Raetsheren van Orden BV – Mail aan Stichting Adviesman over FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte, 1 maart 2021 + Stichting Adviesman – Antwoord aan Raetsheren, 3 maart 2021

Heeft u ook een brief van een incassobureau of deurwaarder ontvangen? Stichting Adviesman (foto Twitter)Rekening van Raetsheren van Orden BV voor de verzekering. van de collectie van Rob Scholte (foto Staf RSMuseum)

Mail aan Stichting Adviesman over FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte, 1 maart 2021

Onderwerp RE FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte
Datum 01.03.2021 19:08
Afzender Rianne Baumann <rianne.baumann@raetsheren.nl>
Ontvanger “Oliver W Anderson | Stichting Adviesman” <info@stichtingadviesman.nl>

Geachte heer Anderson,

U spreekt in raadselen. Welke onrechtmatige daad zou Raetsheren van Orden BV volgens u hebben gepleegd? Uw redenatie is ons volstrekt onduidelijk.

Voor de goede orde benadruk ik nogmaals, dat Raetsheren van Orden BV enkel en alleen betrokken is geweest bij het uitnemen van een verzekeringsdekking op verzoek van haar opdrachtgever. Zij is geen partij, die betrokken is geweest bij het transport of iets dergelijks. U lijkt wel die indruk te hebben, maar dit is onjuist.

Wellicht ten overvloede wijs ik bij deze nogmaals uw aansprakelijkstelling van de hand. van Orden BV is niet aansprakelijk voor enige schade, die uw cliënt pretendeert te hebben geleden.

Het is storend, dat u met vorderingen blijft strooien, zonder dat daaraan een duidelijke onderbouwing ten grondslag ligt.

Met vriendelijke groet,

Mr Rianne Baumann

Raetsheren van Orden BV
Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a
1813 KN Alkmaar
T +31 (0)72 541 41 51
rianne.baumann@raetsheren.nl
https://raetsheren.nl/nl/

Antwoord aan Raetsheren, 3 maart 2021

Onderwerp REFW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte
Datum 03.03.2021 13:55
Afzender “Oliver W Anderson | Stichting Adviesman” <info@stichtingadviesman.nl>
Ontvanger Rianne Baumann <rianne.baumann@raetsheren.nl>
Geachte mevrouw Baumann,

Bijgevoegd treft u nogmaals de polis van de kunstvoorwerpenverzekering aan, die nota bene op briefpapier van Raetsheren afgesloten is. U bent wel degelijk nalatig geweest door de Gemeente Den Helder zich niet te laten houden aan de aanvullende voorwaarden van deze kunstvoorwerpenverzekering.

De schade kan wel degelijk aan u worden verweten, aangezien u uitdrukkelijk had moeten voorkomen, dat de aanvullende voorwaarden van de kunstvoorwerpenverzekering niet geschonden zouden worden, dan wel dat er aan genoemde aanvullende voorwaarden gehoor zou worden gegeven.

Voorbehoud van dekking
Op straffe van verlies van dekking wordt uitdrukkelijk bepaald, dat
(1) Noor aanvang van het transport van het | de kunstwerken (een) conditierapport (en) dient te worden opgemaakt;
(2) Het verpakken en het vervoer casu quo handling van de voorwerpen uitsluitend gebeurt door medewerkers van Imming Logistics Fine Art BV.

Naast het feit, dat u bij deze voor de derde maal aansprakelijk wordt gesteld, wil ik u hier tevens vriendelijk, doch dringend, verzoeken, en desnoods sommeer ik u, een kopie van de meer dan 8.000 conditierapporten te doen toekomen. Voor aanvang van het transport van de kunstwerken dienden conditierapporten te worden opgemaakt. Deze conditierapporten zijn in uw bezit. Wij zien deze rapporten daarom graag per ommegaand tegemoet.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

Oliver W Anderson

Stichting Adviesman
Haarstraat 18
4201 JC Gorinchem
06 87 21 65 19
info@stichtingadviesman.nl
www.stichtingadviesman.nl

Denk aan het milieu. Print deze email alleen als het noodzakelijk is.
De informatie verzonden met dit email bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.
Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Tevens kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lloyd’s
https://robscholtemuseum.nl/?s=Municipality+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raetsheren+van+Orden+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=WA+Hienfeld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imming+Logistics
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Underwriter