Niburu – Wat gaan we doen met de landverraders?

Verreweg het merendeel van de bevolking heeft niet eens in de gaten, dat ons land is verraden en verkocht.

Tegen de expliciete wens van de bevolking in zorgde een stel gladjakkers in Den Haag er voor, dat het landverraad toch doorgang kon vinden.

Als je de grote eer te beurt valt, dat je wordt gekozen door het volk om hen te vertegenwoordigen en je doet precies het tegenovergestelde van wat dat volk wil, dan ben je een verrader. Dan doe je niet, waarvoor je bent gekozen, maar je dient klaarblijkelijk andere belangen, want je doet het omgekeerde van wat het volk wil.

Het bizarre is, dat de mensen, die ons land hebben verraden en weggegeven tegen de uitdrukkelijke wens van de bevolking in, nog steeds vrij rondlopen en nog nooit voor een rechtbank zijn gesleept. Door de eeuwen heen heeft men altijd korte metten gemaakt met verraders. Dit, omdat er nauwelijks iets lagers te bedenken valt dan het verraden van je eigen volk.

Toen nog niet alle zware misdadigers TBS kregen, losten ze het probleem van landverraders anders op.

Tegenwoordig doen we dat niet meer, want we zijn beschaafd, maar dat maakt het verraad niet minder.

We schrijven regelmatig hoe we nu vastzitten aan de ene Europese Verordnung na de andere. Verordnungen, die nu zelfs het dagelijks leven dreigen plat te leggen en waarbij overheidsdienaars c.q. regering altijd de handen in de lucht gooien en zeggen, dat ze geen keus hebben, want de EU of de rechtbank enzovoorts.

Maar, wat ze er niet bij zeggen is, dat dit alles mogelijk is door het verraad van diezelfde politici.

In juni 2005 vond er een historische gebeurtenis plaats:

Op 1 juni 2005 werd in Nederland een raadplegend referendum gehouden over de Europese Grondwet. Een meerderheid van de kiezers (ruim 61 procent) stemde tegen. Het was het eerste nationale referendum in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen in een referendum eveneens de Grondwet afgewezen.

Het was niet alleen een historisch moment, omdat het volk de Europese Grondwet afwees, maar ook omdat dit het eerste referendum was in 200 jaar tijd. De laatste referenda waren gehouden in de tijd van de Bataafse Republiek.

Nederland tekende tóch voor akkoord van die Europese Grondwet, ondanks dat dit tegen de uitdrukkelijke wens van de bevolking was. Alleen gebeurde dit een paar jaar later en heette het toen geen Europese Grondwet meer, maar Verdrag van Lissabon.

Het Verdrag verving de door de Franse en Nederlandse kiezers in 2005 verworpen Europese Grondwet, hoewel de verschillen vooral uiterlijk zijn. Volgens de Britse denktank Open Europe zou 96% van de tekst gelijkaardig zijn. Valéry Giscard d’Estaing noemde de wijzigingen ‘cosmetisch‘.

Dit is er wat er is gebeurd en dit is wat men noemt landverraad, zo ongeveer de ergste misdaad, die er bestaat. Voor wat betreft de gevolgen van die misdaad volgt hier een bericht van een lezer (dank!), waarin precies duidelijk wordt gemaakt in wat voor situatie wij ons, dankzij dit verdrag, bevinden.

Laat de landverraders hier niet mee wegkomen. Nooit mag een dergelijke misdaad onbestraft blijven.

Hier volgt de opsomming van de lezer:

Dit stukje bewaarde ik sinds 2005, misschien heeft u er iets aan.

Hier een samenvatting van het Verdrag van Lissabon

In juli 2005 werd al besloten, dat alle communicatie van burgers via telefoon en email – en surfgedrag op internet – afgeluisterd mag worden en bewaard. Het groene licht hiervoor was al gegeven, net als fouilleren, zonder reden trouwens.

Ook is men reeds akkoord gegaan met een Europese DNA databank. In juli 2005 werden wetten aangescherpt en aangepast of ingesteld om iedereen, die verdacht wordt van wat de politie denkt of vermoedt te arresteren.

Politici uit verschillende landen komen met voorstellen voor hun eigen land om steeds meer dingen te verplichten, zoals in Nederland de VVD, CDA en PvdA (juli 2005) het plan om het afnemen van DNA van iedereen zonder meer aannemen.

Hoe meer men angst kweekt voor “gevaar” des te meer laat de bevolking zich onder druk zetten.
Niet alleen de Europese Grondwet beperkt de vrijheid, ook politieke partijen komen regelmatig met dergelijke initiatieven, kijk de geschiedenis er maar op na.

De grondwet maakt het mogelijk om willekeurig mensen in hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd, hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes. Personen, die alcoholist zijn of verslaafd aan “verdovende middelen”, en landlopers (met andere woorden “daklozen”), die er uiteraard meer en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat, waar ditzelfde verdrag voor staat.

Namens het zogenaamd “beschermen” van de consument zal het mogelijk zijn talloze soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen, dat ze schadelijk zijn, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn.

Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden en dergelijke) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is en niet is bewezen, dat ze schadelijk zijn, hiertoe zal een Dienstenrichtlijn in werking treden.

Omwille van de “veiligheid” mogen overheden naar believen over een ieders privé gegevens beschikken, privé gesprekken afluisteren, persoonlijke correspondentie (bijvoorbeeld email) bespioneren, enzovoort. Ook dit wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een van de toevoegingen.

De druk wordt opgevoerd onder het mom, dat het gaat om de strijd tegen terrorisme en dat het in het BELANG VAN DE VEILIGHEID is, in belang van de zogenaamde veiligheid is nu iedereen verdacht.

De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren (artikel I-41, lid 3).
De lidstaten geven nu gezamenlijk jaarlijks zo’n 150 miljard euro uit aan Defensie. Dit grondwet artikel zal ertoe leiden, dat de gezamenlijke uitgaven aan defensie en veiligheid met miljarden euro’s toenemen.
Als een lidstaat wil bezuinigen op defensie, bijvoorbeeld om meer te kunnen investeren in verpleeghuizen of scholen, is dat strijdig met de grondwet.”

Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het economische “vrije verkeer” te moeten waarborgen, ook nu al het geval.

Er zal met scherp mogen worden geschoten op demonstranten

Een wettelijk minimumloon zal langzaam maar zeker verleden tijd worden. De grondwet verbiedt uitdrukkelijk, dat er een Europees wettelijk minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is, dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden.

De grondwet stelt ook niet vast, dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn.

Het zal mogelijk worden en zijn mensen te dwingen meer dan 40 uur per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week en wellicht meer, zonder extra beloning, die daarmee op een billijke wijze in verhouding staat.

Dit is wat ons boven het hoofd hangt met het Europees Verdrag.

Hoewel de meeste mensen de feiten niet kennen voelen velen instinctief en intuïtief ook wel aan, dat ze (door de schaalvergroting en daarom ook alles te regelen vanuit Brussel) alle cultuur eigene dingen, (zoals bijvoorbeeld de munteenheid) steeds meer kwijtraken, waardoor er een (bewust gecreëerde) algehele “apathie” ontstaat.

Niburu, woensdag 13 november 2019 15:06

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14570:wat-gaan-we-doen-met-de-landverraders&catid=9:binnenland&Itemid=22

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=landverraders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Grondwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bataafse+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Open+Europe
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdrag+van+Lissabon
https://robscholtemuseum.nl/?s=DNA+databank