Ronald Boutkan – Raad buigt zich over Vissergate (live)

Den Helder – De gemeenteraad is maandagavond bijeen voor een extra vergadering. Directe aanleiding is wethouder Geurt Visser, die vorige week ontslag nam en daar enkele dagen later weer op terugkwam. De extra raad vindt plaats op initiatief van CDA, D66, VVD en Helder Onafhankelijk! DHA doet vanavond live verslag van de vergadering. Dit bericht wordt automatisch bijgewerkt, u hoeft de pagina niet zelf te herladen.

19.18
Wethouder Visser schijnt aanwezig te zijn, maar is nog niet gezien. Wel ligt er al een motie klaar die vraagt om een onafhankelijk en extern onderzoek naar de bestuurlijke integriteit. Niet alleen van Visser, maar van het voltallige college, de ambtelijke top van de gemeente en van het gevolgde proces dat heeft geleid tot de crisis in het college. Zolang dat onderzoek niet is afgerond, verzoekt de motie het college wethouder Visser geen ontslag te verlenen.

De motie is ondertekend door GroenLinks, ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Fractie Vermooten, VVD, CDA, D66, Vrije Socialisten, Stadspartij, PvdA en Helder Onafhankelijk. Ofwel: de voltallige gemeenteraad.

19.22
Visser heeft plaatsgenomen achter de collegetafel en meldt “gewoon als wethouder” aanwezig te zijn. De belangstelling voor de vergadering is groot. Veel pers aanwezig en een gevulde publieke tribune.

19.33
De raadsleden komen de zaal binnen, het voltallige college is al aanwezig.
19.35
Burgemeester Koen Schuiling heeft de vergadering geopend. Hij meldt dat hij niet zelf de raad zal voorzitten, omdat het logisch is dat de raad ook het college wil bevragen. Eerste plaatsvervanger is Peter Reenders, maar in het presidium is besloten dat Frans Klut vanavond voorzitter is. Zodat Reenders gewoon deel kan nemen aan de vergadering.

19.36
Raadslid Nuninga (Stadspartij) is afwezig, Petra van Doorn (D66) komt later. Er is een inspreker, Theo Knippenberg.

19.39
Knippenberg meldt dat wat hem betreft flirten ok is, zolang het om meerderjarigen gaat. Wel moeite heeft hij met liegen en chantage. Hij meldt bij het gesprek aanwezig te zijn geweest tussen Visser en Rob Scholte en laat een beëdigde verklaring opstellen over de leugens van de burgemeester.

19.41
Volgens Paul Koopman mag Geurt Visser vanavond niet het woord voeren. Hij wil van de gemeenteraad weten hoe die hierover denkt. Klut wil daar later op de avond de stemming over peilen. Joke Vorstman (Stadspartij) reageert op de woorden van Knippenberg, die zegt dat er aantoonbare bewijzen zijn dat de burgemeester heeft gelogen. “Ik ben in shock”, zegt Vorstman en vraagt om vijf minuten schorsing.

19.50
Vergadering hervat. Vorstman meldt dat de al klaarliggende motie precies dat wil wat Knippenberg vroeg, dus voorlopig niks aan de hand. De motie wordt later vanavond besproken door de raad. Nel Dol meldt dat haar partijnaam (GroenLinks) van het formulier moet. Idem voor D66, PvdA, VVD en Helder Onafhankelijk. “We zijn hier helemaal niet in gekend”, zegt Bob Haitsma (VVD). Vrije Socialisten willen er ook van af en ook niet alle mensen van de Stadspartij staan achter de motie, meldt Reenders. CDA wil er ook van af, er blijven weinig fracties over.

19.52
Paul Koopman meldt dat de motie “hoe dan ook” in stemming wordt gebracht. Tjitske Biersteker (CU) vindt het ook allemaal wat voorbarig (het nu al klaar hebben van de motie met de namen van alle fracties onder). Vermooten wil ook nog geen uitsluitsel geven.

19.55
De raad gaat nu dan echt beginnen met vergaderen over ‘de kwestie’. Edwin Krijns (CDA) krijgt als initiatiefnemer van deze extra raad als eerste het woord. “Visser heeft ontslag ingediend, is tot 1 juli nog in dienst om de zaken af te ronden. Het CDA heeft er geen vertrouwen in dat de wethouder, zonder portefeuille, nog zijn functie kan uitoefenen. Daar moet de raad zich eerst maar over uitspreken.

19.59
Dolf Salverda (Stadspartij) stelt voor dat ook wethouder Visser de kans krijgt te spreken. Rachel Post (HO!) meldt ten aanzien van het ontslag de situatie te betreuren. “We weten niet wat zich intern binnen het college heeft voorgevallen, we moeten het doen met de info die ons via de media bereikt. Dan kunnen we niet anders dan het ontslag effectueren.” Wat Post betreft hoeft Visser niet het woord te voeren.

Haitsma over het ontslag: “We staan er weer mooi gekleurd op als Den Helder. Veel schade en niet alleen voor Visser. Hij heeft duidelijk aangegeven wat hem tot ontslag nemen heeft gebracht, we moeten hem nu niet uitdagen tot een verhaal dat weer nieuwe reacties oproept.” Lolke Kuipers (D66): “Het is beter het ontslag per direct in te laten gaan. Niet nodig dat hij zelf daar nog het woord over doet.”

20.03
Salverda spreekt van een klucht. “Als raadsleden kunnen we de ‘zogenaamde bronnen binnen het stadhuis’ niet controleren. We beschikken niet over bewezen feiten en kunnen dus niet bepalen wat waar en niet waar is.” De raad moet Visser het inschakelen van de Rijksrecherche “gunnen”. Ook stelt Salverda dat de herbenoeming van de burgemeester nu niet zuiver kan worden uitgevoerd. “En wie binnen het college heeft wie gechanteerd?” De raad is volgens Salverda tot nu toe niet door Visser zelf geïnformeerd en zou de raad dus moeten kunnen toespreken.

20.09
Als er een extern onderzoek komt is het nu niet handig dat er door betrokkenen inhoudelijk op de kwestie wordt ingegaan. Dat stelt Biersteker. Het college zou moeten besluiten in te stemmen met de vraag voor het onderzoek, dan kan er op een ander moment verder over worden gesproken (en dus niet vanavond). Biersteker vraagt nu het college of ze dat onderzoek willen.

schorsing!

20.16
Klut hervat de vergadering. Eerste voorstel is ontslag van de wethouder. Krijns licht toe: “laten we hem per 1 juli met ontslag gaan of per vandaag?” CDA wil dit voorstel in stemming.

20.20
“Voor GroenLinks is duidelijk dat Visser niet kan blijven. De arbeidsverhoudingen zijn ernstig verstoord”, aldus Nel Dol. “Hij kan niet langer geloofwaardig optreden, of het nu waar is niet. Zijn imago is te beschadigd. Dus wat ons betreft ontslag per direct.” Salverda noemt het moment waarop dit punt in stemming wordt gebracht niet direct, dat moet aan het einde van de vergadering.

Biersteker stemt niet in met ontslag per direct. “Alleen als we de toezegging hebben dat het integriteitsonderzoek er komt. We gaan niet iemand op een zijspoor zetten zonder onderzoek.”

“Visser heeft zelf een onderzoek aangekondigd bij de Rijksrecherche en dat recht heeft hij”, aldus Haitsma. “Het is afwachten wat dat onderzoek oplevert.”

20.27
“Het is duidelijk dat er een heleboel onbeantwoorde vragen zijn. De positie van mensen is in het geding. Als de vragen anders beantwoord worden dan wij nu denken, hebben we mensen straks ernstig tekort gedaan”, vindt Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur. “Als blijkt dat Visser gelijk heeft, zijn er nog vier tot zes personen die moeilijk kunnen functioneren. Er kan veel kou uit de lucht worden gehaald als we het college vragen een extern onderzoek naar de feiten en omstandigheden te steunen.”

Trees van der Paard (PvdA) vraagt nu de raad hierover te laten stemmen. “Als we dat nu doen werkt dat alleen maar polariserend”, stelt Wouters. “Ik vraag de voorzitter nogmaals het college te laten reageren.”

20.32
PvdA stemt in met direct ontslag. Vrije Socialisten zijn tegen ontslag per vandaag (“we willen alles graag van twee kanten horen”). Vermooten is ook voor hoor en wederhoor, want “we leven niet in Noord-Korea”. Stadspartij (Salverda) wil een verklaring voorlezen, alvorens er een echte stemming komt. Klut staat dat op dit moment niet toe, het gaat nu eerst over het voorstel tot ontslag per vanavond. Ook Marcel de Knijff wil het woord voeren namens de Stadspartij, die vanavond vele woordvoerders kent.

20.34
Er zijn nu meerdere ordevoorstellen, het wordt er niet duidelijker op.

De Knijff zegt namens zichzelf te spreken en niet namens de Stadspartij. Hij komt met het ordevoorstel: we sturen het gehele college weg. Dat is nu het meest verstrekkende voorstel en zou dus als eerste aan de orde moeten komen, benadrukt Kees Visser (VVD).

20.34
Klut schorst de raad voor tien minuten.

20.42
CDA en VVD zullen een motie die oproept het hele college weg te sturen niet steunen. “De stad moet wel gewoon bestuurd worden en we hebben op dit moment geen enkele reden te twijfelen aan de lezing over deze kwestie zoals die door het college is gegeven”, aldus Kees Visser. Ook Roy Slort zegt geen reden te hebben het college weg te sturen.

Wethouder Odd Wagner heeft gedreigd zijn portefeuille in te leveren. Ook Pieter Kos denkt daar over nu. De aangekondigde motie tot een extern onderzoek kan door het college als motie van wantrouwen worden opgevat.

20.46
Het college wil graag het woord voeren, “als we daar de kans voor krijgen”. De motie tot extern onderzoek naar de integriteit van college en ambtelijke top zal door het college niet worden geaccepteerd.

20.53
De vergadering wordt hervat. Het voorstel (Krijns) om Visser per direct ontslag te verlenen wordt in stemming gebracht. Paul Koopman vraagt om een hoofdelijke stemming. Harrie van Dongen heeft bezwaar. “We moeten nu stemmen terwijl niet eens duidelijk is wat er nu precies is voorgevallen. Deze gang van zaken kan echt niet.” Wouters stemt tegen, hij vindt het de verkeerde volgorde. Er wordt nu dus gestemd over het wegsturen van de wethouder, zonder dat die in de gelegenheid is geweest zijn kant van het verhaal te vertellen.

Nel Dol stemt voor, omdat de arbeidsverhoudingen ernstig zijn verstoord. Salverda is tegen, noemt het treurig dat het college niet aan het woord komt. De Knijff stemt niet, volgorde ordevoorstellen is verkeerd. Ook Biersteker is tegen, net als Vermooten. Carla van Driesten (VS) is tegen ontslag, omdat er pas een kant van het verhaal is.

20.56
Reenders: “Visser heeft zelf ontslag genomen, ik stem voor”.

Uitslag stemming: 18 raadsleden steunen het voorstel, 11 zijn tegen. Visser is per direct ontslagen.

20.58
Salverda wil alsnog een verklaring voorlezen, maar mag dat niet van raadsvoorzitter Frans Klut (D66).

21.03
Krijns wil verder met de vergadering om de ontstane verwarring in de afgelopen dagen nader te bespreken. Hij noemt wat er zojuist is gebeurd “voor een ieder een hele vervelende situatie”. De verwarring is volgens hem ontstaan door het college.

“De raad en de inwoners hebben recht op eerlijke antwoorden”, aldus Krijns. Van de wethouders wil hij weten waarom er halsoverkop besloten moest worden, terwijl volgens het college de feiten al geruime tijd bekend was. “Deze wijze van handelen heeft veel imagoschade opgeleverd voor de stad.”

“Het college heeft de reden van ontslag aangedikt”, stelt Krijns. “De berichtgeving was opzichtig overtrokken, er was voor velen duidelijk dat er geen bal van klopt. Toch bleef het college bij die reden voor ontslag.”

21.05
“Waarom heeft het college gelogen?”, vraagt Krijns. “Dat maakt het onmogelijk om als betrouwbare partij te functioneren.”

“De ontslag e-mail ging van gmail naar gmail, met verzoek deze door te sturen aan de raad. Dat deed wethouder Kos echter pas dagen later. Dat is het achterhouden van stukken.”

21.09
Lolke Kuipers (D66) wil weten wie de regie in deze zaak heeft gevoerd en waarom de burgemeester er niet bij was. Hij noemt het persbericht “knullig opgesteld” en hekelt het niet direct doorsturen van info naar de raad. “En dat gebeurt wel vaker!”

In de dagen erna raakt Visser volgens Kuipers “meer en meer beschadigd, niet in de laatste plaats door zijn eigen handelen”. Kuipers vindt het terecht dat de raad Visser niet heeft laten bungelen en is dus blij met het ontslag per direct.

21.14
Namens de VVD stelt Haitsma “helemaal niet blij te zijn” met wat er allemaal gebeurt. Het schaadt de stad en de persoon. Hij wil weten wat er tijdens informeel collegeberaad is besproken. En wie heeft de verklaring van dinsdag 26 mei opgesteld? Dacht het college werkelijk dat we zo’n verklaring als plausibel zouden ervaren? Terwijl we net een paar dagen eerder met diezelfde wethouder over de Kadernota hebben gesproken en toen nog niets bleek van een mogelijk opstappen.

21.18
Rachel Post (HO!) sluit zich aan bij de eerder gestelde vragen. “Transparantie en eerlijkheid zijn kernwaarden van dit college, maar dat hebben ze in deze meermalen geschonden.”

Volgens Biersteker is bij de keuze voor de wethouders bewust gekozen voor wethouders van buitenaf, omdat deskundigen steeds stelden dat er altijd oud zeer was in Den Helder. En juist dat leidde steeds tot bestuurlijke problemen. De frisse wind heeft vooralsnog niet geholpen.

21.23
Biersteker spreekt van minachting van de raad door het college. Ze geeft ook aan onlangs met Visser te hebben gesproken, samen met nog enkele andere fractievoorzitters. “Dat gaf toch een wat genuanceerd beeld van de kwestie.” Ze meent dat er veel inschattingsfouten zijn gemaakt, blijkbaar dacht het college dat dit alles snel en zonder tussenkomst van de raad kon worden afgehandeld. “Maar vanuit mijn christelijke principes zal ik nooit meewerken aan iets van een doofpotaffaire.”

“Ik wil geloven dat alles met de beste bedoelingen is gedaan, maar dat is faliekant mislukt.”

21.25
“Er zijn alleen maar verliezers”, stelt Biersteker. “Ik zou dit hele proces en ieders rol erin graag onafhankelijk laten onderzoeken. Van het college verwacht ik dat zij niet voortijdig de handdoek in de ring gooit en van de burgemeester dat hij zijn rol als crisismanager beter invulling geeft.”

21.27
“Is dit de transparantie en het nieuwe elan dat wij wensten?”, vraagt Carla van Driesten zich hardop af. Waarna ze opnieuw pleit voor een onafhankelijk onderzoek. “Alle juiste feiten moeten naar buiten komen. Hopelijk kan daarmee de naam van de wethouder gezuiverd worden.”

21.33
“In Den Helder worden zaken gelekt, worden zaken groter gemaakt en duikt iedereen over elkaar heen. Via sociale media tot aan vuilspuiterij aan toe”, meent Nel Dol. “De manier waarop dit is opgepakt heeft verkeerd uitgepakt. De elegante manier heeft niet gewerkt en moeten we ook maar niet meer proberen.”

“Visser zou laster en smaad moeten toevoegen aan zijn aangifte tegen het college, dan komt er een uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche”, aldus Dol. “Jammer dat het zo is gelopen. De samenwerking met Visser heb ik als prettig ervaren en daarvoor wil ik hem bedanken. Wel heb ik onze voorzitter (burgemeester, red.) in deze gemist.”

21.40
“Het college heeft zich schuldig gemaakt aan het in achterkamertjes sluiten van dealtjes”, meent Carlo Assorgia (Stadspartij). “Hoe veilig kunnen wij ons voelen door uw ondoorzichtige werkwijze? Zijn er meer collegeleden die gebruik maken van professionele hulp of was Visser de enige?”

Michiel Wouters (BB) stelt de indruk te hebben dat de raad nog slechts een deel van de informatie over deze zaak heeft. “Er moet meer zijn.” Van het college wil hij onder meer weten of zij ook van mening is dat meewerken aan ‘de nette regeling’ juist maakt dat in de toekomst mensen vaker zulke fouten kunnen maken.

Wouters concludeert verder dat het interne protocol voor klachten rond integriteit niet is toegepast. “Daar hoort hoor en wederhoor bij en kan onnodig beschadigen van mensen voorkomen.”

21.45
Reenders zegt het jammer te vinden dat het college niet in de gelegenheid is gesteld, eerder tijdens de vergadering, haar verhaal te doen. “Dat geprobeerd is op een fatsoenlijke manier uit elkaar te gaan is prima. Het gaat om een 32-jarige man die nog een heel leven voor zich heeft. Het is hem helaas niet gegund.”

Volgens Reenders wilde Visser in eerste instantie geen onderzoek naar de vermeende klachten. “Liever niet”, zou Visser de fractie van de Stadspartij hebben gemeld. Later dacht hij daar anders over. Reenders meldt verder dat Visser in eerste instantie meldde dat er drie klachten waren, later zei hij tien, waarvan acht ‘niet zo ernstig’. Joke Vorstman reageert boos en vindt dat Reenders over de schreef gaat met zijn opmerkingen, maar Reenders ziet het anders.

“Er wordt nu gesproken over zaken die niet waar zijn”, zegt Vorstman en ook Paul Koopman stelt: “mijn fractievoorzitter liegt!”

21.53
“Het lijkt erop dat deze coalitie tijdens het wenden van de steven op een ijsberg is gevaren”, zo begon Trees van der Paard haar verhaal. “De coalitie had deze extra raad moeten aanvragen, het is hun wethouder. Nu willen ze een onderzoek om weer te kunnen wijzen naar anderen. Wees nu zelf eens verantwoordelijk! Nog meer aandacht voor dit onderwerp beschadigt Den Helder alleen maar nog meer.”

“De burgemeester en de overige wethouders staan voor ons niet ter discussie”, aldus Van der Paard. “We hopen dat er snel rust komt.”

Schorsing 15 minuten, dan komt het college met een reactie.

22.23
Vergadering wordt weer hervat. Burgemeester Schuiling zal reageren op een groot deel van de vragen, de rest is voor wethouder Pieter Kos.

Schuiling begint met het opsommen van de “enorme opgaven” die Den Helder heeft en noemt onder meer de haven, het Gemini en de binnenstad. “We zijn bezig met het opbouwen van het sociaal domein, datgene dat al onze burgers raakt. En dan opeens word je als stadsbestuur gezogen in een discussie waarvan je eigenlijk denkt kan dat aan onze stad voorbij gaan? Als er nou iets was wat we niet nodig hebben, dan is het wel datgene dat hier vanavond centraal staat. Kun je het als stadsbestuur dan ooit goed doen?”

Het functioneren van Visser is al in september vorig jaar aan de orde gekomen in het college, schetst Schuiling. “Toen al is professionele hulp aangeboden en die heeft hij aanvaard. Er is daarna op meerdere momenten indringend met hem gesproken, ook binnen het college. Met als centrale vraag: hoe gaat het, waar kunnen we je helpen inzake je portefeuille.”

“En toen kwamen er geluiden over zijn gedrag richting vrouwen, in eerste instantie vanuit het stadhuis zelf. Het waren geruchten, het was nog niet echt hard. Later kwamen die geluiden ook van buiten. De wethouder beloofde een aantal keren beterschap. Toen ons later een aantal app-berichten onder ogen kwam, is Visser nadrukkelijker geconfronteerd en is hij zich rotgeschrokken. Hij gaf toen toe dat er meer van dat soort apps waren en dat er ook beelden waren. Ik hoef ze niet te zien, maar de wethouder trok zelf de conclusie dat het zo niet langer kon. Dat het imago van de stad ernstig in gevaar kon komen. Onze primaire afweging en zorg ging uit naar de personen die in deze appjes waren betrokken en in de tweede plaats naar het gezin van Visser zelf.”

“Hij heeft dus aangegeven dat er meer was, waarop we hebben gezegd houd je dan maar vast, want het komt naar boven. Daarop heeft hij excuses aan het college aangeboden en zelf zijn conclusie getrokken. Dat was dinsdag 26 mei.”

22.25
“Ik ben bereid een officiële klacht tegen dhr. Visser in te dienen, als dat ertoe leidt dat we hem nooit meer zien in de regio. Hoewel ik liever anoniem blijf, is mijn wens nooit meer in dezelfde ruimte met hem te hoeven zitten groter.” Aldus een reactie van een van de slachtoffers van Visser, voorgelezen door de burgemeester.

22.32
“We hebben de oprechte intentie gehad mensen te beschermen”, meldt Schuiling. “Ook Geurt Visser zelf. Daarom hebben we gehandeld zoals we hebben gedaan. Wat was het alternatief?”

Schuiling benadrukt nogmaals dat de wijze van een en ander naar buiten brengen ook op verzoek van Visser was. “En met recht meent u dat het netjes was geweest als we dan eerst de fractievoorzitters bijeen hadden geroepen. Dat boetekleed trek ik aan, maar onze intenties waren zuiver.”

“Ik begrijp niet welk belang er mee was gediend om later alsnog alles in de publiciteit te brengen. Er is geen respect getoond voor Visser, de betrokken mensen en het college. Het leidde ertoe dat we vrijdag met de verklaring moesten komen. De schade die is toegebracht aan dhr. Visser gaat me aan het hart.”

“Er was geen sprake van een doofpotaffaire en als Visser de Rijksrecherche wil inschakelen, dan moet hij dat doen. Maar wij trekken geen mobiele telefoons leeg en een term als Noord-Korea…”

22.37
Over het door een aantal leden van de raad gewenste integriteitsonderzoek naar de hele gang van zaken stelt Schuiling: “Er is iemand die bereid is een klacht in te dienen. Dat kan leiden tot een onderzoek. We kunnen het ook zelf doen, het college is bereid die onderzoeksopdracht te bespreken, maar de duur van zo’n onderzoek is natuurlijk onbekend.”

“Na overleg binnen het college is er dus wel de bereidheid om, aan de hand van de ons bekende meldingen, onderzoek te doen naar de grond van de beweringen.”

22.39
Schorsing na tirade Paul Koopman, die volgens de voorzitter en vele anderen te ver gaat.

22.56
Na de schorsing neemt Pieter Kos het woord. Hij meldt een erg verdrietig mens te zijn. “Mensen zijn in situaties terechtgekomen die je niemand gunt.” Daarna maakt hij excuses voor zaken die beter hadden gekund. “Maar we hebben getracht te handelen vanuit het perspectief van mensen die melding hebben gemaakt.”

Kos schetst vervolgens, net als eerder de burgemeester, het traject dat geleid heeft tot de verklaring waarin het opstappen van Visser werd gemeld. Ook laat hij weten dat Visser hem had gemeld dat hij de echte ontslagbrief op de post had gedaan. Verder geeft hij aan geen moeite te hebben met een extern door de raad gewenst onderzoek, zolang dat maar niet tot verdere beschadiging van mensen leidt.

22.59
Peter Reenders neemt het woord en geeft aan dat hij liever had gezien dat het college eerder een toelichting had gegeven. Hij heeft geen behoefte aan een tweede onderzoek, waarbij hij er vanuit gaat dat het eerste door de Rijksrecherche zal worden gehouden.

23.08
In de tweede termijn van de raad worden de door het college gemaakte excuses aanvaard door meerdere fracties. De partijen hebben niet veel meer te melden. Er komt dus een extern en onafhankelijk onderzoek naar de kwestie. De verwachting is dat de raad zich zal conformeren aan de uitkomst daarvan.

23.12
Kees Visser vindt de conclusie van sommige fracties dat er dus een onderzoek komt te voorbarig. Hij wil dat de raad zich hier expliciet over uitspreekt.

23.14
Burgemeester Schuiling zegt voor een dilemma te staan, nadat Joke Vorstman de integriteit van het college in twijfel trok. “U heeft nu een aantal keren de pijlen behoorlijk op de burgemeester van deze stad gericht. Hoe zuiver is uw motief? En hoe zuiver toen u het nodig vond om in de krant allerlei dingen naar voren te brengen, toen het college nog de intentie had dhr. Visser te beschermen.”

23.20
“De vragen die u mij stelt geven precies aan hoe de cultuur op dit moment is. U had alle gelegenheid mij persoonlijk te vragen hoe en wat”, reageert Vorstman. “U gaat uit van een gerucht, u neemt aan dat ik naar de krant ben gestapt. En dit alles heeft maanden geduurd, u noemde zelf september. Hoe kunt u verantwoorden dat medewerkers in dit stadhuis zich blijkbaar maandenlang onveilig hebben gevoeld?”

23.22
Schorsing. Coalitie gaat in overleg, oppositie ook.

23.41
De besprekingen zijn achter de rug. Schuiling vraagt om excuses van Vorstman, voor het stellen dat het college mede schuldig is aan het gedrag van de wethouder. Vorstman maakt een geluid waaruit duidelijk wordt dat ze daar absoluut niet toe bereid is.

De oppositie geeft geen steun aan een extern onderzoek naar de kwestie. Haitsma meldt: “Het zal een hele tijd duren, lang onzekerheid over de uitkomst. Verder is er nog een onderzoek dat Visser zelf wil instellen en daar zal hoor en wederhoor worden toegepast. De oppositie wil de zaak voor de raad nu ‘afhechten’, geen verdere imagoschade voor de stad, niemand verder beschadigen, we stemmen dus niet voor een onderzoek.”

De verwachting is dat ook binnen de coalitie niet iedereen voor is, waarmee het onderzoek dus van de baan is. Daarmee zou deze ‘crisis’ na vanavond achter de rug zijn. Met de scheuring binnen de Stadspartij lijkt de volgende echter aanstaande, aangezien als dat gebeurt het college geen meerderheid meer heeft in de raad.

23.44
Reenders, namens de Stadspartij: “Wij steunen als gehele Stadspartij een onderzoek”. Biersteker meldt enorm opgelucht te zijn en hoopt op een goed helingsproces.

Stemming: Vijftien voor, vijftien tegen. De stemmen staken. Dat betekent dat de volgende vergadering opnieuw over het onderzoek moet worden gestemd.

De raadsvergadering is ten einde.

Over de schrijver:

Ronald Boutkan
Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.
Reacties:

Monique_K
1 juni 2015 at 19:46
Hier kan ik met mijn pet niet bij, waarom zou Geurt Visser niet mogen spreken, wie heeft dat bepaald, en waarom?

duinoord
1 juni 2015 at 19:51
waar kan ik de vergadering horen, via de los internet alleen muziek

Peter
1 juni 2015 at 20:12
Paul Koopman zegt dat Geurt niet mag spreken. Hij vraagt de raad om instemmend te reageren hierop. Waar is op gebaseerd dat Geurt niet mag spreken?? Wat voor een smerigheid steekt hier weer achter.

dagobert
1 juni 2015 at 20:32
Maar Salverda , zegt dat Visser juist wel moet spreken. Koopman en Salverda zijn beiden Stadspartij. Lekker op èèn lijn. Alle neuzen staan daar ook niet op èèn lijn.

HZdwg
1 juni 2015 at 20:35
Ik dacht dat de raad de baas was in de gemeente. En die gaat nu onderdanig aan het college vragen of er alsjeblieft een onafhankelijk onderzoek mag komen. Aan een college dat zelf ook verdachte is..

dagobert
1 juni 2015 at 22:20
De Doema in Rusland ook. Maar daar zit ene Poetin die zegt wat de Doema moet doen. Russiche democratie!

Boaz
1 juni 2015 at 21:04
Daaag geurt !

Willem J. Sloot
1 juni 2015 at 21:21
Vanaf mijn vakantieadres zit ik live “Geurtgate” te volgen en ben met stomheid geslagen over het geen daar in de Helderse raadszaal allemaal gebeurt. De enigste die een (door de raad gekozen wethouder) kan wegsturen is de raad zelf. Maar voor ik als raad iemand ga wegsturen behoor ik wel alle feiten te weten. Duidelijk is dat de raad niet op de hoogte is van de juiste feiten en verdient dus een brevet van onvermogen en moet zich diep en diep schamen!

dagobert
1 juni 2015 at 21:24
Als het college geen integriteitsonderzoek accepteert, dan wekken zij op zijn minst de schijn dat zij wat te verbergen heeft. Hoe kan de bevolking van de stad , dit college nog vertrouwen!!! Als het bijvoorbaat al een onderzoek naar integer handelen torpedeert.

dagobert
1 juni 2015 at 21:41
Ik heb de samenwerking met visser als prettig ervaren , en dank hem daarvoor. Hoe krom kan deze uitspraak zijn , als u hem bij de stemming over de schutting gooit.

Dick Berts
1 juni 2015 at 21:44
Iemand de laan uitsturen zonder dat hij zich mag verdedigen…. Ik word bang en dat meen ik letterlijk.

dagobert
1 juni 2015 at 21:44
Ik bedoel hiermee het betoog van Nel Dol.

Monique_K
1 juni 2015 at 22:02
Ze heeft wel een punt dat het eigenlijk niet meer ter zake doet of hij nou wel of niet schuldig is, zelfs als blijkt dat hij helemaal onschuldig is kan hij zijn werk niet meer goed doen .. rook en vuur en zo, mensen oordelen heel snel zonder de feiten te kennen, en een slechte naam blijft helaas altijd hangen.

dagobert
1 juni 2015 at 22:54
Hoe èèn groot gelijk kan je hierin krijgen. Hier is iemand kapot gemaakt voor de rest van zijn loopbaan.

dagobert
1 juni 2015 at 21:54
Reenders, stemt met alles mee , om zijn eigen Wethouder over de schutting te gooien. Een wethouder die hij had moeten steunen en verdedigen. En hem het recht op weerwoord te gunnen, maar dat niet doet en hem keihard laat vallen. En dan nu zeggen “jammer” Hier is maar èèn woord voor BAH!!

Monique_K
1 juni 2015 at 21:56
Nou nou, Assorgia is nogal suggestief met zijn ´hij kan met een door ons verstrekte verklaring van goed gedrag met kinderen gaan werken´

dagobert
1 juni 2015 at 22:22
Pizza, met een lolly.

dagobert
1 juni 2015 at 22:02
De Burgemeester en de Wethouders , staan in deze wel degelijk ter discussie Mevr V/D Paard . Zij zijn het die dit circus hebben opgestart.

Monique_K
1 juni 2015 at 22:44
Heb jij ook het idee dat je naar een zorgvuldig opgezette opvoering zit te kijken, hoe loos ik een lastige wethouder?

dagobert
1 juni 2015 at 23:01
Ja, En vooral, hoe veeg ik mijn eigen straatje schoon. Verschuilen achter anonieme verklaringen, en zoals Kos zegt , Prima een onderzoek, als het maar niemand schaad. Helaas , gaat dat niet. Je kan niet poepen zonder te stinken.

George
2 juni 2015 at 09:23
Oh, daarom “geurt”
het zo in die kleuterklas

HZdwg
2 juni 2015 at 12:38
Als een voetballer die wel wil meedoen, maar onder de voorwaarde vooraf dat de tegenpartij geen doelpunten zal maken.

HZdwg
1 juni 2015 at 22:51
Hoor zonder wederhoor, rare club, die gemeenteraad. Burgers van Den Helder die de andere kant willen horen kunnen alllen nog hun hoop vestigen op de pers.
En alsof het allemaal nog niet triest genoeg is komt een van der Paard ons influisteren dat het deksel maar zo gauw mogelijk op de beerput moet. Zal niet lukken, bij de Telegraaf hebben ze ook neuzen.
En die professionele hulp voor het ontgeilen van wethouders, gaat dat van de gemeentebegroting?

Monique_K
1 juni 2015 at 23:27
Nee joh, die professionele hulp ging over zijn gebrek aan ervaring en deskundigheid, volgen van de juiste procedures en zo, ook de burgemeester en de andere wethouders hebben hem af en toe geholpen.

Rebel
2 juni 2015 at 21:52
Zou het niet zo kunnen zijn dat de heer Visser wel de juiste procedures volgde maar daarin niet werd gesteund door de rest? En dat hij niet bereid was daarvan af te wijken? Heeft u daar wel eens aan gedacht?

Monique_K
2 juni 2015 at 22:43
Huh? Je hebt als wethouder de juiste procedure te volgen, als de rest hem daarin niet steunt moet de rest vandaag nog naar huis gestuurd worden! De procedures zijn er niet voor de lol, iets dat je alleen volgt als het je goed uitkomt.

dagobert
1 juni 2015 at 23:08
Nee , Hans . Volgens de verklaring van Schuiling, kwamen de vrouwenkwesties daarna. Visser is professionele hulp aangeboden voor zijn werk als wethouder. Lees de verklaring maar eens goed, waarin Schuiling dit zegt.

HZdwg
2 juni 2015 at 11:15
Blijft de vraag of er aan die hulp kosten waren verbonden, het woord “professionele” suggereert dat.

HZdwg
1 juni 2015 at 23:26
Schuiling begint met het opsommen … “begin met jezelf positief neer te zetten”. Ouwe truc, dat leren ze op bla-bla cursus. Als er een zo begint heb ik al gegeten en gedronken.

De jong
1 juni 2015 at 23:59
Sorry, maar veel mensen in het zakenleven en politiek zeggen tegen elkaar, je ziet er goed uit. Als dat niet meer mag.
Ok, dat hij iets over de benen ve vrouw zegt ligt ligt idd iets anders, maar dan is nog steeds eerst een waarschuwing op zijn plaats en niet ontslag en zeker niet het soort woorden als nu gebruikt worde, die ik niet eens wil citeren. Schande een ordinair woord.

De jong
2 juni 2015 at 00:00
Gebruikt worden

De jong
2 juni 2015 at 00:03
Er wordt geen eerlijk spel gespeeld.. Niemand wordt ontslagen om twee dergelijke Apps.

Mick the Nick
2 juni 2015 at 06:29
Lekkere bende daar in Den Helder. Is er eigenlijk nog iémand die een ander vertrouwt, of staan jullie elkaar als gewoonte naar het leven?
Zo te lezen verdienen Helderse politici elkaar ten volle. Stelletje amateurs.
Jammer dat AVRO/TROS deze raadsvergadering niet kon uitzenden op Nederland 2. Dan had heel het land iets te lachen, gisterenavond. En dan was Den Helder het gesprek van de dag!

Peter
2 juni 2015 at 10:06
Heb met verbazing gekeken naar het betoog van Schuiling. Wat een ongelofelijk stukje slimheid zat daarin. Beginnen met al het goede wat hij voor de stad en burgers doet om vervolgens met een heel doorzichtig verhaal zijn straatje schoon te vegen. Niemand is verbaal opgewassen tegen Schuiling Hulde Koen!! Heb het betoog van Spp Blatter ook gevolgd. Qua uitvoering overeenkomstig met die van Koen. Ik heb één keer een uur bij Schuiling gezeten en merkte op dat de ambtenaar die bij hem was verschrikkelijk bang en zenuwachtig was. Als ze iets zei keek ze door haar brilletje als een bang wezeltje naar Koen of haar betoog het weldunken van hem kon dragen. Ze kruipen op het Stadhuis voor Koen en niemand is opgewassen tegen deze sluwe slimme vos. Toen de kans zich voordeed slachtte hij genadeloos mevr. Vorstman of die al op de grond lag. Een ieder past nu op z’n of haar tellen om tegen Koen in te gaan. Vroeg of laat pakt de vos je!!!

Rebel
2 juni 2015 at 13:05
….”Ik heb één keer een uur bij Schuiling gezeten en merkte op dat de ambtenaar die bij hem was verschrikkelijk bang en zenuwachtig was. Als ze iets zei keek ze door haar brilletje als een bang wezeltje naar Koen of haar betoog het weldunken van hem kon dragen. Ze kruipen op het Stadhuis voor Koen”…….
Ik begrijp wel waarom de VVD zo graag bij dictators wil aanschuiven in de wereld en waarom deze club zo graag kleine partijen wil afschaffen. Democratie is volgens deze club verworden tot een eenzijdige kijk op de werkelijkheid.

Bodelo
2 juni 2015 at 10:15
Allereerst mijn complimenten Ronald. Je hebt het verslag van de vergadering heel mooi en duidelijk weergegeven.
Dan naar de verklaring van de burgemeester. Daarin lees ik dat Geurt niet capabel was als wethouder. Een oude discussie; iedereen kan zich verkiesbaar stellen maar is hij/zij daarmee ook capabel om politiek te bedrijven? Geurt, in zijn rol als wethouder, lijkt incompetent. Daarnaast lijkt hij ook niet integer (als je je diensttelefoon gebruikt om privé berichten te versturen en privé foto’s op te slaan en daarvoor ook gewaarschuwd wordt toon je duidelijk aan dat je niet geschikt bent).
Ik denk dat de juiste beslissing is genomen.

Hzdwg, Recife
2 juni 2015 at 13:39
Verdient zeker een compliment.
Ook in Brazilië was het goed te volgen en de foto´s maken het helemaal compleet.

Erik Bevaart
2 juni 2015 at 13:45
Het is de spijker op z’n kop. Incompetent en niet integer, dat was echter al bekend in z’n eigen woonplaats, waar hij raadslid was!

Monique_K
2 juni 2015 at 15:47
Oh, vandaar dat die zoveel voorkeurstemmen kreeg daar, en ze nog kwaad op hem zijn dat die vertrokken is naar Den Helder.

Erik Bevaart
2 juni 2015 at 18:20
Als fractievoorzitter heeft hij in Pijnacker-Nootdorp veel stemmen gehaald. De lokale partijen waren overal in den lande stijgend. Met vier zetels (en een lijstverbinding met LPN) was zijn partij op papier de beoogde coalitiegenoot, echter niet in de praktijk. Rara, waarmee (of beter gezegd: met wie) dat te maken had? Ook Pijnacker-Nootdorp behoorde tot de laatste vijf gemeenten in Nederland waar een college nog niet gevormd was begin juni.

Monique_K
2 juni 2015 at 22:15
Als het programma van Gemeentebelangen/LPN niet strookt met dat van de andere partijen in het college is het vanzelfsprekend dat die partij niet gevraagd wordt. Dat je veel stemmen binnenhaalt is immers geen garantie dat je ook gevraagd wordt om aan de coalitie deel te nemen, dat gebeurt wel vaker. En beoogde coalitiegenoot? Wie beoogde dat, het zittende college? En die wisten niet dat Visser lijsttrekker is, daar zijn ze pas na de verkiezingen achter gekomen?

dagobert
2 juni 2015 at 11:16
De oppositie, En het college, willen geen integriteits onderzoek . Als reden geeft Haitsma aan , dat het wel heel lang kan duren en dat het maar onzekerheid geeft. Nog een reden om te weigeren mee te werken aan zo’n onderzoek is volgens Haitsma , dat Visser zo’n onderzoek laat doen. Stel , dat Visser dat niet doet, dan komt er dus helemaal geen onderzoek. Komt dat ze even goed uit !!. Nogmaals, als er niets te verbergen is, dan sta je zo’n onderzoek toe. Door nu een onderzoek niet acceptabel te vinden, wekt de schijn op dat de oppositie en het college wat te verbergen hebben. En dat vraagt dan aan de burger om vertrouwen!.

De jong
2 juni 2015 at 12:06
hoop dat de waarheid aan het licht komt, want dit klopt niet. Over Geurt eerder niets dan lof. Is de burgemeester soms bang dat Geurt beter is oid, daarom dit op touw gezet?

Monique_K
2 juni 2015 at 13:24
Wat ik niet kan begrijpen is waarom zo’n klager anoniem wil blijven omdat die anders beschadigt zou raken. Tenzij je zelf fout bezig bent geweest is er toch niets om je voor te schamen?

dagobert
2 juni 2015 at 14:04
Of ?,Was, en is het geen bluf! Misschien bestaat die klaagster niet eens. Is dit gewoon in het leven geroepen, om hun argumenten om Visser te wippen kracht bij te zetten. Zij kunnen altijd schermen met , uit oogpunt van de privacy… kunnen en mogen wij … en dan sta je met je bekende bek vol tanden. Vandaar dat zij een onafhankelijk onderzoek niet accepteren, want daar moeten zij met de billen bloot.

Erik Bevaart
2 juni 2015 at 13:32
De gehele gemeenteraad van Den Helder mag eens goed nadenken hoe het kan dat een inwoner van Nootdorp wethouder in Den Helder wordt. In zijn (en mijn) eigen gemeente Pijnacker-Nootdorp, waar hij fractievoorzitter was, wilde men hem beslist niet als wethouder. Terwijl zijn partij Gemeentebelangen winst geboekt heeft en uiteindelijk een wethouder geleverd heeft die niet op de kandidatenlijst stond. Hoe kan het dan dat iemand voor Den Helder dan goed genoeg bevonden wordt?
Zelfs google had al duidelijk gemaakt dat dhr. Geurt Visser omstreden is. Er zijn de afgelopen periode als raadslid zeker vijf serieuze akkefietjes geweest waarin zijn gedrag allesbehalve de schoonheidsprijs verdient. Navraag had al kunnen opleveren dat zijn naam bepaald niet samen valt met integriteit.
Allereerst is de Stadspartij aan te rekenen niet zoveel waarde te hechten aan integriteit, om dit prioriteit te geven voor de functie van wethouder. Ook kwalitatief had men kunnen weten dat er geen klasbak werd binnengehaald. Als de gemeenteraad kritisch naar zichzelf kijkt, had men al niet mogen instemmen met zijn benoeming en gunt men Den Helder toch een betere wethouder.

Anton Hagen
2 juni 2015 at 14:35
U slaat de spijker precies op zijn kop geachte Erik Bevaart.
De Stadspartij had de conduite van de heer Visser beter moeten onderzoeken voordat zij hem als wethouder binnenhaalden.
Of stak hier toch vriendjespolitiek achter van enkele personen van de Stadspartij welke er dan beter van zouden worden?????
We zullen het waarschijnlijk wel nooit te weten komen in Den Helder.

Monique_K
2 juni 2015 at 17:34
Daar is bewust voor gekozen, na de ervaringen van de voorgaande jaren/colleges wilde men graag een buitenstaander met een frisse blik. En de onkunde gaat om het kennen van de juiste procedures, niet om het werk op zich, dat deed die namelijk uitstekend. Overigens is het helemaal niet vreemd dat de lijsttrekker geen wethouder wordt als men aan het college deelneemt, eerder het tegendeel.

Erik Bevaart
2 juni 2015 at 17:58
Het gaat er niet om dat een lijsttrekker geen wethouder wordt, het gaat er om dat als een partij deelneemt aan het college en de lijsttrekker graag wethouder wil worden, de andere partijen dat in hem niet zien zitten en zelfs nog de voorkeur geven aan een in de politiek onbekende en onervaren persoon, zoals dus in Pijnacker-Nootdorp gebeurd is. En net zo belangrijk is het om de redenen (meervoud) hiervan de weten. Dat had de Stadspartij zich als eerste behoren af te vragen en wat mij betreft de rest van de raad in Den Helder ook.

Monique_K
2 juni 2015 at 22:26
Nou die Minderhoud was niet bepaald hun eerste keuze, met hoeveel aspiranten waren ze daarvoor in gesprek? Liefst van een zo klein mogelijk partij, dan hebben ze net een meerderheid in de raad.

Erik Bevaart
2 juni 2015 at 22:51
Visser had na vijf akkefietjes z’n kansen in eigen gemeente verkeken, al had hij dat zelf pas zeer laat door. Toen hij eindelijk met tegenzin accepteerde dat hij zelf geen wethouder zou worden, is een andere kandidaat naar voren geschoven en het ook geworden. Zo ‘lokaal’ als Visser is, zo ‘loyaal’ was hij ook aan z’n kiezers en zocht hij z’n heil in Den Helder. Slimme keuze van hem, kijkend naar z’n eigen belangen…Blijkbaar was men in Den Helder ook niet in staat binnen een redelijke termijn een college te vormen. Zelfs nog later dan in Pijnacker-Nootdorp. Nogmaals, de gemeenteraad in Den Helder had vorig jaar eind juni zorgvuldiger een check en double check moeten doen en dan had men niet in deze malaise gezeten.
Reply

flipfluitketel
2 juni 2015 at 17:59
woepie frisse blik nou dat is gelukt

Edewe
2 juni 2015 at 18:24
Heerlijk, Den Helder heeft zijn eigen Geile Geurt!

anoniem
2 juni 2015 at 22:39
jammer dat er zoveel platte figuren tussen deze boodschappen zitten……….. gewoon lullen om te lulle………

Bodelo
3 juni 2015 at 14:05
Voor Monique_K, De Jong en dagobert nog even het volgende citaat; “De wethouder beloofde een aantal keren beterschap. Toen ons later een aantal app-berichten onder ogen kwam, is Visser nadrukkelijker geconfronteerd en is hij zich rotgeschrokken. Hij gaf toen toe dat er meer van dat soort apps waren en dat er ook beelden waren”.
Kortom, we praten hier over een volwassen man die zijn ter beschikking gestelde diensttelefoon (dus niet zijn eigen privé telefoon!) gebruikte voor het versturen van bedenkelijke berichten. Hij is daar meerdere keren voor gewaarschuwd. Dan ben je het wethouderschap niet waardig!

http://denhelderactueel.nl/2015/06/raad-buigt-zich-over-vissergate-live/