Micha Kat – My story (4): Pogingen tot psychiatrisering

Op een gegeven moment kwam mijn advocaat Gerard van der Meer met slecht nieuws. Nicole Vogelenzang wilde, dat ik me zou ‘onderwerpen aan psychiatrisch onderzoek’. Maar zij maakte daarbij, zoals altijd, een cruciale fout. De psychiater, die mij zou moeten onderzoeken, was namelijk Ruud Bullens. Deze kwakzalver had er echter zo’n puinhoop van gemaakt, dat minister Donner zelfs naar de kamer was geroepen en had moeten beloven, dat Justitie nooit meer van hem gebruik zou maken! Deze Bullens bleek een zeer dubieuze rol te hebben gespeeld in talloze pedo zaken en kreeg ‘landelijke bekendheid’ met zijn idiote optreden in de Bolderkar affaire in 1988. Bullens hoort dan sinds de jaren zeventig bij de vaste experts op wie politie en justitie steevast een beroep doen in zedenzaken, waar kinderen bij betrokken zijn, zo meldde Vrij Nederland in 2007 (https://www.vn.nl/bullens-blunders/).

Dit was te lezen op mijn website op 19 februari 2013, dus precies in de periode, dat Vogelenzang mij (samen met Moszkowicz) opnieuw achter de tralies probeerde te krijgen:

Dat sadisme blijkt onder meer uit een actie van het OM, die doet denken aan het genoemde trial by media. Vogelenzang heeft geprobeerd een horror psychiater op me af te sturen, die zo incompetent is, dat minister Donner de kamer destijds heeft moeten beloven, dat Justitie deze figuur niet meer inzet. Het betreft de van de Schiedammer Parkmoord bekende Ruud Bullens, de martelaar van de getuige: het jongetje Maikel van tien jaar. Toen Vogelenzang Bullens moest terugtrekken, heeft het OM via hun zetbaas Peter R. de Vries op de landelijke televisie bij de omroep PowNed een item ingestoken, waarin De Vries de missie van Bullens min of meer overnam en zei, dat ik ‘in een dwangbuis moet worden afgevoerd naar een TBS kliniek’. Reeds eerder zei De Vries dit op radio en in een ander TV programma. Het OM presenteerde naast De Vries ook nog een ‘deskundige’: de psychiater Bram Bakker. Hier zien we dus opnieuw, dat Vogelenzang buiten de regels om zaken binnen haalt, die ze niet kan scoren binnen de regels van het strafproces en het wetboek van strafvordering, in dit geval de psychiatrisering van de verdachte. Op mijn aangifte tegen De Vries, van wie vast staat, dat hij werkt voor het OM als ook, dat hij banden onderhoudt met criminele organisaties, heb ik overigens geen enkele reactie mogen ontvangen.

Bram Bakker wist in de genoemde uitzending van PowNed te vertellen dat ik ‘een levensgevaarlijke gek ben, die elk moment iemand kan neersteken’. Het heeft er alle schijn van – om het voorzichtig te zeggen -, dat Vogelenzang haar blunder met Bullens heeft willen ‘repareren’ door De Vries en Bakker tegen mij in te zetten. Maar het allerergste is natuurlijk, dat Bullens door Vogelenzang werd uitgekozen, omdat zij reeds van te voren wist, dat hij precies zou gaan opschrijven, wat zij wilde. Anders gesteld: Bullens is de ‘vaste witwas psychiater’ van de pedo netwerken. Juist deze werd op mij afgestuurd! Misbruik van psychiatrie in de meest zuivere vorm en gedrag, dat niet anders kan worden omschreven als ongekend crimineel. Bovenstaande passage over Bullens kwam uit een open brief, die ik schreef aan de Haagse rechters, die dus dreigden te zwichten voor het offensief van het OM mij weer op te sluiten, hetgeen gelukkig niet is gebeurd. We citeren deze brief hier volledig:

Geacht College,

Laten we beginnen met een constatering. In 2004 koos een rechter de aanval tegen mij. Niet zomaar de eerste de beste rechter, maar Hans Westenberg, Vice-President van deze rechtbank, ’s lands meest vooraanstaande opleider van junior rechters. Nu staat Westenberg zelf voor de rechter net als zijn collega Kalbfleisch. In 2012 was het een officier van justitie, die haar pijlen op mij ging richten en niet de eerste de beste officier. Nee, het betreft Nicole Vogelenzang, enige jaren geleden in Vrij Nederland bejubeld als ‘de beste Officier van Justitie van Nederland’ en leider van de taskforce ‘Bedreigde Politici’. Thans loopt tegen haar een onderzoek door de Rijksrecherche wegens zeer zware ambtsdelicten. College, dit kan geen toeval zijn en is ook geen toeval.

Om af te rekenen met hun grootste vijand en onthuller van grote misstanden binnen de rechterlijke macht moeten zowel de Zijne Majesteit als het OM zelf wetten en regels overtreden. Dit is een schandaal, dat zijn weerga niet kent. Want niet alleen is het nooit eerder voorgekomen, dat zowel een rechter als een OvJ tijdens procedures tegen dezelfde persoon zelf verdachte worden, het betreft hier ook een perverse verkrachting van publieke middelen, die immers niet worden ingezet in het publiek belang en ter bestrijding van criminaliteit, die de samenleving schokt, maar ter verdediging van Justitie zelf en ter ‘wit wassing’ van delicten door Justitie zelf gepleegd!
Welk maatschappelijk belang, mevrouw Vogelenzang, is gediend bij het uitschakelen en kapot maken van Micha Kat? Laat ik het u zeggen: geen enkel. U schaadt de maatschappelijke belangen daarentegen in ernstige mate door een journalist de mond te snoeren en aldus waarheidsvinding te blokkeren.
Hiermee is reeds direct het perverse karakter aangetoond van dit politieke proces, dat geen proces genoemd mag worden, maar een tribunaal. Een fop vertoning, waarin het doel niet is om recht te doen, maar om een vijand te intimideren en uit te schakelen. Hierbij zij aangetekend, dat deze verdachte reeds gedurende bijna een jaar in extreme mate is gestraft, ook door civiele acties van de aangevers in deze zaak, zo extreem, dat deze straf reeds nu in geen enkele verhouding staat met de ten laste gelegde ‘feiten’.
Verdachte is zijn werk kwijt, zijn bankrekeningen, heeft vier maanden in de cel gezeten, leeft in voortdurende angst voor terreur en arrestaties, heeft geen enkele toegang tot de bescherming van politie of justitie en leeft thans als een zwerver. En dan dit, geacht college: wat had verdachte dan moeten doen in het licht van de terreur vanuit Justitie, waaraan hij reeds vanaf 2004 is bloot gesteld? Rechters vermoorden? Rechtbanken in brand steken? Rechters bedreigen met de dood? Hij zou het haast gaan denken, want de ‘beloning’ voor zijn zeer ingetogen en zelfs beschaafde reactie op deze terreur – artikelen op zijn website – is een hysterische reactie van het OM. En dan vraag ik u: als justitie het iemand zelfs gaat verbieden verbaal te reageren op terreur en intimidatie, lokt het dan gewelddadig gedrag niet juist uit? Zou Justitie niet moeten toejuichen, dat slachtoffers van het systeem kiezen voor het woord en niet voor de kogel?
We hadden het reeds over de zaaksofficier en over Hans Westenberg. Maar ook u, college, ligt in deze zaak onder vuur. Waarom weigert u vragen te beantwoorden over uw relaties met beide criminele ex rechters en dan nog wel vragen van een verdachte, die hun delicten eigenhandig heeft onthuld? Verplicht de leidraad Onafhankelijkheid van uw Raad voor de Rechtspraak u niet alle vragen te beantwoorden, die zien op uw onafhankelijkheid? Het lijkt verdomme wel op de soap rond minister Opstelten, die weigert vragen te beantwoorden over het kindermisbruik door Joris Demmink! Zulks klemt te meer, daar reeds vast staat, dat Westenberg en Kalbfleisch ook tijdens hun strafzaak druk hebben uitgeoefend op hun voormalige Haagse collega’s en daar ook nog eens vast staat, dat zij plannen hebben gesmeed om Micha Kat te grazen te nemen. Dat laatste blijkt uit telefoontaps in het strafdossier van beide ex magistraten. U weigert dus openheid te geven over uw banden met verdachten in een strafzaak van wie de delicten de samenleving zwaar hebben geschokt. Hoe zou het zijn, geacht college, als ik u zag zitten in de Theresiastraat met Willem Holleeder en Jan van Vlijmen? En als ik daar een paar dagen later op de zitting een vraag over stel, zegt u: op die vraag weiger ik antwoord te geven? Welke indruk maakt dat? Overigens is de samenleving veel meer geschokt door de delicten van Westenberg en Kalbfleisch, dan door die van Holleeder en Van Vlijmen. Beide ex rechters hebben het vertrouwen in uw rechtbank en in de rechtspraak in Nederland als geheel namelijk vernietigd.
U leest ook het nieuws. Steeds minder Nederlanders hebben nog een stuiver over voor onze rechtspraak anno 2013. Zelfs de voorzitter van de Hoge Raad roept nu, dat er ‘rampen gebeuren’ of ‘gaan gebeuren’. Een van de grootste rampen is dit tribunaal, dat door Justitie ter verdediging van de eigen belangen is bijeen geroepen en een ongekend zwaar beroep doet op publieke middelen en capaciteit van deze rechtbank. Capaciteit, die zou moeten worden benut om echte criminaliteit te bestrijden. Als u dus blijft volharden in uw weigering de vraag over Westenberg en Kalbfleisch te beantwoorden, gaan wij u niet alleen wraken, maar zullen ook aangifte tegen u doen, onder meer wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, zoals we u reeds hebben laten weten bij brief. Geacht college, ik zou haast zeggen: laat deze zaak nu vallen en trekt u terug, voordat ook u net als Westenberg, Kalbfleisch, Vogelenzang en vele anderen van uw collega’s op deze rechtbank in de greep raakt van het opsporingsapparaat. De eerste stap hiertoe is overigens al gezet toen de Nationale Ombudsman in april 2011 het volgende liet optekenen in het Nederlands Juristen Blad (NJB): De autoriteit van de rechter dreigt in de Chipsholzaak in een vrije val terecht te komen. Langzamerhand blijkt op basis van meerdere verklaringen, dat er bij de Haagse rechtbank sprake kan zijn geweest van een ernstige cultuurfout, waardoor de onpartijdigheid is aangetast. Ik ben door de affaire Westenberg nauw verbonden met Chipshol, geacht college. Dat is u bekend.
Over de terreur en de wandaden van het OM wil ik op dit moment niet eens verder in detail treden. Er is al het een en ander over gezegd. Men is erin geslaagd mij een jaar lang te terroriseren en vier maanden vast te zetten zonder dat er ook maar een seconde naar de zaak zelf is gekeken, laat staan dat er een rechterlijk oordeel is geweest. Zoiets is in Nederland nog niet eerder voorgekomen in een zaak waar het slechts uitingsdelicten betreft. Maar daar komen nog een aantal dingen bij. Zoals de ongekende samenspanning tussen OM en media in deze zaak, media die ook optreden als aangever. Uw college heeft verboden hier verder onderzoek naar te laten doen. Ik word dus niet alleen via dwangmiddelen geïntimideerd en geïnterneerd, maar -via het OM- ook nog eens door de media gedemoniseerd en zelfs gepsychiatriseerd. Waar een rechterlijk oordeel ontbreekt, heeft Vogelenzang er reeds voor gezorgd, dat mijn reputatie geheel is vernietigd door leugenachtige informatie toe te spelen aan bevriende journalisten. Trial by media bij gebrek aan feiten en dossier. Over dossier gesproken… dat dossier is door Vogelenzang eigenhandig in elkaar getimmerd, waarbij zij aangevers onder grote druk heeft gezet aangifte tegen mij te doen. Daarvan hebben wij bewijzen. Deze handelswijze is niet anders te noemen, dan crimineel: een OvJ mag niet zijn eigen dossier creëren maar dient te reageren op gebeurtenissen in de samenleving. Vogelenzang heeft een Amsterdamse advocate onder extreme druk gezet aangifte tegen mij te doen. Deze advocate, Marielle van Essen, heeft dat geweigerd hetgeen haar siert (http://revolutionaironline.com/breaking-eerste-grote-nederlaag-van-om-tegen-micha/).
Vogelenzang kende Van Essen vanuit haar zaak tegen Erwin Lensink. Vogelenzang heeft, kennelijk ook ‘geïnspireerd’ door de zaak tegen Lensink, een anonieme aanklacht tegen mij in de ten laste legging opgenomen wegens ‘opruiing’ tegen de Gouden Koets, een aanklacht niet niet anders kan worden genoemd, dan compleet krankzinnig. Was het mijn oproep het op te nemen voor Erwin Lensink, die Vogelenzang heeft gedreven, waarbij zij aangetekend heeft, dat het OM ook in deze zaak plat op de bek is gegaan bij het Hof? In het ten laste gelegde stuk roep ik op de Gouden Koets te ‘eren’ met onder meer ‘rollen WC papier’. Vogelenzang ziet hier een delict. Ik verwijs dan naar een oude reclame slogan van het merk Popla voor toiletpapier: koning, keizer, admiraal, poepen doen ze allemaal of woorden van gelijke strekking. Overigens heb ik de hoofdofficier te Den Haag, de voorzitter van het college van PG’s en de minister aangeschreven over Vogelenzang inzake een nog ernstiger kwestie, namelijk dat zij de gave des onderscheids tussen realiteit en fictie heeft verloren en de leugen heeft verheven tot staand beleid. Deze brief zal u door mijn advocaat ter hand worden gesteld. Hierin wordt het beeld bevestigd, zoals ook reeds neergelegd in De Telegraaf van 1 februari – ziet het artikel inclusief tekening van Vogelenzang – van een OvJ on the loose, die in haar ongebreidelde scoringsdrift geen enkele regard meer aan de dag legt voor regels, wetten en feiten. Zelfs het woord sadisme is niet misplaatst in de wijze, waarop zij rechten van verdachten meent te kunnen schenden. Dit staat onder de tekening van Nicole Vogelenzang in De Telegraaf: OvJ Mr. Nicole Vogelenzang wordt in de anonieme brief beticht van onrechtmatig onderzoek.
Dat sadisme blijkt onder meer uit een actie van het OM, die doet denken aan het genoemde trial by media. Vogelenzang heeft geprobeerd een horror psychiater op me af te sturen, die zo incompetent is, dat minister Donner de kamer destijds heeft moeten beloven, dat Justitie deze figuur niet meer inzet. Het betreft de van de Schiedammer Parkmoord bekende Ruud Bullens, de martelaar van de getuige: het jongetje Maikel van tien jaar. Toen Vogelenzang Bullens moest terugtrekken, heeft het OM via hun zetbaas Peter R. de Vries op de landelijke televisie bij de omroep PowNed een item ingestoken, waarin De Vries de missie van Bullens min of meer overnam en zei ,dat ik ‘in een dwangbuis moet worden afgevoerd naar een TBS kliniek’. Reeds eerder zei De Vries dit op radio en in een ander TV programma. Het OM presenteerde naast De Vries ook nog een ‘deskundige’, de psychiater Bram Bakker. Hier zien we dus opnieuw, dat Vogelenzang buiten de regels om zaken binnen haalt, die ze niet kan scoren binnen de regels van het strafproces en het wetboek van strafvordering, in dit geval de psychiatrisering van de verdachte. Op mijn aangifte tegen De Vries, van wie vast staat dat hij werkt voor het OM, als ook dat hij banden onderhoudt met criminele organisaties, heb ik overigens geen enkele reactie mogen ontvangen.
De aanhoudende en onrechtmatige terreur vanuit het OM heeft een zware wissel getrokken op mijn geestelijke gezondheid. Ik heb hiervoor eerder de term gemunt PTTS, post traumatisch toga syndroom. Deze aandoening zorgt ervoor, dat ik niet meer in staat ben zittingen bij te wonen. Ik ben rond de 30 keer gearresteerd en durf thans vaak niet meer naar buiten noch ook de deur te openen als de bel gaat. De aandoening wordt sterk verergerd door aanhoudende doodsbedreigingen, zowel op internet als via email, waarin tot in detail wordt beschreven, hoe men mij van het leven gaat beroven. In een van deze bedreigingen – op een grote en bekende website – wordt ertoe opgeroepen ‘mij zo zwaar te mishandelen, dat ik maanden lang zal moeten eten door een slangetje’. Justitie stimuleert deze uitingen en draagt willens en weten bij aan het hysterische en hetze-achtige sfeer rond mijn persoon. Zo worden aangiftes van mijn kant nooit in behandeling genomen, terwijl anderzijds aangiften tegen mij wegens ‘bedreiging’ en ‘stalking’ steevast leiden tot extreme inzet van dwangmiddelen tegen mij. Dit alles verergert dus het ziektebeeld. Justitie doet er werkelijk alles aan de indruk te bevestigen, dat er sprake is van een groot centraal aangestuurd complot tegen mij, waarin diverse parketten, politiekorpsen, advocaten, media, rechters en aangevers samen spannen met als doel mij te vernietigen. Is hier sprake van een welbewuste psycho war onder leiding van Nicole Vogelenzang? Hetze, dat is het woord, waarmee De Telegraaf de vervolgingsstrategie van Vogelenzang omschrijft. Overigens ben ik afgelopen vrijdag in Schiedam in elkaar geslagen met als resultaat twee enorme blauwe ogen.
Inhoudelijk heb ik weinig te melden over de ten laste legging om het simpele feit, dat er geen delicten zijn. Behalve dan in de geperverteerde Popla geest van Nicole Vogelenzang, die ook – u herinnert zich dat nog, college – voortdurend ‘overtredingen’ zag van de schorsingsvoorwaarden, waar deze niet bestonden. Nu terug luisterend naar uw uitleg, college, van de schorsingsvoorwaarden op 10 september kan niet anders worden geconcludeerd, dat ik me er voorbeeldig aan heb gehouden: geen publicaties over aangevers, geen contact gezocht met aangevers, geen publicaties over Vogelenzang, maar gelukkig was er dan De Telegraaf om te berichten over haar wandaden. De waanzin van de ten laste legging blijkt voorts uit het onthutsende feit, dat alle aangevers directe of indirecte banden hebben met Justitie c.q. het OM zelf, waardoor het geconstrueerde karakter ervan slechts wordt onderstreept. Ga maar na: advocaat Moszkowicz, die opereert in symbiose met de zaaksofficier, Frits van Straelen, hoofd Advocaat-Generaal te Amsterdam, Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, de advocaten van het OM, een politieagent, die heeft toegegeven het OM te hebben aangeboden ‘zaken tegen mij te willen construeren’ door ‘creatief te gaan’, diverse journalisten, die samen spannen met Vogelenzang, Beatrix, wiens portret hier boven u hangt. De samenleving is hier niet geschokt, geacht college, nee, Justitie is geschokt en de corrupte massamedia, die door steeds minder mensen serieus worden genomen!
Ik kom aan mijn slotwoord. Zoals ook al bleek bij de recente behandeling op uw rechtbank van een zaak tussen Chipshol en de Provincie Noord-Holland – en nog eens werd bevestigd in de geciteerde constatering van de Nationale Ombudsman – heeft uw rechtbank geen geloofwaardigheid meer in Chipshol en aan Chipshol gerelateerde zaken. Dat u dat niet zelf inziet is ontluisterend. Chipshol wilde, dat hun zaak op een andere rechtbank wordt behandeld. Ik ga niet zo ver, al heb ik wel geconstateerd, dat uw rechtbank op de drempel staat van de stap naar de criminele organisatie. De situatie is nu, dat ik u oproep de vragen te beantwoorden over Westenberg en Kalbfleisch. Doet u dat niet, volgt wraking en aangifte. Het zou voor het eerst zijn, dat een verdachte in een strafproces aangifte doet tegen zijn rechters.

1 Comment

  1. Micha Kat is een notoire verdraaier, leugenaar en holocaustontkenner. http://rudhar.com/politics/reklol.htm . Ik snap niet zo goed dat er NOG steeds mensen zijn die hem nog steunen. Dan moet je toch wel ERG blind zijn.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image