Rijksoverheid – Benoeming burgemeester mogelijk uit de Grondwet + Wikipedia – Koninklijk besluit

Benoeming burgemeester mogelijk uit de Grondwet

De bepaling dat burgemeesters en commissarissen van de Koning worden benoemd door de Kroon, wordt in de toekomst mogelijk uit de Grondwet geschrapt. De ministerraad heeft ingestemd met het voordragen van een initiatiefwetsvoorstel hiertoe voor bekrachtiging door de Koning. Het regeerakkoord spreekt expliciete steun uit aan het voorstel.
Dit initiatiefwetsvoorstel van D66 werd op 28 april jongstleden aanvaard door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er in 2013 al mee in.
Beide Kamers hebben het voorstel besproken in zogeheten eerste lezing. Voordat de Grondwet veranderd kan worden, moeten beide Kamers het voorstel nogmaals bespreken en met twee derde meerderheid aanvaarden. Deze tweede lezing vindt plaats na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, die gepland staan op 15 maart 2017.
Het initiatiefwetsvoorstel regelt niet hoe de aanstelling van burgemeesters en commissarissen eruit moet gaan zien. Het is aan een volgend kabinet daartoe eventueel een voorstel te doen, na aanvaarding van de Grondwetswijziging in tweede lezing.

Rijksoverheid, Nieuwsbericht | 19-06-2015 | 15:27

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/19/benoeming-burgemeester-mogelijk-uit-de-grondwet

Koninklijk besluit

“De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB kan genomen worden na behandeling in de ministerraad en na consultatie van de Raad van State. Een AMvB wordt ondertekend door de Koning en door de desbetreffende minister. Wanneer de regering een AMvB neemt, treedt het in werking nadat het in het Staatsblad bekend is gemaakt. Het wordt daar “Besluit” genoemd, niet “Algemene Maatregel van Bestuur” of “koninklijk besluit”. Houdt een AMvB een algemeen verbindend voorschrift in dan is dit tevens een wet in materiële zin.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_besluit