Redactie Stichting JAS – Keek op de Week (51) met raad wil fouten niet horen en … + Keek op de Week (52) met het handelen van ambtenaren?, functioneren raad en …

Keek op de Week (51) met raad wil fouten niet horen en …

Hollands Kroon – Keek op de Week van Hollands Kroon van week 51 van 2017 (17 tot 24 dec.).

1. Levensreddende AED’s en tegelijkertijd ‘ons kent ons’?

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, die bij een hartstilstand dat machientje weer op gang kan brengen. Daartoe geeft B&W Hollands Kroon € 125.000 en voor dat geld worden 45 van de 53 AED kasten vervangen.

Groen Links bij monde van de heer Eichhorn stelt, dat die € 125.000 te veel zijn en dat de kosten veel lager kunnen. Daarbij kunnen de kosten voor vervanging elders gedeclareerd worden en vraagt Groen Links zich af, waarom de gemeente dat niet doet. Hollands Kroon onderzoekt dat nu…
Voorts stelt Eichhorn, dat de leverancier/installateur van de AED’s tevens voorzitter is van de adviserende stichting AED’s Hollands Kroon.

JAS: Jawel dames en heren, daarvoor is een aparte stichting in het leven geroepen.
De thuiswerkende ambtenarij kon deze zware klus kennelijk niet aan en om verantwoordelijkheid te ontlopen en niet op de fiets door het regenachtige weer door de polder te hoeven om al die AED punten te bekijken en te noteren is er een stichting opgericht.

2. De familie Lombaard spreekt in

2.1. Mevrouw Lombaard

Voor de volledige tekst, zie HIER: https://drive.google.com/file/d/137-mcY63zIwKkXBn0YiTcKaW5p_UKqJf/view.

Kort samengevat stelt mevrouw Lombaard, dat in HK de beginselen zorgvuldigheid, rechtszekerheid, gelijkheid, het gebod ‘détournement de pouvoir’ = (volgens Kramers woordenboek) verduistering van bevoegdheid en fair play niet en/of onvoldoende nageleefd worden.

JAS: Bevoegdheid is er alleen voor het bevoegdheidsgebied, waarvoor het bestuursorgaan is ingericht en gebruikt de met macht beklede instantie zijn macht voor andere doeleinden, dan is de instantie in zware overtreding (en bedreigt zij daarmee de rechtstaat, of wat daar nog van over is tegenwoordig; zie het het trieste functioneren van het totale bestuur in HK, waarover JAS al jaren schrijft).
In wezen is dit ‘détournement de pouvoir’ het punt, waar het volledige disfunctioneren in deze ‘gemeente’ om draait; er is geen bestuursorgaan, wat zijn specifieke taak lijkt uit te voeren, maar het bestuur in zijn geheel (ambtenarij+ B&W + 90% van de raad) heeft meer weg van een octopus, die, met welke arm je ook contact hebt, je onherroepelijk beet pakt en je vervolgens in de collectieve maag van het beest doet belanden.
De vraag, die gesteld moet worden is, of deze modern archaïsche bestuursmethode opgedrongen of opgelegd is door hogerhand (VVD Remkes, VVD Rutte, of de maffia luitjes uit Brussel) om te testen, of de mensen al murw genoeg zijn zich over te geven aan de nakende willekeur en afbraak van de individuele rechten van de mens. Het kan toch geen toeval zijn, dat een figuur als Nawijn (VVD), waarover voldoende negatiefs bekend was, uitgerekend in Hollands Kroon op voordracht van Remkes (VVD) burgemeester wordt en vervolgens allerlei bestuurlijke experimenten doorvoert (zelfstandige ambtenaren, geen eed voor ambtenaren, het bruuskeren van bevolking en individuen etc. etc.). Het gebeuren in Hollands Kroon, met volledige medewerking van de hebzuchtige VVD en CDA, de puur socialistische PvdA, de naïeve club LADA, de slaapkop partij Senioren en de karakterloze D’66 pinguïns, is een teken aan de wand.
Immers, wat hier te berde gebracht wordt, is niets anders, dan de beschuldiging, dat in Hollands Kroon de democratie bewust te gronde gericht wordt.

2.2. Heer Lombaard

Voor de volledige tekst, zie HIER: https://drive.google.com/file/d/137-mcY63zIwKkXBn0YiTcKaW5p_UKqJf/view.

Heer Lombaard brengt het niet afleggen van de eed door ambtenaren naar voren.

JAS: Hierover berichtte JAS in week 48/punt 3 (http://www.stichting-jas.nl/2017/12/keek-op-de-week-48-met-eed-voor.html) en ziet deze nieuwe regel (niet afleggen van de eed door ambtenaren hoewel de eed verplicht is) als de ultieme legitimatie van ambtelijke willekeur door Nawijn en de raad, waarmee zij de algemene rechtszekerheid, zoals met name vervat in het begrip ‘détournement de pouvoir’ volledig ter zijde schuiven. Barbaarser en primitiever en kleuterschoolachtiger kan het niet. Dat die Vriends van de boerenpartij CDA daar nu na vier jaar pas mee komt, is een lachertje; het kwam ze wel uit nu, vlak voor de verkiezingen en bovendien circusdirecteur Nawijn vertrekt, durft hij voor een keer dapper te zijn.

JAS: Wat blijft er overigens juridisch over van verklaringen door Hollands Kroon ambtenaren voor de rechtbank, nu zij 5 jaar lang de eed niet hoefden af te leggen – zijn al deze verklaringen niet waardeloos en moeten al deze rechtszaken over?

3. Inspreken moet anders?

Uit betrouwbare bronnen vernam JAS, dat binnen D’66 het besef leeft, dat het inspreken anders moet (alweer dat ANDERS?!).

JAS: Hoezo anders? Als wij alleen al de inspreek beurten van de laatste tijd door de heren Tonneman, Stam en de familie Lombaard op de Hollands Kroon website bekijken, dan is er met dat inspreken niets aan de hand en zijn de naar voren gebrachte zaken zo duidelijk als een klontje, zij het, dat door Nawijn & Co beperkingen opgelegd worden als klachten/zaken onder de rechter liggen. Dan mag over het specifieke deel van de klacht, en inspreken gaat alleen over klachten, niet gerept worden, zodat de insprekers gedwongen zijn zich in algemeenheden uit te drukken zonder dus en public en voor de gemeenteraad tot de kern van de zaak door te kunnen dringen. En wat is inspreken anders, dan de laatste mogelijkheid een klacht te uiten over het bestuur door deze te wijzen op een door de afschaffing van de ambtenaren eed sterk bevorderde ‘détournement de pouvoir’, terwijl daar boven op het inspreken = de klacht, middels toepassing van allerlei wetjes en verordeningen in een voor en door het bestuur geschikte en passende mal gegoten wordt? Bovendien, wat is inspreken anders, dan een vorm van kwaliteitscontrole op het laatste moment?
JAS wil dat de agrarische inboorlingen van HK op een andere wijze duidelijk maken; stel U poot Uw aardappeltjes of bollen aan het begin van het seizoen, wacht het hele groeiseizoen af en doet verder niks. In de zomer of herfst gaat u het spul rooien en dan ziet U wel wat uit de grond komt? Nee, natuurlijk doen boeren dat niet, want wat voor kwaliteit oogst je dan? Misschien wel onverkoopbaar spul met ziektes en zeer; om dat te voorkomen mesten zij, spuiten zij en lopen door de velden om te zien, hoe het gewas erbij staat – zoiets heet ook wel onderhoud!
Nu vastgesteld is, dat de inspreek beurten niets anders zijn, dan klachten over het bestuur en het bestuur de mogelijkheid heeft te verbieden, dat over de ware inhoud van de klachten openlijk gesproken wordt, vraagt JAS zich af, hoe D’66 denkt te realiseren het inspreken anders te gaan laten verlopen. De problematiek ligt namelijk niet bij de insprekers, maar bij het bestuur, dat bovendien volop gesteund wordt door ‘onze’ volksvertegenwoordigers, omdat dezen de inspreker lekker laten dood bloeden achter zijn lessenaartje door na afloop niets te vragen.

Stichting JAS, woensdag 27 december 2017

Reacties :

Anoniem zei
Dit artikel zo lezende bekruipt je het gevoel in de voormalige Sovjet Unie te wonen waar ook geen democratie was en de bevolking ook werd geterroriseerd door de ambtenarij.
woensdag, 27 december, 2017

Anoniem zei
AFBRAAKBELEID!!!
Wil Hollands Kroon en de Gemeente Raad wel een relatie met haar inwoners?? Leuk dat de koning oproept tot gemeenschapszin. Ongetwijfeld zijn alle politieke partijen het daar roerend mee eens, maar ze zijn hier tevens te ijdel en te blind om te zien dat zij de spiraal naar beneden gestart zijn met hun ijskoude afbraakbeleid, waarbij het ieder voor zich is,zoals de affaire Meskers via de achterdeur gewoon weer verder gaat en de rest blijft zitten en neemt zijn verantwoording niet. Dat is LAF te noemen.
Maar toch denk ik dat de provincie en de kamer en in eerste plaats de gemeentelijke politieke partijen zich terdege eens moeten gaan bekommeren om de relatie met hun inwoners van Hollands Kroon en niet hun eigen baan, en deze weer op te zoeken en te luisteren en daar werkelijk iets aan te doen, want die is nu afgezakt tot Zuidpool niveau. Ik houd mijn hard vast voor de verkiezingen van maart 2018. Maar ´Boontje komt om zijn Loontje`. En het grootste gedeelte van de gemeente raad en B en W van Hollands Kroon die de laatste jaren en afgelopen week een enorme aanslag heeft gepleegd op de democratie van Hollands Kroon moet zich diep schamen zoals Dhr. Lombaard dit ook schetste in zijn spreekbeurt. Een gemeenteraad waar de laatste jaren de vreemdste beslissingen zijn en nog steeds worden genomen waar de rest van Nederland en zelfs Dhr.Remkes met gefronste wenkbrauwen naar word gekeken en met afschuw op word gereageerd. Zoals de declaraties en ‘zure gekken’ affaire van J. Nawijn over de Fam. Lombaard, Camping Tonneman en Veegservice Bakker-Meester en nog vele andere lopende zaken in deze gemeente die nog onder de pet worden gehouden. Dan maar even zonder centrale overheid en moeten wij als bedonderde inwoners en hard werkende ondernemers maar zelf het heft in handen nemen en voor rechter spelen want de politiek laat haar eigen burgers compleet in de steek ondanks alle signalen die ze al jaren krijgen.
We rekenen wel in maart 2018 met u af want jullie vragen daar toch zelf om want inwoners en kiezers hebben geen waarde meer bij Hollands Kroon.
woensdag, 27 december, 2017

Anoniem zei
Wel of geen eed afleggen voor de ambtenaren van Hollands Kroon, het maakt een aantal van deze ambtenaren geen bal uit, ze liegen er toch wel lustig op los, ook voor de rechtbank.
woensdag, 27 december, 2017

Anoniem zei
Is het nieuwe AED apparaat nu ook geschikt voor begroting Hollands Kroon 2018 !
De levens reddende AED´mogen ze nu ook wel heel vlug op de boekhouder van Hollands Kroon zetten. Het is toch helemaal van de zotte dat enkel Jan Eichhorn van Groenlinks de enige met respect amateuristisch boekhouder is die deze aanbestedingen nog moet bekritiseren en afkeuren omdat de grote provisionele accounts afdeling van Hollands Kroon daar niet voor in staat zijn. En hoe zit dat met die andere offertes dan wel!! Dat baarde ons en VNG al een hele tijd zorgen, wat uit de praktijk al vele malen is gebleken. Het is dus heel makkelijk weer van een ander veel geld uit te geven,waar deze gemeente al zo veel van te kort heeft. Hiervan konden ze o.a. de o zo belangrijke en omstreden zwembaden een tijd voor open houden en bijna hadden moeten sluiten. Bijna, omdat vrijwilligers en HOZE groep zich nu noodgedwongen geroepen voelen en proberen de deuren nog 15 jaar open te houden voor dit zinkend schip als Hollands Kroon. Hun eigen GEMEENTE HUIS IS VEEL BELANGRIJKER voor de zelf sturende flex ambtenaren! Alle lof voor deze vrijwilligers, HOZE groep en ook voor Jan Eichhorn die zoals hij met enorm veel onderzoek werk en respect voor de inwoners en zijn kiezers ons ruim 150.000 euro net op tijd ? heeft onderschept die eventueel hopelijk bespaart kan worden op de AED in tien jaar tijd. Dat is heel veel geld waar weer hele leuke en belangrijke dingen voor gedaan kunnen worden, zoals dat ook hoort.
Twijfelen nu wel echt aan de conditie van het hart van de gemeentelijke boekhoud afdeling en de nieuwe AED’s wel degelijk onmisbaar zijn. Groen links geweldig en ga zo door ,jullie zijn altijd zeer kritisch op zulke onderwerpen en komen altijd met werkelijke feiten waar andere partijen op een paar na zich totaal niet om bekommeren en zich geheel koud laten. Kijk maar terug op de live uitzending van dinsdag 19 december jl. op de site van Hollands Kroon. Horen, zien en zwijgen.
Wie het kleine niet deert, is het grote niet weert,vooral in deze tijd.
Oplossing: Hollands Kroon onder curatele stellen door de provincie en corrupt of niet vakbekwaam, eruit wat Nawijn zelf verkondigde. En dan ook allemaal die daar onder vallen!
woensdag, 27 december, 2017

Zorro zei
Ambtenaren mogen liegen van Nawijn want ze hoeven geen eed af te leggen. Overigens, zijn ze intussen tijdens dat leuke kerstfeestje op het stadshuis (woorden Nawijn) nu wel beëdigd?
woensdag, 27 december, 2017

Anoniem zei
VERPLICHTE CURSUS voor RAADSLEDEN!
“hoe ga je in de gemeente raad met elkaar om”
Eindelijk komt er een verplichte cursus voor raadsleden, het zou eens tijd worden met die late opvoeding!
De lokale partijen zijn ontstaan soms uit onvrede over de landelijke partijen, maar daar zijn wij hier in Hollands Kroon wel bedrogen uitgekomen op een enkele na en de landelijke partijen hier doen nog minder voor hun inwoners. Dutten weg op de vergadering en kijken op hun iPhone of hun salaris al gestort is. Kijk zelf maar bij uitzending gemist HK. live 19 december. Of je moet er persoonlijk en financieel er beter van worden, dan mag alles. Als niemand het maar hoort en ziet.
Dus gemeente raadsleden eindelijk horen jullie hoe het wel moet “ hoe ga je in de gemeente raad met elkaar om” en hopen dat die vertoning van de afgelopen jaren en verleden week eindelijk een verleden hebben en een grote wens is voor respect vol 2018.
We zullen het mee maken!
donderdag, 28 december, 2017

Zorro zei
Geachte laatste anoniem,
Hoe zij met elkaar omgaan is ons wel duidelijk geworden de laatste 5 jaar; de vraag die gesteld moet worden is: Hoe gaan zij met de bevolking om? Gaan zij verder met bedriegen of komt de democratie bovendrijven? Ik vrees het ergste: het CDA, VVD, PvdA, D’666 en de lokalen hebben tot nu toe niets opgehad met de bevolking en dat mogen zij ook niet van hun hoofdkwartier in Den Haag/Brussel. De situatie is veel ernstiger dan dat U denkt en is met een intern gezellig koffie met koek raadscursusje niet op te lossen.
donderdag, 28 december, 2017

Kapitein Rob zei
Ik voer op een schip met Chinese bemanning en de kok had geleerd op Engelse wijze te koken en dat moesten Hollanders dan opeten?! Niet te vreten dus en na 2 maanden zaten de tanden los in onze monden. Contact gehad met de reder en die stuurde een Hollandse kok die de Chinees bij moest brengen hoe op onze wijze te koken. Zolang die Hollandse kok aan boord was ging alles goed maar toen die na 3 weken vertrok aten wij binnen 3 dagen gewoon weer die afschuwelijke Engelse kost.
Waarmee ik maar zeggen wil is dat je gewoontes, in dit geval het doen en laten van die waardeloze gemeenteraad, niet wegneemt door een cursusje te geven of een plankje te timmeren op de romp van een wrakke schuit in de hoop dat deze niet meer lekt; het blijft een wrakke schuit.
donderdag, 28 december, 2017

Anoniem zei
Het niet eens! Spuug je gal naar Johan Remkes!
Reageer dan , maar wel netjes natuurlijk een mail naar Dhr. J.R.Remkes
‘filletr@noord-holland.nl’
donderdag, 28 december, 2017

Kapitein Rob zei
@ laatste anoniem,
Als die VVD-Remkes nu nog steeds niet weet wat hier loos is en hij klaarblijkelijk aan deze toestand nog steeds niets heeft kunnen of willen doen, dan is hij net zo corrupt als de rest . Wie heeft die VVD-Nawijn uiteindelijk in het zadel geholpen? Dat was toch Remkes , zijn VVD vriendje?

http://www.stichting-jas.nl/2017/12/keek-op-de-week-51-met-raad-wil-fouten.html

Keek op de Week (52) met het handelen van ambtenaren?, functioneren raad en …

Hollands Kroon – Dieptepunten in Hollands Kroon van week 52 van 2017 (24-31 dec.).

1. Nogmaals de AED’s ; zie ook dieptepunten HK week 51 punt 1

Volgens de heer Eichhorn (GL) zouden de kosten voor de AED’s elders gedeclareerd kunnen worden; het zou door de ziekenfondsen opgebracht worden, mits aangevraagd natuurlijk!

JAS: Hoe heeft het zover kunnen komen, dat de verantwoordelijke wethouder een bedrag van €125.000 op heeft kunnen voeren, terwijl dat bedrag nog eens veel te hoog was, begroot was door een aparte plaatselijke AED stichting, waarvan de voorzitter hiervan tevens installateur/leverancier is van die te plaatsen AED’s?
Zou het zo kunnen zijn, dat de ziekenfondsen zelf vaste leveranciers/installateur hebben, die sowieso veel goedkoper zijn, dan zo’n plaatselijke beunhaas? Bovendien, wie draagt nu een eventuele juridische verantwoordelijkheid voor het disfunctioneren van een AED in geval van nood? Zou een ziekenfonds, dat niet veel beter juridisch ingedekt hebben door voorwaarden te stellen bij de aanvrager (gemeente)?

Het lijkt er aardig op, dat de zelfsturende teams inderdaad zelf sturen, maar geen mens, ook de wethouder in dit zoveelste schrijnende geval, weet hoe en waarnaar. Bovendien, zou de verantwoordelijke wethouder nu ook maar niet beter op kunnen stappen?
Heeft alleen Groen Links zich verdiept in dit onderwerp? Geen partij, die buiten Groen Links er iets over gezegd heeft. Droevig!

2. Toezicht politie op APV (Algemene plaatselijk Verordening)

De politie blijkt tot voor kort niet aangewezen geweest te zijn als officieel toezichthouder op de APV; dit is inmiddels door B&W gecorrigeerd.

JAS: Nou mooi toch denk je dan, maar er rijzen toch wel wat vragen:

2.1. Hoe is het mogelijk, dat de politie geen toezichthouder was, terwijl dit kennelijk voorheen wel het geval was?
2.2. Wat is de rol van Nawijn hier in geweest? Hij zit toch in de driehoekse gezags breiclub Officier van Justitie – Hoofd politie – Burgemeester, waarin het algemene politiebeleid etc. opgesteld, nageleefd en onderhouden wordt?
2.3. Hoe lang duurt deze situatie nu en heeft/had de politie voor Den Helder en Hollands Kroon verschillende bevoegdheden?
2.4. Zijn er consequenties voor gedane zaken in de afgelopen jaren?

JAS: Het lijkt er dus op, dat bij invoering van de nieuwe APV het politioneel toezicht gewoon afgeschaft is, terwijl B&W nu een correctie, om wat voor reden dan ook doorvoeren. Vanwaar die plotselinge ommezwaai?

3. Inspreken van burgers in raadsvergaderingen

Boerenpartij gemeenteraadslid Vriend (https://ris.ibabs.eu/raad-hollandskroon/raadsleden/?view=profile&id=112) stelt vragen over inspreken; de regels hiervoor worden niet opgevolgd. Het CDA-Boerenpartij gemeenteraadslid stelt:
‘Het inspreken gaat vooral over het gedrag van bestuurders of ambtenaren. Ons reglement verbiedt dat. Ik wil graag, dat de voorzitter of griffier nog eens goed nadenkt over het inspreken over dit soort onderwerpen. Want ons reglement van orde is daar heel duidelijk over. Als er een klacht kan worden ingediend over bestuurders of ambtenaren, kan er niet ingesproken worden’.

JAS: Zo kennen wij het CDA weer, een typische bestuurdersclub en de burger moet zijn bek houden. Knulletje Vriend vergeet voor het gemak, dat in bijna alle gevallen, en zeker die bij Stichting JAS opgebracht worden, het nooit in eerste instantie gaat om de persoon, maar om hoe bepaalde bestuurders en ambtenaren handelen. Helaas worden die handelingen door personen verricht en als die personen disfunctioneren in hun vakgebied en daar hardnekkig in blijven volharden, dan kan het niet anders, dan dat namen en klachten over dat disfunctioneren geuit worden. En als de raad, zoals thans, geen inhoudelijk vragen stelt aan een inspreker, zal het ongenoegen blijven voort woekeren en andere wegen zoeken als Vriend zijn vooraf besproken plannetje doorzet. Kennelijk heeft de man weinig inzicht in oorzaak en gevolgwerking in het menselijk gedrag wegens zijn waarschijnlijk eenzijdige denkwijze (https://ris.ibabs.eu/raad-hollandskroon/raadsleden/?view=profile&id=112).
Meneer Vriend zou zich eens moeten afvragen, hoe de huidige situatie in Hollands Kroon is ontstaan. Daar houdt de hele coalitie zijn mond over dicht. En dan ‘een klacht indienen’ ? Ga eens na hoe dat werkt in Hollands Kroon. JAS weet daar alles van.

Stichting JAS, maandag 1 januari 2018

Reacties :

Anoniem zei
Overal hebben dit soort wanbestuurders zoals vriend een vinger in de pap. Vriend maakt ook deel uit van een Bezwarencommissie. De argeloze burger maar denken dat een Bezwarencommissie een onafhankelijk orgaan is, nou vergeet het maar, zeker niet in Hollands Kroon.
maandag, 01 januari, 2018

Anoniem zei
Waarschijnlijker is dat de verantwoordelijk Wethouder het op een akkoordje gegooid heeft met de lokale voorzitter van de AED-stichting die dan ook nog eens de installateur/ leverancier is.
“Wie appelen vaart die appelen eet” luidt een bekend spreekwoord, zeker in Hollands Kroon waar het bestuurlijk gezien een puinhoop is.
dinsdag, 02 januari, 2018

Anoniem zei
Ik wil graag de redactie van JAS en al zijn reaguurders een heel gelukkig, gezond, vrolijk maar vooral een eerlijk 2018 toewensen.
dinsdag, 02 januari, 2018

Anoniem zei
WANBESTUURDERS IN DE BEZWARENCOMMISSIE!!!!
Reactie op voorgaande schrijver.
Indien men de gemeente archieven raadpleegt kan vastgesteld worden dat het Dhr. Vriend zelf is geweest, die als hoofd van de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu in 2007 van de toenmalige gemeente Wieringermeer, de door Hollands Kroon bestempelde burenruzie te Wieringerwerf, een bouwvergunning met voorwaarden aan Dhr.Bleijerveld heeft verleent. Deze vergunning is niet openbaar gepubliceerd. Ook de eerste verleende vergunning uit 1970 is niet gepubliceerd, waardoor de reeks van vergunningen afgegeven voor een bouwwerk niet voldoen aan de wettelijke eisen. Kortom een illegaal gebouw. Ik kan mij helemaal voorstellen dat Dhr. Vriend het openbaar inspreken van Lombaard , eigenaar Planetenlaan, op alle mogelijke manieren probeert te verbieden om zijn gemaakte beslissing van 2007, die nu ophef veroorzaakt, niet te laten uitkomen. Daar Dhr. Vriend als enigste raadslid een opmerking plaatste over de spreekbeurt komt voor Dhr. Vriend blijkbaar het eigen belang eerder als het algemeen belang.
Dhr.Vriend wist dus precies en veel eerder als Burgemeester Nawijn wat hier aan de hand was in de Planetenlaan, maar had beter wijselijk zijn mond kunnen houden. Hij was diegene die zijn handtekening plaatste onder een vergunning welke een nooddeur verplichting opleverde voor Dhr. Bleijerveld. Een nooddeur verplichting die de aanleiding moest geven om het perceel Planetenlaan 2 openbaar te verklaren of zo nodig te onteigenen. En als je dan ook nog in een bezwaarcommissie zit zoals bovenstaande schrijver zegt, dan kan ik bedenken dat Dhr. Vriend niet zit te wachten op het screenen van zijn integriteit. Het onderwerp waar de spreekbeurt van Lombaard over ging.
Door nu openlijk bekend te maken problemen te hebben met een spreekbeurt over de manier waarop Hollands Kroon dit probleem op een onorthodoxe manier probeert op te lossen, wil Dhr. Vriend blijkbaar zulke spreekbeurten rigoureus verbieden, waardoor voor de gemeenteraad spreekbeurten alleen maar toelaatbaar zijn over huis, tuin en keuken gesprekjes. Ofwel zoals Dhr. Moras al schetste, alleen om zoete koekjes te bakken en voor de rest moet elke inwoner zijn mond houden, waardoor de gemeenteraad waarschijnlijk niet mag weten waar het college de inwoners van Hollands Kroon mee confronteert.
Dus Lombaard had het in zijn spreekbeurt van 19 december uit ervaring wel degelijk bij het goede eind om alle ambtenaren en de gemeenteraad gelijktijdig te screenen en niet alleen de eed te laten afleggen. Of dat in deze gemeente nog een uitwerking heeft is nog te beraden. Noord Hollands Dagblad bestede in week 52 daar ook al uitgebreid aandacht aan dit probleem.
Mogelijk kan iemand de commissaris van Noord Holland. Dhr. J.Remkes een de tip geven om van Hollands Kroon weer gezonde en eerlijke gemeente te maken.
dinsdag, 02 januari, 2018

Anoniem zei
Het zou mooi zijn als mensen Mike Silverberg op Facebook gaan volgen. Zo leren zijn hun “rechten” kennen. Idem leer je hoe je ambtenaren, politici via het strafrecht ter verantwoording kunt roepen. In Hollands Kroon is kennis die simpelweg voor iedereen onmisbaar…….
dinsdag, 02 januari, 2018

Anoniem zei
Het oneerlijke baasje Vriend moet dus oordelen over een geschil wat burgers hebben in Heerhugowaard en Bergen in een geschil met die gemeentes. U zult begrijpen dat de burgers kansloos zijn en zo gaat het ook in Hollands Kroon waar weer vriendjes van Vriend moeten oordelen over klachten van de burgers in Hollands Kroon.
Geweldig systeem wat zo corruptie in de hand werkt.
Hij is dan ook nog
Raadslid
Partij
CDA
E-mail adres
sjaakvriend@hollandskroon.nl
Nevenfuncties Afdelingshoofd a.i., senior juridische zaken, programmamanager Omgevingswet gemeente Medemblik / bezoldigd
Voorzitter algemene kamer bezwarencommissie gemeente Bergen / bezoldigd
Lid algemene kamer bezwarencommissie gemeente Heerhugowaard / bezoldigd
dinsdag, 02 januari, 2018

Anoniem zei
Zo komt Vriend aan een vorstelijk salaris, betaald door de burgers die hij vervolgens een oor aan naait en ze bovendien nog de mond wil snoeren.
Zo zie je maar dat VVD en CDA een pot nat is.
dinsdag, 02 januari, 2018

Theo Moras. (Criticaster) zei
Wat zo’n onschuldige lijkende opmerking van Dhr.Vriend wel niet te weeg kan brengen.
Nu krijgt meneer Vriend van “JAS” ook nog eens een veeg onderuit de pan.
Als ik dat had voorzien had ik dat als Criticaster toch beter eerst met Sjaak zelf kunnen bespreken hoe hier mee om te gaan.
Uiteindelijk was het alleen maar de bedoeling dat alle problemen met zowel de familie Lombaard en hun buren als met de familie bedrijven van Tonneman en Stam snel opgelost zouden worden.
Het is dus anders uitgepakt desalniettemin is het te hopen dat deze spijtige en langdurige kwesties eindelijk tot het verleden gaan behoren.
Mocht dat evenwel toch op korte termijn gaan lukken is deze ietwat onschuldige en onvoorziene actie niet voor niets geweest.
We gaan er nu toch maar vanuit dat het eind goed al goed zal zijn.
En het deze keer geen Fake News zal zijn!
woensdag, 03 januari, 2018

Anoniem zei
Opmerking van Criticaster Theo Moras is volledig terecht.
Even een reactie op Theo Moras.
Het blijkt terecht te zijn, net zoals er heel veel mensen en kiezers zijn die de opmerking van Moras op 24 december op JAS en andere media volledig kunnen delen en blijkbaar wel voor 200 % achter zijn mening staan. Dus Dhr. Moras heeft alles oprecht en duidelijk omschreven en hoeft zich totaal niet aangesproken of geïntimideerd te voelen en hem heel dapper vinden om op te komen voor zijn medemensen net zoals JAS en dat zonder politieke voorkeur. En om met Sjaak Vriend (CDA) of de meeste andere partijleden daar over te gaan praten heeft blijkbaar geen zin meer, want dat station is blijkbaar allang gepasseerd en hopen dat Theo en de slachtoffers hun droom in 2018 zien uitkomen. Maar dat er op korte termijn wat gebeuren moet, is wel zeker gezien de reacties in Hollands Kroon en absoluut geen Fake News is zoals mevr. Vlaming van CDA. suggereert.
donderdag, 04 januari, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/01/keek-op-de-week-52-met-het-handelen-van.html

PDF:
Fam. R. Lombaard – Inspreekbeurt Raadsvergadering Hollands Kroon, 19 december 2017