Ronald Boutkan – College geeft openheid van zaken, ontslag wethouder Visser blijft overeind

Den Helder – Het college heeft vrijdag in een verklaring openheid van zaken gegeven over het ontslag van wethouder Geurt Visser. Hij zou zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag. Het terugkomen op zijn besluit ontslag te nemen is volgens het college (gebaseerd op navraag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) niet mogelijk.

Burgemeester Koen Schuiling en de wethouders kwamen vrijdagmiddag op het stadhuis bijeen om de laatste ontwikkelingen in deze opmerkelijke kwestie te bespreken. Aan het eind van de bijeenkomst werd een gezamenlijke verklaring opgesteld, die hieronder staat afgedrukt:

Verklaring college Den Helder (exclusief wethouder Visser)
“Al geruime tijd is er binnen het college van burgemeester en wethouders discussie over het persoonlijk functioneren van de heer Visser. Aanleiding hiervoor is zijn gedrag, zowel in het stadhuis als in de regio. Hier is met hem over gesproken en er is hem (professionele) hulp aangeboden om dat te verbeteren. De heer Visser heeft eerder ook excuses hiervoor aangeboden en beterschap beloofd. Die belofte heeft hij echter herhaaldelijk verbroken.”

“In de afgelopen twee weken bereikte het college indringende berichten over het onwelvoeglijk gedrag van de heer Visser richting vrouwen zowel in het stadhuis als daarbuiten. In gesprekken daarover erkende de heer Visser dat er onwelvoeglijke Whatsapp-berichten bestaan ter zake, alsmede er beeldmateriaal bestaat dat door hemzelf werd bestempeld als potentieel schadelijk voor zijn eigen gezin als ook voor andere gezinnen. Dat wilde hij absoluut voorkomen en vormde de reden voor zijn besluit van afgelopen dinsdag om af te treden als wethouder. Over de exacte inhoud van de hierboven genoemde zaken kunnen en willen we niet in alle openheid naar buiten treden, ter bescherming van derden.”

Zorgvuldigheid
“Het college hechtte eraan zorgvuldig te handelen. Het voorkomen van beschadigingen van derden staat altijd voorop. Daar de berichten en beelden zich primair in de privésfeer afspelen, maar wel potentieel schadelijk zijn voor het imago van de stad en het openbaar bestuur, is op verzoek van de heer Visser gekozen voor een verklaring zoals die eerder aan u is toegezonden. Nu de heer Visser aangeeft op zijn ontslag terug te willen komen, is deze wederzijds gemaakte afspraak door hem eenzijdig geschonden en dat noodzaakt ons openheid van zaken te geven.”

“Eerder deze week berichtten wij u omtrent het aftreden van de heer Visser. Na intensief overleg met het college van B&W gaf hij afgelopen dinsdag aan het eind van middag aan vanwege persoonlijke redenen te zullen aftreden. Zijn besluit om af te treden is op zijn verzoek vervat in een persbericht dat, na zijn akkoord daarop, is verstuurd aan uw raad, de medewerkers van de gemeente en de pers. Zijn ontslag heeft hij het college ook per e-mail bevestigd met het verzoek dit door te geleiden. Toen is met hem overlegd dat dit beter aan de hand van een door hem persoonlijk ondertekende brief kon gebeuren. De tekst is daarop in een conceptbrief vervat en elektronisch aan hem doorgestuurd ter ondertekening. Afgelopen woensdagavond meldde hij via de Whatsapp dat de brief door hem is ondertekend en op de post gedaan. We zijn nog in afwachting van ontvangst van die brief.”

Ontslag blijft overeind
“Het mag in het licht van die gang van zaken duidelijk zijn, dat het Twitter-bericht van donderdagavond, alsmede het bericht aan de gemeenteraad van heden, dat de heer Visser op zijn eerder genomen besluit om af te treden terug zou komen, ons zeer verraste. Inmiddels heeft navraag bij de VNG opgeleverd dat hij met het versturen van de e-mail en (bovendien nog het bevestigen van het ondertekenen en posten van de brief) juridisch gezien ontslag heeft genomen als wethouder van Den Helder (conform artikel 43, lid 1 Gemeentewet). De Gemeentewet staat niet toe dat hij hier op terug komt. Nu de heer Visser kenbaar heeft gemaakt terug te willen komen op zijn ontslag, voelen wij ons genoodzaakt u dit bericht te sturen.”

“Wat ons betreft hoeft er geen vervolgonderzoek naar de zaak te komen. Hoewel er geen officiële klachten zijn binnengekomen zijn de door hem erkende feiten (berichten en materiaal) voor ons duidelijk genoeg. Bovendien heeft de heer Visser hieruit zelf ook zijn conclusies getrokken door ontslag te nemen als wethouder. Het besluit hierover is uiteraard echter aan de raad. Het college betreurt in hoge mate de situatie die is ontstaan door het gedrag van de heer Visser.”

DHA, 29 mei 15 – 19:31

Reacties:

gast
29 mei 2015 at 19:57
Dus we gaan liegen om een wethouder te beschermen, dan mag het in eens wel.

http://denhelderactueel.nl/2015/05/college-geeft-openheid-van-zaken-ontslag-wethouder-visser-blijft-overeind/