin hij steun krijgt van diverse prominente Nederlanders en talloze andere steunbetuigingen.
– heeft een claim lopen op gemeente Den Helder vanwege de onmogelijkheid verder open te gaan, de kelder en begane grond volledig te gebruiken. Dit heeft hem geld gekost aan inkomsten vanwege gedwongen afgelastingen van tentoonstellingen, gederfde revenuen uit entreegelden, het niet kunnen realiseren van winkel, horeca, drukkerij en lijstenmakerij en verder totale imago schade. Deze blokkade duurt al langer dan twee jaar en de schade loopt door tot vandaag.
– wil, dat de gemeente de afspraak met Kos alsnog nakomt door de huidige onderverhuurders op te zeggen. Dat kan doordat de gemeente een besluit neemt en bepaalt, dat het RSMuseum onderdeel is van het stadshart plan en het gebouw nodig is voor het museum. Met deze bepaling kan de gemeente de opzeggingen rechtmatig doen.
– wil, zoals hij al eerder deed met hem beschikbare ruimte, de nieuw vrijgekomen ruimten renoveren en tentoonstelling klaar maken voor eigen rekening, zodat nieuwe uitbreiding van het museum open kan voor het zomerseizoen.

Positie gemeente Den Helder:

– is eigenaar van het gebouw op de A1 locatie.
– heeft bepaald en het budget beschikbaar gesteld om de buitenzijde van het gebouw te renoveren, zo dat het klaar is voor het zomerseizoen.
– is zich voornemens de aangetroffen asbest te verwijderen.

De oplossing in overeenkomst met stappenplan:

– RS huurt het gebouw twintig jaar om niet van gemeente Den Helder.
– RS en gemeente Den Helder sluiten, daartoe een nieuwe overeenkomst, die de huurovereenkomst tussen RS en gemeente Den Helder doet vervallen.
– RS annuleert zijn claim op gemeente Den Helder en houdt op met het actief promoten van de Open Brief.
– RS stelt zijn collectie beschikbaar voor het museum, evenals zijn bibliotheek.
– De gemeente verleent RS vergunning om het museum in het gebouw te vestigen, dienstwoning te hebben, detailhandel te doen, drukkerij, lijsten makerij en horeca uit te baten en educatie te plegen.
– RS exploiteert twintig jaar een museum in het gebouw en is daardoor een opbrengst voor de ondernemers van de binnenstad en genereert goodwill voor Den Helder.
– De gemeente levert veilige en goedgekeurde installaties.
– RS betaalt de kosten voortvloeiend uit het gebruik.

Stappenplan

1 maart 2017
Ondertekening van de voorgaande intentie overeenkomst tussen gemeente en RS.
Opzegging door de gemeente van de overeenkomsten met de andere gebruikers.
Aanvang van RS met het vervolg van de opknap werkzaamheden in de beschikbare ruimten ten behoeve van de openstelling voor het publiek (eventueel vergunningsplichtige veranderingen worden tijdig aangemeld en aangevraagd) van het RSMuseum.

1 juni 2017
Oplevering van de ruimten van de overige gebruikers aan het RSMuseum.
Opschorting van de Open Brief en bericht daarover aan de pers.

21 juni 2017
Opening voor het publiek van het nieuwe RSMuseum gedurende Marinedagen van 10 tot 22 uur ter viering van het vierjarige bestaan RSMuseum.
De vervolgstappen tot en met 31 december 2018

Vervolgstappen RSMuseum

Activiteiten RS en RSMuseum worden ondergebracht in nieuwe nog op te richten rechtsvormen (stichting, BV, NV of CV).
Vaststelling programma van eisen: in het programma van eisen zal beschreven staan welke functies iedere bestaande of nog te creëren ruimte gaat krijgen. De beschrijving is volledig met beschrijving van alle inrichtingseisen en bouwtechnische voorwaarden.
Op magazijn, dienstwoning, kantoor, bibliotheek, drukkerij, lijsten makerij en studio na worden de verdere ruimten multi functioneel ingericht. Bij grotere tentoonstellingen en / of manifestaties kunnen deze ruimten dan voor meerdere doeleinden worden ingezet.
MJOP binnenzijde Middenweg 172-174.
Exploitatieplan RSMuseum.
Aanvraag horeca vergunning, terras vergunning voor de binnenplaats en doorlopende evenementen vergunning.
Bespreking van de nieuwe overeenkomst, die de huidige huurovereenkomst tussen RSMuseum en gemeente Den Helder doet vervallen.

Vervolgstappen gemeente Den Helder

Inventarisatie, keuring en reparatie van technische installaties.
MJOP buitenzijde Middenweg 172-174, incluis planning en uitvoering asbestsanering.
Bestemmingsplan Stationslocatie incluis RSMuseum zal aan de gemeenteraad Den Helder worden voorgelegd en vastgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan staat opgenomen, dat het pand Middenweg 172-174 een culturele, maatschappelijke en educatieve bestemming met ondergeschikte detailhandel-, evenementen- en horeca-bestemming krijgt. Tevens is opgenomen, dat een dienst bewoning benodigd en toegestaan is.
Bespreking van de nieuwe overeenkomst, die de huidige huurovereenkomst tussen RSMuseum en gemeente Den Helder doet vervallen.

31 december 2018
De ondertekening van de definitieve overeenkomst tussen RS / RSMuseum en gemeente Den Helder.

1 januari 2019
Feestelijke Nieuwjaarsreceptie door RSMuseum en gemeente Den Helder

Bijlage 2

Overeenkomst tussen Rob Scholte Museum en het College van B & W Den Helder

PDF:
Initiatiefvoorstel Realisatie Rob Scholte Museum