R + L – Bericht van Linda Reijerkerk aan Delano Weltevreden en Wat Vooraf Ging

Linda Reijerkerk  (foto Platform Business Mediation)

Linda Reijerkerk (1) (foto Centrum voor Conflicthantering)

Linda Reijerkerk (2) (foto Centrum voor Conflicthantering)

Linda Reijerkerk (3) (foto Centrum voor Conflicthantering)

Bericht van Linda Reijerkerk aan Delano Weltevreden en Wat Vooraf Ging

Beste Rob en Lijsje,

Hierbij ter informatie het Bericht van Linda Reijerkerk aan Delano Weltevreden.

Met vriendelijke groet,

Ina

Kantoortijden maandag t/m donderdag 09:00 – 17:00 uur, vrijdag 09:00 – 3:00 uur.

LET OP NIEUW ADRES: 

XS Justitia Advocatuur
Berenkoog 49 – 219/220, 1822 BN  Alkmaar
Telefoon 072 – 5614411 | 072 – 2600333 Fax 072 – 5619955
info@xs-justitia.nl of molenaar.xsjustitia@gmail.com
http://www.xs-justitia.nl

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. XS Justitia advocatuur is ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer 37154469. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitbetaald onder de beroepsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen risico.

———- Forwarded message ———

Van: Linda Reijerkerk <L.reijerkerk@cvc.nl>
Date: di 9 nov. 2021 om 21:14
Subject: Re: persvragen: mislukte mediation
To: Delano Weltevreden <d.weltevreden@mediahuis.nl>
Cc: Ina Molenaar <molenaar.xsjustitia@gmail.com>

Geachte heer Weltevreden,

Ik heb een overeenkomst met de heer Scholte en daar hebben hij, zijn vrouw Lijsje, zijn advocaat en ik geheimhouding in afgesproken. Dus helaas kan ik u niet informeren. Ik reken op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Drs Linda Reijerkerk

Wij helpen mensen en organisaties op een betere, effectievere, menselijkere manier om te gaan met conflicten. Dit doen we door onafhankelijke bemiddeling in conflicten en door professionals op te leiden tot erkend mediator & oplossingsgericht coach.

Ons adres
Nieuwe Gracht 74, 2011 NJ  Haarlem
T  023 532 31 96 | 06-21515740
E   
l.reijerkerk@cvc.nl
W www.cvc.nl

———- Forwarded message ———

Van: Linda Reijerkerk <L.reijerkerk@cvc.nl>
Datum: vrijdag, 5 november 2021 om 19:57
Aan: Delano Weltevreden <d.weltevreden@mediahuis.nl>
Onderwerp: Re: persvragen: mislukte mediation

Geachte heer Weltevreden,

Dank voor uw bericht. Alle deelnemers aan de mediation hebben zowel mondeling als schriftelijk vertrouwelijkheid afgesproken en hebben dan ook vanuit die veilige sfeer zaken met elkaar gedeeld die hen op het hart lagen.. Het bevreemdt mij dan ook dat een van de partijen over de mediation zou hebben bericht. Dat is niet conform de afspraken. En die vertrouwelijkheid geldt ook de mediator.

In bcc bericht ik in deze zelfde mail ook beide partijen zodat zij in alle transparantie op de hoogte zijn van mijn mail aan u. Ik heb hen reeds de vraag gesteld om mij te berichten of er inderdaad informatie uit de mediation naar buiten is gemeld.

Zodra ik van beide kanten bericht heb ontvangen, zal ik bepalen of ik op uw vragen kan ingaan. Eerst wil ik meer helderheid, dus graag nog even geduld.

Ik zal ook nog nagaan in hoeverre er jurisprudentie is ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de pers om vertrouwelijkheid uit de mediation te respecteren.

Met vriendelijke groet,

Drs Linda Reijerkerk

——- Forwarded message ———

Van: Delano Weltevreden <d.weltevreden@mediahuis.nl>
Datum: vrijdag, 5 november 2021 om 16:29
Aan: Linda Reijerkerk <L.reijerkerk@cvc.nl>
Onderwerp: persvragen: mislukte mediation

Beste mevrouw Reijerkerk,

Wij zijn van plan om volgende week vrijdag of zaterdag over deze kwestie te publiceren. Zou u daar rekening mee willen houden bij het beantwoorden van de vragen over de mislukte mediation poging tussen de gemeente Den Helder en Rob Scholte?

Met hartelijke groeten,

Delano Weltevreden

Redacteur

E: d.weltevreden@mediahuis.nl

M: 06-2123 7403

Mediahuis Regionaal B.V.

Basisweg 30, 1043 AP  AMSTERDAM

Postbus 376, 1000 EB  AMSTERDAM

——- Forwarded message ———

Van: Delano Weltevreden <d.weltevreden@mediahuis.nl>
Datum: vrijdag 5 november 2021 om 15:44
Aan: L.reijerkerk@cvc.nl” <L.reijerkerk@cvc.nl>
Onderwerp: persvragen: mislukte mediation

Beste mevrouw Reijerkerk,

Mijn naam is Delano Weltevreden. Voor het Noordhollands Dagblad volg ik de juridische strijd tussen Rob Scholte en de gemeente Den Helder al jaren. Het Amsterdamse gerechtshof heeft beide partijen eerder dit jaar geadviseerd hun geschillen middels mediation op te lossen. U heeft als mediator daartoe een poging gewaagd, maar die is mislukt.

Ik heb naar aanleiding daarvan een gesprek gehad met Rob Scholte en Lijsje Snijder. Zij hebben kritiek op het proces en uw rol daarin. Wij zijn van plan daarover te publiceren en vinden het belangrijk dat uw reactie in die publicaties wordt meegenomen. Ik heb de gemeente Den Helder en de stadsadvocaat daarnet ook om een reactie gevraagd, zodat alle partijen aan bod komen.

In het gesprek dat ik met de heer Scholte en mevrouw Snijder heb gehad, zeggen zij een aantal dingen die ik u puntsgewijs voorleg. Ik verzoek u te reageren:

 1. U heeft beide partijen op 28 juni een concept-mediationovereenkomst gestuurd. Op 1 juli zou u bij beide partijen aankloppen voor het tekenen van de overeenkomst. Als er nog op- of aanmerkingen waren, konden die aan u worden doorgegeven. Scholte en zijn echtgenote hebben de overeenkomst op 1 juli in uw bijzijn getekend, zonder op- of aanmerkingen. U bent daarna naar de gemeente gereisd voor de handtekeningen. Die handtekeningen zijn niet gezet. Op 6 juli, een dag voordat het eerste gesprek op uw kantoor zou plaatsvinden, meldt u aan RS en LS dat de gemeente op 7 juli gaat tekenen en dat het college nog wat aanpassingen wil maken. Scholte gaat daarmee niet akkoord en eist dat de gemeente het originele document tekent waar ook hij en zijn echtgenote hun handtekeningen op hebben gezet.

Uiteindelijk tekent de gemeente de originele overeenkomst op 5 oktober. Scholte eist dat daarbij de datum van ondertekening wordt geplaatst omdat het anders lijkt alsof de gemeente ook op 1 juli heeft getekend. Het echtpaar wil niet akkoord gaan met een geantidateerde handtekening. Scholte zegt uiteindelijk het vertrouwen in u op. Er is volgens hem nooit sprake geweest van een mediationtraject omdat er nooit een door beide partijen geaccepteerde overeenkomst is geweest.

Mijn vragen:

Klopt deze weergave?

Zo nee: wat klopt er niet aan?

Als het klopt: waarom heeft u RS en LS niet meteen gemeld dat de gemeente niet op 1 juli had getekend?

Waarom bent u ermee akkoord gegaan dat de gemeente na 1 juli wijzigingen aanbracht terwijl RS en LS daar niet van op de hoogte waren?

Had u bezwaar tegen het antidateren door de gemeente? Zo ja: waarom? Zo nee: heeft u daar wat van gezegd? Wat heeft u gezegd?

Ben u het met RS en LS eens dat er nooit sprake is geweest van mediation omdat die alleen kan beginnen als er een door beide partijen geaccepteerde overeenkomst is?

Als u het daar niet mee eens bent: waarom niet?

 1. Scholte zegt dat de gemeente onder meer in de overeenkomst opgenomen wilde hebben dat eventuele uitkomsten van de Wob-verzoeken onder de geheimhouding van de mediation zouden vallen.

Mijn vragen:

Klopt het dat de gemeente dat in artikel 4 van de overeenkomst wilde toevoegen?

Als dat klopt: waarom vond u dat die toevoeging gerechtvaardigd was?

Als dat niet klopt: Hoe moet de door de gemeente voorgestelde aanpassing volgens u worden geïnterpreteerd?

Zou de door de gemeente Den Helder voorgestelde wijziging volgens u op geen enkele manier negatief kunnen uitpakken voor Scholte?

 1. Scholte zegt dat de stadsadvocaat heeft voorgesteld om de Helderse Courant en Stichting Adviesman te vragen hun Wob-verzoeken uit te stellen.

Mijn vragen:

Wist u hiervan?

Bent u daarmee akkoord gegaan?

Zo ja: waarom bent u ermee akkoord gegaan?

In het voorstel van de stadsadvocaat staat dat informatie uit de Wob-verzoeken het mediationtraject zou kunnen schaden en dat de aanvragers daarom moest worden gevraagd hun verzoeken uit te stellen. Heeft de gemeente u verteld welke specifieke informatie die openbaar moest worden gemaakt het mediationproces zou kunnen schaden? Als de gemeente dat niet heeft verteld: heeft u er wel om gevraagd? Zo nee: waarom niet?

 1. Scholte zegt dat hij en zijn echtgenote de gemeente hebben gevraagd de intentie uit te spreken dat de collectie zou worden teruggegeven onder nader te bepalen voorwaarden. De gemeente wilde in de intentieverklaring opgenomen hebben dat Scholte vertelde hoe hij de schuld aan de gemeente zou betalen. Daar is Scholte niet mee akkoord gegaan omdat dat volgens hem een erkenning van die schuld zou zijn, terwijl hij de claim juridisch aanvecht. Erkenning zou hem juridisch in een lastig parket brengen, zegt hij. Volgens hem wilde de gemeente de collectie gewoon niet teruggeven. Omdat de gemeente niet bereid was de intentie uit te spreken, kon hij niet met Friedberg & Mahn Advocaten onderhandelen over de schuld aan dat bedrijf.

Mijn vragen:

Vond u de eis van de gemeente terecht dat RS de schuld moest erkennen voordat kon worden gesproken over teruggave van de collectie?

Als u het terecht vond: heeft u zich gerealiseerd dat de rechter zich nog moet uitspreken over de vraag of de gemeentelijke claim terecht is?

Als u het niet terecht vond: heeft u daarover iets gezegd tegen de gemeente/de stadsadvocaat? En wat heeft u dan gezegd?

 1. Scholte en echtgenote hebben het vertrouwen in u opgezegd omdat zij vinden dat u steken hebt laten vallen. Dat hebben zij u op 12 oktober per e-mail laten weten. Zij vinden dat u niet had moeten toestaan dat de gemeente wijzigingen aanbracht in een reeds door hen getekende overeenkomst. Ook de antidatering begin oktober had u niet moeten toestaan, zeggen zij. Zij nemen het u verder kwalijk dat u een afspraak voor hen hebt gemaakt met F&M Advocaten terwijl er met de gemeente nog geen sprake was van een intentieovereenkomst over teruggave van de kunstcollectie.

Mijn vragen:

Bent u het met hen eens dat u steken heeft laten vallen? Zo ja welke steken erkent u? Zo nee: vindt u dat alles goed is verlopen?

 1. Een mediationtraject gaat uit van geheimhouding over wat is besproken. Scholte vertelt er desondanks over. Hij stelt zich op het standpunt dat er nooit een door beide partijen ondertekende en geaccepteerde overeenkomst is en dus ook geen mediationtraject dat voor geheimhouding in aanmerking komt. Omdat hij vond dat de mediation nog niet was begonnen, is hij nooit aanwezig geweest bij de gesprekken.

Mijn vragen:

Vindt u dat er ondanks het ontbreken van een door beide partijen ondertekende en geaccepteerde overeenkomst toch sprake was van een mediationtraject? Zo ja: waarom?

Vindt u dat Scholte de geheimhouding over het (door hem betwiste) mediationtraject heeft geschonden?

Vindt u dat u hierdoor schade lijdt? Zo ja, welke schade concreet?

Als u vindt dat de geheimhouding is geschonden en dat u schade lijdt: welke stappen overweegt u tegen Scholte?

Dank alvast voor uw medewerking!

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadsadvocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advocatenkantoor+Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centrum+voor+Conflicthantering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation

1 Comment

 1. Mevrouw Reijerkerk zet op een volstrekt onaanvaardbare wijze de media onder druk. Kennelijk heeft ze veel te verbergen. Het volgende weet iedere jurist en mevrouw Reijerkerk zeker;

  Citaat van mevrouw Reijerkerk: “Ik zal ook nog nagaan in hoeverre er jurisprudentie is ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de pers om vertrouwelijkheid uit de mediation te respecteren.” Als die jurisprudentie er zou zijn, dan zou mevrouw Reijerkerk daar ogenblikkelijk mee geschermd hebben. Zeker in dit internettijdperk waarin jurisprudentie pijlsnel te vinden is!

  De vertrouwelijkheid uit mediaton is gebaseerd op een privaatrechtelijke overeenkomt tussen twee partijen waartussen mediation plaatsvindt. Het Noordhollands Dagblad staat VOLSTREKT buiten deze overeenkomst. In theorie zou het optreden van het NHD nog onrechtmatig kunnen zijn. Een handeling of een nalaten te handelen is onrechtmatig, als een rechter vaststelt dat dit in strijd is met de maatschappelijk te betrachten zorgvuldigheid.

  De gemeente Den Helder speelt al jaren een extreem smerig spel tegen Scholte. Hij woonde met toestemming van de gemeente in zijn museum. Ondanks het feit dat hij vanwege twee afgezette benen niet zonder aangepaste woning kan, flikkerde Den Helder hem met museum en al op straat. Alleen omdat hij de toenmalige burgemeester beledigd zou hebben. Onder deze omstandigheden zou het hooguit onrechtmatig kunnen zijn, als het NHD NIET zijn uiterste best zou doen om de waarheid te achterhalen in deze afgrijselijke zaak en als zij zich daarbij tegen zou laten houden door een niet eens gesloten flut-overeenkomst waar zij volkomen buiten staat.

  Keer op keer probeert de gemeente met list en bedrog de publieke opinie en de democratisch gekozen gemeenteraad buiten spel te zetten bij deze onmetelijke beerput. Het is juist de taak van de journalistiek om dat bloot te leggen en niet om daarin mee te gaan.

  Conclusie: Deze mediator deugt niet!!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.