Raetsheren van Orden BV – Mail aan Stichting Adviesman over FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte, 15 februari 2021

Raetsheren van Orden BV (foto LinkedIn)Raetsheren van Orden BV Makelaars in Assuranties sinds 1768 (foto GK Horses)

Raetsheren van+Orden BV Doing business means handling risks sensibly (foto telefoonboek.nl)

Mail aan Stichting Adviesman over FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte, 15 februari 2021

Onderwerp FW Aansprakelijkheidsstelling REG Scholte
Datum 15.02.2021 19:51
Afzender Rianne Baumann <rianne.baumann@raetsheren.nl>
Ontvanger <info@stichtingadviesman.nl> <info@stichtingadviesman.nl>

Geachte heer Anderson,

Naar aanleiding van uw onderstaande email, waarin u Raetsheren aansprakelijk stelt namens de heer REG Scholte, bericht ik u als volgt.

Raetsheren van Orden BV is een makelaar in assurantiën en in die hoedanigheid is zij betrokken geweest bij het tot stand brengen van de door u aangehaalde kunstvoorwerpenverzekering. Over de inhoud van deze verzekering kunnen wij u geen mededelingen doen nu uw cliënt in dezen geen opdrachtgever is van Raetsheren.

Wellicht ten overvloede constateer ik, dat u, dan wel uw cliënt, Raetsheren in de media ten onrechte heeft weggezet als een verzekeraar. Nogmaals, Raetsheren is een makelaar in assurantiën.

U stelt in onderstaande email, dat Raetsheren onrechtmatig zou hebben gehandeld ten opzichte van uw cliënt. Een feitelijke onderbouwing voor deze stelling ontbreekt. U verwijst enkel naar het vonnis van de Voorzieningenrechter, maar gaat eraan voorbij, dat Raetsheren geen partij is in deze procedure en of de beweerde handelingen, waarnaar u verwijst. Volkomen onduidelijk is welk verwijt u Raetsheren in deze meent te kunnen maken.

Wat daar ook van zij, Raetsheren heeft in dezen geen onrechtmatige handelingen verricht. Bij  deze wijs ik iedere vorm van aansprakelijkheid dan ook expliciet van de hand. Ik ga er vanuit dat het dossier hiermee gesloten is.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u erop te attenderen dat – indien en voor zover u Raetsheren wederom aanspreekt zonder dat u daarvoor enige onderbouwing kunt geven, die is gestaafd op feiten, waar Raetsheren bij betrokken is geweest – Raetsheren de kosten, die gepaard gaan met het redigeren van een gemotiveerd antwoord op uw cliënt zal verhalen. Ook zal Raetsheren niet schromen om een reconventionele vordering in te dienen voor het feit, dat zij ten onrechte met naam en toenaam is genoemd in de diverse artikelen in de media.

In het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mr Rianne Baumann

Raetsheren van Orden BV
Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a
1813 KN Alkmaar
T +31 (0)72 541 41 51
rianne.baumann@raetsheren.nl
www.raetsheren.nl

PDF

PDF
Raetsheren van Orden BV sinds 1768 – Kunstvoorwerpenverzekering, polisnummer 639549205

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raetsheren+van+Orden+BV
https://robscholtemuseum.nl/stichting-adviesman-oliver-w-anderson-letter-to-lloyds-lloyds-stephen-g-knott-answer-to-stichting-adviesman-2-februari-2021/