Michiel Snik – Kaderbrief zonder geld valt verkeerd + Beter voor Den Helder – Kadernota + Provincie Noord-Holland – Brieven aan B&W en Gemeenteraad over financiële positie, 10 mei 2017

Kaderbrief zonder geld valt verkeerd bij politiek

Enkele partijen hebben moeite met de zogenoemde kaderbrief waarin het college aangeeft welke plannen zij hebben met de stad zonder daar bedragen bij te noemen.

De kaderbrief werd gisteren verspreid. Het CDA en de VVD stelden meteen schriftelijke vragen aan het college omdat zij een financiële onderbouwing missen. Ook Beter voor Den Helder mist een financiële uitwerking, zo meldt deze fractie op sociale media.

Volgens het CDA en de VVD kan de politiek geen beleidskeuzes maken zoals het college in de kaderbrief aan de gemeenteraad vraagt, zonder te weten wat dit voor gevolgen heeft voor de gemeentekas. Zij willen daarom dat het college alsnog met bedragen over de brug komt.

Het college heeft hiervoor juist bewust niet gekozen omdat zij eerst met de politiek wil brainstormen. ,,De financiën komen later wel’’, aldus het college. De gemeente wil vooral per wijk problemen aanpakken. Te beginnen in de Visbuurt, Schooten en Kruiszwin.

NHD, 12 mei 2017, 18:11

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/kaderbrief-zonder-geld-valt-verkeerd-bij-politiek

Kadernota

#DenHelder zojuist maar eens een #mail naar de #griffie gestuurd ivm het ontbreken van een #kadernota Wel kregen wij een kaderbrief een hoop gepraat, maar totaal nergens onderbouwd. Zo kunnen we ons werk niet doen en daar zijn we toch voor neergezet als volksvertegenwoordiger!

Facebook, Beter voor Den Helder, 12 mei 2017, 15:45

https://www.facebook.com/search/top/?q=Beter%20Voor%20Den%20Helder%20Politiek

Brieven aan Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad over financiële positie gemeente Den Helder, 10 mei 2017

Provincie Noord-Holland
POSTBUS 3007
2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
mw. W.J.C. de Wit-Scholten
AD/KAB/IBT
Telefoonnummer 023 514 4618
scholtenw@noord-holland.nl

Verzenddatum
10 mei 2017
Kenmerk
835630/938686
Uw kenmerk

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Betreft: financiële positie 2017

Geacht college,

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van onze brief van heden aan de gemeenteraad over de financiële positie van uw gemeente in 2017.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter J.W. Remkes

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.

Stuknummer: AI17.03050

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
http://www.noord-holland.nl

———————————————————————————————————

Provincie Noord-Holland
POSTBUS 3007
2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
mw. W.J.C. de Wit-Scholten
AD/KAB/IBT
Telefoonnummer 023 514 4618
scholtenw@noord-holland.nl

Verzenddatum
10 mei 2017
Kenmerk
835630/938681
Uw kenmerk

Raad van de gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Betreft: financiële positie 2017

Geachte raad,

Wij hebben u in januari 2017 na een quick-scan geïnformeerd over het toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht. Er was evenals voorgaande jaren geen aanleiding om uw gemeente voor 2017 onder het preventieve toezicht te plaatsen.

Inmiddels is ook onze reguliere analyse over de financiële positie 2017 van uw gemeente uitgevoerd. Aandacht is hierbij onder meer besteed aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming, de jaarrekening 2015, alsmede de wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) en aan het inspelen door uw gemeente op nieuwe ontwikkelingen hierin. Onze bevindingen daarbij zijn voor een deel tot stand gekomen op basis van ambtelijke informatie uit uw gemeente.

Wij constateren daarbij het volgende. In november 2016 heeft u een structureel en reëel sluitende begroting 2017 bij ons ingediend. Dit beeld hebben wij moeten bijstellen na uw vergadering van 19 december 2016 waarin u onder meer besloten heeft om een bedrag van C 751.755 uit de algemene reserve te onttrekken ten gunste van de exploitatie. Hierdoor kreeg uw begrotingsevenwicht voor 2017 een incidenteel karakter. Omdat ook de meerjarenramingen geen sluitend perspectief bieden, zou een aanscherping van het toezicht voor uw gemeente eigenlijk op zijn plaats geweest zijn. Te meer omdat uit het beleidskader ‘Openbare Ruimte in nieuw perspectief’ blijkt dat uw gemeente ook nog te kampen heeft met achterstallig onderhoud op de kapitaalgoederen van ruim C 13 miljoen. Voorstellen voor het oplossen van de tekorten in de meerjarenraming en het wegwerken van het achterstallig onderhoud zullen nu worden opgenomen inde kadernota 2018-2021. Deze nota zal naar verwachting uiterlijk in juli 2017 door u vastgesteld worden. Zodra deze nota is vastgesteld, zien wij een exemplaar daarvan graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Wij vertrouwen er daarbij op dat u – als hoogste orgaan binnen de gemeente – uw verantwoordelijkheid hierbij neemt om een evenwichtsherstel aan te tonen en een gezonde financiële positie van uw gemeente te borgen.

Verder hebben wij wel naar tevredenheid kunnen vaststellen dat de begroting 2017 conform de nieuwe regels van het Bbv is opgesteld. Opvallend was ook dat met name de inzichtelijkheid van de paragraaf Verbonden Partijen aanmerkelijk verbeterd is. Wij hebben geconstateerd dat voor uw gemeente de risico’s vooral in de Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV, N.V. Port of Den Helder en Luchthaven Den Helder B.V. besloten liggen. Mochten erbinnen dit onderdeel ontwikkelingen optreden met (negatieve) financiële gevolgen dan worden wij hiervan graag direct op de hoogte gebracht.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris
R.M Bergkamp

voorzitter
J.W. Remkes

Deze reactie is afgegeven door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.

PDF:
Provincie Noord-Holland – Brieven aan Burgemeester en Wethouders en raad over financiële positie gemeente Den Helder, 10 mei 2017