Ronald den Boer – Imago + Stan Huygens Journaal – Nieuwe coalitie tijdens Sail + Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders – Schuiling opent de Dag van de Zeevarende en trossen los

Imago

Helderse Courant, 24 juni 2017

Helderse Courant, 24 juni 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Nieuwe coalitie tijdens Sail

Tij­dens Sail Den Hel­der werd een nieuwe re­ge­ring ge­smeed. 50Plus lei­der Henk Krol wil sa­men met het mo­tor­blok VVD, CDA en D66 in een ka­bi­net stap­pen. Dat heeft dan 75 ze­tels.

Even daar­voor had de ei­ge­naar van de luxe plat­bo­dem Groe­ne­vecht, vast­goed­ in­ves­teer­der Cor van Za­del­hoff, de 50plus voor­man, die net zo­lang is als hij, wel­kom aan boord ge­he­ten met de woor­den: „Ein­de­lijk ie­mand op mijn ni­veau!” Krol zag deel­na­me aan een nieuw ka­bi­net zit­ten. „Oud-staats­se­cre­ta­ris Mar­tin van Rooi­j­en kan zo namens ons de re­ge­ring in qua des­kun­dig­heid. De SGP steunt door­gaans de re­ge­ring en dan is er een meer­der­heid.”
„Is hier een leu­ke ope­ra­ zan­ge­res?”, riep pre­sen­ta­tor en ac­teur Ed­win Rut­ten jo­lig toen hij een tijd­je na zijn vrouw mez­zo­ so­praan An­nett An­drie­sen op het dek stap­te.”
„Uit die schoe­nen!”, zei schip­per Bob Wie­ren­ga on­ver­bid­de­lijk te­gen VVD ka­mer­lid Dilan Ye­sil­göz, die ho­ge hak­ken on­der haar op­ge­werk­te zo­mer­schoei­sel had. De hak­ken vorm­den een ge­vaar voor de teak­ hou­ten vloer. Ver­vol­gens kreeg ze keu­rig la­ge schoe­nen met rub­be­ren zo­len die nog er­gens in het voor­on­der la­gen. „Goh, op de bo­ten in Amsterdam hoeft dat niet”, zei de par­le­men­ta­ri­ër. Van Za­del­hoff zei tij­dens de tocht langs de 33 tall­ships dat hij in 2009 bij de vie­ring van 400 jaar Amsterdam New York con­tact had ge­wei­gerd met toen nog al­leen pro­ject ­ont­wik­ke­laar zijn­de Do­nald Trump. „Ik wil­de niet met hem wor­den ge­as­so­ci­eerd. Hij had een slech­te naam in on­ze be­roeps­groep. En be­le­digd dat hij was!”
Toen VVD-er Frits Huf­f­na­gel, die in zijn diens­ttijd dien­de bij de ma­ri­ne (nu lui­te­nant-ter-zee met groot ver­lof), grap­pend werd ge­vraagd of er in de ge­meen­te­raad van Den Haag geen vra­gen wa­ren ge­steld over het feit dat hij voor het eerst in tien jaar zijn ver­jaar­dag niet viert in Den Haag maar ’uit­wijkt’ naar Amsterdam, ant­woord­de hij ge­vat: „Nee, joh. De Haag­se ge­meen­te­raad heeft het te druk met ADO.” Hij re­fe­reer­de er­aan dat de ge­meen­te Den Haag zijn han­den van de eredi­visie ­voet­bal­club heeft af­ge­trok­ken. „Be­la­che­lijk”, vond Huf­f­na­gel.
VVD ka­mer­lid Mark Har­bers ver­tel­de tij­dens een dis­cus­sie over de af­schaf­fing van de erf­pacht in Amsterdam dat in zijn tijd als ge­meen­te­raads­lid en la­ter als ha­ven­wet­hou­der in Rot­ter­dam tij­dens een co­a­li­tie met on­der­ meer Leef­baar Rot­ter­dam de erf­pacht „in ne­gen­tig se­con­den” was af­ge­schaft. „En ze­ven­tig se­con­den daar­van gin­gen op aan het uit­leg­gen aan Pim For­tuyn wat erf­pacht was. „Dus je be­taalt ei­gen­lijk huur voor je grond?, was zijn re­ac­tie. Toen was het ge­re­geld.”
De avond er­voor was er een re­cep­tie van de Ko­nink­lij­ke Ma­ri­ne en de Sail ­or­ga­ni­sa­tie met on­der an­de­ren de Noor­d-Hol­land­se com­mis­sa­ris van de ko­ning, Johan Rem­kes, de Hel­der­se bur­ge­mees­ter Koen Schui­ling en lui­ten­ant-ge­ne­raal der ma­ri­niers Rob Ver­kerk, Com­man­dant der Zeestrijd­krach­ten. Hij stel­de zijn op­vol­ger voor: schout-bij-n­acht Rob Kra­mer, die per 22 sep­tem­ber de com­man­dant is. Op 11 sep­tem­ber wordt hij be­vor­derd tot vi­ce-ad­mi­raal.

De Telegraaf, 24 juni 2017

https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20170624/282205125892345

Burgemeester Schuiling opent de Dag van de Zeevarende en gooit de trossen los

Twitter, KVNR‏ @zeevaart, 24 juni 2017, 13:06

https://twitter.com/zeevaart/status/878569935605288961