RSMuseum – Brief aan gemeenteraad Den Helder met Zienswijze Bestemmingsplan Postkantoor en Hogere Waarden, 29 mei 2017 + Zienswijze Werkgroep Stationslocatie (PDF)

Brief aan gemeenteraad Den Helder betreffende Zienswijze Bestemmingsplan Postkantoor 2017 en Bestemmingsplan Postkantoor en Hogere Waarden 2017, 29 mei 2017

Gemeente Den Helder
T.a.v. gemeenteraad Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Den Helder, 29 mei 2017

Betreft Zienswijze Bestemmingsplan Postkantoor 2017 en Bestemmingsplan Postkantoor Hogere Waarden 2017.

Geachte gemeenteraadsleden,

Bij deze dient het Rob Scholte Museum zijn zienswijze in op de Bestemmingsplannen Postkantoor 2017 en Postkantoor Hogere Waarden 2017.

Allereerst willen wij de gemeenteraad er op wijzen, dat in maart 2014 een Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 aangenomen is door de gemeenteraad van Den Helder.
Dit bestemmingsplan omvatte het gehele gebied van de stationslocatie, zoals staat beschreven op pagina 8 in Bijlage 1 toelichting Rapport Synthegra (Pdf).

U heeft als gemeenteraad van Den Helder aan de Raad van State gevraagd dit bestemmingsplan te vernietigen. Op grond van de in uw eigen raad genomen besluit van 6 mei 2014 onder nummer AU14.05233.
In dit raadsbesluit is o.a. opgenomen:
• zo spoedig mogelijk te komen met een nieuw bestemmingsplan;
• per omgaand een raadsvoorstel voor te bereiden, waarbij het nieuwe bestemmingsplan Stationslocatie 2014 zodanig wordt aangepast dat de rooilijn van de huidige bebouwing niet verandert en er daardoor geen onnodige dure verplaatsing van de ondergrondse infrastructuur nodig is;
• te komen met een plan tot de herinrichting van de stationslocatie in nauw overleg met de omwonenden, waarbij het huidige postkantoor en het NS station behouden blijft.

In de eerste bullit geeft u als raad aan, dat het college zo spoedig mogelijk diende te komen met een nieuw bestemmingsplan stationslocatie. Dit voorliggende bestemmingsplan is slechts een postzegel uit het gevraagde bestemmingsplan. Uw wens voor een compleet bestemmingsplan is door uw college niet gehonoreerd. Wij verzoeken de gemeenteraad het voorliggende plan niet aan te nemen in uw raad, maar het college van Burgemeester en Wethouders erop aan te spreken om zich te houden aan uw wens een compleet bestemmingsplan stationslocatie aan u voor te leggen.

Ook het gevraagde overleg met omwonenden heeft niet plaatsgevonden. Uw burgerparticipatie bestond slechts van een presentatie van de huidige plannen, waarbij inspraak niet mogelijk was. Als omwonenden kunnen er dus weer alleen zienswijzen worden ingediend, wat meestal uitloopt op rechtspraak.

Wij vragen u als hoogste bestuursorgaan om het college van Burgemeester en Wethouders zich te laten houden aan de besluiten, die u als gemeenteraad heeft genomen. En te komen met een volledig bestemmingsplan Stationslocatie, waarbij er nauw overleg plaats vind met de omwonenden, zoals u in uw eerdere besluit bedoeld had.

Bestemmingsplannen Postkantoor 2017

Op de website van gemeente Den Helder hebben wij de documenten, behorend bij het bestemmingsplan, gevonden. De behandeling zal zijn op volgorde van de gepubliceerde documenten, met uitzondering van de verbeelding, welke wij als eerste zullen behandelen.

In de verbeelding is een plangebied opgenomen met een drietal gebouwen: het oude postkantoor, thans het Rob Scholte Museum, het KPN Gebouw en de telefoonbunker. De omliggende gronden en percelen, welke behorende bij de gebouwen, waaronder een tweetal garages, parkeergrond en een groot achterliggend grasveld, zijn niet meegenomen in het plangebied.

Wij zijn dan ook van mening, dat deze gronden (grasveld en parkeergrond) en de twee garageboxen, behorend bij de percelen, meegenomen dienen te worden in het plangebied.

Het document gepubliceerd als pdf met document naam “Reactie ingekomen stuk”, getiteld Ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017 is een document wat niet rechtsgeldig is. Het document heeft een publicatiedatum, die niet overeenkomt met de publicatie in de krant. De publicatiedatum in de krant was 17 april in plaats van de in document genoemde datum van 3 april.

In deze publicatie is opgenomen, dat het college van Burgemeester en Wethouder het voormalige postkantoor openbaar wil verkopen via een tender verkoop. Wij willen er op wijzen. dat uw gemeenteraad op 10 april 2017 de nota afstoten gemeentelijk vastgoed 2017-2018 heeft vastgesteld.

In deze nota is een paragraaf opgenomen, dat de huidige huurders recht hebben van eerste koop.
Eerder in 2015 besloot uw gemeenteraad unaniem, dat het de voorkeur had voor verkoop van het postkantoor aan het Rob Scholte Museum. Uw college weigerde echter een prijs voor het gebouw te overleggen. Ook wees zij, tegen de al voor het overleg gemaakte afspraak in, een gesloten mediation traject met het museum af. Nimmer gaf de wethouder openheid over deze onbehoorlijke gang van zaken aan uw gemeenteraad.
Het Rob Scholte Museum heeft ook later in uw vergadering van 10 april 2017 bij monde van Marc Nihot aangegeven het pand Middenweg 172 -174 te willen kopen. Ook bij vrijwel alle eerdere contactmomenten met uw raad heeft het museum de wens uitgesproken om tot aankoop over te gaan van het pand Middenweg 172-174.

Bij deze claimen wij dan ook als huurder van het vastgoed object Middenweg 172-174 te Den Helder het recht van eerste koop, zoals u aangegeven heeft in de nota afstoten gemeentelijk vastgoed 2017-2018

De toelichting van het bestemmingsplan geeft op pagina 13 een zestal doelen weer, die zijn opgenomen in de Strategische Visie 2020. Eén van de doelen staat als volgt omschreven;
• Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart door te zorgen voor concentratie van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau.
Het Rob Scholte Museum is op zichzelf in staat om dit doel uit de strategische visie op goede wijze in te vullen als het gaat om Kunst en Cultuur in het stadshart van Den Helder. Ook op pagina 19 geeft de toelichting zelf aan, dat het voormalige postkantoor met een diverse invulling van functies, waaronder de openbare, cultuur- en horeca functie een bijdrage levert aan de aantrekkingskracht van Den Helder.

Het Rob Scholte Museum kan de genoemde functies precies de juiste invulling geven. Een openbare plek, waar kunst en cultuur samen komen. Met een horecagelegenheid, die het museum versterkt, een museumwinkel met informatiepunt voor Den Helder, een lijstenmakerij en drukkerij, waarbij het oude ambacht met de tegenwoordige tijd samenkomt. Het Rob Scholte Museum wordt een grote (inter)nationale publiekstrekker, die ook traffic en een economische impuls geeft aan ons stadshart. Wij verwijzen u daarbij graag naar het businessplan van het Rob Scholte Museum, dat reeds vanaf 2104 in uw bezit is.

De op pagina 15 genoemde woonvisie past niet in een pand als het voormalige postkantoor. Het oude kantoorgebouw is op zeer moeilijke wijze om te bouwen tot woningen. De hoge kosten voor appartementen levert niet de beoogde betaalbare woningen voor de genoemde doelgroepen. Ook de beoogde tien appartementen geven geen impuls aan de binnenstad en de economische kunnen als nihil worden beschouwd. Woningstichting Den Helder heeft reeds aangegeven, dat woningen economisch onhaalbaar zijn in dit pand, helemaal als de woningen ook nog duurzaam moeten zijn.

Tevens onderschrijven wij de zienswijze van de KPN, welke door BMD Advies aan u is toegezonden.
Wij vragen u alleen wel in het bestemmingsplan een dienstwoning toe te voegen, zoals u al eerder heeft toegestaan, die alleen gebruikt mag worden in samenhang met de ontwikkeling van het gebouw als museum met zijn bijbehorende functies, zoals hierboven is aangegeven. Als de dienstwoning aan de noordzijde word gesitueerd heeft deze geen enkele invloed op het functioneren van het KPN gebouw.

Op pagina 20 gaat het over de parkeernormen. De cijfers, die genoemd worden in het document, zijn niet gebaseerd op het parkeren op eigen grond. Hier worden ook de openbare parkeerplaatsen meegerekend.

In de eerste alinea van de zienswijze hebben wij al aangegeven, dat de verbeelding niet alle percelen en gronden van de drie panden, zoals genoemd in het bestemmingsplan, in de verbeelding meeneemt.

Als de gronden mee worden opgenomen in het bestemmingsplan is de mogelijkheid van parkeren op eigen grond voor het Rob Scholte Museum wel degelijk haalbaar op basis van de parkeernota.

Tevens staat meerdere malen in de toelichting, dat het gebouw is opgebouwd met drie lagen: de kelder, begane grond en een eerste etage. De opstellers van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en Wethouders, die opdracht hebben gegeven van het voorontwerp bestemmingsplan, weten duidelijk niet hoe het gebouw is opgebouwd. Het gebouw heeft vier lagen: een kelder, begane grond, een tweetal tussenverdiepingen (1e etage), in het midden van het pand en aan de noordzijde, en een tweede etage.

Bijlage 1 – Geen verdere zienswijzen

Bijlage 2 – Quick scan ecologie
De Quick scan is duidelijk niet compleet geweest. Op het dak van het Rob Scholte Museum leeft en broedt al jaren een beschermd meeuwenkoppel. Het nest zit altijd op dezelfde plek en wordt ieder jaar door dit koppel opnieuw gereedgemaakt voor het broedseizoen en heeft al veel nageslacht geleverd.
Ook op andere plaatsen in het gebied zijn regelmatig nesten te vinden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden buiten het broedseizoen en is daardoor onvolledig en onjuist.

Bijlage 3 – ‘Geluidonderzoek Transformatie vm. postkantoor Middenweg 172 – 174 Den Helder’, RUD Noord-Holland Noord, 3 maart 2017
Zeestad is op dit moment nog bezig met de reconstructie van de Middenweg. Ten tijde van de inzage legging van het voorgenomen bestemmingsplan Postkantoor 2017 , heeft het Rob Scholte Museum geen onderzoek kunnen doen naar de echte geluidsbelasting van het verkeer door middel van metingen. Het Rob Scholte Museum behoudt zich het recht om later in het traject van het bestemmingsplan aanvullingen te doen op deze zienswijzen.

Bijlage 4 – Bijlage 4 ‘Den Helder Stationsgebied – Onderzoek luchtkwaliteit’, Movares, november 2013
Het onderzoek van Movares is gedateerd en is een onderzoek gebaseerd op nieuwbouw stadhuis op de stationslocatie. Er zou een nieuw onderzoek moeten plaatsvinden op de huidige situatie, waarbij er eventueel nog zienswijzen kunnen worden ingediend. Het Rob Scholte Museum behoudt zich ook hier het recht voor om later in het traject van het bestemmingsplan aanvullingen te doen op deze zienswijzen.

Bestemmingsplan Postkantoor 2017 Hogere Waarden
Omdat uit onze zienswijze blijkt dat woningen in het gebouw aan Middenweg 172-174 onwenselijk zijn en niet reëel wordt geacht wegens de torenhoge bouwkosten, waarbij de doelen uit de woonvisie niet gehaald kunnen worden. Daarom is het Rob Scholte Museum van mening, dat dit bestemmingsplan in zijn geheel overbodig is en kan worden vernietigd.

Verder verwijzen wij naar alle voorgaande correspondentie tussen gemeente Den Helder en het museum, ook die met u als gemeenteraad is gedeeld. Verder naar alle documenten, die naar uw College van Burgemeester en Wethouders is verzonden en gewisseld. Evenals alle toezeggingen, die zowel mondeling als schriftelijk zijn gedaan. Tot slot zal al de huidige en toekomstige correspondentie van het Rob Scholte Museum en de namens deze gevoerde en nog te voeren correspondentie van Friedberg & Mahn Advocaten & Mediators uit Amsterdam aan deze zienswijze dienen te worden toegevoegd. De vroegere, huidige en toekomstige correspondentie hebben allen rechtstreeks en onmiddellijk te maken met de totstandkoming van dit bestemmingsplan.

Namens het Rob Scholte Museum,

R

Rob Scholte

p/a
Rob Scholte Museum
Middenweg 172 -174
1782 BL Den Helder
31 / 6 – 30427250
robscholte@mac.com
https://robscholtemuseum.nl

Zienswijze Werkgroep Stationslocatie

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingekomen-stukken

PDF:
Werkgroep Stationslocatie – Zienswijze Bestemmingsplan 2017 voormalig postkantoor