R – Lente brief aan Zeus Hoenderop en bij Kunstpodium T tentoonstelling ‘Rob & the Rising Stars’ St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg betrokkenen, 21 maart 2013 + LinC – Zeus Hoenderop

Een Lente brief aan Zeus Hoenderop en bij Kunstpodium T en tentoonstelling ‘Rob & the Rising Stars’ in St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg betrokkenen, 21 maart 2013

Goedemorgen Zeus Hoenderop en alle andere bij Kunstpodium T en de tentoonstelling ‘Rob & the Rising Stars’ in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg betrokkenen, to whom it may concern,

Deze Lente brief is mijn bijdrage aan de Lente expositie in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, die door Kunstpodium T wordt georganiseerd.

Een geprinte versie van deze PDF brief kan worden opgehangen in één van de drie door Piet Hein Eek ontworpen vitrine kasten en wel in het bijzonder in die, waarin Rising Star Kees Westervelt zijn installatie realiseert.
Zoals telefonisch met Kees besproken zal mijn bijdrage het centrum van zijn installatie vormen als een soort totem in het midden. Daartoe kunnen de afzonderlijke uitgeprinte bladen van deze Lente brief verticaal onder elkaar met punaises op de houten midden strip van de vitrine bevestigd worden en samen zullen ze op die manier mijn bijdrage vormen.
Misschien is deze tekst iets langer, dan de paar zinnen, die Zeus me vroeg te schrijven in zijn laatste mail, maar er blijft genoeg stof over om te gebruiken in zijn algemene tekst in verband met het persbericht voor de Lente expositie.

Op 28 februari 2013 ontving ik als een cc. de mail van Zeus namens Kunstpodium T, die hij zonder mijn instemming had verstuurd aan Guido Geelen, Michael de Kok, René Korten, Stijn Peeters, Iris Bouwmeester, Marleen Hartjes en Marie-José Eijkemans over waarom ik niet langer Jaarmeester voor seizoen 2013/14 bij Kunstpodium T ben.

Eerder hadden Zeus en ik afgesproken, dat we een gezamenlijke verklaring zouden formuleren en versturen aan alle betrokkenen.
Daartoe stuurde hij mij op 26 februari 2013 een voorstel, dat ik een dag later, op 27 februari, gecorrigeerd aan hem terugstuurde met als uitdrukkelijke voorwaarde, dat ik alleen akkoord kon gaan met deze verklaring als hij de door mij gecorrigeerde tekst geheel en letterlijk zou overnemen ter communicatie.

Zeus verkoos om dat niet te doen en solistisch op te treden
Daarmee verbrak hij de door ons getroffen schikking,

De mail van Zeus, d.d. 28 februari, had deel horen te zijn van de mondeling tussen ons afgesproken schikking, dat wil zeggen de definitieve kwijting van mijn uitstaande claim aan Kunstpodium T en wel in het bijzonder aan Zeus, nadat hij me een week tevoren telefonisch had laten weten niet langer met mij verder te willen werken als Jaarmeester.
Een verklarende tekst van Zeus aan alle betrokkenen, waarvan de inhoud door mij vooraf was goed gekeurd en de onmiddellijke betaling van alle aan mij beloofde en uitstaande honoraria, dan pas was ik bereid om akkoord te gaan met mijn ontslag.

Aangezien Zeus zich, wat betreft deze communicatie, niet aan de tussen ons gemaakte afspraak wenste te houden (de betalingen zijn inmiddels gedaan, dank daarvoor) meen ik nu met recht, dat het belangrijk is voor het inzicht van alle betrokkenen, evenals voor de algehele toekomst van het Kunstpodium T project, dat ik de werkelijke gang van zaken rond mijn vertrek als Jaarmeester door middel van deze Lente brief nader verklaar.

Werkelijke reden voor mijn ontslag bij Kunstpodium T is de mail, die ik op 8 februari 2013 aan Zeus verstuurde:

Goede dag Zeus,

Naar aanleiding van mijn bezoek gisteren aan Kunstpodium T, samen met mijn vrouw Lijsje, alwaar mijn vriendin Carlijn de 7e Meester/Leerling opende, de volgende punten:

1)
Ik heb je vorig jaar toegezegd, dat ik in principe bereid ben om op te treden als Jaarmeester voor het volgende seizen 2013-14 en je te helpen met het opzetten van een dergelijk programma in EU verband te beginnen met de grenslanden UK, BE, LU en DE.

2)
Uit ons gesprek bij de Burgerij bleek, dat je al in het volgende seizoen wilt beginnen met deze overstap naar het buitenland en daarom al één Belgische academie uitgenodigd hebt om mee te draaien in de volgende ronde.
Ik liet je al blijken, dat ik dit onverstandig en ongepast vind, aangezien deze academie willekeurig gekozen is.
Ik ben van mening, dat we dit seizoen uitsluitend pilot achtige projecten kunnen doen met de bovengenoemde vier landen en het framework voor een internationale uitbreiding op kunnen zetten met daar al aanwezige partner organisaties in bezit van een eigen netwerk en ruimte. Meer niet.
Het voert te ver te denken, dat wij ons zelf met het runnen van een buitenlands gelijksoortig project kunnen bezig houden.
Ik wil je eraan herinneren, dat ik uitsluitend bereid ben Kunstpodium T gedurende het volgende seizoen te helpen met het vinden van betrouwbare Europese partners, maar dat ik me verder qua programmering enkel en alleen wil bezighouden met Nederlandse academies en Nederlandse “Meesters’
Daartoe stuurde ik je al een schets met een lijst van mogelijke kandidaten.

3)
Uit ons gesprek bleek, dat jij van plan bent om naast ons project volgend jaar meerdere andere losse tentoonstellingen te organiseren. Dit dus naast het programma in Kunstpodium T, waarvoor ik toegezegd had het programma voor volgend jaar te beheren. Je vertelde me, dat het je plan is dit te doen met andere nog nader te kiezen “Meesters” en eindexamen kandidaten, los van mijn programma keuze, en wel in de Pont in Tilburg, maar ook in de Brakke Grond in Amsterdam en andere nog verder te regelen ruimten.
Ik denk zelf, dat dit slechts interessant is voor jou en mij als het een voor de uitblinkende studenten belonende uitbreiding van de Leerling/Meester opzet betreft en niet als parallelle en onafhankelijk lopende projecten. Ikzelf vind deze ambitie namelijk overbodig, onduidelijk en mijn bijdrage aan het project benadelend, voor zover het niet uitsluitend elementen uit de voorbije serie Meester/Leerling programma’s biedt en zodoende niet kan concurreren met mijn “Jaarmeester”schap.
Of als het iets heel anders betreft. Zie ook punt 11.

4)
Kunstpodium T vraagt nogal wat van me. Ik ben een onafhankelijk vrij werkend kunstenaar en ik hou al dertig jaar mijn eigen broek op. Ben wars van subsidies, helemaal in het huidige maatschappelijke klimaat.
Kunstpodium T is een volledig gesubsidieerd project. Elke meester krijgt 500 euro, inclusief BTW. De studenten worden geacht zelf bij hun tentoonstelling te suppoosten. Reiskosten kunnen door zowel “Meester” als “Leerling” niet worden geclaimd.
Dat wil zeggen, dat het volledige tentoonstellingsprogramma jullie Stichting 17 x 500 euro per jaar kost, d.i. 8500 euro afgezien van onderhoud en huur.
Ik begreep uit onze ontmoeting in Den Helder, dat Iris Bouwmeester, mijn voorgangster, voor haar bemoeienis en inzet 1000 euro kreeg.
Dat bedrag had je ook in je hoofd voor mijn rol.
Vijf De Pont gesprekken à raison van 200 euro is 1000 euro.
Tezamen 10.500 euro voor een volledig jaarprogramma.
De tuin wordt onderhouden en andere hulp wordt geboden door vrijwilligers en stage studenten.
Ik begreep, dat Marleen Hartjes en jij een jaarsalaris ontvangen uit de Stichting.
Graag ontvang ik de jaarstukken van de Stichting ter informatie, zodat ik op grond van een overzicht van de geldstromen kan zien, of de aan mij en de deelnemende “Meesters” toegekende vergoeding naar verhouding plaats vindt.

5)
Voor het eerst beklom ik de trap naar jullie eerste verdieping. Zag, dat Marleen krap behuisd was met soms wel zeven medewerkers en dat jij en Leila, de hond van je vriendin, een bijna even grote ruimte bezetten. Ik wil me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar zou het niet eerlijker zijn, dat je deze ruimte afstaat en gaat delen met de anderen. Nu lijkt het net een directeurskamer en ik neem aan, dat de kosten van deze private verdeling voor de Stichting zijn. Dat lijkt me niet juist.

6)
Belangrijker, dan geld en aanzien, is het voor mij hoe wij qua karakter naast elkaar kunnen functioneren. En wel, of we compatibel genoeg zijn om met elkaar de voortzetting van het programma en de nieuw in te zetten ontwikkelingen te dragen en te waarborgen.
Met Marleen gaat en ging mij dat prima lukken, maar ik heb gisteren mijn twijfels gekregen over ons.
Dat begon eigenlijk al bij entree, toen jij mij en Lijs uitnodigde om te lunchen, maar Carlijn niet welkom was. Carlijn is mij zeer dierbaar en voor mij was het volkomen logisch, gezien de aanwezigheid van mijn vrouw, dat ze mee ging. Daarbij was zij de Meester in de huidige show. Het werd de Burgerij tegen jouw zin, waar ik me thuis voel ondanks de voor mijn verblijf gevraagde prijs.
Aangezien tot dusver niet gesproken is over de vergoeding van mijn reiskosten en ik geacht wordt mijn verblijf in Tilburg, voor zover me nu bekend, zelf te voldoen, leek een bezoek aan de Burgerij me wel handig om te komen tot een barterdeal, die me in staat stelt om mogelijk 20 tot 25 maal in Tilburg te blijven overnachten en met kunst of wederdienst te betalen.
Daartoe belde de zoon me later, dat zijn vader, met wie ik goed ben, evenals met zijn vriendin, was aangekomen en dat het moment juist was om mijn voorstel te bespreken. Terloops meldde hij, dat momenteel bij hem een kunstenares verbleef, die in De Pont een ballonnen installatie had gemaakt. Ze zat te eten. Hij had haar over mij verteld en ze had enthousiast gereageerd, dat ze me graag een keer wilde ontmoeten.
Ik vertelde je, dat ik naar de Burgerij ging voor hen beiden. Jij stond er op om mee te gaan, omdat je, zo verzekerde je me, haar kende, omdat jij een film over haar draaide of had gedraaid. Dat leek me niet slim, maar na aandringen ging je mee. Een beetje onhandig begon je buiten tegen de zoon over de door mij voorgestelde deal. Daar was ik al bang voor. Liever had ik alleen met hen het zaakje afgemaakt, dan onder toeziend oog van jou, De vader doet een soort culturele talkshow en vroeg me, of ik niet de 24e bij hem in het programma kon komen om te vertellen, wat ik volgend jaar precies in Tilburg kwam doen. Jij brak, zonder echt te horen, waar het over ging, in op het gesprek en poneerde zonder overleg, dat jij dan mij bij deze gelegenheid moest presenteren. Toen zei ik je luid en duidelijk, dat ik daar geen behoefte aan had, maar dat jij mijn rol met graagte kon overnemen.
Daarna vertrok je, zonder je Spa Rood af te rekenen en zagen we elkaar niet meer.

7)
Ik zou nimmer in gegaan zijn op een dergelijk voorstel tot een publiek interview over onder andere ook Kunstpodium T, zoals mij werd gedaan door de uitbater van de Burgerij als er niet kort daarvoor iets anders had plaatsgevonden, waarop ik niet was voorbereid. Namelijk de publieke bekendmaking van mijn Jaarmeesterschap tijdens de jouw openingsspeech bij de tentoonstelling van Carlijn en haar Rising Stars. Ik was daar niet op voorbereid. Noch was deze bekendmaking mij van te voren medegedeeld. Voor zover ik kan beoordelen was er gelukkig geen pers aanwezig. Maar ik vond deze revelatie eigenlijk voorbarig en ongepast. Liever had ik hiervan geweten en gezamenlijk met jou het juiste moment en vorm bepaald. Je begrijpt, dat ik nu moeilijk anders dan bevestigend kon reageren, maar ik voelde me uiterst ongemakkelijk. Ik had werkelijk het idee, dat we hadden afgesproken, dat we eerst intern zonder ruchtbaarheid zouden werken en pas als we er klaar voor waren met een gezamenlijk persbericht of conferentie zouden komen. Gedane zaken nemen geen keer, maar ik vond het wel onverstandig.

8)
Verder moet ik je laten weten, dat ik me erg ongemakkelijk gevoeld heb tijdens het etentje in de pizzeria. Fijn, dat ik je vriendin opnieuw trof. Wat dat betreft alles heel oké, maar ik vind werkelijk, dat het van belang is, dat indien je zo’n etentje organiseert en ik denk, dat het op zich heel passend is ter afsluiting van het werkproces tussen degenen, die aan de show meewerkten, je je er dan van tevoren van moet vergewissen, of de aanwezigen ook geld bij zich hebben om aan dat etentje deel te nemen als dat voor eigen rekening is.
Geen van deze studenten heeft geld. Dat bleek ook, want van de vier meiden aten er slechts twee, die samen een pizza deelden. De anderen hielden het bij een drankje uit gebrek aan middelen. Bij het afrekenen bleek die twee euro voor het drankje zelfs te veel. Daarom sprong ik bij uit eigen portemonnee. Ik kon het niet aanzien.
Pecunia als verschil tussen Meester en Leerling.
Laten we voorkomen, dat dit nog eens gebeurd. Eigenlijk vind ik, zeker met een prijs van 6 tot 8 euro per pizza, dat het heel wel mogelijk is om een etentje op zo’n cruciaal moment voor de opening te laten betalen door Kunstpodium T. Dat kost 17 maal 100 euro (10 personen à een tientje), dat is 1700 euro op een heel seizoen, maar het tekent de gastvrijheid en wordt door een ieder gewaardeerd.

9)
Zonder gekheid nu, wil ik je duidelijk maken, dat je niet moet vergeten, dat ik met mijn bemoeienis geen cent verdien en blij ben als ik uit de kosten kom. Het is duidelijk een kwestie van liefde en oud paper. Vergeet daarom nooit, dat het wel op zijn minst leuk moet zijn.
Voor jou is dit misschien jouw economische activiteit geworden, maar voor alle anderen, behalve Marleen, is dat niet zo.
Zowel Leerlingen, vrijwilligers als Meesters stellen hun gaven zonder werkelijke vergoeding, geheel onbaatzuchtig, ter beschikking.

10)
Verder moet me van het hart, dat ik niet akkoord ga met het brengen van niet door mijzelf bepaalde Meesters in de serie van 17.
Dus ik vind het niet correct, dat ik gedwongen wordt te kiezen uit een lijst van door het Fonds gesubsidieerde kunstenaars.
Mocht er zich toevallig op mijn lijst een kunstenaar bevinden, die dat jaar een bijdrage uit de algemene middelen ontving, dan is dat mooi voor het Fonds, maar voor mij volledig irrelevant, omdat ik de Meesters uitsluitend wil kiezen op grond van hun persoonlijke kwaliteit en het belang, dat zij kunnen hebben voor de afstuderenden.
Ik snap heel goed, wat het belang is, dat de subsidiegever hecht aan een dergelijke deelname van gesubsidieerden aan projecten als Leerling/Meester, maar ik zelf kan mijn naam uitsluitend verbinden aan het programma als ik alle kunstenaars zelf kan kiezen.
Mogelijk kan jij separaat, ook in betiteling, de door jou gewilde tentoonstellingen buiten het Kunstpodium opzetten met deze Fondsmeesters. Ja, ik bedenk maar even een naam.

11)
Ik begrijp uit ons gesprek, dat je pas in juni wilt overgaan tot het daadwerkelijk uitnodigen van de nieuwe Meesters in mijn serie. Ik vind dit veel te laat, zeker gezien het drukke programma van een aantal van de door mij beoogde kandidaten, die dit volgens mij graag langer van tevoren weten. Iris vroeg me in juni voor oktober. Ik vond dat kort dag.
Over de keuze kan ik je al dit zeggen, dat ik in ieder geval de volgende kunstenaars in het volgende seizoen de Meester rol wil laten vervullen, namelijk Marc Bijl, Ronald Westerhuis , Sandra Derks, John Breed, Lieven Hendriks en Tinkebell. Marc en Tinkebell moet ik nog benaderen, maar de andere vier hebben zich, mocht 1 en ander doorgaan, al enthousiast bereid verklaart.

12)
Verder vroeg je, of ik bereid ben podium gesprekken te voeren in De Pont met de door mij gekozen kunstenaars. In principe ben ik daartoe bereid, maar niet zonder daarvoor extra vergoed te worden uit welke pot dan ook.

13)
Tot slotte over de naam van het project, die ik natuurlijk respecteer, maar zeker niet, zoals jij beweert door mij als onwrikbaar vaststaand gegeven wordt aanvaard. Graag wil ik daarom voor mijn serie wel degelijk de volgende naam doorvoeren:
Leerling / Gezel / Meester
Daardoor wordt het naar mijn inzicht meteen ook gezelliger.

14)
Ik hoop, dat je nu begrijpt, waarom ik deze zaken liever per mail aan je laat weten.
Inderdaad was het verder een prima dag. Ik ben blij met je rondleiding door de buurt.
Een prachtige fysiotherapeut ontmoet en aardige mensen bij Pléiade.
Jammer van Argument. Dankbaar, dat ik hem nog heb mogen ontmoeten. Het gebouw van Argument lijkt me sowieso nog een vervolggesprek met de Gemeente waard. Zeker, omdat de huidige ruimtelijkheid een echte groepstentoonstelling, namelijk alle deelnemers in één ruimte, eigenlijk niet toe laat.
Jammer ook, dat je een voorgeschiedenis met Vincent Koreman en Incubate hebt, die een verdere samenwerking niet bevordert. Het zou goed zijn, wanneer ik dit project onder mijn hoede neem, dat dit geschil uit de wereld wordt geholpen, want neem van mij aan, dat het Incubate Festival de stad Tilburg momenteel op de culturele wereldkaart zet en het zou doodzonde zijn om niet samen te werken.

Benieuwd naar je reactie op deze punten.

Beste groet,

R

Na ontvangst van deze brief liet Zeus me weten slechts telefonisch antwoord te willen geven op mijn punten.

Ik zal daarom proberen zijn antwoorden hier zo juist mogelijk weer te geven:
– Kunstpodium T is en was zijn kunstwerk.
– Zijn privé ruimte in Kunstpodium T was daarom een onbespreekbaar en vaststaand gegeven.
– Hij was niet bereid me inzage te geven in de jaarstukken van de Stichting en wilde me niet vertellen waaraan de resterende  subsidie-gelden besteed werden.
– Ook was hij niet bereid de naam van serie tijdelijk op mijn aanwijzing te veranderen.
-Hoe dan ook deed een Belgische Academie mee aan het 2013-2014 programma. Daarom had het zijn voorkeur ook
Belgische kunstenaars als Meester in mijn programma mee te laten draaien.
– Verplicht moesten zes Fonds kunstenaars als Meester in mijn programma worden opgenomen.
– Geld om etentjes met studenten te betalen was er niet.
– Tot slot liet hij me weten dat mijn brief voor hem aanleiding was om niet met mij verder te willen werken.

Zo ontstond een impasse, aangezien Zeus mijn benoeming tot Jaarmeester al eenzijdig bekend had gemaakt per mail aan de voormalige jaarmeesters en betrokkenen en ook nogmaals publiekelijk tijdens de opening van Carlijn Mens op 7 februari.

Hoe konden Zeus Hoenderop en ik dit oplossen zonder gezichtsverlies en reputatie schade voor beide partijen.
Daartoe stelde ik een schikking voor, waar zijn mail van 28 februari het resultaat van had moeten zijn.

Nu Zeus dus besloten heeft een mail te versturen, waarin bewust mijn correcties niet zijn opgenomen, denk ik, dat het wel zo aardig is, dat de geadresseerden ook kennis kunnen nemen van mijn versie, waarvan Zeus niet wilde, dat zij die lazen.

Zoek de verschillen:

Zeus zijn versie:

Betreft het Jaarmeesterschap van Rob Scholte.

Op 20 december 2012 heb ik Rob Scholte aangekondigd als de nieuwe Jaarmeester voor het seizoen 2013-2014. Sinds 1 januari 2013 is er iets fundamenteels veranderd in de opzet van Kunstpodium T.
Kunstpodium T is vanaf 1 januari 2013 een partnerschap aangegaan met het Mondriaan Fonds. Waar ik heel blij mee ben.
Het Mondriaan Fonds heeft echter wel een voorwaarden voor deze partnerschap gesteld, dat aan de nieuwe editie van Leerling/Meester project. Minimaal zes kunstenaars die in 2013-2014 een Basisstipendium ontvangen van het Fond mee moeten doen als Meester.

Voor Rob Scholte betekent dit, dat hij niet vrij is in zijn keuze als Jaarmeester om kunstenaars als Meester uit te nodigen en ‘verplicht’ is om kunstenaars met een basisstipendium op te nemen als zijnde zijn keuze.
Rob heeft vanwege deze na zijn oorspronkelijke toezegging veranderde opzet besloten om daarom van het Jaar Meesterschap bij Kunstpodium T af te zien, wat wij als organisatie heel jammer vinden.

Ik wil Rob bedanken voor zijn enthousiasme en bereidwilligheid.

Hartelijke groet,
Zeus Hoederop

En nu mijn versie:

Betreft het Jaarmeesterschap van Rob Scholte.

Sinds ik op 20 december 2012 Rob Scholte aankondigde als onze nieuwe Jaar Meester voor het seizoen 2013-2014 is er iets fundamenteels veranderd in de opzet van Kunstpodium T.
Kunstpodium T wordt sinds 1 januari 2013 gesubsidieerd door het Mondriaan Fonds, waar ik heel blij mee ben.
Het Mondriaan Fonds heeft echter wel als eis voor subsidiëring gesteld, dat aan de nieuwe editie van Leerling / Meester minimaal zes kunstenaars, die in dat jaar een Basisstipendium ontvangen van het Fonds, mee moeten doen als Meester.

Voor Rob Scholte betekent dit, dat hij niet vrij is in zijn keuze als Jaarmeester om kunstenaars als Meester uit te nodigen en verplicht is om Fonds kunstenaars op te nemen als zijnde zijn keuze.
Rob heeft vanwege deze na zijn oorspronkelijke toezegging veranderde opzet besloten om daarom van het Jaarmeesterschap bij Kunstpodium T af te zien.

Hartelijke groet,

Zeus Hoederop

Ja, Zeus, zo gaat het als je je woord niet wilt houden en denkt, dat gemaakte afspraken voor jou niet gelden.
Wees dus niet verrast, dat ik nu besloten heb om opening van zaken te geven over de werkelijke toedracht van mijn gedwongen vertrek als Jaarmeester bij Kunstpodium T.

Ik denk, dat je een grote fout blijft maken door niet transparant te willen zijn bij het runnen van een semi publiek instituut, dat volledig met overheidsgeld, dat wil zeggen subsidies door de Gemeente Tilburg en het Mondriaan Fonds van naar mijn schatting 75 mille euro (de werkelijke cijfers ontbreken door je onwil mij deze te verstrekken), wordt betaald.

Het kan niet zo zijn, dat Kunstpodium T het engagement en de goodwill van oudere kunstenaars als ikzelf, evenals de levenslust en energie van de jonge opkomende generatie, de Rising Stars, in deze beslissende tijd gebruikt voor andere bestemmingen, dan het project zelf en daar heeft het jammer genoeg wel de schijn van.

Ik ben blij, dat Zeus me zo snel tot deze inzichten heeft gebracht en niet halverwege het traject.
Dat bespaart mij in ieder geval een hoop tijd en ellende.

Verder draag ik het oorspronkelijke uitgangspunt van Kunstpodium T’s Leerling / Meester project natuurlijk nog altijd een goed hart toe.

Wel wil ik jullie allen bij deze zeggen, dat ik helaas ook bij Kunstpodium T de sporen van een ziekte virus bespeur, dat door de huidige tijdgeest alom tot de normaliteit is gaan behoren.

Hopende, dat jullie je voordeel met mijn ervaringen weten te doen.

Een nieuwe lente maakt een nieuw geluid!!!!

Liefs en veel succes voor allen,

Rob Scholte

PS
Kan Zeus de de door hem vervaardigde en gekozen video opnamen van het podium gesprek, dat ik met Marleen Hartjes had in De Pont had in het kader van mijn Leerling / Meester expositie, van YouTube verwijderen, want hij heeft voor een dergelijke publicatie geen toestemming.

LinC – Leiderschap in Cultuur: Zeus Hoenderop

Voor de kunst en cultuursector is het van essentieel belang om te bouwen aan een internationale infrastructuur waarin ontmoeting, samenwerking, netwerken, positionering en zichtbaarheid voor een nieuwe generatie kunstenaars centraal staan.

http://leiderschapincultuur.nl/deelnemer_3/zeus-hoenderop/

LinC is een leerprogramma voor (potentiële) leiders in de culturele sector. LinC staat voor reflectie, vernieuwing, kennisdeling en inspiratie. Samen onderzoeken we nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en werken we aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

http://leiderschapincultuur.nl/

https://robscholtemuseum.nl/?s=kunstpodium+t