Ronald Boutkan – Bewoners verliezen rechtszaak om financiële openheid schouwburg + Hedzer Faber – Rechter: geen openheid over schouwburgkosten in Den Helder

Bewoners verliezen rechtszaak om financiële openheid schouwburg

Den Helder – Klaas Selie, Henk van Kuijk en Loes Vermeer-Lagerveld hebben de rechtszaak over openheid van financiële gegevens met betrekking tot de schouwburg verloren. De gemeente Den Helder beschikt niet over de gevraagde informatie en hoeft deze dus ook niet openbaar te maken, zo heeft de rechtbank deze week besloten.

De inwoners van Den Helder wilden openheid over alle financiële stukken die betrekking hebben op het verwerven en ombouwen van twee extra gebouwen voor het realiseren van het nieuwe schouwburgcomplex, te weten het voormalig restaurant Waterworld en de voormalige dansschool Rik Niks. Ook wilden ze weten op welke wijze de bestaande begroting vanaf december 2014 is aangepast, gezien de hoge kosten, die met deze aanschaf gemoeid waren. Het derde verzoek was inzage in waar de huidige tekorten precies zijn ontstaan, vanuit de exploitatiekosten, de bouw en verhuiskosten, of beide.

Een WOB verzoek hiertoe werd eerder door de gemeente al afgewezen, waarna de gang naar de rechter kwam. Die wijst het verzoek nu ook af en gaat mee in het verweer van de gemeente, dat zij niet beschikt over deze informatie. De gemeente is weliswaar aandeelhouder van Zeestad, maar controleert slechts of zij binnen de financiële kaders blijft. Zeestad is zelf geen bestuursorgaan en ook niet direct onder verantwoordelijkheid van de gemeente werkzaam. De gemeente kan volgens de rechtbank ook geen inhoudelijke sturing geven op de bedrijfsvoering van Zeestad. De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zou dan ook niet van toepassing zijn op Zeestad.

Exploitatie

Verder is als verweer ingebracht dat stukken over tekorten bij de schouwburg te maken hebben met de exploitatie en die informatie moet bij De Kampanje zelf vandaan komen. Dat de gemeente aandeelhouder is van Zeestad maakt in dit geval niets uit, het ‘project schouwburg’ is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van en binnen de bedrijfsvoering van Zeestad B.V./C.V. “De rechtbank stelt vast, dat Zeestad B.V. en Zeestad C.V. privaatrechtelijke rechtspersonen zijn. Deze rechtspersonen zijn geen bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 van de Awb, aangezien zij niet zijn ingesteld krachtens publiekrecht en niet bekleed zijn met enig openbaar gezag.” De Kampanje is volgens de rechtbank ook niet werkzaam “onder verantwoordelijkheid” van de gemeente.

Uitspraak rechtbank WOBSelie:
https://denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2018/07/Uitspraak-rechtbank-WOBSelie.pdf

Den Helder Actueel, 27 jul 18 – 06:13

Reacties:

Dick Berts
27 juli 2018 at 06:58
Een minister-president die aan de lopende band -voor een ieder waarneembaar- de sterren van de hemel liegt, terwijl hem door de Tweede Kamer geen strobreed in de weg wordt gelegd, besteding van publieke middelen die door u en mij worden opgebracht, die niet meer openbaar zijn. Dit land gaat volstrekt naar de sodemieterij. En durf niet tegen je kleinkinderen te zeggen: “Ich habe es nicht gewusst”. Het is zo afgrijselijk zichtbaar als je de moed hebt om te kijken en je geen volgzaam schaap bent, dat alleen maar de foute kant op loopt om mee te kunnen eten uit de ruif.

RB
27 juli 2018 at 07:36
Beste heer Berts, ik ben het volkomen met u eens dat dit land volkomen naar de filistijnen wordt geholpen, wat mij enorm verbaast is dat héél het land het weet maar er bijna niemand er tegen opstaat maar als makke schapen richting de slachtbank loopt, hebben we het te goed? zijn we murw geslagen? zijn we lui geworden? ’t Is zonde dat ik ’t zeg, verdomd, ’t Is tijd dat er weer oorlog komt (De Laarzen – Klein Orkest)

Dick Berts
27 juli 2018 at 07:55
Wat goed dat u het ook een keer met me eens kunt zijn. Dat betekent dat ik u ten onrechte als trol heb aangemerkt, excuses daarvoor. Ik blijf u wel irritant vinden, maar dat ben ik zelf ook. Vette smiley. Laten we samen proberen irritant te zijn voor de juiste figuren….

Hans
27 juli 2018 at 11:42
Ach dicky dicky wat een zielig verhaal weer, en dat voor iemand die alleen maar betaald is uit de belastingruif. ( voor zover ik het weet)
Nederland kent haar fouten maar het is de Nederlander die het land maakt zoals het is. En jij bent daar één van.
Dus wanneer je je niet herkent in dit Nederland, werk er dan aan mee om het te veranderen, of blijf je de lege roeptoeter aan de zijlijn.
Beste Dickie ga weg, ga zover mogelijk weg uit deze stad en uit dit land, je kwelt jezelf alleen maar.

Dick Berts
27 juli 2018 at 07:09
“Ja maar meneer Berts, de rechter heeft gesproken…..” (azijnpisser, de rechter heeft gesproken zal hier wel geschreven worden). Helaas zijn er aantoonbaar steeds meer niet onafhankelijke rechters in dit land, ook daar gaat het helemaal fout. Maar het is inderdaad te eenvoudig om de rechter de schuld van deze afgrijselijke uitspraak in de schoenen te schuiven. Want de wetgeving is gewoon krankzinnig. Back to basics en denk vooral niet dat het ingewikkeld is. De staatskas (gemeentekas) is eigendom van u en van mij. Wij vullen hem met ons geld! Als wij niet meer mogen weten wie er waarom wat uit ONZE pot haalt, dan is er iets goed mis! Dan worden we niet alleen bestolen, maar heeft de democratie opgehouden te bestaan….

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
27 juli 2018 at 14:02
Vereenvoudigt het leven van de gemeenteraad aanzienlijk.. Als deze zijn controlerende taak op de uitgaven of leningen uit overheidsgelden bij gebrek aan informatie, niet kan uitvoeren kan deze ook geen subsidies of leningen aan betreffende instellingen meer goedkeuren, althans zonder zichzelf een ernstig brevet van onbekwaamheid te geven.

Roel Prins
27 juli 2018 at 17:27
Exactly. De gemeenteraad heeft zich met open ogen buitenspel gezet. Dat onder asnvoering van lokale afdelingen van landelijke partijen die “ democratie” in hun vaandel hebben staan. Een verschijnsel dat zich ook mbt de energietransitie en de immigratie afspeelt. De oplossing wordt geholpen door deze partijen lock stock and barrel met pek en veren het dorp en het land uit te sturen.

RB
27 juli 2018 at 18:00
dat gaat toch niet gebeuren, zie eerste 2 reacties bij dit bericht, te veel makke schapen in dit land …

Jacques van Velzen
27 juli 2018 at 07:50
De gemeente beschikt niet over de gevraagde gegevens.
Op welke beschikbare gegevens heeft de raad dan die laatste lening goedgekeurd?

Peter
27 juli 2018 at 11:07
Scherp van je Jacques. Wilde deze vraag net ook hier op actueel stellen. Conform de uitspraak gaat de Raad feitelijk akkoord met een lening aan een privaat rechtelijke rechtsvorm. Met andere woorden, er wordt een onderneming gesteund met gemeenschapsgelden. Dus kan het niet anders dat het college met de jaarcijfers van deze onderneming onder de arm naar de Raad is gestapt met het verzoek tot een lening. We zijn inderdaad een stel makke schapen geworden in Nederland.

Henk van Kuijk
27 juli 2018 at 10:45
Dick en Jacques, jullie trekken dezelfde conclusies als wij: geen openbaarheid van financiële gegevens voor raad en publiek (en pers) betekent dat de constructie Zeestad en Schouwburg (private ondernemingen) de democratie volledig blokkeert. Dat geldt overigens ook voor Port of Den Helder, waar de oorzaak van de grote tekorten ook niet op tafel ligt. Daarom vinden wij ook dat Zeestad weg moet, en de Schouwburg in een verantwoordingsopzet moet worden gesteld. De nieuwe coalitie stelt in haar beleidsprogramma dat ze “meer grip” wil krijgen op deze instituties, maar dat gaat zonder ingrijpend optreden niet lukken, gezien deze uitspraak. De ondernemingen kunnen doen waar ze zin in hebben, zonder de plicht van verantwoording. En treurig genoeg, geldt dat voor het gemeentebestuur ook. Die zeggen steeds: “Er zijn grote tekorten, geachte raad, u moet echt aanvullen (met miljoenen) anders valt de schouwburg/ haven om.” Maar er zitten ook opmerkelijke kanten aan deze uitspraak. Zo heeft de rechter de verweerder (de gemeente) veroordeeld tot het terugbetalen van het griffierechtgeld (168 euro) aan ons. De reden is geheel onduidelijk. En op mijn stelling in het slotwoord: “Hier wordt de democratische verantwoording volledig geblokkeerd, bewust” ging de rechter geheel niet in. Wel kwam die met verwijzing naar zaken uit 2013 en 2014 waarin dezelfde soort uitspraak is gedaan door het hof, voorgaande jurisprudentie dus. En Dick, je hebt gelijk, hier zet de overheid de burger al jaren dus buitenspel, en het zeer droevige is: de bestuursrechter vindt het goed. Die spreekt zich overigens in de uitspraak ook tegen, want voert tevens aan dat de Rekenkamercommissie al een rapport over de zaak heeft uitgebracht, en dat dat gegevens boven tafel heeft gebracht. Opmerkelijk, want die gegevens zijn wel openbaar voor de raad, maar niet voor ons. En laat ik nu als burger als eerste dit verzoek tot de Rekenkamer hebben gericht, let wel, in 2014. Ons WOB-verzoek heeft natuurlijk door druk dit onderzoek in gang gezet. Maar de gegevens, nee, die mogen we nog steeds niet zien, beschamend. Maar we kunnen met onze groep in ieder geval wel een etentje gaan doen, met die 168 euro…..

Hans
27 juli 2018 at 11:50
Henkie Henkie, leuk dat jullie je ook als groep zien. Een soort antigroepje dus dat altijd zijn gelijk wil hebben.
Een groepje dat veel onrust zaait en veel onjuiste informatie heeft verspreid, mensen bewerkt met de onjuiste informatie en als dit groepje dan ook (weer) door de rechter in het ongelijk gesteld wordt, dit dan weer als een grote machtspel zien.
Henkie waarom zoek je Dickie niet op, vorm een groepje en ga bij de volgende verkiezingen kijken oj voldoende draagvlak hebt en dan kun je de gewenste verandering in gang gaan zetten.

Henk van Kuijk
27 juli 2018 at 18:00
Met mensen van minderwaardige toonzetting hoef ik helemaal niet te discussiëren.

Dick Berts
27 juli 2018 at 11:05
Henk, allereerst wil ik je bedanken voor het vele werk dat jullie geheel belangeloos in het algemeen belang hebben gedaan. Ik hoop van harte dat jullie het nog kunnen opbrengen om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Een Chinees gezegde luidt: “Som is verliezen winnen”. Jaren geleden liet een staatsraad in een WOB zaak doorschemeren, dat hij het krankzinnig vond dat de RvS me in het ongelijk moest stellen. Een eindvonnis van de Raad van State vormt ook een goede ingang voor (de Commissie voor de Verzoekschriften van ) de Tweede Kamer om de krankzinnigheid van de WOB en van dit soort ondemocratische constructies nog eens goed onder de aandacht van de wetgevende macht te brengen. Enorm veel werk, ik begrijp het, maar dit is wel een heel belangrijke zaak…. En helaas bereik je in dit bijna verloren land alleen nog maar wat, als je echt tot het gaatje gaat.

Bodelo
27 juli 2018 at 11:13
Pas nu ben ik het met je eens Dick. Als ik de uitspraak van de rechter (voor zover mij dat lukt) vertaal dan kom ik tot de conclusie dat de rechter niet partijdig is. Nee, hij zegt “U bent aan het verkeerde loket”. En daarmee kan mijns inziens de volgende stap gezet worden; doe hetzelfde verzoek maar aan het juiste loket. In dat geval is het mooi dat de groep de 168 Euro heeft teruggekregen, hiermee is de basis gelegd voor de volgende rechtszaak?

Dick Berts
27 juli 2018 at 11:26
Bodelo, ik moet bekennen dat ik het vonnis nog niet gelezen heb. Ik wacht even tot de hittegolf voorbij is, want mijn temperatuur loopt altijd minstens tien graden op bij het lezen van dit soort vonnissen. En wat de onpartijdigheid van rechters betreft; de meeste rechters in dit land zijn nog steeds goudeerlijk. En ik spreek uit uitgebreide ervaring. Maar helaas zijn daar meer dan dramatische uitzonderingen op en het aantal daarvan neemt toe, als gevolg van het algehele verrottingsproces waar we middenin zitten. Niets helpt de rechtstaat sneller naar de Filistijnen dan ongefundeerde kritiek op de rechterlijke macht, dat besef ik donders goed. Maar tegelijkertijd is het domme concept dat rechters altijd eerlijk zijn, net zo gevaarlijk voor de rechtstaat. Zie daar het evenwicht maar eens tussen te bewaren….Gezien het feit dat er naar mijn smaak veel te weinig kritiek is op de rechterlijke macht, sla ik misschien een beetje te ver naar die kant door. Als je daar kritiek op hebt, begrijp ik dat wel. Maar het is ook maar net wat je in je leven hebt meegemaakt. Mocht je tijd hebben: https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-de-schreeuw-detail/

Dick Berts
27 juli 2018 at 11:16
Henk, nog even een nabrander. Hier zou wel eens een hele goeie rechter gezeten kunnen hebben. Rechters dienen zich in principe aan de wet te houden, al was het maar vanwege de scheiding der staatsmachten. Maar een goeie rechter bijt zijn kronen stuk op dit soort zaken. Want dit vonnis is natuurlijk meer dan schandalig. Ik denk dat hij door de overheid op te laten draaien voor de proceskosten een belangrijk signaal heeft afgegeven en jullie een hart onder de riem heeft willen steken. Zo werkt dat spel! Ga in hoger beroep!

Peter
27 juli 2018 at 11:27
Inderdaad een signaal van de Rechtbank . Maar m.i. is een hoger beroep volstrekt kansloos. Immers het gaat om een openbaarheid van bestuur waar de BV en de CV niet onder vallen daar het om private ondernemingen gaat en derhalve niet onder de AWB vallen. Meer kans van slagen is om de Raad aan de tand te gaan voelen op welke basis zij dan de lening hebben verstrekt. Er moeten cijfers op tafel hebben gelegen. Kan me niet voorstellen dat dit allemaal op een mondelinge basis is gegaan. Daarnaast blijft het, gezien de uitspraak, een lening aan een private onderneming. Gemeenschapsgelden aangewend om een private onderneming het hoofd boven water te houden.

Bodelo
27 juli 2018 at 11:49
Ik denk dat je een punt hebt Peter. Met name voor wat betreft de onderbouwing van de raad waarop de lening is verstrekt is een goeie! Dit roept om een vervolg.

Dick Berts
27 juli 2018 at 11:39
Peter, je hebt gelijk dat een hoger beroep kansloos is. Maar zoals ik al schreef, is verliezen soms winnen. Alleen een eindvonnis van de Raad van State waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is, toont definitief aan, dat hier sprake is van krankzinnige wetgeving en dat de Tweede Kamer in dient te grijpen. Als je geluk hebt, dan maken de staatsraden tijdens de zitting vergaande opmerkingen over de WOB en ik sluit zelfs niet uit, dat de RvS dezelfde truc gaat toepassen als de rechtbank; Een kosten veroordeling voor de overheid. Formeel heb je dan verloren, maar inhoudelijk boek je dan toch een grote overwinning. Maar je moet daarna wel verder….. Als je met een vonnis van de rechtbank naar de Tweede Kamer stapt, dan zeggen ze daar, ja we weten niet of dit ondeugedelijke wetgeving is, misschien had je bij de Raad van State wel gewonnen… Bovendien is de Raad van State ook de adviseur van de overheid. De zaak daar onder de aandacht brengen kan ook via een heel andere weg gunstige gevolgen hebben.

Peter
27 juli 2018 at 12:09
Een gang naar het Gerechtshof in een hoger beroep is alleen kansrijk als men nieuwe feiten en omstandigheden weet aan te dragen om te bewerkstelligen dat het Gerechtshof tot een ander oordeel zal komen. En die zijn er niet m.i. Immers men wil iets boven tafel krijgen van een private onderneming. Een Raad van State kijkt uiteindelijk of de rechtsgang volgens de richtlijnen is gegaan en gaat inhoudelijk niet in op een zaak. Nogmaals, wil men spijkers met koppen slaan dan vragen aan de Raad gaan stellen. Zeestad BV is een rechtsvorm die verplicht haar jaarlijkse cijfers bij de KvK moet deponeren. Is daar iets uit te halen wellicht? En de Tweede Kamer zal nimmer ingrijpen hierin. Feitelijk is er niets onrechtmatigs met de ondernemingen. De Gemeente heeft voor dergelijke constructies gekozen en wil daar de voordelen van hebben. Echter één voordeel is een brug te ver m.i. Het verstrekken van Gemeenschapsgelden aan een private onderneming. Van twee walletjes snoepen, enerzijds het afschermen van de Schouwburg e.d. in een private onderneming maar als het noodlijdend blijkt te zijn toch een beroep op de Gemeentekas doen. In dit kader moet men het zoeken en niet in een zinloze rechtsgang.

Henk van Kuijk
27 juli 2018 at 12:43
Inderdaad Peter, de coalitie moet nu eindelijk de juiste conclusie trekken en die doofpotconstructies afschaffen. Ze wil immers de communicatie met de burger verbeteren, vanuit respect? Overigens, wat jouw punt van de jaarcijfers betreft: wij voerden aan dat de halfjaarlijkse en jaarlijkse rapportages die verplicht zijn naar de gemeente toe (niet alleen naar de KvK) bewijs zijn dat de gemeente kan beschikken over de cijfers van de tekorten. Toch zei de rechter dat de dit niet het geval was, heel vreemd. En zeker, Zeestad, Schouwburg, Willemsoord en Port of Den Helder eten van twee walletjes, zonder openheid. Daarom moet dit ingrijpend veranderen, met normale verantwoording aan Raad, burger en pers. Het voorkomt toekomstige bodemloze putten.

Peter
27 juli 2018 at 13:36
Blijven cijfers van private ondernemingen en derhalve niet vallende onder het structuur van de AWB waarin een openbaarheid verplicht is. Communicatie met de burgers verbeteren? Zolang Schuiling daar zit?
Jij en ik veranderen de structuur niet hoe het nu is gesteld met De Gemeente versus Zeestad, Schouwburg, Woningstichting enz. Het moge duidelijk zijn dat deze in het leven zijn geroepen om Gemeenschapsgelden, zonder een verantwoording af te leggen, te spenderen aan projecten die van te voren al dubieus zijn te noemen. Schouwburg is daar één van. Daarnaast nog een Raad die merendeel slapende is en als men wakker schiet is het kwaad al geschiedt. Zolang er niemand met een vuist op tafel durft te slaan in de Gemeenteraad zal het doofpotaffaire na doofputaffaire worden. Heersdiep is de volgende en daarna het Postkantoor. In de loop der tijden zullen ook daar onregelmatigheden boven komen drijven dat synoniem is aan het zaken doen met bepaalde ondernemers in Den Helder. Dok 51 en Sluisdijk zijn ook nooit tot de bodem uitgezocht overigens.

Dick Berts
27 juli 2018 at 13:32
Peter doe dit nou niet. Schrijven over dingen die je niet begrijpt. Ten eerste haal je hoger beroep (daarvoor zijn geen nieuwe feiten vereist en wordt de zaak helemaal opnieuw bekeken), herziening van een vonnis (daarvoor zijn nieuwe feiten vereist) en cassatie bij de Hoge Raad (daarbij beoordeelt men kort gezegd alleen de rechtsgang, er vindt geen nieuw feitenonderzoek plaats) door elkaar. Bovendien is bij hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken niet het Gerechtshof, maar de Raad van State bevoegd.

Peter
27 juli 2018 at 13:45
Ga je denergeren Dick? Heb het idee juist dat jij het niet begrijpt. Doorprocederen met iets waarvan je de uitkomst van te voren kunt bevroeden wat jij predikt? Dat getuigt van weinig inzicht en kennis. En als je ook niet eens goed mijn stuk kan lezen zak je voor mij helemaal door het ijs. Lekker met deze warmte overigens. Waar zeg ik bijv. dat nieuwe feiten aandragen een vereiste is? Lezen is ook een kunst Dick, dat moet jij als journalist zeker weten.

Bodelo
27 juli 2018 at 15:34
Dick, wederom geef ik je gelijk. In een stuk hierboven schrijft Peter “… spenderen aan projecten die van te voren al dubieus zijn te noemen ………… En daar schaart hij het Heersdiep ook onder.
Peter, echt de grootst mogelijke kolder die ik ooit gelezen heb!

Peter
27 juli 2018 at 15:50
Ook jij leest heel slecht Jeroen. Schouwburg noem ik dubieus project en Heersdiep een volgende doofpotaffaire. Maar als het over Tuin gaat lijk je als door een wesp gestoken lijkt wel. Had van iemand als jou met een goed inzicht meer verwacht.

Bodelo
27 juli 2018 at 16:07
Beste Peter, je hebt gelijk, ik lees te snel. Maar jouw ongefundeerde aanvallen op het genoemde bouwbedrijf storen mij inderdaad. Dus die conclusie is juist. Overigens had ik dat ook toen jouw bedrijf op dit forum ten onrechte onderuit werd gehaald.
Het ontgaat je al een tijdje dat het Heersdiep in een consortium gebouwd is. Noem dan ook minstens de naam van de andere partij.

27 juli 2018 at 19:34
Als het over het Heersdiep gaat noem ik steeds vdWal/Tuin. Kijk het maar na. Postkantoor is echter alleen Tuin dus moet ik hem zo noemen. En het zijn geen aanvallen maar constateringen. Noem eens één punt waarin ik “aanval” waarbij het ongefundeerd is? En als het suggestief iets is dan vermeld ik dat er ook bij.

Peter
27 juli 2018 at 20:12
Feitelijk heeft deze rechtzaak zeker z’n nut gehad. De Rechtbank heeft geoordeeld dat het gaat om private rechtsvormen. Met andere woorden, een Gemeentelijke verstrekking van een geldelijke lening, lees belastinggelden, is niets anders dan steun aan een onderneming. Feit is ook dat de Gemeenteraad heeft zitten slapen door deze gelden beschikbaar te stellen.

Henk van Kuijk
27 juli 2018 at 20:29
Een heel juiste constatering, Peter. Nu is het de taak van de hele gemeenteraad om eindelijk weer hun controlefunctie te gaan uitoefenen, in alle openbaarheid, wat betreft subsidies en leningen. En dat dus die zogenaamde “verbonden partijen” worden opgeheven. Want er is geen democratische verantwoording van hen te verwachten. Niet verlengen van het Zeestad-contract dus, een afdeling bouwkunde in het stadhuis, dus het weer zelf doen; Port of Den Helder, Willemsoord en Schouwburg onder rechtstreeks gemeentelijk toezicht.

Henny
28 juli 2018 at 00:47
Nou dan weet je wel hoe laat het is………. komt nog bij dat ik het een waardeloze en ongezellige schouwburg vind.

sukkels
28 juli 2018 at 10:55
alle commentaren gelezen te hebben blijft er nog maar een ding over om te doen en dat is de schouwburg en stoom te boycotten ga er niet meer naar toe geef er geen euro meer uit dan gaat de kampanje van zelf kopje onder

sukkels
28 juli 2018 at 12:27
er is maar een manier om aan deze onzin een eind te maken en dat is een totale boycot van de schouwburg en stoom als er geen publiek meer komt dan gaat de geldkraan dicht en stopt deze verkwisting van zelf

Judge X
28 juli 2018 at 12:43
CV/BV, een mooie constructie voor politiek georganiseerde criminaliteit met gemeenschapsgeld, zonder zicht op de geldstromen.

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
29 juli 2018 at 13:50
Om dat uit te sluiten kunnen overheden gebruik maken van rijksaccountants.

Judge X
29 juli 2018 at 14:14
Uitsluiten? hahaha….. u begrijpt het blijkbaar niet.
Selie, van Kuijk en Vermeer-Lagerveld, kunnen zich lopende het proces ook maar beter tot het FIOD richten, misschien dat zij sneller resultaat boeken:
https://www.fiod.nl/ik-wil-fraude-melden/

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
29 juli 2018 at 17:48
Een gemeentebestuur dat zichzelf respecteert, waarvan de raad, commissies en rekenkamer onderdeel zijn, kan niets anders willen dan dat de overheids/rijksfinancien kloppen, controleerbaar en transparant zijn. Vandaar de suggestie van de rijksaccountants. Mevrouw Vermeer en de heren Van Kuijk en Selie hebben als niet de gemeente besturende burgers weer andere mogelijkheden. o.a. die u noemt.

https://denhelderactueel.nl/2018/07/bewoners-verliezen-rechtszaak-om-financiele-openheid-schouwburg/

Rechter: geen openheid over schouwburgkosten in Den Helder

Drie burgers van Den Helder wilden openheid in de schouwburgfinanciën maar kregen dat niet. Niet van Den Helder, niet van ontwikkelmaatschappij Zeestad. En die weigerende partijen stonden daarbij in hun recht, oordeelt de rechtbank in Alkmaar nu.

’Ondemocratisch’, vinden burgers Klaas Selie, Henk van Kuijk en Loes Vermeer. Na een vergeefs beroep op de wet openbaarheid van bestuur, de bezwarencommissie en de rechtbank resteert nu alleen nog de stap naar de Raad van State. Vermeer: “Daar beraden we ons op. Het punt is, dat de rechter heeft moeten wegen, of het allemaal deugt volgens de letter van de wet en oordeelt ’ja’. Maar het systeem deugt niet! Dat is het statement, dat we hebben willen maken. Je hebt als politiek geen inzage en geen invloed en als burger helemaal niet. Terwijl het gaat om bakken met gemeenschapsgeld. We roepen de politiek op: stop met deze ondoorzichtige constructies.”

De crux in de zaak is namelijk, dat burgers recht hebben op openheid van het openbaar bestuur, maar dat Den Helder bepaalde taken (zoals haven, luchthaven en stadsontwikkeling) heeft ondergebracht bij semi-private partijen. En op die constructies zijn die wetsbepalingen niet van toepassing.

Omdat de gemeente het verweer deels onvoldoende onderbouwde, krijgen de burgers hun 168 euro griffiekosten vergoed. Ze hebben zes weken bedenktijd om wel of niet naar de Raad van State te stappen.

Noordhollands Dagblad, 27 juli 2018, 16:34

Reacties:

Hans JJ Haufe
Goh je verwacht het niet van een corupte gemeente ?

Henk van Kuijk
Correctie redactie: het gaat niet om semi-private partijen, de rechter heeft zwart op wit uitgesproken dat het om private ondernemingen gaat. Die in die functie niet vallen onder de verantwoording van het gemeentebestuur. Zegt de rechter.

Ruud Van de Kerkhof
In een woord schandalig de wens van de burgers om openheid van zaken wordt hier gewoon genegeerd. Ik verwacht dan ook dat de beloofd is beloofd partij bvdh hier wat aan kan doen of zijn ze ook gezwicht voor het kartel of vinden ze het pluche belangrijker .

Theo Moras
Dat zal de partij bvdh toch zeker niet laten gebeuren,
anders zijn ze meteen hun geloofwaardigheid geheel verloren. En juist daarvoor is deze partij de grootste geworden, om dergelijke misstanden uittebannen.
Maar in de politiek lijkt tegenwoordig alles mogelijk te zijn, of zal Den Helder daar een positieve uitzondering op zijn??

Henk van Kuijk
Theo Moras Het is inderdaad te hopen dat BvDH zijn rug recht houdt in de coalitie en niet meer bv’s zwaar subsidieert zonder eis tot verantwoording en saneren bij tekorten. Maar ik vrees dat ze niet meer durven, gezien het coalitie-akkoord, ze leven immers in harmonie en verbinding met hen die de loftrompet steken over de “verbonden” bv’s.

Arie A A Ruiter
BvDH is hun geloowaardigheid al kwijt.En het CDA lacht zich een Krul in hun…

Johan Jong
Den Helder heeft al jarenlang de naam een maffiabestuur te hebben.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/rechter-geen-openheid-over-schouwburgkosten-den-helder

PDF:
Rechtbank Noord-Holland – Bestuursrecht zaaknummer HAA 17 13355, uitspraak enkelioudige kamer 25 juli 2018 K.H. Selie versus College van B en W Den Helder

1 Comment

  1. Loes Vermeer-lagerveld 29 juli 2018 op 00:37

    In deze zaak wil ik graag reageren. Wij hebben in deze toch wel uitgebreide procedure werkelijk alles naar voren gebracht. Een rechter is echter lijdelijk en kan slechts recht spreken met hetgeen door partijen wordt aangevoerd en hetgeen in deze wettelijk is bepaald. De uitspraak is derhalve correct. Maar met deze procedure hebben we een statement gemaakt door aan te tonen dat private partijen (dus BV/CV) van een gemeente waarbij zij ook aandeelhouder is, de meest ondemocratische situatie is waar echt een eind aan moet komen. De burgers stemmen op een partij die hen vertegenwoordigt in de gemeenteraad met het idee dat zij de belangen van de burgers behartigt. Maar dat kan men niet want de BV’s/CV’s van de gemeente met vele tonnen subsidie kunnen niet gecontroleerd worden. Werkelijk het summum van ON-democratie!!! Een statement hebben we gemaakt en ook gewonnen door veroordeling van de gemeente in de proceskosten. Gemeenteraad WORDT WAKKER en geef als hoogste bestuursorgaan aan deze BV’s/CV’s/ Stichting de Kampanje geen subsidies meer. Gewoon dood laten bloeden. Ergo de gemeenteraad kan zich niet verantwoorden dus KAN ze gewoon geen gemeenschapsgelden zomaar uitgeven. Al met al een politieke kwestie die landelijk moet worden aangepakt. Een reden om naar de Raad van State te gaan, een nog duidelijker signaal naar de politiek toe. Ik twijfel maar hoop toch dat nog wel enige intelligentie in onze Raad aanwezig is om in te zien dat (althans wanneer men ook nog gewetensvol politiek wil bedrijven) deze situatie absoluut onhoudbaar is en gewoon niet kan voortduren.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.