Rijks Universiteit Groningen – Accreditatie voor studentenvereniging Vindicat

Het Groninger Studenten CorpsVindicat atque Polit’ is de oudste studentenvereniging van Nederland (foto Vindicat)

Accreditatie voor Studentenvereniging Vindicat

De Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen (HG) nemen het advies van de Accreditatie Commissie Studentenorganisaties over om Studentenvereniging Vindicat atque Polit weer te accrediteren. De beide Colleges van Bestuur hebben besloten om Vindicat voor dit College jaar Bestuursbeurzen uit te keren, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden . De Accreditatie geldt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2020.

De Accreditatie Commissie Studentenorganisaties zag een breed gedragen bereidwilligheid voor een cultuurverandering, die in 2018 niet naar voren kwam. De Commissie is positief gestemd over de ontwikkelingen, die de Senaat van Vindicat in haar rapportage en in de gesprekken heeft laten zien. De Commissie adviseerde daarom om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor drie jaar.

Eén jaar

De beide Colleges van Bestuur constateren op basis van het advies van de Accreditatie Commissie, dat Vindicat een positieve ontwikkeling laat zien op de verschillende punten. Echter, de opmerkingen en aarzelingen van de commissie over Risico Management en de hervormingen van het interne Rechtssysteem wegen zwaar voor beide Colleges. De instellingen kiezen daarom voor een Accreditatie van één jaar; het Studiejaar 2019 – 2020.

Rijks Universiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen stellen hieraan de volgende voorwaarden.

  • Tijdens introductiekampen wordt niet gedronken; niet door deelnemers en niet door begeleiding, dus 100% nuchter. Met deze maatregel wordt de daad bij het woord gevoegd wat betreft de cultuurverandering binnen Vindicat
  • Alle incidenten van meer dan geringe betekenis moeten conform de Gedragscode Studentenorganisaties via de Adviescommissie
    Introductietijd (ACI) gemeld worden aan de CvB’s én bij de studentencontactpersoon van de politie
  • De Accreditatiecommissie, de CvB’s en de ACI ontvangen in september 2020 van Vindicat een rapportage over voortgang van het veranderproces, verloop van de introductieperiode, gang van zaken rond incidenten, en de stand van zaken rond de cultuuringreep, die nodig is om te voorkomen dat een probleemgroep incidenten veroorzaakt

Op basis van de rapportage onder punt drie adviseert de Accreditatiecommissie de CvB’s voor 1 oktober 2020 omtrent de accreditatie voor het studiejaar 2020-2021.

Reacties bestuurders

Cisca Wijmenga, rector magnificus van de RUG: “Ik complimenteer de Senaat van Vindicat voor het werk, dat ze verzet hebben. De goede overdracht van de Senaat 2018-19 naar de Senaat van 2019-20 laat zien dat er besef is voor het bewust organiseren van continuïteit binnen de vereniging. We vinden het wel van groot belang dat de vereniging werkt aan het terugdringen van alcoholmisbruik en aan het bevorderen van een internationalere cultuur.”

Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool: “Met elkaar werken we aan een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen. Vindicat laat zien dat ze stappen heeft gezet richting een cultuurverandering binnen de vereniging die hieraan bijdraagt. Het alcoholgebruik en het interne rechtssysteem zijn hele belangrijke onderwerpen die nog meer aandacht van Vindicat verdienen.

Eerdere besluiten

In juli 2017 is het eerste rapport van de Accreditatiecommissie over Vindicat gepubliceerd. Toen besloten RUG en HG om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor een jaar, tot augustus 2018. Vervolgens kenden de CvB’s op basis van het tweede accreditatierapport in september 2018 Vindicat geen heraccreditatie toe.

Achtergrond Accreditatie Commissie Studentenverenigingen

In 2016 brachten incidenten aan het licht, dat het bij een aantal Groningse studentenorganisaties tijd is voor een cultuurverandering. Van kroegcultuur en ontgroeningen, naar een cultuur met meer academische vorming, en een veilige introductieperiode. Vervolgens is een systeem van verenigingsaccreditatie opgezet. De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties werd opgericht onder voorzitterschap van drs. Martin S.R. Sitalsing. In totaal zes studentenorganisaties doorliepen de procedure: Aegir, Albertus Magnus, The Knickerbockers, Navigators, Panacea, Vindicat.

Rijksuniversiteit Groningen, 28 november 2019, 16:01

https://www.rug.nl/news/2019/11/accreditatie-voor-studentenvereniging-vindicat

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksuniversiteit+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hanzehogeschool+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=studentenvereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vindicat
https://robscholtemuseum.nl/?s=ontgroening