Redactie DHA – “Den Helder is een ruimtelijke hotspot”

Den Helder – Heel Nederland als laboratorium, Den Helder als een van de proeftuinen. Wethouder Jacqueline van Dongen (Ruimte en Duurzaamheid) heeft het Manifest 2040 ondertekend. “Onze stad kan op een aantal specifieke terreinen koploper of inspirator zijn in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.”

“Energietransitie, water, agrarische ontwikkelingen, leegstaand vastgoed: het manifest roept op binnen die thema’s met initiatieven te komen. Dat inspireert mij enorm. We zijn echt een hotspot en moeten de kansen die dit manifest biedt aangrijpen. We hebben de ruimte, de haven, de ligging én de mogelijkheden om proeftuin te zijn voor ontwikkelingen die voor heel Nederland van belang zijn.”

Een voorbeeld hiervan is het klimaatbestendig maken van de stad. “Den Helder heeft hierin een voortrekkersrol en werkt samen met het Hoogheemraadschap aan verdere kennisdeling over dit onderwerp in Noord-Holland Noord. Water en ruimte zijn niet meer los van elkaar te zien. Maar er is hier echt veel meer mogelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de mooie initiatieven van agrariërs op het gebied van duurzaam geteelde bloembollen.”

Denk mee!
De wethouder roept iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke toekomst van Den Helder en het land op om “met ons mee te denken. Bestuurders, politici, bewoners en ondernemers. Nieuwe initiatieven moeten de ruimte krijgen. Ik ga mij daar hard voor maken.”

2015 was het Jaar van de Ruimte. Diverse personen en organisaties die zich betrokken voelen bij de ruimtelijke toekomst van Nederland gingen op zoek naar een nieuw handelingsperspectief in de ruimtelijke ontwikkeling. Dat mondde via diverse debatten en bijeenkomsten uit in het Manifest 2040. In het manifest staan 7 “Onvermijdelijke opgaven voor 2040” en vijf principes om samen te werken. Het definitieve Manifest wordt vandaag, dinsdag 15 december, gepresenteerd.

De zeven opgaven:

1) Versterk het stedennetwerk: Flexibiliteit maakt de Nederlandse metropool krachtig
2) Maak ruimte voor de energietransitie: Een Deltaprogramma voor een energieneutraal Nederland
3) Zet water in als kwaliteitsimpuls: Water en ruimte: het koningskoppel voor de toekomst
4) Breng agrarische productie in balans met de omgeving: Een footprintloze landbouw met meer toegevoegde waarde
5) Zorg voor een gezonde leef omgeving: Gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn topprioriteit bij wijkontwikkeling
6) Anticipeer op nieuwe technologie: Slim omgevingsbeleid voor maatschappelijk relevante innovaties
7) Benut bestaande bebouwing: Een nieuwe bouwcultuur voor een flexibeler ruimtegebruik

De vijf principes

1) Opgaven verbinden: In gebiedscoalities de verkokering te lijf
2) Vertrouwen in particulier initiatief: Ontzorgende overheidsparticipatie stimuleert de maatschappelijke energie
3) Regels in dienst van actie: Meer handelingsruimte voor vernieuwende initiatieven
4) Omgevingskwaliteit beheren en creëren: Geen kwaliteit zonder beleid
5) Lerend ontwikkelen: Nieuwsgierigheid loont

Kijk op http://www.wijmakennederland.nl voor meer informatie en inspirerende voorbeelden. Nieuwe proeftuinen en ideeën zijn altijd zeer welkom.

Den Helder Actueel, 15 december 2015 – 12:12

Reacties:

Roel Prins
15 december 2015 at 13:07
Halleluja, een jaarlijks herhaalde kerstboodschap, waarvan de woorden aan de tijd worden aangepast. Overigens zijn de begrippen ruimte en hotspot met elaar in tegenpraak. Het wil al decennia niet lukken met het onderwijs.

James Meijer
15 december 2015 at 15:14
Weer zo’n heerlijk Helderse, negatieve reactie. Wees blij dat we nu eens een initiatiefrijke, actieve wethouder hebben die Den Helder op de kaart wil zetten. Overigens, is het u opgevallen dat er sinds de coalitiewissel rust in de tent is en dat het huidige College (met de partijen die dit college steunen) het Helderse belang voorop stelt in plaats van het eigen belang van (een deel van) de vorige ploeg (met de partijen die dat College steunden)?

Roel Prins
15 december 2015 at 15:23
Waarde James, het algemeen belang is in Den Helder reeds lange tijd afwezig. Er is een stevige lobbycratie die het onderlinge lobby belang verdeelt. Dat geeft een rust waar men niet blij meemoet zijn. Wethouders roeptoeteren het hards over zichzelf. Zoals ook hier het geval is. Het liedje is oud en wordt textueel regelmatig gemoderniseerd. Dit zijn gewoon feitenlijkheden,die, omdat ze bij lobbies ongewenst zijn, als negatief worden afgeschilderd. Is het uoverigens al opgevallen dat de Helderse stedelijke vernieuwing niets meer is dan het bouwen voor de zorgverzekeringen! Dat betekent over ern asntal jaren weer een grootse aanpasding, waar bepaalde lobbies weer veel aan zullen verdienen. Halleluja!

Fred
15 december 2015 at 18:22
Jongewaard & Meijer , zegt alles. De huismakelaar van de Gemeente.

Sigmund
15 december 2015 at 19:15
Dat laatste kan wellicht een rol spelen bij het wegen van de MENINGEN van James Meijer, maar verandert niets aan de door hem gesignaleerde c.q. aangedragen FEITEN en ARGUMENTEN.
Altijd weer op de man (of: vrouw) proberen te spelen is één van die dingen die de Helderse gemeentepolitiek kennelijk nog steeds verzieken….

dickb
15 december 2015 at 23:19
Als ik dit lees zal het met een goede toekomst van museum Scholte wel allemaal in orde komen

dickb
16 december 2015 at 00:55
Trouwens, onderschat het niet hoor, het is allemaal niet eenvoudig: al die ambtenaren die op kosten van de belastingbetaler een dag op de hei onder leiding van een duur adviesbureau met van die gele sticker velletjes in subgroepjes de beste slogans proberen vast te stellen……………….

http://denhelderactueel.nl/2015/12/den-helder-is-een-ruimtelijke-hotspot/