Redactie DHA – Minder zaken voor commissie bezwaarschriften

Den Helder – De commissie bezwaarschriften van de gemeente Den Helder heeft vorig jaar minder bezwaren ontvangen dan in 2016. Uit het jaarverslag over 2017 blijkt, dat er in dat jaar 215 bezwaarschriften zijn binnengekomen. In 2016 waren dat er nog 243.

Uit het verslag blijkt verder dat de meeste bezwaren te maken hadden met zaken als omgevingsvergunningen (bouwen) en de bijzondere bijstand. Die waren samen goed voor 52 van de 215 bezwaren. Andere bezwaren gingen over zaken als bestuursdwang, WOB, opgelegde dwangsommen en de WMO.

Van de 215 bezwaarschriften zijn er uiteindelijk 111 op een hoorzitting behandeld. “Niet voor alle zaken, die in 2017 zijn binnengekomen, geldt, dat deze ook daadwerkelijk altijd in dat jaar op een hoorzitting zijn behandeld”, licht de commissie toe. “Een verklaring hiervoor is, dat die bezwaarschriften nog niet klaar waren voor behandeling, zijn aangehouden voor nader overleg of eenvoudigweg in het laatste kwartaal van 2017 zijn ontvangen. Daarnaast geldt, dat ook nog zaken uit 2016 in 2017 op een hoorzitting zijn behandeld.”

Ingetrokken

In 2017 zijn 52 bezwaarschriften ingetrokken, 22 minder dan het jaar daarvoor. “Een bezwaarschrift wordt ingetrokken als bijvoorbeeld een nieuw besluit is genomen of als een besluit is herzien, waardoor aan de bezwaren is tegemoet gekomen. Ook als gevolg van het toepassen van mediation vaardigheden dan wel (pre)mediation zijn bezwaarschriften ingetrokken.” Het college is in totaal 9 keer afgeweken van het advies van de commissie.

De commissie vergadert in beginsel eens per maand. Een belanghebbende, die het niet eens is met de beslissing op het bezwaar, kan beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland.

Overleg

In zijn algemeenheid constateert de commissie de afgelopen jaren een groeiend besef van het belang van vroegtijdig overleg met bezwaarde(n). Vertegenwoordigers van het college en de burgemeester tonen zich (steeds) bewuster van het belang van vroegtijdig, persoonlijk, contact. Veelal wordt buiten de commissie om met bezwaarde in gesprek getreden. De commissie juicht deze ontwikkeling zeer toe.

De commissie stelt in het jaarverslag te hopen, dat ook in 2018 (veel) aandacht zal worden besteed aan het toepassen van bovenstaande. “Op deze manier kan het vertrouwen in de overheid worden versterkt. Naar de commissie heeft begrepen wordt in de nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 een artikel opgenomen over het toepassen van mediation (vaardigheden) in de bezwaarfase. De commissie juicht dit toe.”

Den Helder Actueel, 1 augustus 2018 – 10:18

https://denhelderactueel.nl/2018/08/minder-zaken-voor-commissie-bezwaarschriften/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=bezwaarschrift