Ronald Boutkan – Oppositie: In Helderse raad geldt recht van de sterkste

Den Helder – Het recht van de sterkste geldt in de lokale Helderse politiek. En dat is geheel anders dan landelijk, waar kleine partijen effectief kunnen bijdragen aan de besluitvorming. Zo niet in Den Helder, stellen de zes oppositiepartijen Behoorlijk bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en de Vrije socialisten.

Het bewijs voor de stelling werd volgens de zes partijen afgelopen maandag (14 maart) weer geleverd in de gemeenteraad. “De oproep voor de vergadering is nog wel gehonoreerd door alle partijen, maar voordat het debat kon plaats vinden maakte een ordevoorstel een einde aan de vergadering. We kunnen de situatie niet veranderen, dus bespreken we liever zaken waarin we misschien nog wel iets kunnen betekenen.”

En zo willen genoemde partijen energie steken in de arbeidsomstandigheden binnen de ambtelijke organisatie, waarover de laatste weken veel te doen is. Vooral binnen de afdeling Sociaal Domen voelt niet iedereen zich prettig en veilig. “De Arbo-arts wil graag onderzoek doen, maar vindt de gemeentesecretaris op zijn weg. Als oppositiepartijen willen we navragen of de gemeenteraad ook een onderzoeksopdracht kan geven. We hebben als gemeentebestuur belang bij een goed werkende organisatie.”

Armoedebeleid
Ook de uitvoering van de verschillende onderwerpen binnen het Sociale domein is door de partijen besproken, zoals de notitie Armoedebeleid en de gesprekken die met inwoners gevoerd gaan worden over “sociale innovatie voor gelukkige inwoners”. “Beiden ervaren we als volstrekt nietszeggend, zonder enig concrete invulling, terwijl wij over beide documenten een zinvol en positief gericht debat willen kunnen voeren.”

“Een deel van de oplossing voor het armoedeprobleem is te vinden in het weer gemakkelijk toegankelijk maken van toeslagen, zoals die voor chronisch zieken en gehandicapten en het mantelzorgcompliment. Ook de enorme stapeling van eigen bijdragen binnen de WMO zorgt voor toename van de armoede. Dat zou voortvarend aangepakt moeten worden, net als de uitzichtloze situatie binnen de participatiewet.”

RCDH
Tot slot hebben de oppositiefracties ook de situatie van Rugbyclub Den Helder (RCDH) besproken “We missen hierin continuïteit van bestuur. We zullen het sportbesluit trachten te amenderen om hierin de club, maar ook anderen die gebruik maken van openbare buitenterreinen tegemoet te komen. Ook willen we dat huurders in de gelegenheid worden gesteld om zelf het onderhoud van de terreinen te verzorgen tegen een substantiële huurverlaging.”

Den Helder Actueel, 21 maart 2016 – 09:01

Reacties:

Fred
21 maart 2016 at 09:34
Betekend, Niets meer of minder dan overgave. De coalitie kan zijn gang gaan , van de oppositie zullen ze geen tegenstand van betekenis verwachten.

flipfluitketel
21 maart 2016 at 09:59
Heeft de huidige oppositie iets van deze ongenoegens geuit toen zij deel uit maakte van het college ? NEE dus 1,5 jaar niets gehoord en nu is alles fout en heel misschien moeten deze partijen eens achter hun oren krabben en zich af vragen wat hadden we kunnen doen toen we de mogelijkheid hadden.Want laten we wel zijn de problemen die worden besproken in dit stuk zijn niet van gisteren maar lopen al een hele tijd.
Maar zoals altijd achteraf klagen dat is iets wat de Helderse politiek kenmerkt.

Ziener
21 maart 2016 at 10:40
“Heeft de huidige oppositie iets van deze ongenoegens geuit toen zij deel uit maakte van het college ? NEE dus 1,5 jaar niets gehoord”…..
Ik denk dat u niet geheel op de hoogte bent wat de vorige coalitie voornemens was uit te voeren. Toen deze plannen meer en meer zichtbaar werden is een koers ingezet door de landelijke partijen onder aanvoering van de burgemeester om die coalitie te torpederen.
De nu zittende coalitie wil maar al te graag vast blijven houden aan hun positie en zijn dus constant in oorlog met hun eigen bevolking o.a. vrij parkeren en zo, hun eigen ambtenaren en draaien hun hand niet om voor het massaal verbranden van gemeenschapsgelden voor een prestige object van de burgemeester en zijn achterban (bouwwereld). Dus uw stelling dat de oppositie zich nu achter de oren moet krabben raakt kant noch wal.
Maar er gloort licht aan de horizon. Juist door deze houding van de huidige coalitie wordt, zoals Ronald den Boer al treffend zei, de voedingsbodem gelegd voor nog meer lokale partijen en invloeden.

flipfluitketel
21 maart 2016 at 10:50
Voornemens uit te voeren oke noem mij dan welke dingen zij wilden uitvoeren want ik heb 1,5 jaar niets vernomen. Maar misschien is de vorige coalitie ten ondergegaan aan interne strijd en is het wel heel makkelijk om andere de schuld te geven van hun onvermogen om de coalitie in stand te houden.
En de burgemeester als kwade genius neer te zetten is helemaal een vreemde zienswijze Ziener.
Verder is het zo dat de oppositie misschien beter tot 1 partij kunnen omvormen want in ingebrachte moties en communicatie naar buiten zijn ze toch al 1 partij,

Ziener
21 maart 2016 at 11:05
Zienswijzen zijn er nu eenmaal om gegeven te worden, nietwaar? In de ogen van de huidige coalitie is hij hun redder van de macht en in de ogen van anderen is hij de oorzaak van vele problemen. Vult u het maar in.

Ziener
21 maart 2016 at 11:33
En Flip, vergeet u even niet dat deze man op het punt staat de helihaven in de uitverkoop te doen, net zoals met het Gemini gebeurt.

Judge X
21 maart 2016 at 12:33
Volgens mij hoort de gemeenteraad los te functioneren van het college van B&W,net zoals de tweede kamer los functioneert van het kabinet en moet de Stads Partij zich eens realiseren dat ook zij de Helderse burger vertegenwoordigt in de raad,ingevolge het mandaat dat zij kregen door de verkiezingen.
Het ziet er naar uit dat dit mandaat éénmalig is,als de Stads Partij zich blijft gedragen als een vijfde colonne.
U zit al halverwege uw termijn!

Harrie van Dongen
22 maart 2016 at 20:38
Beste Judge x
Ik denk dat de Stadspartij nog steeds doet wat zij beloofd heeft en daarom begrijp ik de commotie niet. Ja in Nederland gaat het er om dat je een meerderheid zoekt om je plannen te verwezenlijken. De ene keer lukt je dat en een andere keer niet, maar dan moet je je verlies nemen, want zo werkt de democratie helaas.

Kees Jan
22 maart 2016 at 21:13
Harrie van Dongen, jullie doen helemaal niets wat jullie beloofd hebben. Er komt een nieuw stadhuis, en we hebben nog steeds geen gratis parkeren.
.
En dan hebben we het nog niet eens over die walgelijke vertoning in de gemeenteraad van vorige week maandag. Ook al viel in het begin van de vergadering steeds het geluid uit op internet, ik heb u niet horen zeggen dat u wel wilde weten wat de oppositie te vertellen had, over hun agendering van een aantal onderwerpen. U had op zijn minst kunnen luisteren naar de zorgen van de oppositie, die een groot deel van de bevolking vertegenwoordigd.
.
Zeer zwak om tegen Judge te zeggen, men moet zijn verlies maar nemen… Het is een schande dat de stadspartij meedoet aan het slopen van de Democratie. Het is een Schande dat de Stadspartij niet naar andere partijen wil luisteren. En het is een schande dat u en u partijgenoten nog steeds in de gemeenteraad zitten.
.
En het is een Schande dat u voor de partij moet reageren, omdat uw partijleider zich niet meer op dit forum durft te vertonen….

Harrie van Dongen
22 maart 2016 at 21:25
Beste Kees Jan, ook voor ons geld dat er een meerderheid moet zijn voor onze plannen. De parkeerkosten zijn al een eind naar beneden gebracht en over het stadhuis is nog geen besluit genomen, maar dat weet jij ook wel natuurlijk.
Voor wat betreft de raadsvergadering, maak je een denkfout. Als je iets wilt inbrengen binnen de raad zor.g je er voor dat je dit eerst binnen de commissievergadering in brengt en met elkaar bespreekt, zo werkt dat en dat weet elk raadslid. Wij slopen de democratie niet, je moet je gewoon aan de met elkaar afgesproken regels houden dat werkt! En wat mijn fractievoorzitter betreft, misschien is hij wel verstandiger dan ik.

Kees Jan
22 maart 2016 at 21:45
Ik maak geen denkfout. In het reglement van orde van de gemeenteraad staat dat het mogelijk is om onderwerpen rechtstreeks en onmiddellijk bij een gemeenteraadsvergadering ter bespreking aan te bieden.
.
Misschien wordt het tijd dat u het reglement van orde na 2 jaar is gaat lezen….
U kunt deze vinden op de site van de gemeenteraad; http://gemeenteraad.denhelder.nl
.
Verder heeft de VVD vorig jaar een motie ingediend om gratis parkeren direct in te voeren. De partijen VVD, Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, Christenunie en fractie vermooten waren toen voor deze motie! (even onthouden 9 zetels). De stadspartij (toen 11 zetels) was tegen. U had een ruime meerderheid kunnen hebben 11+9= 20 zetels om gratis parkeren in te voeren. Dit heeft u met uw partij geweigerd. U had op dat moment een meerderheid, maar u heeft zelf op dat moment de kiezer bedrogen…..

Kees Jan
22 maart 2016 at 21:55
En het stadhuis, die komt er wel. Als u als gemeenteraadslid te laf bent om over dit onderwerp te praten als uw oppositiegenoten daarom vragen, dan heeft u wat te verbergen.
.
Als u echt uw kiezersbelofte zou zijn nagekomen, dan was u het debat aangegaan. En had u in de gemeenteraad kunnen zeggen dat u nooit zou instemmen met nieuwbouw van een stadhuis op welke locatie dan ook…. Dit heeft u geweigerd, dus ik ga nog steeds uit van de dubbele agenda van uw fractievoorzitter en uw partijgenoten.

flipfluitketel
23 maart 2016 at 07:26
Beste Kees Jan je mag inderdaad onderwerpen rechtstreeks bij een gemeenteraadsvergadering inbrengen. Maar dan zul je een motie vreemd aan de orde van de dag moeten maken. Dit is een motie waarvan men vindt dat dit enorme haast heeft en niet eerst in een commissie kan worden behandeld. Dat was dus niet wat de oppositie deed (later veranderde ze de ingediende motie wel in een motie vreemd aan de orde) Maar normaal gesproken zul je onderwerpen moeten inbrengen in de agendacommissie (bestaand uit oppositie en coalitie partijen) die zorgen dat deze in de commissies worden behandeld. Dus Harry heeft helemaal gelijk. Zo werkt het volgens mij.

Kees Jan
23 maart 2016 at 10:46
Flip, ook voor jou geldt eerst reglement van orde lezen, dan reageren.
.
Reglement van Orde raad 2010 (incl updates 2012/2014) Pagina 3, hoofdstuk 11, lid 2:
“Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of voorzitter kan de raad bij vaststelling van de agenda aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.
.
Een motie aan de orde van de dag is van andere orde. Moties worden pas behandeld bij hoofdstuk 35.
.
Overigens blijft het verdacht stil, aan de zijde van Harrie van Dongen. Als hij echt tegen nieuwbouw van een stadhuis was geweest, dan had hij al lang gereageerd.

Harrie van Dongen
23 maart 2016 at 10:59
Beste KeesJan, heel veel sterkte met je eigen waarheden.

Hotmail 2
23 maart 2016 at 11:24
Zo arrogant is dus een raadslid met kiezers mandaat geworden in plaats van een weerwoord met uitleg. Hulde voor de SPDH.

Kees Jan
23 maart 2016 at 13:06
Bij de marine zouden ze zeggen…. “Hij is ongeschikt”…
.
De waarheid is dat de gemeenteraad van Den Helder, zelf een reglement van orde heeft gemaakt, waar diezelfde raad zich aan moet houden. Dat is niet mijn waarheid, maar uw eigen waarheid welke in een document in de raad is vastgelegd.
.
U geeft alleen z’n reactie als u het (online) debat niet kunt winnen.
– Zeg dan, dat u voor het behoud van de binnenstad bent, en direct gratis parkeren wil invoeren.
– Zeg dan, dat u nimmer zult instemmen met nieuwbouw van een stadhuis, op welke locatie dan ook.
– Zeg dan dat u niet langer danst naar de pijpen van uw fractievoorzitter.
.
Heeft u enig idee, hoeveel kiezers u als Stadspartij Den Helder in de kou heeft laten staan? Ik zal het u vertellen…. 7022 kiezers (Overige 6 bent u als fractie) En dan heb ik het niet eens over de 5339 andere kiezers die u heeft laten barsten door de vorige coalitie te laten vallen. Dat was 54,8% van de kiezers in Den Helder.

tjitskebiersteker
23 maart 2016 at 11:44
Een raadsvergadering is er om het onderlinge debat aan te gaan en besluiten te nemen. Als je een agendaverzoek doet komen de punten gewoon op de agenda om te bespreken. Het getuigt van absolute arrogantie om dan vooraf gaande aan de vergadering een ordevoorstel te doen om de genoemde punten van de agenda af te voeren. Zo’n ordevoorstel heeft een meerderheid nodig en die is dus gehaald. Je geeft daarmee aan dat je het debat niet aan wilt gaan met een deel van de raad. Dat is ook een aanfluiting voor democratische processen.

Fred
23 maart 2016 at 13:59
Hier wordt Harry v Dongen als raadslid en als stadspartijlid door zijn eigen arrogantie wel heel erg te kakken gezet. Ongelofelijk dat er nog van deze lieden in de raad zitten.

http://denhelderactueel.nl/2016/03/oppositie-in-helderse-raad-geldt-recht-van-de-sterkste/