Michiel Wouters – Reactie op het artikel van DHA inzake rapport Kampanje + Het “zwarte pieten” om De Kampanje is begonnen + Linieweg, het COA en het College van B & W

Reactie op het artikel van DHA inzake rapport Kampanje

Zo zijn wij continue verkeerd voorgelicht, waarbij alles uit de kast is gehaald. In het rapport wordt aangegeven, dat de uitbreiding met Stoom en de Stadshal/Keykeg zaal niet in het oorspronkelijke bouwplan en dus budget waren opgenomen.

Deze uitbreiding zou opgevangen worden binnen de exploitatie van de totale schouwburg. Op vragen van Behoorlijk Bestuur is toen een accountant ingehuurd, die tot op couvert niveau heeft aangegeven, dat de businesscase haalbaar was. Ook de accountant is met verkeerde cijfers op pad gestuurd. Hier faalt de directie, maar ook de raad van toezicht.

Wij moeten als gemeente eens leren, dat toezicht op al dit soort op afstand gezette instanties, die wel met miljoenen subsidie worden ondersteund, niet deugt. Raden van toezicht, raden van commissarissen etc. blijken keer op keer van onvoldoende niveau en wij vertrouwen er op. De gemeenteraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen en veel kritischer worden.

Behoorlijk Bestuur, 26 juli 2017

http://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/26/reactie-fractievoorzitter-op-artikel-dha-iz-rapport-kampanje/

Het “zwarte pieten” om De Kampanje is begonnen

Vandaag 27 juli is het zwarte pieten om De Kampanje in de Helderse courant voluit begonnen.

Feit is, dat de Kampanje aan wanbeleid en wanbestuur ten onder dreigt te gaan. Met de gepresenteerde exploitatie tekorten ga je het als “zelfstandig” bedrijf niet lang vol houden. En in het rapport wordt al aangegeven, dat er meer geld van de gemeente nodig is.

Waarom altijd de gemeente als je zo graag zelfstandig wilt zijn????????

Dat een ex directeur na een jaar nu probeert aan te geven, dat hij het “gezond” heeft achter gelaten, is natuurlijk grote onzin. Een jaar geleden was hem al bekend, dat er € 1 miljoen garantie van de gemeente zou worden gevraagd, zogenaamd om de solvabiliteit op peil te brengen. Op basis van alle gegevens van dat moment kon je al voorspellen, dat het geld direct in de exploitatie zou gaan.
BEHOORLIJK BESTUUR heeft dat toen ook aangegeven.
De raad is onder leiding van de coalitie drammers (VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij) toen toch akkoord gegaan met de extra garant stelling van € 1 miljoen.

BEHOORLIJK BESTUUR heeft toen voorspeld, dat er vóór de verkiezingen van 2018 wederom zou worden gevraagd om extra geld, omdat het om de exploitatie ging. Dat los je namelijk niet op met incidentele steun. Het is helaas nog eerder geworden.

De ex directeur en de raad van toezicht van De Kampanje hebben bij herhaling de gegevens te florissant gepresenteerd. Dat is alle betrokkenen aan te rekenen. Het is, of bewust gebeurt, of als gevolg van ongeschiktheid. Beide is erg, omdat het resultaat hetzelfde is, of je het nu zwart markeert in het rapport, of niet. Wat hen is aan te rekenen is, dat als gevolg van overmoedig gedrag met andermans geld uiteindelijk het culturele aanbod in Den Helder onnodig zal verschralen. Het straatje nu schoon vegen is tenminste niet netjes. Neem u verantwoordelijkheid en geef eens toe, dat u helemaal fout zat (en treedt af, indien van toepassing).

Dat geldt ook voor de politieke verantwoordelijken. Misschien komt het dan nog eens goed met Den Helder!!!!!

Behoorlijk Bestuur, 27 juli 2017

http://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/27/blog-zwartepieten-om-kampanje-is-begonnen/

Linieweg, het COA en het College van B & W

Nu het college (27/7) in aanvulling op het (bedenkelijke) standpunt van de burgemeester heeft aangegeven de koop van een huis aan de Linieweg door bewoners af te keuren, is het eens tijd om te analyseren, wat hier aan de hand is. Dan zal ook blijken, wie hier nu fout zit.

Het COA is een uitvoeringsorgaan, dat direct wordt aangestuurd door de Staatssecretaris (demissionair Dijkhof). De democratische controle is derhalve door de Tweede Kamer getrapt via de staatssecretaris. Deze uitvoeringsorganisatie heeft in tijden van grote toestroom van asielzoekers met een bijna onbeperkt budget grote vrijheid van handelen gekregen om de problemen snel op te lossen. Zoals we hebben gemerkt heeft, dat in diverse plaatsen tot ingrijpende commotie geleid, omdat democratische besluitvorming nogal eens werd over geslagen. Het was echter wel te begrijpen, dat er snel en doortastend gehandeld moest worden. Den Helder heeft zich terecht en met steun van de gemeenteraad en bewoners zeer coöperatief opgesteld en op hoogtij momenten meer dan 1300 asielzoekers opgevangen. Problemen met de opvang zijn goed behandeld en het draagvlak bij politiek en bewoners voor de gang van zaken was groot.

Nu de toestroom van asielzoekers is opgedroogd moet het COA de opvanglocaties weer afbouwen en groeien naar een routine situatie met opvang van een kleiner aantal asielzoekers. Ergens heeft het COA in dat proces besloten om minderjarige asielzoekers kleinschalig in woonwijken te gaan onderbrengen. Dat zou goed zijn voor inburgering en ontwikkeling van de kinderen. Dit besluit is niet of nauwelijks democratisch getoetst, maar heeft voor woonwijken wel ingrijpende gevolgen. Overigens heeft het COA nog steeds een zeer ruim budget, waarvan ook de controle op uitgaven wat vraagtekens oproept.

Daarmee kan je inderdaad zomaar villa’s kopen. De vorm, die het COA heeft gekozen is om 16 puberende minderjarige asielzoekers, weliswaar met begeleiding, midden in een villawijk te plaatsen met voornamelijk 65 plussers. Reden is naast inburgering en ontwikkeling onder andere afstand tot de stad, tot de school en tot het reguliere AZC. Alhoewel daar in dit soort gevallen geen enkele reden voor is, heeft het COA ook hier blijkbaar gekozen voor de directe mode met passeren van de democratische besluitvorming.

Burgemeester en college zijn benaderd met het verzoek, of zij aan de gang van zaken medewerking wilden verlenen en wijzigingen van bestemmingsplan/bouwvergunningen etc. zouden goedkeuren. Die hebben toegezegd daar aan mee te werken zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken. Dat dit zo is kan worden opgemaakt uit het feit, dat de aankondiging met betrekking tot de wijziging bestemmingsplan voor Linieweg 15 in de zondagskrant stond in dezelfde week, dat bewoners een brief hebben ontvangen met de aankondiging van de voorgenomen koop en een voorlichtingsavond. Het was dus alom bekend binnen de gemeentelijke organisatie.

De bewoners van de Linieweg hebben snel gehandeld en zowel COA als burgemeester en college waren onaangenaam verrast, dat de beoogde villa was verkocht voor het plan kon worden uitgevoerd. Dat er met de bewoners nog over had kunnen worden gesproken is klink klare onzin en wordt ondergraven door de aanvraag bestemmingswijziging en de handelwijze in de Jacob van Heemskerkstraat waar het gewoon wordt doorgedrukt.

Emotionele reacties als “zij kunnen het wel, omdat ze het geld hebben” en oproepen om ’s nacht in de Liniewijk te gaan rondlopen zijn weinig rationeel, soms aan de rand van strafbaarheid en verbloemen inschattingsfouten van de bestuurders. Nee, in feite hebben de bewoners van de Linieweg dezelfde “overvaltechniek” gebruikt als het COA met B & W van plan waren.

Concluderend is er sprake van een discutabel besluit van het COA, maar ook had het college van B & W moeten begrijpen, dat al hoewel zij een bevoegdheid hebben in sommige gevallen een toetsing vooraf via de gemeenteraad noodzakelijk is. De verontwaardiging van burgemeester en college over het handelen van de bewoners van de Linieweg is dus nogal “besmeerd met boter op het hoofd”.

Wat burgemeester en college zich wel moeten realiseren, dat met hun opstelling en hun reacties het draagvlak van bewoners ten aanzien van de opvang van asielzoekers in het algemeen tenminste een deuk heeft opgelopen. In dat licht kan de nogal blindelingse medewerking aan het COA besluit in de toekomst nog wel eens een slechte bijwerking krijgen. Slecht besluit dus en het zou u sieren als u over de Jacob van Heemskerckstraat nog eens in gesprek ging met het COA.

Behoorlijk Bestuur, 27 juni 2017

http://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/27/blog-linieweg-coa-en-college-bw/

1 Comment

  1. Uitstekend commentaar. Wouters verdient groot respect, alleen al omdat hij het uithoudt tussen al die dombo’s in de gemeenteraad. Michiel zou een super goede opvolger zijn voor Koen Schuiling. Den Helder kan wel eens een burgemeester gebruiken met draagvlak onder de bevolking.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.