Petra Bies – De eenzaamheid is groot in Den Helder, een netwerk van instanties moet het tij keren + Casper Duin – Den Helder is ’stad van vechtscheidingen’

De eenzaamheid is groot in Den Helder, een netwerk van instanties moet het tij keren

Den Helder – Eenzaamheid is een groot probleem in Den Helder. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder de andere leeftijdsgroepen. Uit GGD onderzoek bij middelbare scholieren blijkt 57 procent zich eenzaam te voelen, een schrikbarend percentage.

Een goede samenwerking tussen allerlei instanties is belangrijk bij de bestrijding en daarom wordt het Netwerk Eenzaamheid gevormd. Dat gebeurt op initiatief van welzijnsstichting MEE & de Wering dat tot afgelopen zomer voor de gemeente het project rond eenzaamheid onder ouderen leidde. Het nieuwe netwerk richt zich op de gehele bevolking.

Binnen het ouderenproject tekenden gemeente en 26 organisaties al een intentieverklaring om een netwerk te vormen, maar dat overleg is door een te sterke vergadercultuur niet echt van de grond gekomen, zegt Gea Klercq, sociaal werker en ouderenadviseur bij MEE en de Wering.

Het gaat nu over een andere boeg, met vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst, waarop een spreker een thema aansnijdt, er pitches zijn en er alle ruimte is voor het leggen van contact met elkaar. De eerste bijeenkomst is op donderdag 31 oktober van twee tot vier uur in het huis van de kunsten Triade aan de Middenweg.

Idee achter het netwerk is, dat er makkelijker hulp kan worden ingeschakeld als mensen van diverse instanties elkaar kennen. Uitgenodigd zijn bijvoorbeeld de huisartsen, allerlei maatschappelijke instanties en vrijwilligersorganisaties zoals De Zonnebloem en Humanitas. Er zijn al een een stuk of twintig aanmeldingen binnen. Organisaties met vrijwilligers of professionals, die geen invitatie hebben gehad, maar wel willen meedoen, kunnen zich aanmelden . “Het zou heel mooi zijn als er bijvoorbeeld kerken aanhaken en zeker ook winkeliers.”

Volgens het laatste GGD onderzoek uit 2016 voelt 43 procent van de Helderse bevolking zich eenzaam. Het percentage eenzamen in Den Helder ligt iets boven het provinciale gemiddelde, maar is niet uniek voor het land.

Aanmelden: g.klercq@meewering.nl

Helderse Courant, 18 oktober 2019, 09:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191016_72426929/de-eenzaamheid-is-groot-in-den-helder-een-netwerk-van-instanties-moet-het-tij-keren

Den Helder is ’stad van vechtscheidingen

Den Helder – Om de almaar toenemende kosten voor jeugdzorg en daarmee samenhangende tekorten het hoofd te bieden, gaat de gemeente Den Helder het over een andere boeg gooien.

De gemeente Den Helder is immers provinciaal koploper als het aankomt op jeugdzorg. Meer dan 1.650 jeugdigen tussen de nul en 23 jaar krijgen op dit moment enige vorm van jeugdhulp, zoals begeleiding of reclassering. 130 van hen zijn tussen de nul en vier jaar.

Nu met de invoering van de Jeugd wet de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg steeds meer bij gemeenten komen te liggen, stijgen ook de kosten. ’De verwachting is dat de lasten voor de Jeugdzorg structureel stijgen met ongeveer €1.200.000’, zo stelt de gemeente in de begroting. Hoewel het Rijk extra middelen beschikbaar stelt, resteert er nog steeds een belangrijk tekort.

Zodoende breekt verantwoordelijk wethouder Peter de Vrij een lans voor een andere aanpak. “Door bijvoorbeeld eerder te signaleren. Als bepaalde kinderen eerder in beeld komen, dan kun je veel voorkomen. We starten daarom met een jeugdloket. Ook is er een rol weggelegd voor de praktijkondersteuners bij huisartsen. Zij zien bepaalde problematiek vaak als eerste. En kunnen aan de bel trekken. Voorkomen is beter dan genezen. Ben je te laat, dan is het leed al geschied. Soms spelen er dan bij een persoon al meerdere problemen, waar tal van instanties mee zoet zijn. Met alle kosten van dien.’’

Maatwerk

De Vrij is er verder van overtuigd, dat maatwerk zal bijdragen. “Maatwerk betekent kijken naar wat iemand echt nodig heeft. We willen de boel omdraaien. Niet eerst zoeken naar de middelen en dan pas aan de slag. Nee, meteen aan de slag en dan kijken naar de subsidie, die daarvoor nodig is. En bij multi problematiek gezinnen verwachten we meer eigen verantwoordelijkheid bij de gezinnen. Om die reden starten we met gezinscoaches om overkill van hulpverleners te voorkomen. Vooral dan moeten ouders de hulp wel willen aanvaarden en uiteraard de hulp die gewenst is Wil je dat niet, dan schiet je je doel voorbij en gaan we juist meer doen.’’

De Vrij hoopt daarmee de groeiende vraag naar jeugdzorg in te dammen.”Het blijft lastige materie en heel divers. Van armoede tot schoolverlaters, van autisme tot ernstige gedragsproblematiek. We werken samen met meer dan zeventig partners. Zeventig. Of dat niet minder kan? Misschien houden we dat ook wel eens tegen het licht. Den Helder is een stad met veel problemen, ook bij jeugd. Een stad van vechtscheidingen, want die zijn er helaas veel. En dan zijn de kinderen vaak de dupe. Wat ons betreft houdt de jeugdzorg trouwens niet op als iemand achttien jaar is. Je kunt iemand van zeventien met allerlei problemen niet ineens aan het lot overlaten bij diens achttiende verjaardag.’’

Helderse Courant, 22 november 2019, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191121_38484/den-helder-is-stad-van-vechtscheidingen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=eenzaamheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=eenzaamheid+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=de+Wering
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGD+onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugdzorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=vechtscheiding