Redactie JAS – Keek op de Week (14) met dualisme? + Martijn Gijsbertsen – Wethouderschap Meskers bij VVD is nog niet zeker + Mike Deutekom – Coalitie Hollands Kroon rond

Keek op de Week (14) met dualisme?

Hoogte- en dieptepunten van week 14 van 2018 (1 april tot 8 april 2018) met dualisme?

Is het dualisme een doodgeboren kind in Hollands Kroon?

Een 15tal jaren terug is de wet op het dualisme ingevoerd in dit land. De bedoeling was. dat er een duidelijke scheiding tussen de politieke partijen en het parlement of gemeenteraad kwam met als beoogd eindresultaat. dat de regering/B&W regeerde en dat het parlement c.q. gemeenteraad controleerde.

Om het hier voor Hollands Kroon duidelijker te stellen: de gemeenteraad stuurt het beleid en B&W voert dat beleid uit. In dit episteltje gaat stichting JAS na in hoeverre deze wet, ter verbetering van de democratie in het algemeen, succesvol ingevoerd is in Hollands Kroon en of er mogelijk verbeterpunten zijn.

Indien men raadsvergaderingen van Hollands Kroon bijwoont of bekijkt op het internet, als ze tenminste uitgezonden worden, dan valt het volgende op:

A.
Buiten het eigenbelang van een VVD-er als Op de Weegh met zijn gesubsidieerde, technisch achterhaalde internet firma voor het buitengebied, zijn er geen noemenswaardige initiatieven vanuit de raad richting B&W geweest over de afgelopen raadsperiode; vooropgesteld, dat zoiets de bedoeling van dualisme is.

B.
Een partij als de PvdA was er bij monde van ex wethouder en ex raadslid van der Laan trots op, dat zijn partij in zijn raadsperiode in de oppositie met 90% van de voorstellen van het college had ingestemd; het is stichting JAS overigens niet bekend, of de PvdA dit uit dualistische overwegingen gedaan heeft, daar was immers niets van te merken, of uit politieke overwegingen om lekker tegen B&W en coalitie aan te schurken.

C.
Bij de lokale democratische gemeenteraad revolutie in 2014, toen LADA zes zetels veroverde, was er hoop voor een groep kiezers, die de vrindenkliek cultuur wilde doorbreken. Dat LADA de reden van de zetel winst niet begreep of wilde begrijpen, of sterker nog niet mocht begrijpen, deed een mogelijk toekomstig functioneren van een duaal systeem, zoals in de wet bedoeld is, volledig de das om. Als zodanig brengt JAS nog eventjes de volgende kanttekeningen onder de aandacht:

C.1
De opmerking van Nawijn tegen het toenmalige LADA raadslid Ravenstein toen deze iets onwelvalligs opbracht tijdens een raadsvergadering in 2014: hij (Nawijn) zwaaide met zijn vingertje en zei: ‘Pas op hoor!’

C.2
De opmerking van een LADA raadslid tegen stichting JAS over het meestemmen met een voorstel, waar LADA tegen was: ‘Onder druk van Jaap!’

D.
Het verregaand weg of opgeven van de delegatiebevoegdheid door de gemeenteraad welke in tegenspraak is met de bedoeling van het duaal systeem. Men kan zich als zodanig afvragen, of de gehele gemeenteraad onwettelijk gehandeld en ‘bestuurd’ heeft over de afgelopen 4 jaar.

E.
Uit de beperktheid van de raadsagenda’s bij de raadsvergaderingen zou men kunnen concluderen, dat er weinig te bespreken is in deze gemeente. Gezien de radicale veranderingen en berichtgeving in de media zou elke vergadering een heksenketel met rode koppen van raadsleden en bestuurders moeten zijn.
Nu vertrekt Nawijn vrijwillig, maar de raad is te laf om dit in een raadsvergadering het volk duidelijk te maken. En wethouders, die treden ook vrijwillig af, voordat het vuur hen aan de schenen gelegd kan worden. En of een Meskers nu vrijwillig voortijds aftreedt of niet, waarom hoeft hij in een openbare raadsvergadering daarover geen rekenschap af te leggen? Daarmee is zijn verantwoordelijkheid voor zijn struisvogelbeleid niet verdwenen; klopt dit staatrechterlijk?

F.
In hoeverre is een zelfsturend ambtenarenapparaat tegenstrijdig met een duaal stelsel, waarin de gemeenteraad beleid en financiën behoort te controleren? De hoeveelheid veroorzaakte problemen van zelfsturende ambtenaren, welke soms de geur van chantage en intimidatie meedragen, gaan volgens JAS recht in tegen welk democratisch bestuursbeleid dan ook en in, waarop de raad bovendien de wettelijk verplichte controlerende toezicht heeft; hetzij direct, hetzij indirect. Tenzij de raad het allemaal zo wel best vindt, maar zeg dat eens in het openbaar! Dit is een duidelijk falen van B&W, waaronder het ambtenarenapparaat ressorteert en daar moet de raad B&W daarop minstens aanspreken en bij voorkeur in de raadsvergadering. Maar de raad? Die deed niets, doet niets en verzaakt dus zijn taak, terwijl er sprake is van een duidelijk structureel organisatieprobleem.

G.
Het grote aantal geheime stukken, ook in landelijk opzicht, wat in Hollands kroon geproduceerd wordt, duidt op het volgende:

G.1
Er wordt vooraf in achterkamertjes tussen coalitiepartijen (allemaal?) een en ander geregeld en de rest wordt voor het blok gezet. Hoe kan de raad nu zijn duaal stelsel controlefunctie uitoefenen??

G.2
De bevolking wordt beschouwd als zijnde dom en lastig, zou een spaak in het wiel kunnen steken en wordt derhalve buiten deze interne ruilhandel gehouden.

Mocht Pancras er op aansturen, dat VVD, CDA en Senioren samengaan en als hier dan uit voortvloeit, dat Meskers/VVD, van Gent/Senioren en Groot/CDA als wethouder terugkomen, dan is het vanzelfsprekend, dat het wanbeleid van Meskers op financiën, het volstrekte incapabel zijn van Van Gent en het structureel liegen van Groot voor degenen, die op VVD, CDA en Senioren gestemd hebben, voor de komende 4 jaar wordt voortgezet in de gemeentepolitiek in Hollands Kroon.

Stichting JAS, maandag 9 april 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/04/keek-op-de-week-14-met-dualisme.html

Wethouderschap Meskers bij VVD is nog niet zeker

Schager Courant, 17 april 2018

Schager Courant, 17 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Coalitie Hollands Kroon rond

Helderse Courant, 24 april 2018

Helderse Courant, 24 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon