Schenkeveld Advocaten – Mail aan Benno Friedberg, advocaat van Rob Scholte, met Finaal aanbod van gemeente Den Helder, 21 november 2017

Van: Ilse van der Poel <I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl>
Datum: dinsdag, 21 november 2017 10:02
Aan: Benno Friedberg <friedberg@thelawyers.nl>
Onderwerp: 00088444 Gemeente Den Helder / Postkantoor – HB KG

Geachte confrère,

Tijdens de bespreking van 14 november 2017 op ons kantoor in Alkmaar heeft uw cliënt een schriftelijk aanbod gedaan aan de gemeente. Tijdens het gesprek is het schriftelijk aanbod door u en uw cliënt de heer Scholte nader toegelicht.

Vanuit dit aanbod is in het gesprek een gezamenlijke verkenning uitgevoerd van mogelijke denkrichtingen. Een tweede bespreking tussen partijen staat ingepland op donderdag 23 november a.s. om 12.00 uur bij ondergetekende op kantoor. Vooruitlopend op die bespreking bericht ik u namens de gemeente als volgt.

Zowel het initiële aanbod van de heer Scholte als de denkrichtingen bevatten ten opzichte van de prospectus voorwaarden een aantal risico’s en onzekerheden voor de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft daarom besloten om het voorstel van uw cliënte niet te aanvaarden en u daarover hierbij te berichten.

Finaal aanbod

Namens de gemeente doe ik u – in lijn met de prospectus voorwaarden – hierbij het volgende aanbod:

– Verkoopprijs: € 600.000, — kosten koper zonder voorbehoud van financiering;
– Leveringsconditie: conform prospectus (gesaneerd); geschilderd.
– Datum van levering: uiterlijk 28 februari 2018;
– De braakliggende kavel zoals bedoeld in de prospectus voorwaarden maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de verkoop.
– Realisatieplicht: 36 maanden indien de heer Scholte wenst te verbouwen.
– Financiële regeling: Betaling van volledige koopsom bij levering.

Het aanbod wordt gedurende zeven dagen gestand gedaan en dient daarna als vervallen te worden beschouwd.

Indien uw cliënt akkoord gaat met dit voorstel, dan zal een koopovereenkomst worden opgesteld tussen partijen. In de op te stellen koopovereenkomst wordt ook opgenomen wat er gebeurt als, bijvoorbeeld, de heer Scholte zijn verplichting tot betaling van de koopsom niet nakomt. Onder andere zal dit leiden tot het beëindigen van de overeenkomsten (voor zover deze dan nog niet beëindigd zijn), ontruiming en oplevering binnen 7 dagen van het pand door de heer Scholte alsmede betaling van een contractuele boete van 10% van de koopsom door de heer Scholte aan de gemeente. Dit zal nader worden uitgewerkt in de op te stellen koopovereenkomst welke overeenkomst door het College nog wel zal moeten worden goedgekeurd.

Indien de heer Scholte zijn verplichting tot betaling van de koopsom nakomt, dan zal, nadat de notaris schriftelijk heeft bevestigd dat de koopsom is voldaan, de gemeente de juridische procedure(s) schriftelijk intrekken en u daarvan een afschrift toezenden.

De schriftelijke reactie van uw cliënt op dit aanbod ziet de gemeente met belangstelling tegemoet binnen de gestelde termijn van 7 dagen na heden.

Met vriendelijke groet,

E.C.W. van der Poel

Schenkeveld – Hoe kunnen wij u helpen?

Volg ons op
https://twitter.com/SchenkeveldAdv
https://www.facebook.com/schenkeveld.advocaten
https://www.linkedin.com/company/schenkeveld-advocaten

Paardenmarkt 1 | Postbus 172 | 1800 AD Alkmaar
http://www.schenkeveldadvocaten.nl
T 072-5144621

De juridische quick scan voor (startende) ondernemers: http://up.schenkeveldadvocaten.nl/up_schenkeveld_advocaten-copy

Hét merkenbureau van Noord-Holland. Voor meer informatie of een IP Check ga naar http://www.signfield.eu

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien deze e-mail niet aan u is gericht, is het u niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren. Wij verzoeken u in dat geval onmiddellijk contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@schenkeveldadvocaten.nl en de e-mail en eventueel gemaakte afdrukken daarvan te vernietigen.

Schenkeveld Advocaten N.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37141985.

Schenkeveld Advocaten N.V. is de enige opdracht nemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn de algemene voorwaarden van Schenkeveld Advocaten N.V. van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, op 28 januari 2013 onder nummer 5/2013. Hierin is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.schenkeveldadvocaten.nl en worden op eerste verzoek toegezonden.

P Printen, echt nodig?

5 Comments

  1. Tijd om te vertrekken Rob. Den Helder is je niet waard. Zes ton voor een instortend gebouw vol asbest met een aantoonbaar negatieve waarde, dat de gemeente dan nog een heel klein beetje bij plamuurt. En dat terwijl je geen cent subsidie vraagt en je Den Helder -als het jou niet blijvend zou saboteren- internationaal op de kaart zou kunnen zetten. Schadeclaim indienen van 3-5 miljoen euro. Zeer kansrijk! Daarvoor richt je een museum op in een stad, die niet via vriendjespolitiek totaal verrot is. Het is helaas niet anders.

  2. Misschien is een schadeclaim van 5 miljoen euro voor het jarenlang saboteren van je museum nog wel het grootste cadeau dat je Den Helder kunt geven. Want er lijkt geen andere methode te zijn, om de Helderse burgers duidelijk te maken dat de politiek in dit Palermo aan het Marsdiep totaal verrot is.

  3. Rob, ik sluit me volkomen aan bij de opinie van Dick. Den Helder is/was a-cultureel en zal zo blijven. Ruud de Wint lustte men aanvankelijk ook niet, maar kreeg Beatrix als mecenas. Ik hoop heel erg dat er een kunstminnende in den lande opstaat en jou,Lijsje en de kinderen uit deze verdomde SHIT helpt. liefs en sterkte
    Ans

  4. Ik wens dhr. Scholte veel succes in de kortgedingprocedure, als het Hof te A’dam de uitspraak van de rechtbank Alkmaar overneemt – en die kans is erg groot – dan is de overeenkomst met de ‘enige bieder’ in de tender van de baan en is het voor dit college einde oefening.

    • Nee hoor, dan stapt de stadhouder-koning van Den Helder naar de Hoge Raad. Scholte moet immers kapot, al is het maar via de mega advocaatkosten die hij kwijt is en waarvan hij -ook als winnaar- slechts een fractie terugkrijgt. En de vriendjes van Schuiling dekken iedere move van hem, hoe immoreel ook…

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.