Ronald Boutkan – Wethouder Kos overleeft motie van wantrouwen

Den Helder – Wethouder Pieter Kos heeft maandagavond het debat over zijn functioneren met betrekking tot het Rob Scholte Museum overleefd, inclusief een motie van wantrouwen. Het speciale interpellatiedebat over de kwestie was aangevraagd door D66, CDA, VVD, HO! en PvdA.

“Dit debat gaat over integriteit. Vanavond wordt de norm gesteld. Wat kan wel en wat kan niet binnen ons gemeentebestuur?” Zo begon Lolke Kuipers van D66 zijn verhaal in het mede door zijn partij aangevraagde debat. Volgens Kuipers heeft Kos de raad bewust onjuist voorgelicht, heeft hij informatie achtergehouden en is hij zonder mandaat te hebben verplichtingen aangegaan. “Kos is buiten zijn boekje gegaan en het college heeft later geprobeerd dit toe te dekken. Dat is ernstig, zeer ernstig”, aldus Kuipers.

Ook ten aanzien van raadslid Michiel Wouters vielen harde woorden. “Ook hij heeft niet goed gehandeld”, meende Kuipers. Wouters was onder meer aanwezig geweest bij een gesprek tussen Kos en Scholte op 9 december vorig jaar, hij zou daar als getuige hebben opgetreden. Tijdens dat gesprek zou Kos toezeggingen hebben gedaan aan Scholte die hij niet had mogen doen. D66 wilde weten waarom Wouters daarbij aanwezig was en op wiens verzoek.

Op eigen houtje
“Vinden we het goed als een wethouder op eigen houtje verplichtingen aangaat, zonder mandaat van het college? Vinden we het goed als een wethouder bewust documenten achterhoudt? Daar gaat het vanavond om”, benadrukte Edwin Krijns (CDA). “Het is niet erg als de wethouder bepaalde vragen niet kan beantwoorden, maar hij heeft zelf gezegd dat in deze kwestie alle info boven water moest komen, om vervolgens zelf informatie achter te houden. Niet alleen de raad is niet geïnformeerd, ook het college niet. Terwijl Scholte dacht bindende afspraken te hebben gemaakt.”

Volgens Rachel Post (HO!) moest Kos de kwestie overnemen van Van Dongen, omdat hij wel de kunst beheerst van ‘opereren in een grijs gebied’. “En ja hoor, binnen een dag leek de zaak opgelost.” Trees van der Paard, PvdA: “Als de genoemde feiten maar voor de helft waar zijn, is dat zeer ernstig. Wij hebben twijfels aan de integriteit van de wethouder, nu hij handtekeningen heeft gezet onder een document dat nu geen waarde blijkt te hebben.” Ook de rol van Wouters noemde Van der Paard “heel vreemd”. Hij heeft als raadslid “de grens willens en wetens overschreden”.

Vertrouwen kweken
Kos gaf zelf aan er ook veel waarde aan te hechten de kwestie opgehelderd te krijgen. Ook benadrukte hij dat hij wel met mandaat, met breed mandaat zelfs, namens het college het gesprek met de kunstenaar was aangegaan. “Ik heb de grenzen opgezocht van wat een wethouder kan doen, omdat ik geloofde en nog steeds geloof in het project en het een eerlijke kans wilde geven. Doel was vertrouwen te kweken tussen Scholte en het college, maar dat bleek erg lastig”, aldus de wethouder.

“Nu Scholte voor de tweede keer zijn vertrouwen in een wethouder heeft opgezegd, is het college er klaar mee. Ik denk nog steeds dat een Rob Scholte Museum een mooie aanwinst voor Den Helder kan zijn, maar de komende maanden gaan we ons eerst richten op een goede invulling van het stationsgebied”, zo sprak Kos. De wethouder gaf verder aan te hebben moeten onderhandelen, ondanks het mandaat, “met het mes op de keel”. “Achteraf had ik het anders moeten doen en alle stukken gewoon direct aan de raad moeten toesturen.”

Wouters ging ook nog in op de gestelde vragen. “Ik was bij het gesprek aanwezig, omdat ik vond dat ik er bij moest zijn. Ik heb verder geen enkel belang bij een Rob Scholte Museum.” Burgemeester Koen Schuiling: “voor iedereen geldt dat we niet gelukkig zijn met hoe het de afgelopen periode is gelopen, het is een ongelukkige gang van zaken geweest.”

Zwaar geschut
“Met dit interpellatiedebat is zwaar geschut ingezet door de oppositiepartijen”, vond Peter Reenders van de Stadspartij. “Was het nodig? De vragen waren in grote lijnen eerder al gesteld en beantwoord.” Reenders gaf aan de handelswijze van Scholte (het in het openbaar beschuldigen en beschadigen van mensen) niet handig te vinden, maar de Stadspartij gunt hem nog een kans. Een motie die het college opriep Scholte de kans te geven voor 1 juni met een goed financieel onderbouwd en haalbaar businessplan te komen, haalde een meerderheid in de raad. Het college gaf, ondanks de eerdere woorden van Kos, aan hier uitvoering aan te zullen geven.

Motie van afkeuren
Kuipers was na alle antwoorden van mening dat Wouters niet integer heeft gehandeld als raadslid. Daarom kwam D66, samen met VVD, CDA, HO! en PvdA, met een motie van afkeuring aan het adres van Wouters. Het raadslid vond zelf dat de motie was ingediend “op basis van een flauwekulverhaal”. De motie haalde geen meerderheid, alleen de oppositie stemde voor (15-16).

Kos gaf volgens Kuipers toe dat de raad onvolledig was geïnformeerd en dat hij verkeerde besluiten had genomen en dat hij met een breed mandaat op pad was gestuurd. Dat is volgens Kuipers volledig in tegenspraak met het antwoord dat eerder op maandag via een raadsinformatiebrief aan de raad werd gegeven. “Kos heeft zich op glad ijs begeven en dat wist hij. De politieke eenheid in de coalitie is groter geworden dan de integriteit van de afzonderlijke bestuurders.” Reenders reageerde furieus: “Kuipers gaat te ver, we worden geschoffeerd en ik accepteer niet dat we weg worden gezet als een stelletje onbenullen en niet integere mensen.” Kuipers: “Ik heb het over de integriteit van de wethouder en van Wouters, verder niet.”

Motie van wantrouwen
Tot slot kwam Kuipers namens de partijen die om het debat hadden gevraagd (CDA, D66, PvdA, HO! en VVD) met een motie van wantrouwen tegen Kos. Volgens de motie heeft hij de belangen en het imago van de gemeente geschaadt en heeft de wethouder daardoor niet langer het vertrouwen van de gemeenteraad. De motie werd gesteund door de indienende partijen en haalde dus net geen meerderheid (15 voor, 16 tegen). Enkele coalitiepartijen noemde de handelswijze van de oppositie “beschamend”.

Datum: 2 mrt 15

Foto: DHFoto

http://denhelderactueel.nl/2015/03/wethouder-kos-overleeft-motie-van-wantrouwen/

Reacties:

strandloper
3 maart 2015 at 03:38
Lolke Kuipers en zijn mede indieners van moties van wantrouwen en afkeuring op integriteit zijn onmogelijk. Lolke Kuipers heeft met zijn medestanders in het kwaad alle vormen van integriteit in de vorige ‘kabinetsperiode’ met olifantspoten getreden. Zijn politieke brein is definitief gefixeerd door het beeld van een stadhuis op de stationslocatie. Hopelijk biedt een vermaard psychiater een genezing aan. Misschien zien wij hem dan terug in een tv-uitzending van Anita Witzier, waarin hij verwoordt hoe het zover kon komen.
Om dat te voorkomen is het misschien beter om in de raadsvergadering luid en duidelijk te zeggen wat u van de gang van zaken vindt. Vervolgens denkt en werkt u mee aan een andere invulling van de stationslocatie. Dat zou getuigen van integriteit en respect naar de inwoners van onze stad.
Reply

sukkels
3 maart 2015 at 08:53
lolbroek kuipers is nog steeds een pissig dat er geen palen ram feestje kwam deze man die van het nederland moet stuk partijtjed66 kan niet tegen zijn verlies
Reply

Ed Schotman
3 maart 2015 at 08:02
Strandloper, Ik sta volledig achter je mening valt niets meer aan toe te voegen.
Reply

Dick Berts
3 maart 2015 at 08:15
Ik wil in dit drama graag even focussen op de rol van de heer Wouters. Waarom zou een raadslid niet als onafhankelijk getuige mogen optreden bij de totstandkoming van een deal tussen Rob Scholte en de gemeente?? De heer Wouters heeft geen enkel persoonlijk belang bij de totstandkoming van deze deal, hij is alleen maar bezig om iets goeds te doen voor deze stad. Het politieke klimaat is hier zo verziekt, dat zoiets je kennelijk op een motie van afkeuring komt te staan. Ik voel me als kiezer ernstig geschoffeerd door de motie van afkeuring tegen de heer Wouters. Het is immers niet aan de raad om een politiek oordeel uit te spreken over collega raadslieden, dat is aan ons kiezers! Eventuele moties van afkeuring zijn alleen gepast tegen het college van B&W. Raadsleden die het handelen van andere raadsleden gaan afkeuren leggen de bijl aan de wortel van onze democratie. En als een raadslid echte grenzen overschrijdt, dan hebben we daarvoor het Wetboek van strafrecht. De partijen die de heer Wouters zo laaghartig hebben aangevallen, kunnen in het stemhokje een motie van afkeuring van mij tegemoet zien.
Reply

Dick Berts
3 maart 2015 at 08:53
Ik heb net eens op de site van de gemeenteraad gekeken, naar de opgave die raadsleden hebben gedaan met betrekking tot hun nevenfuncties. Bij de heer Wouters is die opgave volstrekt helder en duidelijk. Ik zie geen enkele mogelijkheid tot belangenverstrengeling bij de invulling van een nieuwe bestemming voor het postkantoor. Bij Lolke Kuipers is dat niet helder. Directeur LZI Holding staat er. Punt. Als ik daarop verder zoek, zie ik vastgoed ontwikkeling etc. Zou de heer Kuipers ons eens wat meer helderheid kunnen verschaffen over zijn vastgoedactiviteiten, vooral in relatie tot Den Helder en mogelijk ook tot het postkantoor. Nee, dit is geen motie van wantrouwen, maar een verzoek om de nodige openheid te betrachten.

Bodelo
3 maart 2015 at 15:57
Helemaal mee eens Dick!!

Rebel
3 maart 2015 at 10:22
Ik word altijd extra alert als het beladen woord integriteit valt in een debat. En ook als gesproken wordt over elkaar en hoe integriteit zou moeten zijn.
Ik word helemaal alert als de burgemeester het woord integriteit noemt. Hij geeft als burgemeester en eerste burger van deze stad de norm en voorbeeldfunctie hoe integriteit zou moeten zijn.
De burgemeester vindt liegen, bedriegen en misleiden de norm voor deze stad. Dan is het natuurlijk logisch dat respectvol met elkaar omgaan onmogelijk is.
Ik hoop dat de belofte van de stadspartij en medepartijen aan de burgers van Den Helder waargemaakt wordt en dat transparant, open en respectvol met elkaar omgegaan wordt en zich niet meer laten leiden door deze burgemeester.