Ronald Boutkan – Alsnog extern onderzoek naar kwestie vertrek wethouder Geurt Visser

Den Helder – Er komt alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken die heeft geleid tot het vertrek van ex-wethouder Geurt Visser. Daartoe heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Het voorstel kreeg bij stemming een 16-14 meerderheid.

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni werd het voorstel ook al in stemming gebracht, maar toen staakten de stemmen (15 voor en 15 tegen). De regels schrijven voor dat het dan tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad nogmaals in stemming moet worden gebracht en zo geschiedde het maandagavond. Dit keer stemden 16 raadsleden voor en 14 tegen (Trees van der Paard was afwezig), het voorstel kreeg dus een nipte meerderheid. De tegenstemmers waren VVD, D66, CDA, PvdA en Helder Onafhankelijk.

Hoe de onderzoeksopdracht precies zal luiden, wordt later duidelijk. Het college doet hier binnenkort een voorstel over aan het presidium, de vergadering van fractievoorzitter.

Visser kwam recent in opspraak omdat hij zich richting vrouwen, waaronder naaste medewerkers op het stadhuis, onwelvoeglijk zou hebben gedragen. In eerste instantie was het verhaal dat hij uit zichzelf opstapte, omdat hij meer tijd voor zijn gezin wilde hebben. Later kwam hij terug op zijn ontslag, maar college en raad hielden voet bij stuk. De raad stemde 1 juni in meerderheid (18 om 11) voor direct ontslag van de wethouder.

Den Helder Actueel, 15 jun 2015 – 19:39

Reacties:

Peter
15 juni 2015 at 20:46
Terecht!! Of het wel of niet waar is wat men over Geurt vertelt t.a.v. vrouwen, iemand is pas schuldig als dit wordt aangetoond door feiten en omstandigheden. Niet aan de hand van o.a. een anonieme brief die Schuling voorlas, waar ik persoonlijk m’n twijfels over heb. College gaat zelf een onderzoeks voorstel doen. Dat is dan weer jammer.

tjitskebiersteker
15 juni 2015 at 22:02
Net als met raadsvoorstellen wordt ook dit voorstel voorbereid door het college. Het is aan de raad of het presidium om in te stemmen dan wel voor een andere onderzoeksopzet te kiezen. Zo’n voorstel is bedoeld om de discussie te stroomlijnen en besluitvorming voor te bereiden.

Dick Berts
16 juni 2015 at 05:39
Onderwerp: te betrachten hygiene bij het slachten. Een aantal jaren geleden kwam het kabinet met het plan om de Keuringsdienst van Waren te privatiseren. In dat plan zouden slagers zelf de onderzoeksplannen mogen maken voor het keuren van hun eigen vlees. Dit om lastige discussies te stroomlijnen en besluitvorming in een door hen gewenste richting voor te bereiden.

rebel
16 juni 2015 at 08:23
🙂

Jaja
16 juni 2015 at 08:29
Tjitske het presidium mag daar helemaal niet over gaan. Moet naar de raad. Er worden in het presidium al veel te veel besluiten genomen die bij de raad op de agenda moeten staan. Ook de beslissing over verlenging ontheffing verhuisverplichting hoort in de raad en niet in het presidium. Het presidium mag geen besluitvormend orgaan zijn dat is aan de raad.

tjitskebiersteker
16 juni 2015 at 15:03
Het presidium is de vergadering van fractievoorzitters en in de orde van de vergadering staat waarover het presidium kan/mag besluiten. Meestal betreft dit de procedures rond de gemeenteraadsvergadering of voorbereidingsbesluiten. De fractievoorzitters zitten daar met mandaat van hun partijen, dus volkomen legitiem. Overigens heeft de wethouder het verzoek tot dispensatie woonplaatsbeginsel ingetrokken.

Dick Berts
16 juni 2015 at 15:27
In de Sovjetunie was de Opperste Sovjet het hoogste wetgevende orgaan. Dit zogenaamde rubberstempel instituut kwam twee maal per jaar bij elkaar om voor het presidium te applaudisseren.De Opperste Sovjet werd door de bevolking gekozen en was dus volkomen legitiem.

sjaak
16 juni 2015 at 20:24
de vertegenwoordiger van de stadspartij in het presidium dreigt in de media regelmatig om over te lopen naar de oppositie en een nieuw college met hen te maken als hij zijn zin niet krijgt. Dat zou ik geen mandaat willen noemen.

Aukelien Jellema
17 juni 2015 at 14:02
Kom op Tjitske…. het presidium is géén besluit-orgaan. Ik heb mij – in mijn tijd als fractievoorzitter van mijn partij – nooit ‘de gemandateerde’ gevoeld (en geweten) in het presidium. Iemand moet daar aan die presidium-tafel zitten, en als dat de fractievoorzitters zijn, dan is dat prima. Maar ik heb nooit enige behoefte gevoeld om ‘namens mijn fractie’ iets te zeggen of te verklaren. Besluiten vallen in de raad, presidium-gangers zijn de afgevaardigde uit de fracties: om de vergadering voor te bereiden, om boodschappen mee te krijgen vanuit het presidium en om mee te werken aan het stroomlijnen van de communicatie. Niets minder maar ook niets meer….

sjaak
17 juni 2015 at 14:50
Aukelien helemaal mee eens.Het presidium mag niet de plaats van de raad innemen als besluitvormend orgaan al zou de vertegenwoordiger van de stadspartij dat natuurlijk graag willen…

Danny
15 juni 2015 at 22:13
Een onderzoek naar dhr. Visser door een onafhankelijke partij lijkt mij het meest op zijn plaats. Na dergelijke (ernstige) beschuldigingen is men nogal snel geneigd tunnelvisie te ontwikkelen.

Rebel
15 juni 2015 at 23:02
Ik denk niet dat het een onderzoek zal zijn naar dhr, Visser zelf maar een onderzoek naar ieders rol in dit debacle. Daar gaat het namelijk om. Want daar is nogal wat misgegaan volgens mij.

Danny
15 juni 2015 at 23:32
Langzaam zal Den Helder van de kaart verdwijnen en als spookstad verschijnen….

hijneken
17 juni 2015 at 16:09
Nee.

Bodelo
16 juni 2015 at 09:26
Ik neem aan dat de heer Visser inmiddels (zoals hij al eerder aankondigde) aangifte heeft gedaan?

Rebel
16 juni 2015 at 09:45
Volgens mij liggen er op dit moment al 3 aangiftes

dagobert
16 juni 2015 at 10:18
Wat opvalt, dat de tegenstemmers bijna allen tot het vorige college behoren. Daar begint het stinken al.

loes vermeer-lagerveld
16 juni 2015 at 11:03
Het kan toch niet waar zijn dat het college een voorstel doet: dus even bepalen en wellicht op schrift zetten hoe het college uit deze onverkwikkelijke zaak er zonder kleerscheuren vanaf komt. Dit onderzoek dient te behelzen of het college de juiste weg heeft gevolgd, de juiste protocollen heeft toegepast en formeel juiste besluiten heeft genomen. Tijdens de raadsvergadering waarin de heer Schuiling een anonieme brief voorlas heeft het college toegegeven dat het protocol in deze zaak helemaal niet is gevolgd. Kennelijk was alles niet zo heftig als werd verteld. Bovendien heeft het college gewoon willens en wetens de raad voorgelogen door een onjuiste reden op te geven.Dat is het college zeer zwaar aan te rekenen en kan het functioneren van het college niet meer als geloofwaardig worden geaccepteerd. Dus een diepgaand bestuursrechtelijk onafhankelijk onderzoek naar het handelen van het college, het hanteren van het voorgeschreven protocol in zodanige zaak en de onjuiste of juiste besluitvorming waarbij het college geen voorwaarden kan stellen ten faveure van zichzelf. Ook het presidium kan hierin niet beslissen en daarna maar als formaliteit de raad min of meer pressen hiermee akkoord. te gaan.
Raadsleden, laat zien dat u uw taak serieus neemt. De kern van het dualisme is dat men onafhankelijk van de eigen wethouders een beslissing kan en soms dient te nemen. Eerst deze ernstige zaak -waarbij een persoon al bij voorbaat is beschuldigd en daardoor beschadigd- goed bestuderen en daarna gewetensvol een beslissing nemen.
Nogmaals, het gaat in deze om een persoon, niet om een zaak.!! Hier mag dan ook niet worden gestemd naar coalitie en oppositie maar naar geweten. Een en ander geldt voor iedereen maar zeker voor degenen die zich profileren als christen of een christelijke partij. De ChristenUnie bij monde van Tjitske Biersteker heeft dit geweldig verwoord tijdens de 14 dagen geleden gehouden raadsvergadering. Zij stelde bij aanvang van deze vergadering duidelijk voor: laten we over deze kwestie niet ellenlang vergaderen en discussies voeren: stoppen, de heer Visser voorlopig schorsen en een onafhankelijk (bestuursrechtelijk) onderzoek, daarna de zaak in de raad behandelen. Dat ware de juiste gang van zaken geweest, correct, gewetensvol en was iedereen verschoond gebleven van de meer dan schaamteloze vertoning van de burgemeester met het zwaaien van een anonieme brief, welk beeld nog steeds op mijn netvlies staat. Het is geheel in strijd met mijn rechtsgevoel en bovendien in strijd met correct handelen van het college.

Erik Bevaart
16 juni 2015 at 12:52
Als Peter Reenders zegt dat de onderste steen boven moet, klinkt dat goed. Maar waar moet je eigenlijk beginnen. Bij Reenders zelf en de anderen die wisten cq hadden kunnen weten dat Geurt Visser en integriteit geen twee-eenheid is. Visser wilde in eigen woonplaats graag wethouder worden, maar de andere partijen wilden hem per se niet! Zodoende is wel zijn partij Gemeentebelangen PN (waar hij fractievoorzitter van was tot eind juni 2014) na verkiezingswinst in het college van Pijnacker-Nootdorp gekomen, maar met een ander als wethouder, nota bene onervaren in de politiek. Blijkbaar alles beter dan Visser, zo redeneerde men. En hoe kwam dat dan? Na 5 akkefietjes (en dat is zacht uitgedrukt) was het vertrouwen weg. Visser zal elk akkefietje als een ‘kleinigheid’ afdoen, maar als je je er een beetje in verdiept, kom je al snel tot de conclusie dat dat niet het juiste woord is. Hoe kan het dan dat iemand, die in eigen woonplaats niet geschikt bevonden wordt voor de functie wethouder, dit dan wel kan worden in Den Helder? Dat moet men zich eens afvragen. Ik vermoed dat de Stadspartij niet genoeg goede mensen kon vinden voor de functie wethouder en Visser wist medio juni 2014 dat er na de formering van de coalitie in Pijnacker-Nootdorp nog maar een enkele gemeente in Nederland nog geen coalitie had weten te vormen. Reenders e.a. hebben onnodig met vuur gespeeld door Visser aan te dragen en jagen de gemeente Den Helder zodoende op met extra kosten o.a. in de vorm van wachtgeld.

HZdwg
16 juni 2015 at 13:17
Wat er ook aan die Visser moge mankeren, en hoe verkeerd het ook moge zijn geweest om hem binnen te halen, waar het nu vooral over moet gaan, dat is de gang van zaken rond zijn vertrek.

Erik Bevaart
16 juni 2015 at 13:29
Zoals elke gemeenteraad behoort te toetsen en controleren, zo doet men verstandig er aan om preventief te werk te gaan in plaats van nu dus reactief. Die raadsvergadering van een paar weken geleden is bepaald geen reclame voor de kwaliteit van zowel Raad als College in Den Helder. Maar als je deze situatie op juiste waarde weet te schatten (en wil schatten!) moet zowel Raad als College naar zichzelf kijken waarom men niet kritisch gestaan heeft tegenover de door mij weergegeven situatie. Wat het onderzoek ook uit gaat wijzen, het had allemaal niet zo ver hoeven te komen als men (in eerste instantie de Stadspartij en in tweede instantie de overige raadsleden) in juni 2014 zich proactief had opgesteld met een gezond kritische blik. Men had moeiteloos de conclusie getrokken dat Visser ongeschikt is en dat men problemen binnenhaalt. Wat de politiek in Den Helder zich mag aanrekenen is dat men weinig lijkt te leren. En we weten allemaal dat je daar nooit te oud voor bent…

sjaak
16 juni 2015 at 13:55
Erik als inwoners van Pijnacker zich er ook nog eens mee gaan bemoeien .
Doe dat maar met je eigen gemeente

HZdwg
16 juni 2015 at 14:09
Hij heeft natuurlijk wel gelijk als hij waarschuwt beter uit te kijken met wat Den Helder nu weer gaat binnenhalen. En als het weer iemand van elders moet worden, dan mag aan de informatie van daar wel enige waarde worden gehecht,

Erik Bevaart
16 juni 2015 at 14:10
Beste Sjaak,
Bemoeien heeft een negatieve lading. Wil je een compleet verhaal hebben, kan hulp van buiten wel eens nodig zijn. Tenzij je vindt dat de Raad in alle opzichten goed gehandeld heeft. Dan zou mijn verhaal toch al bekend en dus overbodig zijn?

Bodelo
16 juni 2015 at 14:39
sjaak; hadden wij maar eens eerder in Pijnacker gaan kijken (en vooral luisteren) ……………….

D.A.
16 juni 2015 at 15:29
Berg je maar voor de 15 tinten van de heer Visser ! P.S.: willen de kiezers wel weten ? Is het nu wel belangrijk ? Hij wilde niet meer,…………. door een onderzoek kan je mogelijk ook concluderen dat hij het niet kon. Wat hij dan niet kon is niet van belang. Zijn leven draait door en zijn gezin gaat ook gewoon door met het leven. ” Seksuele intimidatie kan variëren van tot een flirt grapje, een al te amicaal schouderklopje, in sommige gevallen tot gedwongen seks “. Dat laatste is niet aan de hand,……. maar het is wel de norm van de wet. De gevolgen van seksuele intimidatie kan voor de ex wethouder ingrijpend zijn. Dus Erik, ik hoef het niet te weten. En ook heeft deze partij niets te maken met het feit. Hij is de persoon, betrokken bij de partij, en dat is anders. Bemoeien heeft dus wel een negatieve lading. Volgens mij kijk jij iedere dag naar net 5, tussen 17.00 en 20.00. Je plaatst dus graag alles in een hokje ?

Erik Bevaart
16 juni 2015 at 16:40
D.A, je vult in, jammer. Ook ontwijk je de inhoud, die in mijn verhaal niet betrekking heeft op datgene wat jij suggereert.

tjitskebiersteker
16 juni 2015 at 15:08
Alle wethouders hebben een integriteitsonderzoek ondergaan, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, ook dhr. Visser.

Dick Berts
16 juni 2015 at 15:33
Dergelijke onafhankelijke onderzoeksbureau’s zijn graag bereid om Willem Holleeder tegen betaling geschikt te verklaren voor het wethouderschap in Den Helder. En terecht. Hij is een van de weinigen die nog orde op zaken kan stellen in deze gemeente.

Erik Bevaart
16 juni 2015 at 15:53
Beste Tjitske,
Evenals het verkrijgen van een V.O.G. is zo’n integriteitsonderzoek gebaseerd op bepaalde zaken (belangrijke zaken, dat wel), maar blijft wel degelijk het een en ander buiten schot. Ik ben beslist niet de enige die bij aantreden in Den Helder gezegd heeft dat hij de termijn niet gaat volmaken. Bij de politiek in de gemeente Pijnacker-Nootdorp van links tot rechts kon je hetzelfde horen. Niemand keek daar van op dat het niet goed is gegaan.

HZdwg
16 juni 2015 at 17:12
Ben wel benieuwd: die akkevietjes, waren dat inderdaad maar kleinigheden, vielen die nog binnen de definitie van integriteit, of zijn die de aandacht van dat bureau ontsnapt?

Peter
16 juni 2015 at 15:36
Ik krijg het gevoel dat er bij Eric een persoonlijke vete tegen Geurt speelt. Er wordt mij even te ver doorgedreven t.a.v. Geurt in een bepaald daglicht te krijgen. Zoals Tjitske hierboven al schrijft, een onafhankelijk bureau heeft een integriteitsonderzoek uitgevoerd en daar zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen om Geurt het Wethouder zijn te beletten.

Erik Bevaart
16 juni 2015 at 15:59
Beste Peter,
Er is zeker geen sprake van een persoonlijke vete. Die heb ik met niemand. Wel volg ik dit proces met meer dan gemiddelde interesse. Vooral omdat ik deze uitkomst (termijn niet volmaken) had verwacht en vooraf voorspeld en verder omdat ik de raadsvergadering van een paar weken geleden merkwaardig vond verlopen.

Monique_K
16 juni 2015 at 16:45
Er mankeert van alles aan uw eigen gemeente, maar toch voelt u zich geroepen om de wandel van Visser op de voet te volgen .. maar nee, het is echt niet persoonlijk hoor, lijkt alleen maar zo ..

Bodelo
17 juni 2015 at 11:26
Erik, het verloop van de raadsvergadering was inderdaad merkwaardig.
Als ik de naam van de heer Visser Google dan constateer ik (en ja, dat heb ik pas na zijn aanstelling gedaan) dat wij nu in Den Helder in een soortgelijk scenario belandden als in Pijnacker-Nootdorp. Vooral complottheorie (mijn telefoon is “leeg getrokken”, ik ben afgeluisterd, etc.). Wanneer je echter een ambtenaar spreekt die in het gemeentehuis werkzaam is dan zeggen ze bijna allemaal; het was niet hoe Visser zou aftreden maar wanneer.

Dick Berts
16 juni 2015 at 15:41
@tjitskebiersteker. Ik ben het bepaald niet met u eens, maar ik waarder het wel heel erg, dat u als raadslid de moeite neemt om hier het gesprek aan te gaan met de burgers van Den Helder en dat meen ik echt. Dat zouden meer raadsleden moeten doen.

http://denhelderactueel.nl/2015/06/alsnog-extern-onderzoek-naar-kwestie-vertrekt-wethouder-geurt-visser/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image