Redactie DHA – Ambtenaren moeten ‘Helder(s) werken’

Den Helder – Terwijl de voorbereidingen op en de uitvoering van de renovatie van het stadhuis gaande zijn, is de gemeente ook bezig met het voorbereiden van de medewerkers op een andere manier van werken in de vernieuwde werkomgeving: het Helder(s) werken. “Het Helder(s) werken is een visie om werken effectiever, efficiënter en plezieriger te maken voor zowel de medewerker als voor de organisatie”, zo meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. “De medewerker staat centraal en heeft, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt en met wie hij werkt.”

De wens, of zelfs noodzaak, om op een andere manier te werken, is ingegeven door:
– externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de Omgevingswet;
– de wens te veranderen naar een meer participerende organisatie, bijvoorbeeld Nieuw Perspectief;
– het willen zijn van een meer wendbare organisatie.

Een werkomgeving die de andere manier van werken goed faciliteert, helpt nadrukkelijk om het Helder(s) werken succesvol in te voeren.

Werkgroep

Er is in het eerste kwartaal van 2017 een werkgroep ingericht onder leiding van de afdelingsmanager Dienstverlening. De werkgroep ondersteunt het Managementteam (MT) en de teamleiders met deze ontwikkeling en inzet van (communicatie)middelen. De rol van de werkgroep is initiëren/aanjagen, faciliteren en dwarsverbanden in de gaten houden tussen initiatieven in de organisatie op het gebied van het Helder(s) werken.

De eerste fase, die de rest van het jaar 2017 beslaat, is gericht op vergroten van de bewustwording en het creëren van draagvlak voor de verandering. Het doel van deze fase is dat de leidinggevenden en medewerkers goed begrijpen wat het Helder(s) werken inhoudt, wat dat voor hen betekent en dat ze willen mee gaan in de verandering. De volgende fase richt zich op eind 2018 met als doel dat alle leidinggevenden en medewerkers voorbereid zijn op het Helder(s) werken en dat randvoorwaarden zijn ingevuld.

Activiteiten

De volgende activiteiten worden ontplooid:
– In een korte notitie wordt vastgelegd wat het Helder(s) werken is. Dit is de basis waarmee leidinggevenden het gesprek met hun medewerkers aangaan.
– Per fase wordt een communicatieplan gemaakt en worden gericht communicatiemiddelen ingezet. Aan het plan voor de eerste fase wordt op dit moment gewerkt. In de eerste fase krijgt de dialoog over wat het Helder(s) werken precies betekent veel aandacht. Daarnaast is er aandacht voor de leiderschapsstijl die past bij het resultaatgericht werken, loslaten en vertrouwen geven. Dit zijn belangrijke aspecten van Helder(s) werken.
– Er worden een paar werkbezoeken gepland aan organisaties die al op een andere manier werken.

Door middel van pilots worden ervaringen opgedaan met aspecten van het Helder(s) werken. Gedacht kan worden aan:
– ervaren hoe het is om geen vaste werkplek meer te hebben, maar flexibele werkplekken;
– ervaren wat er nodig is om papierloos te gaan werken;
– ervaren wat er bij komt kijken als medewerkers niet altijd zichtbaar op kantoor werken dat vraagt om een leiderschapsstijl die aansluit op het resultaatgericht werken.
– De werkgroep buigt zich ook over de vraag hoe de fase van tijdelijke huisvesting (intern of extern) tijdens de renovatie gebruikt kan worden als kans om de medewerkers te laten wennen aan aspecten van het Helder(s) werken.

Den Helder Actueel, 12 mei 2017 – 06:14

Reacties:

Jonathan
12 mei 2017 at 07:22
Helders werken wordt succesvol ingevoerd als dit college van het partijkartel VVD CDA D66 PvdA en bijwagen Stadspartij na maart volgend jaar moet vertrekken, die transitie kan dan wel eens heel succesvol blijken te zijn…
Het zou nog mooier worden als ze ook hun geliefde burgemeester die ze door dik en dun steunen naar een andere uitdaging meenemen. Dat wordt dan helemaal TOP!

Remco Duijnker
12 mei 2017 at 08:41
In 2010 was men al druk bezig met het ontwikkelen van het Nieuwe Werken en leiderschapsstijl. Toen was er ook al een werkgroep ingericht om één en ander vorm te geven. Probleem ontstond al snel dat initiatieven hiervoor vanaf de werkvloer door de leiding niet werden geduld. Het lijkt mij stug dat het management zich nu zomaar opeens kan wentelen in een andere leiderschapsstijl. Wil je dit goed laten landen dan zijn fundamentelere keuzes onontbeerlijk. En dat vraagt een moedig bestuur.

paula
12 mei 2017 at 09:54
praat gewoon begrijpelijke taal dit slaat nergens op

Henk van Kuijk
12 mei 2017 at 09:55
Een interessant artikel. Maar ik dacht altijd dat een ambtenaar er voor de burger is, dat het een dienstverlenend beroep is. In het hele artikel komt het woord “burger” niet één keer voor. Wel staat er: “de medewerker staat centraal”. Een duidelijk teken dat het stadhuis naar binnen gericht is, in plaats van naar buiten.

Eric
13 mei 2017 at 06:27
Sluit ik mij bij aan. De gemeente ambtenaren moeten werken wanneer ze nodig zijn voor de burgers. En niet werken wanneer ze het voor hun zelf het beste uitkomt.

Judge X
12 mei 2017 at 10:05
‘Helder(s) werken’ is geen nieuw begrip,maar een oud probleem !

Lita van Everdingen-Boschma
12 mei 2017 at 10:51
Oja. We gaan de ambtenaren weer vertellen wat ze moeten doen. Lees reactie Remco Duijnker . Destijds had ik zitting in die werkgroep, als OR-lid. Remco voorzitter OR. De OR weet alles van hoe inspraak en inbreng van ambtenaren met voeten is getreden. Niet “geduld” is te mild, door leiding (afdelingsmanagers) die een eerlijk stijl van leidinggeven misten. Dure trainingen hebben nul effect gescoord. Het nieuws op DHA in 2012 en in 2016 en anno 2017 zegt niks anders dan: “wij hebben jaar in jaar uit misstanden “geduld” onder verantwoording van b&w. Dit voort (laten) duren en schade steeds groter (laten) worden. Ook Remco voorzitter OR in rechtspositie benadeeld. Ik twee keer uitgekotst met Ontslag voor Straf in 2011 met burn-out: “geen ziekmelding wordt geaccepteerd van jou” en: “je kan vier weken in vooruit onbetaald verlof opnemen voor eigen rekening”. En weer in 2013: Levenslang onterecht Gestraft met Ontslag, door Ziekte afkomstig van Werken onder een afdelingsmanager “Dienstverlening” voortijds in 2012 eervol ontslag. Helderse stijl van Bestuur: Geen excuus, gewoon de grote Leugen in Stand houden. Ik moest en zou Ziek uit Dienst, Gestraft, Zonder Werk en Inkomen uitgekotst blijven. Zonder Cent op Straat gezet. Met Pek en Veren en nog steeds door Fraude, Bedrog en Misleiding. Willens en Wetens tegen de verdrukking in, Moedwillig vals in geschriften de Laan uit gepest. Zoek het maar uit met je man met Dementie. Als Melaats en Crimineel behandeld, vanaf 2010 tot heden. Helderse stijl van Bestuur: college van b&w (Concernstaf) wenst met mij geen gesprek aan te gaan. Hypocriet stel bestuurders blijft wegkijken want dan is mevrouw Van Everdingen er niet. Ik ben er en ik besta! Dit, de Helderse stijl van Bestuur heeft zich met fraude, bedrog, valsheid in geschrifte jaar in jaar uit omgeven. Tracht zich daarmee beter voor te doen dan ooit in werkelijkheid het geval is (geweest). Sla openbare uitspraken er op na. Alsmaar juridisch en daardoor financieel verlies sinds 2011, door willen blijven liegen en de (hoogste) bestuursrechters trachten pootje te lichten. Die zorgvuldig uitspraken moeten doen. Slecht voor de rechtspraak, dat liegen van het “Helders” bestuur. Onjuist gebruik vsn Overheidsgeld. Goede rechters die verrassend goede uitspraken hebben gedaan tegen (Concernstaf onder verantwoording van) b&w. De ambtenaren moeten het voortaan Helders gaan doen… Doe maar gewoon en eerlijk, Den Helder. Naar je burgers en leer dit je ambtenaren. Ik denk dat dat een goede Helderse stijl is en het juiste beleid… Ambtenaren willen wel.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Judge X
12 mei 2017 at 12:30
Goed zo Lita van Everdingen-Boschma,ik ben blij dat u uw stem weer eens laat horen.
Blijf onze bestuurlijke maffiosi maar regelmatig in de schijnwerper zetten,vooral straks in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we uw aanklachten goed gebruiken en het lucht uw gemoed. 😉

Lita van Everdingen-Boschma
12 mei 2017 at 14:41
Grappige woordspeling: bestuurlijke maffiosi. Die maffiosi die ik ken uit Italiaanse films acht ik slimmer dan de dagelijkse bestuurlijke top van Den Helder. Die zet zich in de schijnwerpers en vraagt erom. Jaar in jaar uit ook om op de korrel te worden genomen in openbare uitspraken van rechters. In 2012 negatief in de media “Onrust onder personeel door gedwongen ontslagen” die niet zouden zijn gevallen. Aldus b&w meer dan eens publiekelijk geuit. Liegen in de media om de Helderse Raad op het verkeerde been willen zetten. In 2016 gaat het over personeel Sociaal Domein. Bij beide heb ik gewerkt. Vanaf 2010 is het knokken en opboksen tegen 1 instantie die moedwillig over mij, uiteindelijk in het openbaar in 2011 onwaarheden wil laten verspreiden en verkondigen. Ten koste van mijn ambtelijke integriteit waarvoor ik in 2007 heb getekend. Niet half maar 100% integer te zijn. Dit schrijven is geen klacht, geen uiting van gemoed, maar een regelrechte uiting van de bevestiging van mijn vermoeden van een misstand die bewust jaar in jaar uit in stand is gehouden. Opzettelijk niet deugdelijk onderzoek. Blijven wegkijken. Ten koste van wie nog meer, behalve gemeente Den Helder zelf… in ieder geval van mijn ambtelijke integriteit, reputatie, eer, goede naam als mens, goed medewerker met OR-lidmaatschap. Mijn vertrouwen dat je om hulp mag vragen als het je goed tegenzit. Met in zwaarte onmiskenbaar toenemende mantelzorgtaak bij dementie. Nog in pril stadium, zoals bekend in 2010. Waarin ik moest groeien, zo groen als gras, waarin mijn verdriet geen plaats kreeg, dat ik niet een dag kon verwerken. Van onze, zijn, mijn toekomst in duigen vallend. Niet de tijd krijgen om positie te bepalen, van werkgeverszijde wordt een mes in je rug gestoken… Dankzij bepaalde personen die dit geweten hebben, die dit desondanks hebben kunnen en mogen doen tot en met vandaag. Tegen beter weten in onder verantwoording van b&w. Dementie overkomt je. Moedwillig onrechtmatige straf voor het hebben van ziekte en/ of gebrek afkomstig van mijn werk, daarom ontslag, is gekke mensenwerk. Domheid. Zoveel teleurstelling kon ik toen niet meer aan. Is “gegeven” en “ondertekend” door uw bestuurlijke maffiosi. Het gaat niet over mijn werkprestaties. Alles gericht tegen mijn menszijn, mijn persoon, wie en waarvoor ik hier ben, mag zijn. Opkomen voor onrecht, altijd. Als inwoonster heb ik gereageerd. Los daarvan (b)lijkt de verloren zaak van b&w weer nieuw leven ingeblazen te worden. Op dit moment is geen zaak van Concernstaf/ b&w onder de rechter. Laatste openbare uitspraak 27 januari 2017 in de verloren zaak Concernstaf/ b&w tegen het UWV. Onjuist gebruik van overheidsgeld wederom; en dit al vanaf 2011 tot in juli 2015. Schending van wettelijke voorschriften en regels. Gericht tegen een besluit in juli 2015 waarmee het UWV uit eigen beweging (dit zegt iets) rechtens juist volgens de rechtbank (dit zegt nog zoveel meer) een deel ontslagvergoeding heeft toegekend/ betaald. Overigens rekent u mij niet rijk. Direct ter verrekening van vorderingen SVB en Belastingdienst. De aanschaf kon er net vanaf van een aangepaste 3-wieltandem (tweedehands) om in ons mooie Den Helder met mijn man te kunnen blijven fietsen. Vond een Wmo-consulent in 2015 voor ons “niet geschikt”… in 2017 blijkt nog steeds het tegendeel. Ik kan een boek schrijven en groet u allen hartelijk…

sukkels
12 mei 2017 at 23:05
als dit slaat op het handelen van de heer duijnker als opsporings ambtenaar handhaving geluids overlast dan klopt het helemaal deze man deed metingen die door een gerenomeerd bureau als peutz werden afgedaan als zwaar onvoldoende en van leugen en bedrog was de heer duijnker niet vies om ondernemers in deze stad een pv aan te smeren mede daarom was hij niet te handhaven

R
12 mei 2017 at 11:33
Visite kaartje ?

Dick Berts
12 mei 2017 at 14:09
Ambtenaren MOETEN staat er boven dit stuk. Verder hoef je niet te lezen. We hebben een college dat niks kan en alleen machtsspelletjes speelt. Den Helder heeft nog heel deskundige ambtenaren, die moeten dus monddood worden gemaakt, omdat het college zijn macht wil ervaren. En niemand die wat doet, de gemeenteraad bestaat uit laffe schapen, de bevolking kijkt de andere kant op, de commissaris van de koning doet alleen aan vriendjespolitiek en onderzoekscommissies zijn doorgestoken kaart. Maar onderhand staat het hele systeem op klappen. Daar is helaas niks overdreven aan. Vooralsnog is de brenger van dit slechte nieuws een oproerkraaier of een complotgek. Vooralsnog…..

Judge X
13 mei 2017 at 00:57
Vooralsnog wel een beetje vreemd om jezelf zo te kwalificeren …..

Dick Berts
13 mei 2017 at 03:57
Pffffffffffffff, wat vermoeiend is dit….. Ik had inderdaad beter kunnen schrijven; Vooralsnog is de brenger van dit slechte nieuws in de ogen van velen…. Maar weet je fijne anonieme judge, communicatie is alleen mogelijk als iemand je WIL begrijpen. Jij lijkt alleen vliegen te willen afvangen. Gefeliciteerd je hebt er een. Bakken en braden!

Judge X
13 mei 2017 at 09:18
U zou mijn reactie ook kunnen zien,als een aanbeveling om nog eens wat zorgvuldiger uw eigen tekst te lezen alvorens deze te plaatsen,het heeft met mijn WIL tot begrijpen niets te maken,want ik begrijp graag alles.
En als u het zo vermoeiend vindt; negeren was ook een mogelijkheid en misschien wel slimmer,want zeg nou zelf ….. 😉

strandloper
14 mei 2017 at 00:52
“negeren was ook een mogelijkheid…” Bedoelde u negéren of négeren. Ik wil u graag goed begrijpen.

Judge X
15 mei 2017 at 01:28
Oh oh oh oh anonieme Strandloper,wat word ik hier toch weer moe van ….
Ik had ook beter het woord ignoreren kunnen gebruiken,dan mag het voor niemand meer een malentendu zijn ….,toch ? ;(

Fred
12 mei 2017 at 15:26
Pas maar op , straks heb je Bodelo weer in je nek.

Dick Berts
12 mei 2017 at 20:18
Dat zijn zulke standaard reacties (meer een soort reflexen eigenlijk) dat ik er niet heel erg wakker van lig Fred.

Bodelo
15 mei 2017 at 10:18
Fred, het is niet mijn gewoonte om alles van Dick Berts af te branden. Integendeel zelfs ….

Judge X
15 mei 2017 at 12:30
Andersom ligt Bert(s) van zulks blijkbaar niet wakker …. gggh.. gggh.. (gebbetje Bert(s),Ernie). 🙂

Jonathan
12 mei 2017 at 15:56
Stemt daarom vrijmoedig op de oppositie of nieuwe partij van Uw keuze en ook niet op GroenLinks, want die zit in het kamp bij Koen Schuiling en heeft 2 wethouders in het college met een zetel in de raad. Dan koop je een kat in de zak.

caso
12 mei 2017 at 17:46
Efficienter werken is bij de overheid bekend als strakkere aansturing door de baasjes.

Judge X
13 mei 2017 at 01:39
‘Het Helder(s) werken’ ….. ,volgens mij niet zo slim om met zo’n slogan te komen,in de bedrijfsvoering van dit Helders-politieke klimaat van leugen en bedrog; we gaan ze er waarschijnlijk tot vervelens toe mee om de oren slaan ……. 🙂

Fred
13 mei 2017 at 07:54
Helders Werken . Het Groninger model valt door de mand.

HZdwg
13 mei 2017 at 16:11
Helder is één woord,
Helders is een ander woord, in bepaalde context zelfs het tegenovergestelde.
Helder(s) met de s tussen haakjes is een armoedig grapje met een jarenlange baard.

Fred
13 mei 2017 at 18:07
Helder, Doorzichtig, Transparant, Hier?! , In Den-Helder ? De Stad waar het koffiedik kijken is uitgevonden ?

http://www.denhelderactueel.nl/2017/05/ambtenaren-moeten-helders-werken/