Ronald den Boer – Legpenning + Chris Aalberts – In Den Helder (50): Weinig applaus + Ronald Boutkan – Cadeautjes + Delano Weltevreden – Kan Duijnker wethouder worden? + DHA – Raad

Legpenning raadsleden

Helderse Courant, 29 maart 2018

Helderse Courant, 29 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

In Den Helder (50): Weinig applaus voor vertrekkende raadsleden

Plus: Juist de jongste raadsleden vinden een tweede periode te veel van het goede

De gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder hebben een eerste zichtbaar resultaat opgeleverd: de portretten van de raadsleden van de afgelopen periode zijn uit de hal van het stadhuis verwijderd. Drie rijen haakjes vormen de stille getuigen dat de politieke werkelijkheid in de marinestad afgelopen week is veranderd. De raadsleden mogen allemaal hun eigen portret meenemen. Burgemeester Schuiling grapt dat sommigen niet blij waren met de foto die vier jaar geleden van ze is gemaakt.

Woensdagavond komt de oude gemeenteraad voor de laatste keer bijeen. De meeste vertrekkende raadsleden lijken tegen hun zin afscheid te nemen. Janneke Kostelijk (VVD) is een voorbeeld. Ze werd vier jaar geleden met voorkeursstemmen gekozen terwijl ze daar niet op had gerekend. Nu wilde haar partij vernieuwen: ze stond onverkiesbaar op plek tien. Ze miste negen stemmen om opnieuw met voorkeursstemmen in de raad te komen. Ze is niet de enige die liever was gebleven, lijkt het.

Meestal geen eigen keuze

Burgemeester Schuiling spreekt alle vertrekkende raadsleden kort toe. In de campagne werd al duidelijk dat de inhoudelijke verschillen tussen de Helderse partijen zeer beperkt zijn. Dat wordt nog eens bevestigd door de woorden van Schuiling over raadslid Rachel Post die in twaalf jaar tijd vier partijen versleet (http://politiek.tpo.nl/2017/12/05/chris-aalberts-helder-16-fenomeen-rondtrekkende-raadslid-3-partijen-verslijten-paar-jaar/). Schuiling prijst haar om haar consistente standpunten. Bij welke partij ze zat maakte niets uit.

Velen denken dat als partijen minder belangrijk worden, de persoon van de politicus aan belang wint. Maar dat is in Den Helder zeker niet het geval. Over een mevrouw van het CDA heeft Schuiling alleen te melden dat ze heel enthousiast was, ‘steeds meer aan het woord kwam’ en meeging op een werkbezoek. Voor meerdere andere raadsleden is dat nauwelijks anders. Ze deden mee aan een project als ‘raadslid in de klas’, zaten in allerlei commissies en brachten hun standpunten helder naar voren.

Maar indruk maken, dat deden de vertrekkende raadsleden kennelijk zelden. Een D66’er heeft een evenement georganiseerd, een ander probeerde tevergeefs The Passion naar Den Helder te krijgen en weer een ander was druk met dieren. Raadsleden die een eigen thema op de agenda zetten zijn schaars.

Hoe leuk is dat, raadslid zijn?

Het blijft de vraag of het raadslidmaatschap in Den Helder echt leuk is. De speech van Schuiling voor vertrekkend GroenLinks-fractievoorzitter Nel Dol is veelzeggend. Schuiling memoreert dat Dol altijd een eigen mening had en daar ook naar stemde. Maar tegelijk was ze ook een bindende factor, ze was open en direct maar ze liet conflicten nooit doorsudderen. Als er een probleem was, maakte ze een afspraak en dan praatte ze het uit. Uit de woorden van Schuiling is duidelijk op te maken dat Dol in dit opzicht een uitzondering was. Elders suddert in Den Helder juist alles door.

Er zijn meer aanwijzingen voor een gebrek aan collegialiteit. De publieke tribune zit niet vol. Een aantal nieuw gekozen raadsleden is gekomen om afscheid te nemen, maar lang niet allemaal. Ook commissieleden en lokale partijbestuurders nemen veelal niet de moeite hun collega’s te bedanken en uit te zwaaien. Meerdere herkozen raadsleden lopen weg voordat de borrel begint. Het suggereert desinteresse in de gemeenteraad als geheel, maar ook onvermogen om waardering te tonen voor mensen die zich jarenlang voor een minimale tegenprestatie voor de gemeente hebben ingezet.

Juist de jongeren vertrekken

Zou dat de reden zijn dat juist de twee jongste raadsleden er vandaag mee ophouden? Koos Papo (D66) gaat weer studeren en heeft geen tijd meer, zegt hij. Roy Slort (CDA) houdt ermee op want zijn bedrijf kost hem te veel tijd. We leren vandaag dat er al eerder een raadslid tussentijds opstapte omdat zijn bedrijf alle tijd opslokte. Hoewel dit allemaal valide redenen kunnen zijn, laten ze ook zien dat het lidmaatschap van de gemeenteraad niet zó inspirerend is dat men er graag tijd voor maakt. Als drukke mensen moeten kiezen, valt het raadslidmaatschap al snel af.

Zo zien we een paradox: goede onderlinge verhoudingen zijn in de Helderse gemeenteraad vaak afwezig. De gemeenteraad is bij uitstek een plek waar mensen ongegeneerd lelijk tegen elkaar kunnen doen. Tegelijk vinden meerdere vertrekkende raadsleden het zichtbaar jammer dat hun taak erop zit. Zij moeten wel heel maatschappelijk betrokken zijn om in deze gemeenteraad te willen zitten. Opvallend dat juist de Heldenaren die óók maatschappelijk betrokken zijn het niet of nauwelijks kunnen opbrengen daar deze avond waardering voor te tonen.

De serie Chris Aalberts in Den Helder (http://tpo.nl/tag/chris-aalberts-in-den-helder/) gaat na de gemeenteraadsverkiezingen verder met de vraag wat de Helderse verkiezingen precies hebben opgeleverd.

The Post Online, 29-03-2018

http://politiek.tpo.nl/2018/03/29/chris-aalberts-helder-50-applaus-vertrekkende-raadsleden/

Cadeautjes voor vertrekkende raadsleden

Den Helder – Burgemeester Schuiling heeft woensdagavond in de raadzaal afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. De verkiezingen hebben ervoor gezorgd dat vanavond veel nieuwe mensen hun plek innemen.

Voor alle vertrekkers was er een aardig woordje van de burgemeester. Iedereen kreeg bloemen, een tekening (van de hand van Monique Dozy) van de gemeenteraad en voor raadsleden die (al dan niet aansluitend) tenminste 8 jaar lang in de raad hebben gezeten, was er de zilveren erepenning van de gemeente. En elk raadslid kreeg ook nog zijn of haar eigen portret uit de portrettengalerij van het stadhuis mee voor thuis.

Overigens waren niet alle afscheidnemende raadsleden aanwezig. Peter Reenders (Stadspartij) en Paul Koopman (Beter voor Den Helder) waren afwezig met bericht, Marcel de Knijf (Gemeentebelangen) was er niet, maar had zich niet afgemeld.

Geloofsbrieven
Er was ook al wat aandacht voor de nieuwe raad, die vanavond wordt geïnstalleerd. De geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden zijn onderzocht door een speciale commissie, onder voorzitterschap van Kees Visser. Die concludeerde dal alle raadsleden kunnen worden benoemd en voldoen aan alle in de wet gestelde eisen. Ook zijn er bij de verkiezingen geen onrechtmatigheden geconstateerd, waardoor die ook officieel geldig kunnen worden verklaard.

Den Helder Actueel, 29 maart 2018 – 08:03

Reacties:

Anton Hagen.
29 maart 2018 at 11:20

En nu maar afwachten welke jaknikkers er met het nieuwe college zullen meegaan om Den Helder nog ,,bekender” te maken in den lande,heb er niet veel hoop op dat er weinig zal gaan veranderen.

Judge X
29 maart 2018 at 11:42
De raadsleden die geen afscheid kwamen nemen,hebben waarschijnlijk een gekrenkt ego is mijn inschatting. 😉

Peter Reenders
29 maart 2018 at 21:55
Nee hoor Judge X, ik ben niet gekrengt maar heb een nieuwe bestuurlijke klus in het buitenland en heb me ver van te voren afgemeld voor de afscheidsavond van de vertrekkende raadsleden bij de burgemeester en de griffier. Scheelde een bosbloemen en dat is toch mooi bespaard door die tijdige afmelding. Judge X ik heb van je genoten en wens je veel succes met de nieuw geïnstalleerde raad. Helaas heb ik niets van je kunnen leren omdat je vaak niet de achtergronden wist waarover je commentaar gaf. Het ga je goed. Peter Reenders een vrij man.

Dick Berts
29 maart 2018 at 22:14
Commentaar van een diep gekrenkte man. Judge X had weer eens gelijk…

strandloper
29 maart 2018 at 23:47
Peter Reenders gefeliciteerd met de nieuwe bestuurlijke klus in het buitenland. Wat is het geworden, misschien voorzitter van het Europees Parlement of een verzoek van de Engelse regering om de Brexit in goede banen te leiden of voorzitter van de raad van bestuur van de camping “Op den heide” in het Belgische Grobbendonk? Dat je nu een vrij man bent, zegt wel veel over het functioneren in politiek Den Helder. Met het gestuntel van de Stadspartij heb ik in ieder geval vaak moeten lachen. Bedankt daarvoor.

fFred
30 maart 2018 at 07:32
Een vrij man, kan ook betekenen, dat hij zich vier jaar een gevangene voelde.

Ad
29 maart 2018 at 12:16
ik voel ‘m al aankomen….
let op.. in 3 – 2 – 1 – …..

https://denhelderactueel.nl/2018/03/cadeautjes-voor-vertrekkende-raadsleden/

Kan Duijnker wethouder worden?

Helderse Courant, 29 maart 2018

Helderse Courant, 29 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Raad beslist over rol burgemeester bij screening wethouders

Den Helder – De nieuwe gemeenteraad krijgt morgenavond na installatie direct een keuze voorgelegd: krijgt burgemeester Schuiling een speciale taak bij de aanstelling van nieuwe wethouders? Het gaat dan om het (laten) verrichten van een toets op integriteit.

“Integriteit van politieke ambtsdragers is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de democratie en voor het vertrouwen van burgers.” Dat schreef de minister van Binnenlandse Zaken (Ollongren) onlangs aan de gemeenteraad. “Hoewel de selectie en benoeming van kandidaat-wethouders en het transparant maken van eventuele risico’s en getroffen maatregelen primair de verantwoordelijkheid is van de lokale politieke partijen en de gemeenteraad, kan de burgemeester een ondersteunende rol spelen.”

Ollongren doet vervolgens enkele suggesties voor de selectie en voordracht van kandidaat-wethouders. Ze wijst er op dat het on steeds meer gemeenten inmiddels gebruikelijk is dat kandidaat-wethouders een vorm van screening ondergaan, ook bij tussentijdse benoemingen. In vrijwel alle gemeenten wordt (door de politieke partij) van de kandidaat gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen. “Steeds meer gemeenteraden laten daarnaast (door of in opdracht van de burgemeester) een bredere risicoanalyse voor kandidaat-wethouders uitvoeren. Met een dergelijke risicoanalyse komen eventuele kwetsbaarheden in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om mogelijke persoonlijke (financiële) belangen.”

Toestemming

“De procedure rond risicoanalyse integriteit dient vooraf voor een ieder transparant te zijn”, zo benadrukt de minister. “Wil de raad de burgemeester hier een specifieke rol toebedelen dan dient dit goed geregeld te worden. De gemeenteraad dient (bijvoorbeeld in het reglement van orde van de gemeenteraad) de burgemeester expliciet de mogelijkheid te geven om een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders te verrichten ten behoeve van de gemeenteraad.” Een risicoanalyse wordt in principe verricht op basis van vrijwilligheid en vereist daarom wel toestemming van de kandidaat-wethouder.

Of het voorstel op een meerderheid kan rekenen is nog onduidelijk. De meeste fractievoorzitters gaven aan het stuk nog niet echt bestudeerd te hebben, het CDA is wel voorstander. Beter voor Den Helder vindt dat er nog even goed maar de kaders moet worden gekeken. “Bij een marktpartij is het vaak wie betaalt die bepaalt en dat mag dan weer op zich zelf geen risico vormen, dan gaat ’t aan zijn doel voorbij”, aldus Carlo Assorgia. De PvdA noemt het voorstel een “goede zaak. Integriteit hoort voorop te staan”, meldt Peter de Vrij. “Een risico analyse laten maken voor een toekomstig wethouder is voor ons een goede zaak en ook wij bekijken het stuk nog even goed”, laat Vincent van den Born (PVV) weten. “Dat een burgemeester in dit geheel de prominente rol moet hebben, daar zien wij niet direct de meerwaarde van. Ook mag een partij die dit uitvoert geen enkele lokale binding hebben.”

De gemeenteraadsvergadering begint donderdag om half acht en is live te volgen via LOS TV. Ook de raad waarin vanavond afscheid wordt genomen van vertrekkende raadsleden, is live op TV. Ook deze raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Den Helder Actueel, 28 maart 2018 – 16:10

Reacties:

Laurens Laturiuw
28 maart 2018 at 17:05
ik vind niet dat als het over integriteit , gaat,gezien alle gebeurtenisen in den helder de laatste jaaren, ,onze huidige burgemeester recht van spreken heeft , zie post kantor ,johanna krul,verspillen van gemeenschapsgeld,,deze witteborden ………… nee.

Gertjan
28 maart 2018 at 18:01
Laat hem dan eerst eens naar zijn eigen integriteit kijken, als hij die al heeft, voordat hij over een ander gaat oordelen.

sukkels
28 maart 2018 at 20:01
word die duynker geen wethouder wat een zege voor den helder is deze man was als ambtenaar alleen maar bezig om ondernemers te pesten een machtwellusteling

’t Kraaiennest
29 maart 2018 at 08:16
Kunnen ze wel achterwege laten. Zover ik weet komen er toch geen wethouders van VVD-huize in de nieuwe raad.

Judge X
29 maart 2018 at 11:00
Integriteit is bij deze burgemeester eigenlijk wel ‘Een Ding’……

Roel Prins
29 maart 2018 at 12:05
Is het niet bijzonder dat het nu normaal wordt geacht dat de burger verdacht is ? En dat burgemeesters boven deze verdachte groep staan ? En dat Ollongren de aanvoerster is van dit onverdachte volksdeeltje ?

Henk van Kuijk
29 maart 2018 at 12:11
Deze burgemeester startte een vergunningprocedure, als voorzitter van de Raad, terwijl de Raad nog niet had ingestemd met de locatie én de locatie niet voldeed aan de 5 criteria gesteld door de Raad.
Deze burgemeester weigert openheid van financiën naar Raad, pers en burger, wat betreft de verhuizing schouwburg. Burgers moesten ervoor naar de rechter.
Deze burgemeester weigerde wederhoor aan een weggestuurde collega.
Hoe integer is deze burgemeester als voorzitter van de Raad? Heeft hij dan het recht de integriteit van raadsleden en wethouders te toetsen? Verbeter de wereld en begin met jezelf.

Dick Berts
29 maart 2018 at 18:03
Deze burgemeester hoeft maar een anonieme brief in de raad omhoog te houden en de betreffende wethouder moet vertrekken. Gaan we het alleenheerser zijn van Schuiling nu ook formaliseren?

Dick Berts
29 maart 2018 at 18:18
Deze burgemeester deugt gewoon niet en veroorzaakt sinds zijn aantreden een stroom van ellende. Het begon al met het door Schuiling laten verwijderen van een spandoek dat de zwaar door Zeestad geplaagde bewoners van de Californiestraat hadden opgehangen. ‘ Wiltrude Turnhout, weg ermee. En neem PvdA, VVD, CDA en Fritzsche ook maar mee. Wij kotsen er op’. Niet de meest fijngevoelige tekst, maar volstrekt binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Zeker ook, omdat uit de jurisprudentie blijkt, dat politici zich meer moeten laten welgevallen dan gewone burgers. En terecht. Toen Schuiling burgemeester van Den Helder werd, was ik ontzettend blij. Er lekte in de media namelijk iets uit, over wat volstrekt tot zijn persoonlijke levenssfeer behoort. Ik was trots en blij dat we zo’n burgemeester kregen! Maar toen ik vlak daarna las, dat Schuiling de moeder van alle grondrechten, de vrijheid van meningsuiting zo makkelijk met voeten trad, was ik direct alle vertrouwen in hem kwijt. Vooral ook, omdat Schuiling jurist is. Hij heeft een uitstekende scholing achter de rug op dit gebied, maar gewoon lak aan de grondrechten van burgers. Zelfs de Kieswet respecteert hij niet.

https://denhelderactueel.nl/2018/03/raad-beslist-over-rol-burgemeester-bij-screening-wethouders/