Ronald Boutkan – Raad: verplaatsing cardiologische zorg onbespreekbaar en onaanvaardbaar

Den Helder – Verplaatsing van de acute cardiologische zorg en de meerdaagse klinische cardiologische zorg uit het ziekenhuis naar Alkmaar is voor de gemeenteraad “onaanvaardbaar en onbespreekbaar”. Die boodschap gaf de raad maandagavond af tijdens de extra raadsvergadering. Er vielen veel kritische geluiden te horen, niet alleen richting Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de cardiologen, ook richting het college.

Enkele partijen verwijten burgemeester en wethouders de afgelopen jaren niet te hebben opgelet, geen vinger aan de pols te hebben gehouden. Ook was het college niet altijd aanwezig op infobijeenkomsten, heeft de burgemeester het ziekenhuis niet aan de gemaakte afspraken gehouden en is er geen jaarlijks boekenonderzoek gehouden, terwijl dit wel was afgesproken. De ChristenUnie kondigde zelfs een motie van afkeuring aan, maar die kwam er uiteindelijk niet. Wouters (Behoorlijk Bestuur) verweet het college minachting van de raad, Biersteker (CU) noemde de groep cardiologen arrogant en Klopstra (VVD) stelde dat de discussie de afgelopen weken vooral plaatsvond op basis van emotie en niet op basis van feiten.

Schuiling pareerde de kritiek door te stellen dat hij wel degelijk druk is geweest met de zorg voor het ziekenhuis en stelde zich te zullen doodvechten voor behoud van een goed ziekenhuis. Begin juli werd hij met het voornemen geconfronteerd. “Ik heb met de Commissaris van de Koning over het ziekenhuis gesproken, met Tweede Kamerleden en de minister, geen idee wat ik daar nog meer aan had kunnen doen.” Hij benadrukte dat het niet zo is dat de hele afdeling cardiologie uit Den Helder wordt weggetrokken. “Hoe het wel gaat lopen, daarover worden we binnenkort geïnformeerd. Op de totale groep van zo’n duizend patiënten merkt een groep van 50-100 er wellicht iets van. De gemaakte afspraken staan nog steeds en zodra dat in gevaar komt, wordt u door het college geïnformeerd en stap ik rustig naar Den Haag om daar de steun te zoeken.”

Behoud
Na enkele stevige woorden besloot de raad zich meer te richten op misschien wel de belangrijkste vraag van het moment: wat kunnen we doen om te voorkomen dat de plannen van de cardiologen ten uitvoer worden gebracht. Op zich niet zo veel, want het ziekenhuis is een eigen zelfstandige organisatie en de gemeente heeft in theorie geen invloed op het beleid. Maar er is in het verleden wel een garantstelling voor zes miljoen afgegeven, de NoordWest Ziekenhuisgroep wil binnenkort een tweede garantstelling en er zijn middels een locatieprofiel afspraken gemaakt over het ziekenhuis. En alle fracties waren het er wel over eens dat aan het profiel niet mag worden gesleuteld. En als de cardiologie wordt verplaatst naar Alkmaar, treft dat “de inwoners van Den Helder, Texel en Hollands Kroon. Als dit doorgaat heeft het gevolgen voor het gehele locatieprofiel van het ziekenhuis”, stelde Peter de Vrij (PvdA).

Verschillende fracties hadden moties aangekondigd, maar na een lange schorsing werden die allemaal samengebracht tot een enkele motie. Daarin werd het college opgeroepen de NoordWest Ziekenhuisgroep duidelijk te maken dat verplaatsing onaanvaardbaar en onbespreekbaar is voor Den Helder en dat de gemeente vasthoudt aan het locatieprofiel. Ook wordt de Raad van Bestuur verzocht beter en zorgvuldiger te communiceren. De raad wil voor 1 oktober nader worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en tot slot wil de raad dat er een onafhankelijk financieel onderzoek komt naar het ziekenhuis.

Den Helder Actueel, 9 augustus 2016 – 08:15

Reacties:

Joko46
9 augustus 2016 at 10:31
De gemeenteraad heeft z’n best gedaan, maar moet wel degelijk de vinger aan de pols houden om het gemeentebestuur alert te houden. De reactie van dhr. Klopstra geeft te denken!

Fred
9 augustus 2016 at 11:35
De meeste medici, zijn VVD er. Dus dat geeft te denken klopt wel.

kees Jan
9 augustus 2016 at 11:35
De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 deden tijdens de gemeenteraadsvergadering of er niets aan de hand was. De volledige Cardiologie zou volgens hen in Den Helder blijven en ieder bewijs werd naar land der fabelen gestuurd.
De insprekers van de avond, voormalig specialist in “Gemini” heer Benink, en Hennie Abbenes namens FNV Den Helder werden door deze coalitiepartijen volkomen genegeerd.
.
De Oppositie samen met PvdA en Stadspartij Den Helder waren (op enkeling na) wel goed op de hoogte wat er afspeelt binnen de afdeling Cardiologie van het “Gemini” ziekenhuis. En legde het vuur aan de schenen van het College met scherpe vragen. Michiel Wouters wilde zelfs dat er koppen gingen rollen binnen het College.
.
De beantwoording van het College was zeer slecht te noemen. Pieter Kos kwam met een zeer zwak verhaal, maar beantwoorde geen enkele vraag die hem was gesteld. Ook Burgemeester Koen Schuiling, die zichzelf “dood wil vechten” voor het ziekenhuis ging niet in op de scherpe vragen.
.
Vele schorsingen verder en na stemming een zeer slappe motie was het abrupt afgelopen. De aangekondigde Moties van Wantrouwen werden door geen enkele partij ingediend. Puur omdat enkele raadsleden zich niet voor een karretje wilde laten spannen.
.
De Stadspartij (6 leden) Beter voor Den Helder (5 leden) Behoorlijk Bestuur (1 lid), Vermooten (1 lid), Vrije Socialisten (1 lid) wilde een motie van Wantrouwen indienen tegen Burgemeester Koen Schuiling.
ChristenUnie, Groen Links wilde de motie alleen steunen als het hele College zou worden weggestuurd.
(Beter v Den Helder, Behoorlijk Bestuur, Vermooten en Vrije Socialisten zouden ook steun geven om hele college weg te sturen, echter namen zij genoegen met vertrek van alleen Burgemeester)
.
Groen Links en ChristenUnie hebben er voor gezorgd dat de extra raadsvergadering volledig overbodig is geworden. Hun politieke inzicht is zeer belabberd te noemen.
.
Iedereen weet dat de VVD de stekker uit de gehele coalitie zou trekken als “hun” Burgemeester gedwongen zou moeten vertrekken. Dan had ook GroenLinks en ChristenUnie via een omweg bereikt wat ze graag wilde. Alleen snappen ze dat bij GroenLinks en ChristenUnie -na zoveel jaren politiek- nog steeds niet hoe een koe een haas vangt….
.
Misschien wordt het na gisteravond tijd, dat een aantal raadsleden zich gaan beraden over hun eigen functioneren.

J.h.koppel
9 augustus 2016 at 12:23
Bedankt voor je duidelijke verslag, Kees Jan.
Het is duidelijk, dat dit gemeentebestuur niet daadkrachtig is en kennelijk ook niet transparant.
De discussie spitst zich echter toe op “cardiologie”, maar latem we niet vergeten, dat in alle sectoren banen verdwijnen, ten gunste van Alkmaar. Dit banenverlies baart de vvd kennelijk geen zorgen!

Fred
9 augustus 2016 at 13:02
De nieuwbouw van een nieuw ziekenhuis in Alkmaar, gaat niet door. Daarvoor in de plaats, wordt de komende jaren het oude ziekenhuis enorm verbouwd en uitgebreid. Om voor zo’n groot ziekenhuis bestaansrecht te krijgen, heeft het vlees op de botten nodig. Dat vlees, schrapen zij van het karkas van het door hun uitgebeende Gemini in Den Helder. Stukje bij beetje, trekken zij het Gemini leeg , waardoor deze zijn bestaansrecht als ziekenhuis dreigt te verliezen. De door Kees Jan genoemde partijen, vinden dat ogenschijnlijk niet zo erg, dat een goed ziekenhuis in onze stad vervalt tot een veredelde EHBO post.

J.h.koppel
9 augustus 2016 at 13:21
Dat is exact de gang van zaken Fred!

tjitskebiersteker
9 augustus 2016 at 18:09
Ik wist niet dat de raadsvergadering geïnitieerd was om af te rekenen met leden van het college. Ik heb ingestemd met een verzoek tot extra raad om te bezien waar de politiek mogelijkheden heeft om het voortbestaan van het ziekenhuis te garanderen.Die mogelijkheden zijn beperkt omdat een ziekenhuis een zelfstandige organisatie is. Ons “geluk” is dat we garant staan, onder voorwaarden voor €6 miljoen. Dat biedt enige mogelijkheid. Het ziekenhuisdossier valt onder 3 collegeleden, waaronder de wethouder van de Stadspartij en de wethouder van de VVD en de burgemeester in het kader van de veiligheid.
De Stadspartij heeft enorm geageerd tegen de burgemeester maar de eigen wethouder uit de wind gehouden. In de schorsing is echter absoluut niet duidelijk geworden of de Stadspartij een motie van wantrouwen zou initiëren, dan wel instemmen met een motie van die strekking door andere partijen. Kortom een zwalkende houding en ik doe niet mee aan spelletjes of afrekencultuur puur om het afrekenen.Precies wat u zegt: ik laat me niet voor een karretje spannen. Het nu wegsturen van een burgemeester en/of wethouders redt het ziekenhuis niet en daar was ik gisteravond voor aanwezig. Wegsturen van een college creëert een machtsvacuüm waardoor er zeker geen controle op de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis komt en heeft dus een tegengesteld effect. De suggestie dat de ChristenUnie het vertrek van de burgemeester via een omweg zou willen bereiken slaat werkelijk nergens op. Als ik meen dat er reden is om de burgemeester te laten vertrekken dan doe ik dat rechtstreeks, zonder omwegen. Uw ideeën over hoe je politiek zou moeten bedrijven, zijn mijns inziens juist de reden waarom zoveel mensen politici wantrouwen.
In de motie, die behoorlijk scherp geformuleerd is, geven we opdrachten aan het college om de situatie in het ziekenhuis te bewaken en ook anderen te vragen om dit te doen (ministerie van volksgezondheid, Nza enz.). Daarnaast moet nu dat onafhankelijke boekenonderzoek zo snel mogelijk plaats vinden.

Jonathan
9 augustus 2016 at 18:58
De gemeente en ook het ziekenhuis is bijzonder gebaat bij een nieuwe burgemeester. Het valt te verwachten dat het al dan niet aanblijven van deze functionaris een belangrijk verkiezings item wordt enik hoop dat de CU hierover klare wijn gaat schenken.

kees Jan
9 augustus 2016 at 21:10
Tjitske Biersteker, u kon op uw klompen aanvoelen dat meerdere partijen wilde afrekenen met dit college. Dit hebben we met zijn allen kunnen lezen op dit medium en in het Helderse sufferdje.
.
De vergadering van gisteravond gaf mij geen enkel vertrouwen dat de Burgemeester Koen Schuiling en Wethouder Pieter enige moeite gaan doen om ONS ziekenhuis voor Den Helder, Texel en Hollandskroon te behouden.
.
Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder hebben in de krant verklaard dat er politieke koppen moesten rollen. Nergens stond dat de Stadspartij dit zou initiëren. Wel kon je aan de hand van hun uitspraken zien, een motie tegen Burgemeester Koen Schuiling te kunnen steunen.
.
Bijna geen enkele politieke partij binnen een coalitie zal zijn eigen wethouder opofferen. Dit Plucheplakken gebeurt bij iedere partij. Kijkt u maar naar landelijke politiek waar VVD en PvdA zich aan elkaar vastklampen.
.
Dit college gaat het ziekenhuis echt niet redden. De Houding van de VVD, CDA, D66 was duidelijk, er zou volgens hun helemaal niets veranderen. Waarom zouden hun college leden en Burgemeester dan ook moeite doen….
.
Er is ook geen spraken van een afrekencultuur. Er is hier duidelijk sprake van Wanbestuur!
Niet alleen het ziekenhuis, maar ook de renovatie van het stadhuis, de Watertoren, Rob Scholtemuseum, Rugbyclub, de Carpoort, een dodelijk slachtoffer na feestnacht MFC, afsluiting S’schapendijkje, valse handtekeningen onder dwangsommen, dossier van overleden Johanna Krul, dwangsommen tegen burgers over hun vastgoed, terwijl gemeentelijk vastgoed niet wordt onderhouden (bv Citadel en oude Moulin Rouge aan westgracht) Angstcultuur onder de ambtenaren en zo verder…
.
U heeft zelf in het verleden op meerdere van bovenstaande dossiers op punt gestaan om Burgemeester Koen Schuiling naar huis te sturen. En iedere keer hield u de hand boven zijn hoofd.
.
Wat moet de Burgemeester nog meer doen om u eindelijk te overtuigen dat hij slecht is voor onze stad. En dat veel inwoners van Den Helder hem graag zien vertrekken?
.
De motie die op Twitter circuleert, is niet zo scherp als u formuleert. De raad verzoekt bij ieder punt het college en/of het ziekenhuis. Een scherpe formulering zou zijn dat de raad eist dat….
.
De Burgemeester deed een smeekbede richting de raad met zijn “ïk vecht me dood voor ziekenhuis Den Helder. ” Omdat hij weet dat zijn politieke carrière in Den Helder snel ophoud. Alleen jammer dat u dat nog niet geheel zo ziet.
.
U bent door uw verkeerde keuze medeverantwoordelijk als het straks fout loopt met het ziekenhuis. Een nieuwe wind (mogelijk CDA Burgemeester) zou beter zijn voor onze stad en voor ons ziekenhuis.

kees Jan
9 augustus 2016 at 21:29
Overigens er staat niet dat u het vertrek van Burgemeester Koen Schuiling via een omweg zou kunnen bereiken (dit zou rechtstreeks met motie gaan). Maar het vertrek van Wethouder Pieter Kos zou via omweg gaan omdat VVD nooit zou accepteren dat “hun” Burgemeester zou worden weggestuurd. Gegarandeerd dat zij dan de stekker uit coalitie zouden trekken.
.
U had dan namens de ChristenUnie mogelijk weer mee kunnen doen in het Pluche. U had dan met nieuwe coalitie (misschien wel vorige) het ziekenhuis zelf kunnen dwingen om een volwaardig ziekenhuis in Den Helder te behouden.

J.h.koppel
9 augustus 2016 at 23:38
Een volwaardig ziekenhuis is precies wat de inzet moet en moest zijn, Kees Jan.
Dhr. kan zich geen banenverlies permitteren.
De diverse plucheklevers moeten zich realiseren, dat ze de kiezers vertegenwoordigen en die willen een volwaardig ziekenhuis!!

Fred
9 augustus 2016 at 11:41
Weddenschap gewonnen. Het blijft bij pootjes geven en opzitten.

Jonathan
9 augustus 2016 at 14:41
Het verslag van Kees-Jan is nauwgezet en klopt helemaal. Het is aan de CU en GL te wijten dat deze burgemeester er nog zit. Dat kunnen ze zichzelf zeker aanrekenen. Het is ook niet correct, want door te blijven hameren op collectief bestuur kan je nooit een portefeuille houder wegsturen. Heel dom van Tjitske en Nel. Een 2e kans komt er niet meer en dan wordt deze kwestie doorgeschoven naar de verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat de Helderse kiezers wederom heel teleurgesteld zijn in de politiek.

http://denhelderactueel.nl/2016/08/raad-verplaatsing-cardiologische-zorg-onbespreekbaar-en-onaanvaardbaar/