Ronald Boutkan – Leden Stadspartij kiezen voor Reenders, bestuur en nieuwe coalitie

Den Helder – De leden van de Stadspartij hebben donderdagavond in een extra ledenvergadering hun steun uitgesproken in ‘politiek leider’ Peter Reenders en de door hem aangevoerde fractie in de gemeenteraad. Ook het bestuur kreeg een ruime meerderheid van de leden achter zich en die leden steunden tevens de nieuwe coalitie. De leden van Stadspartij 2.0 moeten op zoek naar een nieuwe naam voor hun fractie.

Het was een rumoerige en niet altijd goed geleide vergadering, waarin voor- en tegenstanders van de recente ontwikkelingen hun woordje mochten doen. Opvallend was dat de eerder deze week uit de partij gezette leden toch mochten meepraten en uiteindelijk ook stembriefjes kregen. Er werden hardop verwijten over en weer uitgesproken, mensen werden voor leugenaar uitgemaakt en er werd door beide ‘kampen’ getracht duidelijkheid te verschaffen. Die ‘waarheid’ werd echter niet door iedereen als zodanig ervaren en aangenomen. De meeste leden waren het over een ding wel eens: het hele gedoe is niet goed geweest voor de partij en het vertrouwen dat de kiezer in de lokale politiek heeft.

Ex-voorzitter Karel Schmitz gaf aan “geschrokken te zijn” van wat hij deze week weer in de media las. Reenders probeerde de vergadering te overtuigen van het feit dat “al onze speerpunten nog steeds overeind staan” en dat de partij met de nieuwe coalitie meer van haar verkiezingsprogramma kan waarmaken dan in de vorige combinatie van partijen. Ten aanzien van het bestuur vielen er ook de nodige verwijten. Lid Ruud Wegman verweet ze bijvoorbeeld onzorgvuldig handelen en een te slappe houding. Ook las een van de leden “een brief van de kiezers” voor, die overigens alleen was ondertekend door niet-lid Ruud van de Kerkhof. Die brief had als voornaamste conclusie: de kiezers van de Stadspartij zijn bedonderd.

Moties
Na een schorsing kwamen drie moties in stemming. De eerste riep op tot het niet aangaan van een nieuwe coalitie en te proberen de vertrouwensbreuk met de vorige coalitiepartijen te herstellen. De motie werd verworpen met 58 stemmen tegen en 19 voor. De tweede motie riep de vergadering op Peter Reenders van zijn functie als fractievoorzitter te ontheffen. Terecht werd opgemerkt dat leden niet gaan over de positie van raadsleden en de motie werd verworpen met 61 stemmen tegen.

De derde motie was het zwaarst en riep de vergadering op zowel bestuur als iedereen die had meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe coalitie te ontheffen van hun functie. Raadslid Van Dongen had eerder al aangegeven dat dit de vergadering de keuze gaf van een Stadspartij in de oppositie of een Stadspartij in de coalitie. Slechts 22 leden stemden voor, waarmee de keuze duidelijk was.

Een vierde motie, ingediend door Dolf Salverda, riep de leden op een aantal van hen uit de partij te zetten. Het ging om Assorgia, De Knijf, Vorstman en Koopman, de vier die al door het bestuur waren geroyeerd. Andere namen in deze motie waren ex-voorzitter Arie Pronk en ‘adviseur’ Remco Duijnker. De argumenten die in de motie werden genoemd gingen velen ruimschoots te ver en er werd dan ook door meerdere leden opgeroepen deze motie niet in stemming te brengen. Op verzoek van het bestuur trok Salverda de motie later in.

Opzeggingen
De hele gang van zaken was een aantal leden goed in het verkeerde keelgat geschoten. Zij lieten staande de vergadering weten hun lidmaatschap op te zeggen, een enkeling leverde zelfs direct het formulier tot opzegging van het lidmaatschap in bij het bestuur. Ook de vier van 2.0 blijven geen lid en moeten bovendien op zoek naar een andere naam voor hun raadsfractie. Die hopen ze binnenkort bekend te kunnen maken.

Den Helder Actueel, 15 okt 15 – 23:33

Reacties:

Michael
15 oktober 2015 at 23:44
Ik mis alleen de namen nog van “Jan Klaassen en Katrijn”. Dan was deze poppenkast uitvoering helemaal compleet!

holadijee
16 oktober 2015 at 10:02
Ik mis de commentaren van wat betweters. Die alles wisten of ze overal bij hadden gezeten. Dick Berts is de enige die enigszins terg komt op zijn eerder standpunt.

strandloper
16 oktober 2015 at 00:00
De schapen hebben gekozen voor de schaapachtigen. Een schaap is, zoals u ongetwijfeld weet, een nutteloos dier met een prehistorisch spraakgebrek. Enfin, de Stadspartij gaat verder als een schip met zware averij, dat misschien de haven nog bereikt in 2018. Daarna wacht de sloop van een schip dat nooit gebouwd had mogen worden. Oud roest met een incapabele bemanning.

Martin van Exter
16 oktober 2015 at 00:49
Volgens Reenders staan alle speerpunten, die duizenden inwoners verleid hebben op de Stadspartij te stemmen, nog overeind. Die speerpunten waren onder meer: geen nieuw stadhuis en vrij parkeren. Gelet op de samenstelling van de nieuwe coalitie heeft het er alle schijn van, dat deze speerpunten (zoals vrij parkeren) voorlopig geparkeerd worden. Recent heeft de gehalveerde Stadspartij al aangekondigd, dat er een onderzoek moet komen naar het verschil in kosten van hetzij renoveren hetzij een nieuw stadhuis neerzetten. Dat betekent dat het eerder door Reenders c.s. verkondigde evangelie dat renoveren vanwege kostenbesparingen de voorkeur verdiende boven een nieuw te bouwen stadhuis op geen enkele onderbouwing steunde en dus niet meer was dan, zoals dikwijls gebruikelijk in de politiek, een loze kreet. Kortom, zijdens de Stadspartij van Reenders bedrieglijk gezwam, zeg maar gerust een besmettelijke verbale ziekte, kortweg aan te duiden als logo-rheu. Oppassen dus om de dragers van deze infectueuze communicatiestragie een lippendienst te bewijzen.

hellen
16 oktober 2015 at 07:55
Een beetje moe wordend heb ik de zoveelste soap gevolgd,vol met shakespeariaanse taferelen,ik vraag mij af waar ze op het stadhuis de tijd vandaan halen voor dit besturen op speelpleinniveau
In een tijd die zoveel bestuurlijk vernuft vraagt door alle bezuinigingen,maken zij zich druk om van alles behalve den helder en als zij dat al doen gaat het over bestickering van winkelramen of het zoveelste werfdebacel
Ondertussen verwerven wij landelijke bekendheid als stuurloos schip met zoetwatermatrozen aan het roer
Beloftes worden verbroken,taken niet of half uitgevoerd en de pek en veren staan standaard naast de voorzitterstafel en hier krijgen zij ook nog eens goed voor betaald
In het bedrijfsleven zouden ze allang ontslagen zijn
Ik vraag mij af hoelang de inwoners van den helder nog toeschouwers blijven van dit wanpresteren en wangedrag
Vroeger hadden we notabelen op het stadhuis,nu is het een soort apenheul geworden met een navenante gedragscode

Fred
16 oktober 2015 at 08:19
Slechts de leden van de stadspartij ( zo’n 120 tot 150) hebben hun stem uitgebracht. Niet de bedrogen voelende kiezers( zo’n 7000) die bij de verkiezingen op deze clownspartij hebben gekozen. 2018 zal uit wijzen wat er van de stadspartij over blijft.

Hendrikje
16 oktober 2015 at 08:28
Wanneer krijgen we in Den Helder echte bestuurders in plaats van toneelspelers. Het is toch te gek van woorden.
Al dat gekibbel en al die ruzie. Dacht dat we aan Reenders een goeie hadden. Maar nee, we zijn weer voor de gek gehouden.

kobus
16 oktober 2015 at 12:07
We krijgen eerst nog de musical “Stadspartij in de branding”

Fred
17 oktober 2015 at 09:51
Reenders een goeie?? Hij is het gewoon geworden bij gebrek aan beter.

Dick Berts
16 oktober 2015 at 08:53
In grote lijnen onderschrijf ik alle kritiek die hierboven wordt geuit. Kritische burgers -en daar behoor ik zeker ook toe- zijn ruim vertegenwoordigd op DHA en dat vind ik een goede zaak. Wel probeer ik mezelf er steeds toe te dwingen, om ook naar de weinige dingen te kijken die er in dit van God verlaten gat wel goed gaan. En ik zie er toch eentje in bovenstaand bericht: “Opvallend was dat de eerder deze week uit de partij gezette leden toch mochten meepraten en uiteindelijk ook stembriefjes kregen”. Dit is wat mij betreft een welgemeend compliment aan de heer Reenders waard. We moeten oppassen -ik zelf voorop hoor- dat we hier niet een clubje worden in wiens ogen geen enkele Helderse politicus ooit iets goed kan doen, want dan verliezen we onze geloofwaardigheid.

Roel Prins
16 oktober 2015 at 17:38
Dick, dit land kan niet van god verlaten zijn. Immers god bestaat niet! Dat betekent dat hij if zij die regeert bij de gratie gods, bij de gratie van niks noppes nada regeert.

Fred
16 oktober 2015 at 17:42
Voor wie heb jij dan met twee vingers omhoog gestaan of met de handschoen?

Roel Prins
16 oktober 2015 at 18:51
Een mens is nooit te oud om te leren

happy judge
16 oktober 2015 at 18:58
nou…..hahaha. Read my mind…..

Dick Berts
16 oktober 2015 at 17:55
Als ik met je praat, dan staat hij voor me Roel. Dan spreekt God met God. Mits we ons ego los kunnen laten.

Roel Prins
16 oktober 2015 at 18:52
God bestaat niet.

happy judge
16 oktober 2015 at 18:59
dat is een goeie, hier hoor ik Roel weer…….. niets dan de waarheid

Fred
16 oktober 2015 at 09:28
Toch, zit het mij dwars, dat er wordt verkondigd, dat de speerpunten van de partij nog overeind staan. Hoe willen zij deze punten waarmaken met een gehalveerde partij!!. Bij de eerste de beste stemming in de raad , leggen zij het bekende loodje. En blijft er van de speerpunten hoe scherp je speer ook geslepen hebt , niets over. De partij is verworden tot een lachwekkende bijwagen.

Anton Hagen
16 oktober 2015 at 16:37
Er is nog hoop,beste Fred.
De heer Assorgia(nu nog Stadspartij 2) heeft in de Helderse krant gezegd dat hij niet tegen zal gaan stemmen om het tegenstemmen.
Het zou kunnen gaan betekenen dat er toch nog een meerderheid in de raad zal zijn als het over het onderwerp stadhuis zal gaan,plus vrij parkeren.
Dan zou men zo maar in de raad kunnen gaan terugvallen naar de vorige meerderheid
Of is de wens de vader van de gedachte,mijnerzijds?

Fred
16 oktober 2015 at 16:44
Vraag, speel ik door aan Monique, die heeft een glazenbolletje.

Monique_K
16 oktober 2015 at 17:50
Glazen bolletje zwijgt in deze, helaas. Mijn inschatting is dat er geen meerderheid meer is omdat Reenders klem zit, wil hij met zijn stukje fractie in de coalitie blijven zitten moet die opzitten en pootjes geven. Dat blijkt mijns inziens uit zijn handelen de laatste tijd, vrij parkeren van de baan, opnieuw een onderzoek naar de kosten verbouwing/nieuwbouw, de manier waarop de vorige coalitie is gedumpt ..

Fred
16 oktober 2015 at 17:23
Ik lees ook in die zelfde krant , dat de ploeg Reenders gebruik gemaakt heeft van volmacht stemmen. En de ploeg van Assorgia , daar lees ik niets over. Dan, rijst de vraag , waarom heeft de ene partij wel de beschikking over deze stemmen en de ander niet. Heeft dit soms te maken met het niet willen afstaan door het bestuur van de ledenlijst aan de groep Assorgia?

Hotmail 2
16 oktober 2015 at 17:37
De eerste proef op de 10 speerpunten SPDH komt 28 oktober als de verhoging 0,75% parkeerbelasting in de commissie word behandeld.

happy judge
16 oktober 2015 at 19:05
whis-full thinking???

Monique_K
16 oktober 2015 at 12:08
Bij motie 3 wordt wel duidelijk waarom er zo’n haast gemaakt werd met de nieuwe coalitie, als die er namelijk nog niet was geweest had het hele argument dat nu iedereen in feite dwong om ‘voor’ te stemmen niet bestaan, dan was er nog een keuze geweest van welke coalitie men liever wil.

happy judge
16 oktober 2015 at 18:53
was allemaal goed uitgedacht…door alle belanghebbenden, en dat waren er een heleboel,tot de…..toe ………… ben dus ook niet verwonderd met de uitslag…….

jonathan
16 oktober 2015 at 12:41
In 2018 Gaat er echt niemand op de Stadspartij Den Helder stemmen. Van 11 naar 0 ..
is ook een prestatie

Henk
16 oktober 2015 at 16:28
In 2010 was Trots de grote belofte waar velen blindelings achteraan liepen. De deceptie kwam snel. In 2014 herhaalde zich de geschiedenis met het bedrog van de Stadspartij. Laten we dus niet vergeten dat de kiezer mede verantwoordelijk is voor dit debacle door achter deze rattenvangers aan te lopen. Stem dus als u echt een ander beleid wilt, in 2018 op een fatsoenlijke partij. Zoals bv GL, CU, BB of VS. Maak deze partijen groot. Zij hebben hun nek uitgestoken maar zijn helaas door de Stadspartij belazerd.

happy judge
16 oktober 2015 at 18:56
en de potjes herverdelen, ter faveure van de megalomane prestige objecten……zoals de schouwburg……vreselijk mooi? De ouderen en invaliden, moet men nog even over nadenken……..niet goed over nagedacht…ongelooflijk

DickB
16 oktober 2015 at 16:37
Gelukkig, deze toestand is hiermee voorlopig ten einde. Het huidige college kan zich vanaf nu volop richten op de verdere ontwikkeling van onze mooie stad en de ondersteuning van haar burgers.

happy judge
16 oktober 2015 at 19:02
nee deze toestand mag nooit teneinde zijn………… Dikkie B, lekker over alles heen walsen………voorlopig…….

Martin van Exter
16 oktober 2015 at 19:19
Waarde Roel Prins, de uitdrukking ‘door God verlaten’ is uiteraard een metafoor. Jouw stellige bewering dat God niet bestaat is, behalve arbitrair, een getuigenis van een oneerbiedig gebrek aan scrupules. Kennelijk ga jij ervan uit dat wat je niet ziet, weet of kent niet bestaat. Een primitieve manier van denken.

Fred
16 oktober 2015 at 19:39
Roel, heeft het (noorder) licht gezien.

Martin van Exter
16 oktober 2015 at 19:44
Zo God wel bestaat hoop ik dat hij een zijner speerpunten, de wederopstanding, achterwege laat. Dan hoef ik vele kwelgeesten niet meer te ontmoeten.

HZdwg
17 oktober 2015 at 11:41
Maakt u geen zorgen, al die primitieve en arbitraire geesten die niet geloven wat u gelooft dat je moet geloven gaan rechtstreeks naar de hel.

Rebel
17 oktober 2015 at 11:57
In ieder geval brandt daar tenminste de kachel.

HZdwg
17 oktober 2015 at 12:12
Als ze niet ook daar aan het bezuinigen zijn, de kerken lopen leeg.

Dick Berts
17 oktober 2015 at 03:13
Volgens Roel zijn de speerpunten van God gemaakt door Tjerk Vermaning.

Fred
17 oktober 2015 at 08:19
In het tijdperk van de Berevellen en de stenenbijlen.

http://denhelderactueel.nl/2015/10/leden-stadspartij-kiezen-voor-reenders-bestuur-en-nieuwe-coalitie/

1 Comment

  1. REENDERS DOET HET EEN KEER SUPER GOED!!

    Op deze site wordt veel kritiek geuit op de heer Reenders en zijn Stadspartij. Ik doe daar maar al te graag aan mee. Maar je moet er als mens altijd voor waken, dat je jezelf niet als heilig- en je tegenstander als een onmens gaat zien. Want we hebben allemaal goede- en slechte eigenschappen. In bovenstaand stuk staat iets heel positiefs: “Opvallend was dat de eerder deze week uit de partij gezette leden toch mochten meepraten en uiteindelijk ook stembriefjes kregen”. Op die manier gaat Reenders op een respectvolle manier met zijn tegenstanders om. Ik wil zijn voorbeeld graag volgen en hem daar een groot compliment voor maken. En nee, dit is geen onbelangrijk detail. Niets is belangrijker dan je tegenstander als mens blijven zien, met de daaraan gekoppelde rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.

    Het absolute dieptepunt in alle bestuurlijke ellende die we in deze stad hebben meegemaakt, zal voor mij altijd het monddood maken van Geurt Visser blijven. Dat maakt mij extra gevoelig voor het fantastische besluit van Reenders en de zijnen om de uit de partij gezette leden niet monddood te maken. Meneer Reenders heel erg bedankt daarvoor!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image