Prof Dr Ir Anton FP van Putten – ‘COURT FIXING’ IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK FICTIE OF REALITEIT

Court Fixing in de Nederlandse Rechtspraak (foto Wat u niet in de kanten leest)

COURT FIXING’ IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK FICTIE OF REALITEIT

Waar de waarheid ophoudt te bestaan, houdt de maatschappij op te functioneren.”
Michiel Montaigne 1533 – 1593

Samenvatting

In de sportwereld is ‘matchfixing’ een inmiddels algemeen bekend begrip.(1) Bewijzen van het bestaan van matchfixing zijn aanvaard, gepubliceerd en strafrechtelijk vervolgd. Eerst na een Omerta van decennia is dit fenomeen wereldwijd bekend geworden. Een Omerta maakt deel uit van match fixing, zoals bijvoorbeeld de jarenlang verzwegen dopingpraktijken. Bij sport wordt gesproken van matchfixing, of wedstrijdvervalsing, als het resultaat van een wedstrijd volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer en of een andere belanghebbende, die moedwillig verliest of vals speelt of omkoopt. Court Fixing is het ‘juridische’ equivalent van matchfixing. In dit onderzoek wordt aannemelijk gemaakt dat Court Fixing of Rechtspraak vervalsing, binnen de Nederlandse Rechtspraak bestaat met een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van de grenzen en de eigenschappen van het menselijk bestaan, die dit fenomeen mede bepalen.

INLEIDING

Court Fixing wordt gedefinieerd als het a priori bepaalde resultaat van een gerechtelijk geschil, waarbij de rechter blijk heeft gegeven van vooringenomenheid ten aanzien van een van de in het geschil betrokken partijen.

Dat deze onderzoeksvraag terecht is, blijkt uit de negatieve beeldvorming die bij veel slachtoffers van rechterlijke beslissingen is ontstaan. Bij nadere analyse blijken de karakteristieken van Court Fixing aanwezig te zijn geweest, die voldoen aan de gegeven definitie. Ook binnen het Advocaten Tuchtrecht blijkt Court Fixing dominant aanwezig te zijn, voornamelijk door belangenverstrengeling binnen de beroepsgroep. Rechten ontleend aan de Grondwet, het Internationale Recht en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele Vrijheden (EVRM) worden voortdurend vertrapt door eigen belangen, die kennelijk moeten prevaleren boven waarheidsvinding en een eerlijke Recht toedeling.

Court Fixing ontstaat uit beïnvloeding door zowel interne als externe factoren van de personen, al of niet met Rechtspraak belast, gepaard gaande aan onvoldoende controle en feedback op de activiteiten van rechters, griffiers, advocaten, curatoren, gerechtsdeurwaarders en ook instanties. die zich bezig houden met Kinderbescherming. De correlatie tussen Court Fixing en belangenverstrengeling kan gevoeglijk op N° 1 gesteld worden.

ECCE HOMO, DE LEVENSLOOP VAN DE MENS

Het menselijk handelen kent vele facetten, te herleiden op de eigenschappen, die aan een persoon kunnen worden toegeschreven op een bepaald moment, in gegeven omstandigheden. In deze omschrijving ligt opgesloten, dat ieder menselijk handelen een functie is van de tijd en bepaald wordt door vele interne en externe parameters, zodat het proces van het handelen zich voltrekt volgens de karaktereigenschappen van die persoon naast alle andere op dat moment aanwezige factoren en parameters, die het handelen beïnvloeden. We lichten deze eigenschappen toe aan de hand van twee figuren, waarin de grenzen en mogelijkheden van het functioneren van ons bestaan worden aangegeven en waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Daaruit kan een mogelijke verklaring worden afgeleid van het menselijk gedrag, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen waarneembare observaties, de verschijningsvorm zelf en de onderliggende eigenschappen, de kern van die persoon, die de niet waarneembare existentie van die persoon is. (2)

Figuur (1) beschrijft de faalfrequentie van ieder mens als functie van de tijd, gedurende de tijd dat hij | zij op deze planeet rondloopt. Twee tijdstippen zijn grensbepalend: tijdstip T1, het moment van de geboorte, de aanvang van de reis, gecreëerd uit liefde, hartstocht of een verkrachting. Het tijdstip T2, het vertrek van deze planeet, veroorzaakt door een natuurlijk verloop, ziekte, geweld, oorlog, zelfmoord, en andere. Tussen deze twee tijdstippen liggen gemiddeld 4000 weken waarvan circa 2.000 weken effectief kunnen worden besteed. In figuur (1) staat langs de verticale as de faalfrequentie per week uitgedrukt. De horizontale as representeert de tijd. In deze figuur zijn drie gebieden | levensfasen te onderscheiden, I, II en III.

Gebied I wordt wel de ‘infant mortality’ genoemd. In dit gebied treden de kinderziektes op gepaard aan de normale aanloop verschijnselen naar volwassenheid. De faalfrequentie neemt in dit gebied af, totdat een min of meer constante waarde wordt bereikt. Gebied II is het gebied waarin het normale leven zich afspeelt, van gezin en carrière opbouw in al zijn facetten en hoedanigheden. Dit gebied omvat in onze westerse samenleving ca 2.000 weken. In dit gebied kan zich ook een grote verscheidenheid van onvoorspelbare incidenten voordoen, die de normale faalfrequentie verstoren en zelfs het leven afbreken door incidenten van zeer uiteenlopende aard. Gebied III begint waar de normale faalfrequentie is verdubbeld. Slijtage verschijnselen treden op, fysieke en mentale krachten nemen af, tot het eind van de tijdreis en tijdstip T2 wordt bereikt.

Figuur (1) Diagram van het verloop van het menselijk bestaan in de tijd, T, als functie van zijn faalfrequentie (WK 1)

Het individueel menselijk handelen, H, kan worden verklaard uit drie te onderscheiden energiesoorten, dat is een emotionele component, een rationele en een fysieke component, die alle drie een functie van de tijd zijn. Figuur (2) beschrijft deze drie persoonsgebonden energiecomponenten als functie van de tijd, waarmee ieder mens is toegerust vanaf zijn geboorte op tijdstip T1 tot aan zijn vertrek op tijdstip T2. In analogie met Heidegger bevat de kern de niet zichtbare werkelijke existentie van die persoon, die de essentie van de fysieke menselijke verschijningsvorm representeert. De tijd as geeft aan, dat iedere energievorm een functie van de tijd is en verandert in de tijd. Met andere woorden de mens is in zijn handelen en functioneren altijd gebonden aan deze vier parameters.

Figuur (2) Illustratie van de drie dynamische energie componenten, een emotionele, een rationele en een fysieke component, die aan een persoon Hi, kunnen worden toegekend, als functie van de tijd
Figuur (2) is een illustratie van de dynamische energie verdeling van het menselijk handelen in de tijd op een bepaald moment. Op deze wijze kunnen we het individueel handelen van de mens Hi beschrijven met behulp van vier parameters, emotie(e), ratio (r), fysiek (f) en tijd (T), Hi e, r, f, T Dit is van toepassing voor alle categorieën van handelen in het maatschappelijke en relationele verkeer tussen mensen. waarbij steeds een van de drie energie componenten tijdelijk kan domineren.

De verticale as representeert de emotionele energie, dat zijn afgunst, angst, liefde, haat, arrogantie, haast, vooringenomenheid, hypocrisie, verslaving, enz. De horizontale as geeft de rationele positieve | negatieve energie componenten weer, vergelijk financieel economische belangen, politieke belangen, fraude, corruptie enzovoort. De fysieke energie as geeft de fysieke energie weer waarmee een persoon is toegerust. Gesteld wordt dat in een gegeven tijd energie ruimte het menselijk handelen altijd een uitkomst is van een combinatie van deze drie energie componenten, waarbij een van de drie kan domineren, bijvoorbeeld bij een musicus, een kunstenaar, een wiskundige, een atleet.

DE HIËRARCHIE VAN WETTEN IN DE RECHTSPRAAK

Bij verder onderzoek naar het verschijnsel Court Fixing is het van belang een hiërarchie van wetten en voorschriften te onderscheiden, die in de nationale en internationale Rechtspraak een rol spelen.

Ieder land heeft een eigen verzameling wetten. De grondslag van een Staat wordt gevormd door zijn Grondwet, dat “het geweten van de Staat” representeert, zoals onlangs opgemerkt door Mr G Spong. Bijvoorbeeld een Grondwet artikel over wel of geen doodstraf.

In analogie met het Internationale eenheden Systeem (SI), voor wetenschap, economie en handel kan de Grondwet beschouwd worden als het algemeen aanvaarde referentiekader voor maatschappelijk handelen van een Staat.

In een lagere categorie vinden we de nationale Wetten en voorschriften van diverse rechtsprekende organisaties, dat zijn Rechtbanken, Gerechtshoven, de Hoge Raad en de Raad van State. Daarnaast bestaan talloze Internationale Wetten en Verdragen, vergelijk EVRM en BUPO, Europees Sociaal handvest en vele andere verdragen. Deze Wetten en Verdragen zijn van een hogere orde en zijn in het algemeen dominant over de Nationale Wetten en Voorschriften, indien zij door de betreffende Staat zijn aanvaard en erkend.

DE RECHTSPRAAK ALS PROCES

Aan een rechtsprekend proces ligt altijd een geschil ten grondslag tussen twee partijen, waarover een rechtsprekende instantie dient te beslissen in de vorm van een uitspraak. Binnen dit procesmatig handelen komen alle eerder besproken parameters en factoren aan de orde die de einduitkomst bepalen.

Helaas moet geconstateerd worden dat in de praktijk, geïnstigeerd door politieke, financiële economische en strategische belangen van beroepsgroepen, partijen, en Staten, Wetten, Verdragen en Voorschriften ter zijde worden geschoven, en aan de bekende laars worden gelapt, zodat a priori de gewenste uitkomst verkregen wordt. Uitkomsten zijn in dat geval volledig asymmetrisch geparametriseerd en hebben dan niets meer te maken met een eerlijke Recht toedeling of Rechtsverhouding tussen partijen.

Dergelijke praktijken vallen in de categorie Court Fixing, zoals in de inleiding gedefinieerd. Court Fixing is het a priori bepaalde resultaat van een gerechtelijk geschil, waarbij de rechter blijk heeft gegeven van Vooringenomenheid ten aanzien van een van de in het geschil betrokken partijen.

De onderzoeksvraag of Court Fixing fictie of realiteit is, wordt gerechtvaardigd door zeer veel controversionele uitspraken en publicaties van rechterlijke instanties. Deze uitspraken richten grote schade aan, veroorzaken de nodige maatschappelijke onrust en wijzen op het bestaan van Court Fixing.

Een niet limitatieve opsomming van het bestaan van Court Fixing is te vinden in onderstaand overzicht van publicaties en rapporten, waarbij bedacht kan worden dat ieder hoger beroep – met name indien gewonnen – een voorbeeld is van een falende Rechtspraak op het lagere niveau.

 •   Het Rapport over de Integriteit van de Rechterlijke Macht (IRM) van 1996, samengesteld door Drs N Burhoven Jaspers MBA, Mr Paul Ruijs, Henk   Rem,  Rob van der Vaart. Dit rapport is volledig gewijd aan het aantal uit de hand gelopen nevenfuncties van rechter plaatsvervangers;
 •   De betonrot in de rechtspraak, Syp Wynia, Elsevier Weekblad , 25 oktober 2010;
 •   De website https://www.vrouwejustitiainverval.nl, mei 2015;
 •   De Nieuwe Kleren Van De Rechter, Rinus Otte, Uitgeverij Boom, 2010;
 •   Op weg naar een totalitair systeem, Professor Twan Tak, Binnenlands Bestuur, 26 maart 2010;
 •   Het wisselen van drie Haarlemse rechters in de Chipshol Affaire;
 •   De Puttense Moordzaak;
 •   Ina Post Affaire;
 •   Lucia de Berk Affaire;
 •   Rechtspraak in opspraak, ANM van der Voort, ISBN 90807477 2 6, 2006;
 •   De ‘Fred Teeven deal’ en het Rapport Oosting;
 •   De Demmink Affaire.  Vaak is er sprake van een Omerta, waardoor het onderzoek wordt belemmerd of gefrustreerd. Court Fixing komt voor in het Civiel en Bestuursrecht, Kinderrecht, Strafrecht, Belastingrecht, Faillissementsrecht en Tuchtrecht. In het voormelde artikel stelt Prof Tak, dat in Nederland niet meer gesproken kan worden van een Rechtsstaat, maar zijn we onderweg naar een Machtstaat.
 • FENOMENOLOGIE

  Welke observaties zouden verder kunnen wijzen op het bestaan van Court Fixing binnen de Nederlandse Rechtspraak en welke vragen dienen dan bevestigend beantwoord te worden, voordat gesproken kan worden van het bestaan van Court Fixing?

  Als referentiekader bij het vaststellen van het mogelijk bestaan van Court Fixing kan artikel 6 EVRM, als leidraad worden genomen. Dit artikel ziet toe op specifieke garanties waaraan een eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige Rechtspraak moet voldoen. Het vermeend bestaan van Court Fixing wordt verder geïllustreerd aan de hand van onderstaande voorbeelden, waarin elementen van Court Fixing volgens de gegeven definitie zijn aangetroffen.

(1)

De wraking van een rechter

Een rechter kan worden gewraakt op grond van artikel 36 en 37 Rv, wanneer er een vermoeden is ontstaan, dat de rechter partijdig is, of de schijn is gewekt dat de rechter niet onafhankelijk is geweest in zijn oordeel. Van alle ingediende Wrakingsverzoeken wordt slechts 2% – 5% gehonoreerd. Wordt de wraking toegewezen dan is per definitie voldaan aan de voorwaarde, dat de aanwezigheid van de Schijn van Partijdigheid bevestigend is beantwoord. Vervolgens wordt deze in een Beschikking vastgelegd. Een verdere poging tot partijdigheid van de desbetreffende rechter wordt geblokkeerd, doordat een andere rechter de zaak moet overnemen. Bij toewijzing van de Wraking wordt een nieuwe rechter benoemd. In een dergelijk geval kan gesproken worden van een mislukte poging van partijdigheid door Court Fixing van de gewraakte rechter. Een saillant voorbeeld wordt gevonden in de toegewezen Wraking door de Wrakingskamer van 29 november 2011, Zaaknummer 23855 | EX RK I l-205, waarin de betreffende rechter het zelfs presteerde, na gewraakt te zijn, alsnog een Vonnis en een Herstelvonnis uit te geven, hetgeen volledig in strijd is met artikel 37 lid 5 Rv en artikel 225 lid 3 Rv. Het is een schending van vormvoorschriften van Openbare Orde met de sanctie van Nietigheid bedreigd.

(2)

Cassatie bij de Hoge Raad en terug verwijzing naar een Hof

Iedere succesvolle cassatie en herziening door de Hoge Raad levert een sterk vermoeden op van het a priori bestaan van een situatie, dat Court Fixing heeft plaats gevonden. Immers, cassatie kan eerst gegrond worden verzocht en toegekend, indien vormvoorschriften van Openbare Orde, al of niet met de sanctie van nietigheid bedreigd, niet in acht zijn genomen en dit naderhand aan het licht is gekomen.

Achtergehouden, verzwegen, genegeerde of vervalste bewijsmiddelen of elementen zijn in een Herzieningsverzoek in het geding gebracht, waarop een nieuwe uitspraak kan volgen, die dan lijnrecht ingaat tegen de eerdere uitspraak. De Puttense Moordzaak, de Affaire Lucia de Berk en Ina Post zijn voorbeelden en werken bevestigend voor het bestaan (hebben) van Court Fixing. In feite zou reeds bij een gewonnen hoger beroep de Staat alle kosten moeten vergoeden, ook van de verliezende partij, wegens dubieuze Rechtspraak op lager niveau.

(3)

Het ondertekenen van de minuut van de rechterlijke beslissing

Het veelvuldig gebruik bij diverse Gerechtshoven, waarbij de schriftelijke weergave van de rechterlijke beslissing wordt ondertekend door personen, die niets met de zaak te maken hebben, en niet met Rechtspraak belast zijn geweest, roept eveneens de schijn van partijdigheid op en dientengevolge de mogelijke aanwezigheid van het bestaan van Court Fixing. Dat de ondertekenaar van een geschrift verantwoordelijk is voor de inhoud van dat geschrift en dit voor zijn of haar rekening komt, wordt veelal voor kennisgeving aangenomen. Iedere a priori en a posteriori controle op de inhoud van de rechterlijke beslissing door de behandelend ambtenaren, die ter zake met Rechtspraak belast zijn geweest, ontbreekt, zodat Court Fixing ook hier in beeld komt. Een dergelijke wijze van ondertekening gaat glashard in tegen bestaande Wetgeving en is door de Hoge Raad op 14 december 1999 (HR 111.872) gekwalificeerd als valselijk opmaken. (3)

(4)

Het weigeren tot opmaken van een Proces Verbaal van de terechtzitting

Ten onrechte wordt bij een Kort Geding procedure geen Proces Verbaal opgemaakt en zelfs, na een daartoe strekkend verzoek, vaak geweigerd. Daar het Proces Verbaal de enige kenbron is, van hetgeen zich ter Terechtzitting heeft voorgedaan, geeft dit bij het ontbreken daarvan alle gelegenheid tot manipulatie van de uitkomst. Sterker nog, het is een schending van vormvoorschriften van Openbare Orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Volgens vaststaande Jurisprudentie mag gesproken worden van substantiële nietigheid. Dit wijst niet zelden op het bestaan van Court Fixing.

(5)

Het Advocaten Tuchtrecht ex artikel 46 AW

Het Tuchtrecht doet zich voor in vele gedaanten. Bijna iedere beroepsgroep heeft eigen Tuchtrecht regels, al of niet ingesteld bij de Wet. Bekend zijn het Tuchtrecht voor advocaten, notarissen, curatoren, gerechtsdeurwaarders en de medische beroepen. Zonder uitgebreid in te gaan op deze verschillende Tuchtcolleges, bestaan deze Colleges bijna altijd uit beroepsgenoten, zodat in ieder geval gesproken kan worden van een vorm van inteelt, die Court Fixing in de hand werkt. Een zeer indringende publicatie over de kwaliteit van het Tuchtrecht is verschenen van de hand van Dr Hendrik Kaptein. (4) Of er inmiddels door het uitbrengen van het Rapport Hoekstra (2014) verbeteringen zijn ingetreden, kan de lezer zelf bepalen.

(6)

Geschillen Commissies Onderwijs

Binnen het onderwijs wordt de meest extreme vorm van Court Fixing gevonden. Deze Colleges bestaan meestal uit geselecteerde personen uit de netwerken van het College van Bestuur van scholen, waardoor van een objectieve beoordeling van geschillen en van het functioneren niet gesproken kan worden. Iedere docent is door zijn CAO in beginsel gehouden een geschil aan een Geschillen Commissie voor het Onderwijs voor te leggen, eerst dan kan de Kantonrechter worden geadiëerd, waarbij eerst sinds kort Hoger Beroep mogelijk is bij ontslag. Als er ergens sprake is van het bestaan van COURT FIXING dan is dit fenomeen ruimschoots te vinden bij de diverse Geschillen en ‘ArbitrageCommissies.

OVERWEGINGEN

De belangrijkste oorzaken en factoren van COURT FIXING worden gevonden in de relationele sfeer. Nimmer zal bij een constatering van COURT FIXING een zoektocht naar de waarheid en rechtvaardigheid voorop hebben gestaan. Belangenverstrengeling, machtsverhoudingen, politieke invloed, geld, fraude, corruptie, gemakzuchtige motieven, zijn dominante factoren. Vaak wordt gezegd: ”Iedereen is te koop, alleen het prijskaartje verschilt”. Daarnaast kunnen vooringenomenheid, wraak, rancune en regelrechte vijandigheid een rol spelen.

Binnen de rechtspraak ontmoeten we alle menselijke factoren die we ook in andere disciplines en beroepen tegenkomen. Rechtspraak is geen wetenschap in de klassieke zin van het woord. De vele aanwezige invloeden – parameters – leveren een uitkomst op, die per definitie is bepaald door COURT FIXING, daar een objectieve beoordeling niet dan wel nauwelijks mogelijk is, noch een reconstructie van het voor gevallene. Er is immers geen klachtinstituut tegen rechters ten aanval de inhoud van rechterlijke beslissingen en Processen Verbaal. Ook de Hoge Raad (Procureur Generaal) staat vaak machteloos.

De psychische, sociale en maatschappelijke schade die worden aangericht aan mens en maatschappij door COURT FIXING, is niet te overzien; dat zijn 500 zelfmoorden per jaar, die doorwerken op volgende generaties. COURT FIXING schaadt het vertrouwen in de gehele Rechtspraak en de Overheid, zoals onlangs is gebleken in een beschamende vertoning bij de behandeling van de ‘Fred Teeven deal’ door het Openbaar Ministerie en de Politiek.

ZIJN VERANDERINGEN MOGELIJK?

Neen, we denken van niet en citeren Jacques Fresco. ‘We denken nog steeds als middeleeuwers. De mensheid wordt gedreven door macht, geld en vrouwen’ – in die volgorde – dus zal er niets veranderen, ondanks vele pogingen daar toe en alle goede bedoelingen ten spijt. Wel kunnen enkele condities en voorwaarden worden geformuleerd over wanneer veranderingen kunnen optreden. Deze voorwaarden en condities gaan terug tot de vraag van de existentie van ons bestaan en de zin daarvan. Alleen een grote schoktherapie kan veranderingen bewerkstelligen.

Capitalism, Socialism, Fascism, Communism, the Free Market (…) What good are these approaches for? These attempts are made by men who are cerebral insufficient. I’m trying to give you back your brain, which they took away from you in schools and in your upbringing. I’m trying to show you how the world works. So if you want a better world, you have to get up off your ass and make it better”. (5)

(1) De Volkskrant, 3 juli 2015
(2) Zie Martin Heidegger “Die Technik und die Kehre”, Lannoo, 1973, p. 2
(3)De Stevens Schipper methode’ (…), A van Putten et al, NJB, N° 24, 17 juni 2005, p. 8
(4)Kwade zaken? De moraal van het juridische beroep’, 2007, Ars Aequi, p. 9
(5) http:// www.azquotes.com/author.com/, Jacques Fresco, p. 10