Peter Nijenhuis – Inspreektekst + Mail aan de Griffie Gemeente Arnhem, 19 juni 2017: Protestactie tegen de besluitvorming rond Blauwe Golven Arnhem, vrijdagmiddag 22 september 2017

Inspreektekst

Geachte Gemeenteraadsleden,

Mijn naam is Peter Nijenhuis. Samen met Jan van IJzendoorn ben ik de initiatiefnemer van de petitie tegen sloop van het door Peter Struycken in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontworpen omgevingskunstwerk Blauwe Golven. De petitie is inmiddels door tweeduizend mensen ondertekend en bij ons verzet tegen sloop heeft zich inmiddels ook de Werkgroep Monumentale kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut aangesloten.

Wij zijn tegen sloop van Blauwe Golven, omdat het hier gaat om een in Europa uniek omgevingskunstwerk van een vooraanstaand beeldend kunstenaar, wiens werk vanwege zijn artistieke betekenis is opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam en andere vooraanstaande musea. Blauwe Golven van Peter Struycken hoort bij de AKU fontein, de inmiddels overal ter wereld als spraakmakend beschouwde Sonsbeek tentoonstelling van 1971 en een omgevingskunstwerk als Jardin d’Émail in het Kröller-Müllermuseum. Net als die kunstwerken wijst Blauwe Golven terug naar de complexe jaren zestig en zeventig, die in het teken stonden van verandering en idealistische ambities en die niettemin, of juist daardoor, eindigden in een flinke ontnuchtering. Blauwe Golven is, anders gezegd, niet alleen kunsthistorisch, maar ook historisch van belang.

Niet iedereen zal het wat dat laatste betreft met ons eens zijn. Niet iedereen zal voor behoud van Blauwe Golven willen pleiten. Waar iedereen het echter mee eens zal zijn, is de noodzaak van zorgvuldige afweging en het formuleren van alternatieven om uit te kiezen. Wat is nu wel of niet het kunsthistorische en historische belang van Blauwe Golven? Wat voor rol zou het omgevingskunstwerk in de toekomst kunnen spelen? Wat zijn, op grond van daadwerkelijk onderzoek, de milieubezwaren tegen Struyckens omgevingskunstwerk en is de aanleg van een park op die plek wel het ultieme heil?
Van dat alles is echter geenszins sprake in het nu door het college van B & W aan de gemeenteraad voorgelegde Inspiratiedocument. Daarin is sprake van slechts één mogelijkheid: afbraak. Door ieder alternatief bij voorbaat uit te sluiten, stelt het college de gemeenteraad en de stad reeds nu voor een voldongen feit.
Waar iedereen het verder over eens zal zijn, is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte. Helaas moet worden vastgesteld dat de gemeente Arnhem het Roermondsplein en Blauwe Golven nu al jaren niet meer onderhoudt waardoor het gebied en het omgevingskunstwerk ernstig zijn verloederd.
Op grond van het voorafgaande, omwille van een goede afweging en omwille van de kwaliteit van de openbare ruimte, vragen wij de gemeenteraad om bij het college aan te dringen op de volgende twee zaken.
Ten eerste, een traject waarbij de gemeenteraad een genuanceerde afweging kan maken van de historische en kunsthistorische waarde van Blauwe Golven en op grond daarvan een onderbouwde keuze kan doen voor sloop of behoud.
Ten tweede, het onmiddellijk hervatten van het onderhoud van Blauwe Golven en het Roermondsplein zolang de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen over behoud of sloop.

Inspreektekst Gemeenteraad Arnhem, 29 maart 2017

https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100002080/e6549baf-c12b-4c48-95c2-b1d72e5fb113/

Mail aan de Griffie Gemeente Arnhem, 19 juni 2017: Protestactie tegen de besluitvorming rond Blauwe Golven Arnhem, vrijdagmiddag 22 september 2017

Van: Peter Nijenhuis
Aan: <raadsleden@arnhem.nl>
Datum: 19-6-2017 9:46
Onderwerp: Protestactie tegen de besluitvorming rond Blauwe Golven Arnhem
Vrijdagmiddag 22 september

Op vrijdagmiddag 22 september om 14:00 uur organiseren de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut een protestactie op het omgevingskunstwerk Blauwe Golven in Arnhem. De actie is een protest tegen de haast en het ontbreken van debat, overleg en alternatieven in de politieke besluitvorming rond de sloop van Blauwe Golven. Tijdens de actie zal de ontwerper van Blauwe Golven, Peter Struycken, zelf aanwezig zijn en spreken.

‘Met de Stad’, zo heet het in 2014 door SP, CDA en D’66 gesloten bestuursakkoord, waarmee de genoemde partijen Arnhem in de periode 2014-2018 wilden gaan besturen. Inmiddels lijkt het erop dat het college en de genoemde partijen liever zonder de stad aan het roer staan.

Het Arnhemse college van B&W – waarvoor de genoemde partijen en de ChristenUnie de wethouders leveren – wil Blauwe Golven slopen, het voor Arnhem karakteristieke omgevingskunstwerk aan de voet van de Mandelabrug. Blauwe Golven, in de jaren zeventig ontworpen door Peter Struycken, moet plaatsmaken voor een park dat een onderdeel moet gaan vormen van de zogenaamde Creatieve Corridor.
Tegen een Creatieve Corridor maken wij, de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut op zich geen bezwaar. Wij juichen plannen voor stadsvernieuwing en het verbeteren en toegankelijk maken van de Arnhemse binnenstad juist toe.

Waar wij bezwaar tegen maken is het volgende.

Blauwe Golven is in onze ogen een iconisch werk voor Arnhem en Nederland. Het is in alle opzichten geslaagd als een toevoeging en verrijking van de problematische omgeving rond de Mandelabrug en tekenend voor het beste wat de Nederlandse kunst in de jaren zeventig voortbracht. De kunst- en cultuurhistorische waarde van Blauwe Golven heeft in de hele besluit procedure van het college van B & W echter tot nu toe geen enkele rol gespeeld. Het college nam niet de moeite om deskundigen te horen of een kunsthistorische waardebepaling te laten opstellen, wat volgens ons zo’n beetje het minste is, wat een overheid behoort te doen als een zo’n belangrijk monument wordt gesloopt. Wat voor Arnhem en Nederland in cultuurhistorisch opzicht verloren gaat door sloop van Blauwe Golven, wordt door het college van B & W volstrekt genegeerd.

De voor de sloopplannen verantwoordelijke wethouder, Gerrie Elfrink, en andere voorstanders van sloop van Blauwe Golven, voerden in 2016 en begin 2017 een campagne van desinformatie. Zo zou Blauwe Golven een uitzonderlijke bron van fijn stof zijn. Het omgevingskunstwerk zou ook een bron zijn van hittevervuiling, een bakplaat, en ontwerper Peter Struycken zou niet bereid zijn om mee te werken aan een noodzakelijke verandering van het wegenplan. Dat alles bleek niet gebaseerd op onderzoek of het inwinnen van informatie bij Peter Struycken zelf, maar uit de duim gezogen.

De plannen voor de Creatieve Corridor zijn een aangelegenheid van B & W, van het Departement van Tijdelijke Ordening, Buro Harro en Buro Poelmans Reesink. In geen van de plannen is sprake van Behoud van Blauwe Golven als alternatief. Het is zelfs slikken of stikken. Het college van B & W belooft de gemeenteraad 1,5 miljoen vrij te maken voor de Creatieve Corridor, maar op voorwaarde, dat de gemeenteraad instemt met sloop van Blauwe Golven. Zo niet, dan geen Creatieve Corridor.

Volgens ons is het van belang om een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven als alternatief juist wel te onderzoeken en in de beslis procedure van de gemeenteraad mee te nemen. De Creatieve Corridor moet zich volgens de plannen van het college uitstrekken van het Oosten naar het Westen van de stad. In dat hele traject is zonder twijfel plaats voor Blauwe Golven. Na jaren van ontbrekend onderhoud en reiniging door de gemeente ligt het omgevingskunstwerk er inmiddels vervuild bij. Volgens deskundigen is Blauwe Golven echter zonder grote problemen te reinigen. De ontwerper, Peter Struycken, heeft zich bij herhaling bereid verklaard om zijn ontwerp aan te passen aan door het college gewenste verkeerswijzigingen. Het ontwerp was op dergelijke ingrepen volgens Struycken ook van begin af aan ingericht. Bovendien kan volgens Struycken Blauwe Golven in een behouden vorm worden uitgebreid met een door het college gewenst paviljoen voor het Arnhemse architectuurcentrum Casa.

Schoongemaakt, aangepast en uitgebreid met een Casa paviljoen zou Blauwe Golven in onze ogen de unieke bekroning zijn van de Creatieve Corridor: een monumentale plek van Europees belang en geen karakterloze groenvoorziening, waarin de plannen van B & W voorzien. De mogelijkheid om over een dergelijk alternatief met de stad en de gemeenteraad in debat te gaan, is het college van B & W tot steeds uit de weg gegaan. Daarmee negeert het college de stemming in de stad en het land, zoals die onder andere blijkt uit het feit dat een petitie voor behoud van Blauwe Golven door iets meer dan tweeduizend ondertekenaars werd gesteund en een tegen petitie, voor de sloop van het werk en vergroening, slechts door vijfhonderdnegenendertig ondertekenaars.

Laat de Arnhemse politiek weten dat je baalt van deze gang van zaken en kom op vrijdag 22 september om 14:00 uur naar Blauwe Golven.

Wat willen wij bereiken met deze actie?

We roepen de partijen in de Arnhemse gemeenteraad op het voorstel van het college van B & W over de Creatieve Corridor af te wijzen. Dat voorstel voorziet niet in een alternatief: een Creatieve Corridor met behoud van Blauwe Golven eventueel uitgebreid met een paviljoen voor Casa. In plaats daarvan moet de gemeenteraad het college vragen het voorstel opnieuw te formuleren met behoud van Blauwe Golven als een volwaardig alternatief.

Meer informatie:
Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem Peter Nijenhuis
Internet: https://behoudblauwegolvenarnhem.blogspot.nl/
E-mail: behoudblauwegolvenarnhem@gmail.com

https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100002080/e6549baf-c12b-4c48-95c2-b1d72e5fb113/

Onderteken de petitie Behoud Blauwe Golven Arnhem:
https://blauwegolvenarnhem.petities.nl/