Operation Disclosure Official | TerraZetzz | FreeMom7 | Anna von Reitz – Voor Keur voor Franchise en Hand Having Fraude

Voor Keur voor Franchise en Hand Having Fraude

Vlag van de Civiele Vrede

Gerechtelijke Informatie

Dokter David E Martin verscheen Onlangs voor het EU Parlement en presenteerde een Exacte en Uitvoerig Onder Zochte Tijd Lijn. die de Ontwikkeling van het Bio Engineerde Wapen Corona Virus aan toont,  Beginnend in 1965 met Oudere Patenten in Europa, de Over Dracht aan de Universiteit van North Carolina en de Uiteindelijke Release. in Wuhan, China.

Het lijdt Geen Twijfel, dat het Corona Virus, dat de Oorzaak was van de Pandemie van 2019, Met Op Zet in een Laboratorium Om Geving werd Gebouwd als een Biologisch Wapen, dat, Een Maal Geïnjecteerd, Degene, die Het Ontvangt zou Doden, maar Niet in Staat zou Zijn om Op Anderen Over te Gaan als een Echt Besmettelijke Agent .

Op het Zelfde Moment, dat het Corona Virus in Groot Brittannië en aan de University of North Carolina, Chapel Hill, werd Bewapend, verscheen de Farmaceutische Industrie voor het Amerikaanse Congres en dreigde de Productie van Vaccins Op te Schorten, om dat ze Te veel rechtszaken met betrekking tot vaccins kregen. gewonden en doden.

Het congres reageerde  door  de farmaceutische industrie vrij te stellen van elke mogelijke aansprakelijkheid voor overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsclaims die voortvloeien uit vaccins die zij produceren als consumentenproducten .

Het is  voor een gemeentelijk bedrijf niet mogelijk om selectief een of meer van zijn eigen commerciële ondernemingsfranchises vrij te stellen van aansprakelijkheid met betrekking tot productprestaties . Zelfs als het moederbedrijf formeel de aansprakelijkheid van zijn franchise op zich zou nemen, zou dat moederbedrijf daartoe financieel bekwaam moeten zijn en een obligatie moeten betalen, wat nooit is gebeurd.

In dit geval was het hele voorstel en de daaruit voortvloeiende uitvoering een  grove belangenverstrengeling en vertrouwensbreuk , aangezien dezelfde mensen die werden opgelicht om de British Territorial Municipal Corporation te financieren,  dezelfde  slachtoffers waren die de franchises van het farmaceutische bedrijf probeerden te ontwijken  – dus  zouden de slachtoffers hoe dan ook voor hun eigen letsel moeten betalen  , en noch het moederbedrijf, noch de farmaceutische bedrijven waren bekwaam en bereid om hun eigen aansprakelijkheidskosten te betalen, die ze voorstelden op de slachtoffers af te schuiven.

Aangezien de Britse territoriale regering van de Verenigde Staten opereert als een gemeentelijke corporatie die is gehuisvest in het District of Columbia, hebben zowel de gemeentelijke corporatie – als  haar congres – nooit staatsimmuniteit genoten en kunnen daarom ook geen staatsimmuniteit bieden aan haar eigen zakelijke franchises .

Als gevolg hiervan hebben de farmaceutische bedrijven gewerkt onder de aanname van een valse garantie die hen vrijwaart van alle aansprakelijkheidsclaims en alle verantwoordelijkheid voor hun vaccinproducten. 

Volgens de farmaceutische bedrijven en de wetgeving die door het Amerikaanse Congres is opgesteld, hadden de farmaceutische bedrijven echt gefermenteerde slangenolie in de slachtoffers kunnen injecteren en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld – behalve dat het Congres geen immuniteit kon verlenen die het zelf niet legitiem  bezit .

Zoals hun eigen federale titel 22 duidelijk maakt,  verliest een regering, wanneer ze optreedt als een bedrijf, elk voordeel van staatsimmuniteit  en  wordt ze onderworpen aan alle wetten en beperkingen die van toepassing zijn op bedrijven .

De gemeentelijke corporaties en hun functionarissen en gekozen functionarissen die handelen als eigenbelangrijke leveranciers van producten die door hun eigen franchises zijn gemaakt, blijven  100% persoonlijk en commercieel aansprakelijk .

De gemeentelijke bedrijven en  hun gekozen functionarissen en functionarissen proberen ook aan aansprakelijkheid te ontsnappen door hun ambtseed niet op te schrijven en te publiceren, waardoor ze nooit daadwerkelijk een openbaar ambt betreden. Ze opereren allemaal als bedriegers,  zoals verschillende onderzoeken hebben aangetoond.

Natural News | Health Ranger  | Mike Adams – Brighteon Broadcast:  MISSING OATHS Biden Officials Swear No Allegiance to the United States, Featuring Todd Callender, May 26, 2023

Published May 24 2022

channel image

Health Ranger Report

00:00 Intro
01:00  Pattie Gonia
09:43 Border Patrol
27:45  Bad Sleep
33:47  Interview with Attorney Todd Callender

See More Videos by Health Ranger Report

For More Updates, Visit http://www.brighteon.com/channel/hrreport

Natural News Videos would Not Be Possible without You, As Always we Remain Passionately Dedicated to our Mission of Educating People All over the World on the Subject of Natural Healing Remedies and Personal Liberty. Food Freedom, Medical Freedom, the Freedom of Speech, et cetera. Together, we’re Helping Create A Better World, with More Honest Food Labeling, Reduced Chemical Contamination, the Avoidance of Toxic Heavy Metals and Vastly Increased Scientific Transparency.

▶️  Every Dollar you Spend at the Health Ranger Store goes Toward Helping us Achieve Important Science and Content Goals for Humanity. https://www.healthrangerstore.com/
▶️  Sign Up For Our Newsletter https://www.naturalnews.com/Readerregistration.html
▶️  Brighteon https://www.brighteon.com/channels/hrreport
▶️  Join Our Social Network https://brighteon.social/@HealthRanger
▶️  Check In Stock Products at https://PrepWithMike.com

🔴  Brighteon.Social https://brighteon.social/@HealthRanger
🔴  Parler https://parler.com/#/user/naturalnews
🔴  Gettr https://gettr.com/user/naturalnews
🔴  Gab https://gab.ai/NaturalNews
🔴  Bitchute https://www.bitchute.com/channel/naturalnews
🔴  Rumble https://rumble.com/c/HealthRangerReport
🔴  Mewe https://mewe.com/i/health.ranger
🔴  Spreely https://www.spreely.com/page/NaturalNews
🔴  PureSocialNetwork https://puresocialnetwork.com/profile/?NaturalNews/
🔴  Pinterest: https://www.pinterest.com/realhealthrangerstore/

https://www.brighteon.com/e5366970-58d0-434c-82c0-e9f1efbd6579

Als zodanig  hebben ze geen openbaar ambt, geen openbaar gezag en geen aansprakelijkheid in verband met het vacante openbare ambt dat ze lijken te bezetten  – maar evenzo hebben ze  geen enkele bevoegdheid om enige wetgeving uit te vaardigen die van invloed is op het grote publiek van dit land. ; de enige draden waaraan ze hangen zijn de ontvreemde en geheime registratiecontracten die ze hebben verkregen terwijl de slachtoffers van hun hebzucht nog baby’s in hun wieg waren.

Zoals we allemaal kunnen zien, werd geen van deze contracten ooit als contracten opgevat, geen ervan werd volledig openbaar gemaakt, ze zijn allemaal aangetast door semantisch bedrog en andere elementen van fraude, en ze zijn allemaal eigenbelang van de kant van de niet-aangegeven buitenlandse agenten die in dienst zijn als gelicentieerde Geüniformeerde Officieren.

We onderzoeken beweringen dat  dezelfde artsen die tijdens de Covid 19-pandemie in dezelfde hoedanigheid werkzaam waren, $ 25.000 per persoon kregen voor elke Amerikaan die volgens hen stierf aan het coronavirus – ongeacht de werkelijke doodsoorzaak. 

Als dat zo is, weerspiegelt dit de  uitbetalingen en smeergelden  die aan artsen zijn betaald voor hun handtekeningen op geboorteregistratiedocumenten. De corruptie van de “regerings”-bedrijven heeft ook geleid tot de corruptie van de mensen.

Deze aanhalingstekens “gezondheidszorgprofessionals” werden zonder hun medeweten of toestemming ingelijfd als gelicentieerde geüniformeerde officieren van de British Territorial Municipal Corporation onder federale titel XXXI, en dreigden met verlies van hun professionele licenties als ze de bevelen niet opvolgden en officieel goedgekeurd solliciteerden – en dodelijk – tegenmaatregelen.

We hebben betalingen van elk ongeveer een miljard dollar bevestigd aan de 20 grootste ziekenhuizen in dit land om mee te gaan in het verhaal van het coronavirus en het vuile werk op te knappen.

Met dit soort geld dat wordt uitgegeven door de daders en daadwerkelijk wordt betaald door de slachtoffers zelf, is dit een van de meest flagrante en schadelijke schendingen van vertrouwen en servicecontracten in de geschiedenis.

Ondertussen voelden de farmaceutische bedrijven die dit heksenbrouwsel produceerden, geen enkele dreiging van aansprakelijkheid, omdat hun moederbedrijf knipoogde en beloofde al hun zonden te vergeven. Advocaten van Pfizer hebben al betoogd – in de rechtbank – dat ze alleen deden wat de overheidsbedrijven hen opdroegen te doen, dat hen werd verteld dat ze er niet aansprakelijk voor zouden zijn, ongeacht wat ze in hun vaccin stopten.

Verzekeringsmaatschappijen hebben ook al aangevoerd dat de slachtoffers geen levensverzekeringsuitkeringen verschuldigd waren omdat ze het vaccin vrijwillig namen en er daardoor voor kozen om zelfmoord te plegen  – dit terwijl de gemeentelijke corporaties bleven handelen volgens de wet en meer dan een miljard dollar aan advertenties besteedden. , mensen te vertellen dat deze vaccins waren geciteerd: ” veilig en effectief “, en hen aanmoedigde om te denken dat dit een normale vaccinatie was die ze zouden moeten nemen om zichzelf en anderen te beschermen.

De gemeentelijke bedrijven en hun franchises van de staat spraken deze valse informatie overal in de ether uit, ook al was het  in de onderzoeks- en medische gemeenschap algemeen bekend dat vaccins niet effectief zijn tegen het coronavirus, en dat was al bekend sinds de jaren negentig .

Dit product  bleek ook totaal ondoeltreffend  om de ziekte te voorkomen of de verspreiding ervan via injectie tegen te gaan.

Noch deze gemeentelijke corporaties, noch hun franchises hebben enig natuurlijk bestaansrecht en geen bevoegdheid om zichzelf vrij te stellen van aansprakelijkheid voor hun daden. De officieren die de leiding hebben over deze organisaties hebben geen openbare ambten bekleed, dus alles wat ze hebben gedaan is gedaan met fraude jegens het grote publiek, inclusief het claimen van staatsimmuniteit en het aanbieden van immuniteit aan de farmaceutische bedrijven .

We willen een duidelijk begrip dat het de taak en plicht is van deze gemeentelijke onderaannemers om het grote publiek te beschermen – niet om zichzelf en hun franchises te beschermen ten koste van de mensen die ze geacht worden te dienen.

We wensen een duidelijk begrip dat  totdat en tenzij deze personen hun ambtseed schrijven en ondertekenen en publiceren, zij geen openbaar ambt hebben bekleed, noch enige macht kunnen uitoefenen die verband houdt met dat ambt, gekozen of benoemd.  Iedereen die de bevoegdheden van een ambt blijft uitoefenen zonder een geldige ambtseed te publiceren, wordt gearresteerd en beschuldigd van nabootsing van identiteit en 100% persoonlijk en commercieel aansprakelijk gesteld .

We willen dat elke medewerker van zowel gemeentelijke bedrijven als alle federale agentschappen officieel en schriftelijk wordt verteld dat  de Amerikaanse staatsburgers terugkeren naar het land- en bodemjurisdictie waarvan ze erfgenaam zijn en dat we onze eigen vredestroepen hebben opgericht en dat die vredeshandhaving strijdkrachten, waaronder onze Continental Marshals Service en State Assembly Milities, moeten worden bijgestaan en gerespecteerd door alle federale en agentschap- en staatsmedewerkers.

De  huidige politie- en wetshandhavingsorganisaties die in dienst zijn van opgenomen franchises  van de gemeentelijke corporaties zijn  particulier beveiligingspersoneel  dat  geen gezag heeft  als door de overheid gesanctioneerde militaire of vredestroepen. 

We wensen dat  elke rechtshandhavingsorganisatie en elke individuele functionaris die door dergelijke organisaties in dienst is,  of het nu gaat om openlijk federale gemeenteambtenaren of leden van staatsfranchises die in dienst zijn als Troopers of Rangers, of provinciale franchises die in dienst zijn als sheriffs,  de waarheid wordt verteld – dat ze geen openbare rol of ambt hebben, geen recht hebben om een openbaar salaris te ontvangen en geen hogere autoriteit hebben.

We willen dat deze werknemers van buitenlandse bedrijven volledig begrijpen  dat   ze als Amerikanen,  als ze Amerikanen zijn,  een publieke plicht delen  die lang is verwaarloosd,  om het publiekrecht te handhaven, inclusief het recht van het land dat duidelijk is vermeld door elk van de federale Grondwetten.

We willen dat al dit particuliere beveiligings personeel weet en begrijpt dat ze  niet het recht hebben om enig lid van het grote publiek verkeerd aan te spreken over een wet, code of overtreding van regelgeving ,  en wanneer  iemand bezwaar maakt tegen hun vermoedens en redelijk bewijs levert van hun politieke status als leden van  ons  algemeen publiek moeten die personen worden vrij gelaten en met rust worden gelaten,  zolang ze niemand verwonden of eigendommen van anderen schaden. 

Anna von Reitz N° 4200

Uit Gegeven door Anna Maria Riezinger, Fiduciair, de Verenigde Staten van Amerika (…) 31 mei 2023, N° 4200

Via FreeMom7
Uit Treksel met de Na Druk
. Liefde en Zegeningen aan Iedereen. De Waarheid  kan Één en Ieder Één Vrij Maken, Wanneer deze Op Vreedzame en Wettige Wijze wordt Ontdekt en Geïmplementeerd, Aan Gezien Elk kiest voor het Hoogste Goed van Allemaal

Operation Disclosure Official, vrijdag 2 juni 2023, 22:13 uur

https://operationdisclosureofficial.com/2023/06/02/reader-freemom7-favored-franchise-and-enforcement-fraud/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=TerraZetzz
https://robscholtemuseum.nl/?s=FreeMom7
https://robscholtemuseum.nl/?s=Operation+Disclosure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Operation+Disclosure+Official
https://robscholtemuseum.nl/?s=Operation+Disclosure+Official+|+TerraZetzz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Operation+Disclosure+Official+|+TerraZetzz|+FreeMom7
https://robscholtemuseum.nl/?s=Operation+Disclosure+Official+|+TerraZetzz+|+FreeMom7+|+Anna+von+Reitz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anna+von+Reitz
https://robscholtemuseum.nl/?s=+4200
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fiduciair
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natural+News+|+Health+Ranger+|+Mike+Adams
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brighteon+Broadcast
https://robscholtemuseum.nl/?s=Franchise+Fraude