Rob Scholte informeert zijn raadsheren op 1 februari 2015 over de ontwikkelingen in de verhouding tot Wethouder Pieter Kos

We zitten wederom in de shit.

Graag heb ik spoedoverleg.

Het volgende is gebeurd:

Zoals jullie weten is onder invloed van de petitie van Joost Zwagerman en Theo Knippenberg en daar bovenop de dreiging van die Nieuwsuur-special op 8 december 2014 ’s avonds Wethouder Van Dongen van het dossier-Rob Scholte Museum ontheven.
Dit gebeurt op aandringen van de fractieleiders van de coalitie.
De zaak is toen in handen gegeven van Wethouder Pieter Kos.

Deze heeft in aanwezigheid van twee getuigen (Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur als vervolg op het overleg, dat ik had met de fractieleiders van alle coalitie-partijen op 8 december 2014 overdag, en Marc Nihot voor mij) een bindende overeenkomst getekend met het College van B & W op 9 december 2015.

In deze overeenkomst worden de opzeggingen van de contracten voor studio en museum door de gemeente ongedaan gemaakt, de last onder dwangsommen wordt opgeheven, ons wordt beloofd, dat de overeenkomsten zullen worden gerespecteerd dit keer en ons wordt toegestaan het museum uit te breiden naar de resterende begane grond en de kelderruimte.

Na ondertekening wordt Nieuwsuur geannuleerd, de petitie door ons niet gepubliceerd en onder de pet gehouden.

Ook wordt op aandringen van Kos een gezamenlijk persbericht verspreid waarin de duidelijke afspraken, die gemaakt zijn, worden geopenbaard.

Er gebeurt daarna heel lang niets.

De follow-up liet op zich wachten

Er komt geen overleg tot 29 december 2014, kort voor oudjaar.

Onder opnieuw druk van enkele raadsladen en door andere betrokkenen verschijnt Kos op gesprek bij mij.

We hebben een onderhoud.

Ik geef hem een toer door het gebouw (hij is nog nooit in het museum geweest, overigens ook de burgemeester niet) en laat hem de werkzaamheden zien aan de kelder en begane grond, die inmiddels zijn begonnen (streefdatum is opening op 1 maart, wat ik hem ook vertel).

Kos zegt toe de contracten voor de medegebruikers te ontbinden en voor vervangende ruimte zorg te dragen. Het gaat om 4 mede-gebruikers en een toneelvereniging, die een deel van de kelder bezet houdt.
Geen van allen op één na gebruikt de ruimte anders dan voor opslag.

Zowel ikzelf als de beheerder Ben Temming van de Grontmij hebben de afgelopen maanden veelvuldig geprobeerd met de mede-gebruikers in contact te komen, maar de telefoon wordt niet opgenomen en er wordt niet teruggebeld.

Ben heeft vervangende ruimten beschikbaar tegen soortgelijke prijzen, maar dan moet er wel snel gehandeld worden.

Kos zegt toe voortvarend op te treden.

We gaan uit elkaar met de afspraak dat we een directe lijn zullen houden en niet door middel van intermediairs zullen communiceren.

So far, so good.

We maken de afspraak, dat we elkaar 20 januari 2015 opnieuw zullen treffen om de voortgang door te praten.
Een gesprek ter voorbereiding voor onze afspraak met beheerder en gebruikers precies een week later.

We zouden elkaar op 27 januari 2015 namelijk opnieuw zien en Kos zou voor dit tweede gesprek ook hen uitnodigen.

’s Morgens 20 januari 2015 krijg ik een telefoontje van de secretaresse van Kos, die mij de volgende vraag stelt: of het gesprek die avond nog doorgaat?

Kos had haar verteld, dat hij die avond de afspraak had mij en de andere gebruikers te treffen.

Dat is in het geheel niet juist.
Het ging slechts om een voorgesprek deze keer.

Dat laat ik haar ook weten.

Plus ik vertel haar, dat haar telefoontje me verrast, want we hadden uitdrukkelijk afgesproken om uitsluitend en alleen direct met elkaar te communiceren.

Een afspraak, die nu dus door Kos verbroken is.

Kos heeft niet gedaan wat hij gezegd heeft.

Hij heeft de mede-gebruikers niet tezamen met de beheerder aangeschreven, zoals hij mij had beloofd.

Daarna heeft Marc Nihot, die mij vaker vertegenwoordigt en nu zeker als mijn tussenpersoon optreedt, op mijn verzoek contact met die secretaresse van Kos opgenomen over hoe nu verder.

Later die middag heeft Kos de afspraak per SMS alsnog afgezegd, omdat hij een belangrijk spoed-overleg buiten de stad zou hebben, zo schrijft hij.
Bleek later, dat hij bij Joke Vorstman en Dirk Gorter op bezoek was vanwege een andere kwestie.

Hij zegt in zijn SMS me nog te zullen bellen.

Ik hoor niets meer van Kos tot de ochtend van 27 januari 2015, een volle week later, als hij me opnieuw SMS-t of onze afspraak die avond nog doorgaat.

Natuurlijk niet.

Hij heeft me vorige week laten staan en ook nu niet de door hem beloofde voorbereidingen getroffen.

Natuurlijk ging ik er automatisch vanuit dat onze afspraak niet doorging, aangezien Kos verzuimd had om de beheerder en de medegebruikers uit te nodigen en onze afspraak uitsluitend voor dit overleg bedoeld was.

Marc neemt op mijn verzoek opnieuw contact op met de secretaresse van Kos.

De aap komt uit de mouw.

Kos wil uitsluitend en alleen overleg, omdat hij geacht wordt a.s. maandag 2 februari 2015 bij een Commissievergadering door de VVD gestelde vragen over de gang van zaken en de situatie rond het museum te beantwoorden.

Hij wil me daarover graag spreken.

Wij gaan ermee akkoord om elkaar afgelopen donderdag 29 januari 2015 om 18 uur te treffen.

Wij, Marc en ik, vragen Michiel Wouters om weer eens ook dit gesprek bij te wonen en van ons onderhoud met Kos opnieuw getuige te zijn.

We besluiten Kos hier niet over te informeren.

Marc wordt in de ochtend van 29 januari 2015 door Wouters gebeld met de mededeling, dat deze zich aan Kos heeft laten ontvallen, dat wij hem gevraagd hadden aanwezig te zijn.
Deze keer wel op onze uitnodiging, anders dan vorige keer op 9 december 2014.

Kos heeft hem met klem verzocht weg te blijven, waaraan Wouters besluit gehoor te geven.

Het gesprek met Kos gaat dus over de Commissie-vergadering van aanstaande maandag.

Hij zegt dat hij volledig openheid van zaken wil geven.

Daartoe heeft hij een notitie van halve A4 bij zich, die hij ons laat lezen.

De tekst is voor zijn rekening.

Hij en niet ik moet zich verantwoorden voor de Gemeenteraad.

We vragen hem welke documenten hij aan de commissie wil openbaren.

Het komt neer op de volgende zaken:
-die startnotitie van Kos
-de brief aan jullie en mij, waarin de afspraken van 9 december 2014 door B & W bevestigd worden (dat wil zeggen bijna alle punten, want de afgesproken uitbreiding is daarin niet opgenomen).
-de brief aan jullie en mij met de definitieve uitslag van de Commissie Beroep en Bezwaar door B & W met daarin het door hun genomen besluit tot opheffing van de last onder dwangsom, waarover jullie me zo vrolijk belden en schreven.

Daarnaast zegt hij toe aan de Commissie ook op ons uitdrukkelijke verzoek de uitspraak van de Raad van State over de stationslocatie te presenteren.

Hierover zijn wij het eens, maar niet over andere volgende zaken.

Kos vraagt ons akkoord te gaan met het achterhouden van de overeenkomst van 9 december, omdat deze staatsrechtelijk onjuist zou zijn en zo voor hem nadelige gevolgen zou kunnen hebben.

Hij zegt ook bij te willen insluiten de gebruiksovereenkomsten tussen mij en de gemeente over de studio en het museum.

Marc gaat hier niet mee akkoord, omdat deze stukken dan openbaar gemaakt zouden worden op de gemeentelijke website en zodoende voor iedereen te lezen zijn.

Mij maakt dat niet veel uit.

Hij vraagt Kos geheimhouding te betrachten in de verspreiding aan de Commissie, omdat het hier om privaat-rechterlijke contracten gaat.

Kos zegt toe met de groot mogelijke zorg te handelen en deze stukken uitsluitend vertrouwelijk aan de Commissie ter beschikking te stellen.

Kos stemt in met een ter-beschikking-stelling onder geheimhouding.

Wij van onze kant geven een notitie aan Kos betreffende de volgende punten: de opzegging van de mede-gebruikers, de business-case (plan en voortgang), de vraag wederom naar de documenten (energiegegevens, MOP, OZB), gebruik binnenplaats, vrijwilligers i.v.m. UWV, doorgang museum en oplevering van de nieuwe ruimten, city-marketing en het urgente onderhoud van het voormalig postkantoor vanwege schade als lekkage en koperdiefstal van regenpijpen.

We zijn het over alles eens.

Er lijkt geen wolkje aan de lucht.

Hij vertrekt.

We treffen nadien Michiel Wouters en stellen hem van de inhoud van ons gesprek op de hoogte.

Met hem een gezellig gesprek, gelukkig weinig over Kos.

De volgende dag hebben Marc en ik een druk schema en moeten we van hot naar haar.

Dan komt om kwart voor vier onverwachts op mijn telefoon de navolgende mail van het bestuurssecretariaat Gemeente Den Helder binnen, die ons met stomheid en verbijstering slaat.

Wendy Koedijk schrijft aan ons en de Concernstaf het volgende:
“Bijgaand ontvangt u, ten behoeve van agendapunt 4 ontwikkeling stationslocatie en gebruik postkantoor van de commissie stadsontwikkeling en beheer, enkele stukken met betrekking tot het Rob Scholte Museum.
Deze stukken ontvangt u zo laat omdat wethouder Kos de bijgevoegde startnotitie, voorafgaand aan deze verzending, met dhr. R. Scholte wilde bespreken. Dit heeft donderdag 29 januari aan het eind van de middag plaatsgevonden. Dhr. R. Scholte is akkoord met de voorgestelde aanpak en het versturen van de bijbehorende stukken”.

Daar wringt de schoen.

Ik ben in het geheel niet akkoord met de voorgestelde aanpak en al helemaal niet met de bijhorende stukken.

Dan volgt een opsomming van ter beschikking gestelde documenten, die volstrekt niet overeenkomstig is met de tussen ons en Kos gemaakte afspraken.

Documenten worden dus bewust verspreid en teruggehouden met de bedoeling ons te benadelen en het museum en mijzelf in kwaad daglicht te stellen.

Dit is zeker niet de manier om mijn business-plan aan de Gemeenteraad te presenteren.
Kom eerst eens met de door mij gevraagde stukken.
Nu ontbreekt de financiële paragraaf nog steeds en zeg eens, dat je de intentie hebt met mijn plan mee te gaan, waardoor ik geldschieters kan benaderen.

Veel van de stukken in de mail heb ik nimmer van tevoren gezien, ook al wordt geschreven, dat ik ze ken en instem met de verspreiding.

Ik wil optreden tegen deze reeks van onrechtmatige daden.

Zelf het initiatief nemen.

Graag snel jullie deskundig oordeel en reactie.

De tijd dringt.

Ik beschouw het handelen van Kos als zeer schadelijk.
Nog schadelijker dan het hele optreden Van Dongen indertijd.
Aangezien het plaatsvindt in het publieke debat.

Ook hij maakt gebruik van éénzelfde strategie, zoals Van Dongen eerder met haar persbericht, door naar buiten te komen met eenzijdige informatie opeens en zonder ons vooraf te informeren.
Naar het lijkt hebben zij de vooropgezette bedoeling om ons te schaden en het museumproject in diskrediet brengen.

Kos wist heel goed of had moeten weten, welke documenten werden verzonden toen hij met ons afspraken daarover maakte de dag tevoren.

Veel van de stukken heb ik nimmer gezien, noch zijn deze aan mij ter goedkeuring voorgelegd.
Tevens bevat het schrijven aan de concernstaf in opdracht van B & W nu onderdelen, waarover Marc geheimhouding had verzocht.

Er ontbreken bewust stukken.

Deze worden achtergehouden, maar waren wel degelijk afgesproken.

Firma kwade trouw fuseert met leugen en bedrog.

Kos zei toe de contracten voor de mede-gebruikers ontbonden te laten, maar het tegendeel is waar gebleken.

Ze zijn hersteld voor al deze (non) gebruikers, waardoor de voortgang van het museum totaal stagneert.

Dat wist Kos, maar hij heeft ons daarover niets willen vertellen.

Datum van verzending was al op 19 december 2014.
Tien dagen na het afblazen van de petitie en ons gezamenlijk persbericht.

Dus hij wist dit al bij al onze ontmoetingen, maar zweeg en verzuimde ons te informeren.

Volgens een gebruiker van het pand, mijn vriend Jan Klapwijk, is die brief pas afgelopen donderdag 29 januari 2015 bij hem aangekomen.
Niet gestempeld door de posterijen , maar gewoon door een koerier in de bus gestopt.

Weer zo’n typisch geval van anti-datering door de Gemeente, zoals we al eerder mochten meemaken.

Graag jullie snelle reactie.

Jammer, maar de tegenstand van het ressentiment is schijnbaar van dien aard, dat de afgesproken uitbreiding van het museum in gevaar komt.

Zo kunnen we nooit voor de zomer open en missen we het toeristenseizoen.
Mooie boel voor ons en voor de stad.

Morgen overleg ik met Knippenberg over de te nemen stappen, want in de petitie kunnen we momenteel de naam “Van Dongen” vervangen door de naam “Kos” zonder dat we aan de resterende tekst ook maar enige verandering hoeven aan te brengen.

Ook denk ik erover om opnieuw contact met Nieuwsuur op te nemen.

Sorry voor het verstoren van jullie zondagsrust.

Liefs,

R