Peter Schat – Strijders tegen windturbines trekken maandag op naar Provinciehuis + Matthie Bergman – Windturbines in duinen niet meer taboe

Strijders tegen windturbines trekken maandag op naar Provinciehuis

Bobeldijker Kor Buitendijk noemt loslaten van de 600 meter grens maatschappelijk ontwrichtend’.

Haarlem – Verzet tegen de plannen voor energiewinning door wind en zon op land, neemt allengs georganiseerdere vormen aan. Maandag maken verontruste burgers uit met name het noordelijk deel van Noord Holland hun opwachting bij het Provinciehuis in Haarlem. De spandoeken worden al beschilderd.

Aanjager van het verzet is Kor Buitendijk uit Bobeldijk. Hij schreef namens zes bewonersgroepen, die meedoen aan de inspraak op de Regionale Energie Strategie (RES), een ingekomen stuk, bedoeld voor de komende Statenvergadering:
Kor Buitendijk namens de inwoners van Noord Holland Noord – Brief aan de leden van Provinciale Staten, 3 februari 2020.

Want die heeft op de agenda het ’Noord Hollands perspectief’ op de RES’en staan. In de provincie zijn er namelijk twee: een voor het noordelijk en het zuidelijk deel. Voor het hele land zijn er dertig RES’en in de maak, die voor 1 juni in concept moeten zijn vastgesteld.

De Staten is gevraagd dit ’perspectief’ te onderschrijven, zodat de provincie als het ware op voorhand de kaarten op tafel kan leggen. Zodoende lopen gemeenten (in Noord 18 en in Zuid 29) niet het risico, dat locaties, die zij geschikt vinden voor zonnepanelen en windturbines, later door de provincie worden afgekeurd.

Kritisch platform

De bewonersgroepen voor wie Buitendijk het opneemt, komen uit het noordelijk deel van de provincie. Drie – die uit Enkhuizen, Hoorn en Stedebroec afficheren zich als ’werkgroep’, maar uit de namen van de andere drie blijkt direct, waar ze voor staan: ’Geen windturbines bij woningen in Koggenland’, ’Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe en Schagen’ en simpelweg: ’Geen windturbines in Medemblik’.

Hun steen des aanstoots is, dat in alle plannenmakerij de Noord Hollandse regel is losgelaten, dat windturbines minimaal 600 meter van huizen moeten afstaan. De provincie heeft dat gedaan, om het proces waarin de RESen worden ontwikkeld geen beperkingen op te leggen.Terwijl andere specifiek Noord Hollandse regels, zoals over weidevogel gebieden, wel van meet af worden meegenomen”, zegt Buitendijk.

Zijn strijdlust is verklaarbaar, omdat hij in 2015 ook al bij het amendement betrokken was, dat die 600 meter grens een plek gaf in het Noord Hollandse ’wind op land’ beleid. Hartstikke goed, die energietransitie, zeg ik oprecht, maar niet op een paar honderd meter vanaf mijn huis. En vanaf iedereen zijn huis.

Buitendijk ziet, dat bij de scenario’s, die nu voor alle regio’s in de steigers worden gezet in het kader van de RES, kaarten worden gemaakt, die rekening houden met al het provinciale beleid, minus de 600 meter grens.

Blanco

Als je serieus een bottom up benadering wil, moet je álles blanco laten en niet alleen die afstand eis laten vallen. Als politicus mag gedeputeerde Stigter, die grens herzien op grond van voortschrijdend denken, maar dan moet hij dat wel zeggen.”

De afstand tot windmolens is een aspect van leefbaarheid. “Waarom laten de kaarten in het zuiden van de provincie de minste mogelijkheden voor windturbines zien, terwijl daar de grootste energievraag is? Hoe kan het, dat de leefbaarheid wel in de zuidelijke scenario’s is ingebracht en niet bij die van Noord Holland Noord?

Buitendijk wil met zijn groep een alternatief ’leefbaarheidsscenario’ maken, ’waarin wel uitgegaan wordt van 600 meter en zoveel als mogelijk wordt voldaan aan de opgaven van de energietransitie’.

Loslaten van de 600 metergrens noemt hij ’maatschappelijk ontwrichtend’.

Regionale Energie Strategieën: RES

De provincies zoeken mogelijkheden om in 2030 in totaal 35 TWh elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en windturbines. De teller staat nu op 26 TWh dus er is nog negen nodig. Het land is in dertig regio’s verdeeld, met elk een eigen Regionale Energie Strategie. In werkateliers worden die ontwikkeld en daaraan doen energiebedrijven, netbeheerders, bedrijven en bewoners mee. Voor 1 juni moeten de strategieën in concept zijn vastgesteld door provincies, gemeenten en waterschappen. Volgend jaar volgt definitieve vaststelling en dan zijn de plekken, waar hoeveel turbines en panelen kunnen komen bepaald.

Helderse Dagblad, 30 jan sari 2020, 15:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200130_42808262/strijders-tegen-windturbines-trekken-maandag-op-naar-provinciehuis

Windturbines in Nederlandse duinen niet meer taboe

Bergen – Wat de regering betreft bestaat er geen taboe meer op de bouw van windturbines in de Nederlandse duingebieden. Dat bevestigt desgevraagd een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ook de bouw van windturbines in Natura 2000 gebieden wordt ’op voorhand’ niet meer uitgesloten. De mogelijkheid van windturbines in de duinen en Natura 2000 gebieden kwam onlangs ter sprake op een bijeenkomst in Schoorl over energietransitie.

Natuurbescherming

Een woordvoerder van het ministerie meldt, dat er heel wat moet gebeuren, voordat er grote windturbines in de duinen komen te staan. “Eerst wordt er op regionaal niveau (Regionale Energiestrategieën) bezien, of het gewenst is. Als blijkt dat, dat zo is, dan wordt per project bekeken, of dit ook mag. Er wordt dan volgens de Wet Natuurbescherming getoetst of er geen significante nadelige effecten zijn op plant en diersoorten. Wanneer dit niet zo is en een project aan andere juridische kaders voldoet, zijn windturbines in duingebied mogelijk.”

Een woordvoerder van de provincie erkent, dat het rijksbeleid niets uitsluit, maar: “Provinciale Staten buigen zich maandag over een voorstel van GS (Het NH perspectief, red.), waarin staat, dat de duinen een van de lastige gebieden zullen zijn om energie op te wekken. Zonneparken en windturbines verhouden zich slecht tot hoogwaardige natuur.”

De woordvoerster benadrukt, dat het in eerste instantie aan de kustgemeenten is om aan te geven in hoeverre zij turbines in de duinen wenselijk achten.

Waterveiligheid

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gewoon tegen. Activiteiten in duingebieden of delen van duingebieden mogen geen afbreuk doen aan de waterveiligheid. Dat geldt dus ook voor objecten voor winning van zon en windenergie in duingebieden.”

Ook duinbeheerder PWN wijst turbines in de duinen af: “Er zijn voldoende regionale en bovenregionale alternatieven. Bij diverse duingemeenten is hiervoor ook geen enkel draagvlak.

Almaarse Courant, 31 januari 2020, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200130_18249076/windturbines-in-nederlandse-duinen-niet-meer-taboe

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bobeldijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kor+Buitendijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=600+meter+grens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regionale+Energie+Strategie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+windturbines
https://robscholtemuseum.nl/?s=wind+op+land
https://robscholtemuseum.nl/?s=energietransitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=zonnepanelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=windturbines
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Natuurbescherming
https://robscholtemuseum.nl/?s=waterveiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=PWN

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image