Micha Kat – My story (3): De aangiftes van journalisten onder de loep; de demonisering door Peter R. de Vries, Coen Verbraak en Harry Lensink

Laten we eens precies gaan kijken naar de aangiftes tegen mij van de journalisten, waarvan we dus eerder hebben vast gesteld, dat die moeten zijn gedaan in nauw overleg met het Openbaar Ministerie. Opvallend hierbij is, dat de meest prominente en agressieve aangever de NOS is, een omroep, die volledig wordt betaald door de overheid. Af en toe zijn zaken wat gesimplificeerd weergegeven om de zaak leesbaar te houden. In werkelijkheid was alles, wat we hier beschrijven, nog veel erger!

Marcel Gelauff
Vier jaar geleden was Micha te gast in het programma Echte Jannen. Marcel Gelauff kreeg hier lucht van en gaf de bewaking de opdracht Micha de toegang te weigeren, omdat hij op een ‘black list’ zou staan. Aan het begin van de video komt deze ongehoorde ingreep in de persvrijheid van de hoofdredacteur van de NOS uitgebreid ter sprake.

Twee aangiftes in de hier beschreven ‘grote’ strafzaak: smaad, stalking en doodsbedreiging. Dan nog een aangifte wegens smaad in een nieuwe zaak. Van de ‘doodsbedreiging’ werd ik reeds direct vrijgesproken, hetgeen alles zegt over de aangiftes van Gelauff. Hoe groot is de afgang voor de baas van de NOS als hij probeert een collega veroordeeld te krijgen wegens ‘doodsbedreiging’, maar er helemaal geen sprake blijkt te zijn van een doodsbedreiging? Ook dit bewijst, dat er in opdracht van Justitie werd ‘geschoten met hagel’, zoals dat heet in de hoop, dat enkele kogeltjes doel zouden treffen. Uitgangspunt hierbij was opnieuw het treffen van Kat en niet de juridische vraag, of Kat zich schuldig heeft gemaakt aan bepaalde delicten.

Gerlof Leistra
Aangifte wegens smaad. Leistra onderhoudt zeer nauwe banden met Justitie, bezoekt hun feestjes en wordt ook door Justitie betaald (http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/deze_journalisten_klussen_bij.html).

Marcel Haenen
Deed ‘anoniem’ aangifte, samen met Marcel Gelauff, natuurlijk ook weer wegens smaad. Van Haenen is vast komen te staan, dat hij zijn hele carrière geschreven heeft op basis van oekazes en ‘lekken’ vanuit Justitie en dat hij geparenteerd is aan de hoogste man van het Openbaar Ministerie Herman Bolhaar, die is getrouwd met Nicole Haenen, een nicht van Marcel.

Jeroen de Jager
Deed op bevel van Marcel Gelauff aangifte wegens smaad.

Bart Mos
Aangifte wegens ‘doodsbedreiging’. Hiervoor werd Micha in eerste aanleg veroordeeld zonder op de hoogte te zijn, dat er überhaupt een zitting plaats vond. Hij kon dus geen verweer voeren. Hoe de vork rond deze ‘doodsbedreiging’ precies in de steel steekt, is uitgebreid na te lezen (en te kijken) op internet.
In My story (10) zal uitgebreid worden ingegaan op de zaak Mos.

Chris Klomp
Aangifte wegens smaad, kwam binnen eind september 2016.

Van: Chris Klomp <c.klomp@ad.nl>
Onderwerp: Aangifte Kat
Datum: 22 september 2016 10:39:13 CEST
Aan: Thijs Stapel <thijs.stapel@vvadvocaten.nl>

Geachte heer Stapel,

Aangezien er ondanks mijn nadrukkelijke verzoek kennelijk geen maatregelen zijn genomen om de heer Micha Kat te doen laten stoppen met zijn aanhoudende beledigingen en laster aan mijn adres op zijn website, heb ik inmiddels aangifte gedaan tegen uw cliënt bij de politie in Amsterdam. De heer Kat laat mij geen andere keus.

Nieuwe lasterlijke en beledigende publicaties aan mijn adres zullen aan het dossier worden toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Chris Klomp

We gaan hier niet in op de aard van de ‘smaad’, waarop de aangiftes zich richten om het simpele feit, dat er reeds geen sprake kan zijn van smaad, omdat Micha zijn vak uitoefent van journalist in het algemeen belang. Micha kan dus alleen een beroepsfout maken en daarvoor is de Raad voor de Journalistiek in het leven geroepen. Het is het verschil tussen strafrecht en tuchtrecht, basic stuff voor elke eerste jaars rechten student. Een journalist kan in de uitoefening van zijn beroep net zomin smaad plegen als een chirurg in de uitoefening van zijn beroep iemand kan vermoorden. Omgekeerd gesteld: als een chirurg iemand vermoordt of een journalist iemand belastert – hetgeen natuurlijk wel mogelijk is – gebeurt dat qualitate qua buiten de kaders van hun beroepsuitoefening. Denk bijvoorbeeld aan de chirurg, die zijn buurman door de kop schiet, omdat die vreemd gaat met zijn vrouw. Of aan de journalist, die een lastercampagne begint met bizarre beschuldigingen tegen een collega, omdat die er met zijn vriendin vandoor is gegaan, op dat moment is hij niet bezig als journalist. Maar Marcel Gelauff, noch Jeroen de Jager, noch Bart Mos, noch Marcel Haenen zijn er met mijn vriendinnen vandoor gegaan en ik heb ook geen bizarre beschuldigen geuit aan hun adres. Dit blijkt alleen al uit het feit, dat het OM in het hoger beroep van de Vogelenzang zaak vrijspraak vroeg voor alle smaad ten laste leggingen. Wie overigens meer wil weten over de ‘smaad’ tegen de genoemde personen kan terecht op internet, meer specifiek op mijn websites http://revolutionaironline.com/ en http://www.klokkenluideronline.is/. Ten overvloede: Micha heeft in 2016 geprobeerd een klacht in te dienen tegen de genoemde journalisten bij de Raad voor de Journalistiek over de wijze, waarop ze hem stelselmatig hebben gesloopt in opdracht van en in samenspanning met Justitie, maar de Raad wilde die klacht niet behandelen, omdat die ’te laat’ was ingediend.

Het is van belang naast de ‘maffia journalisten’ de andere groepen te noemen, die aangiftes tegen Micha deden in de diverse strafzaken. Uit het beeld, dat daarbij ontstaat, wordt eens te meer duidelijk, dat alle zaken tegen mij door Justitie in elkaar zijn gezet met als doel niet het bestrijden van de criminaliteit, maar het bestrijden van iemand, die deze criminaliteit aan de kaak stelt en dan met name de criminaliteit gepleegd door Justitie zelf.

Justitie en Politie

Frits van Straelen
De baas van het OM in Amsterdam deed aangifte (bij zichzelf dus) wegens smaad.

Joris Demmink
De baas van het Ministerie van Veiligheid en Justitie deed aangifte, gek genoeg niet wegens smaad (juist hij niet wegens smaad!), maar wegens ‘zaakbeschadiging’, omdat ik graffiti op zijn huis had gezet.

Politieagent Bous
Deed aangifte wegens smaad, nadat hij door de camera van JDTV was betrapt, toen hij het OM aan bood ‘creatief te gaan’ tegen Micha.

Het Paleis van Justitie in Den Haag
Deed aangifte wegens graffiti.

De Raad voor de Rechtspraak
Aangifte wegens graffiti.

De Advocatuur

Yehudi Moszkowicz
Aangifte wegens smaad en stalking. Moszkowicz nam onder meer gesprekken met Micha op en speelde deze door aan het OM.

Marjolein Vissers
Aangifte wegens smaad. Het gaat hier om de moeder van Moszkowicz, die voor Micha optrad in de claim zaak tegen rechter Westenberg, maar van de ene op de andere dag de samenwerking verbrak.

Richard Korver
Aangifte wegens ‘ordeverstoring’. Deze zaak werd geseponeerd door het OM, maar vervolgens opnieuw voor de rechter gebracht, die het OM vervolgens niet ontvankelijk verklaarde wegens het aanbrengen van een reeds geseponeerde zaak. Opnieuw bewijs voor de hetze vanuit Justitie en het ‘schieten met hagel’.

Jan Vlug
Aangifte wegens ‘doodsbedreiging’, waarna Micha werd gearresteerd en opgesloten. Hierover werd opnieuw reeds direct na de arrestatie groots bericht door de media (NRC Handelsblad), dat uiteraard de vrijspraak niet meldde.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn
Aangifte wegens ‘valse bommelding’. De stukken zijn vervalst. In het hoger beroep zou de voorzitter van het kantoor onder ede moeten komen verklaren, maar dat werd weer van tafel gespeeld.

Overigen

Frits Huffnagel
Aangifte wegens smaad. Huffnagel is een van de beste vrienden van Minister President Mark Rutte.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)
Het door de Staat gefinancierde en inmiddels opgeheven ‘Meldpunt’ deed aangifte wegens ‘Holocaust ontkenning’. Hiervan is Micha inmiddels vrijgesproken.

Het Koninklijk Huis (?)
Nooit is bekend geworden hoe de aangifte wegens ‘opruiing tegen de Gouden Koets’ precies tot stand is gekomen en wie de aangever was.

We constateren, dat in alle meer dan tien strafzaken tegen Micha geen enkele ‘gewone burger’ een rol speelt! Alle aangevers zijn zonder ook maar een enkele uitzondering de Staat zelf of verlengstukken van de Staat! In het geval van de maffia journalisten blijkt, dat niet alleen uit de aantoonbare banden met de staat, zoals beschreven, maar natuurlijk helemaal uit het feit, dat ze naast Justitie, Politie en de advocatuur de derde ‘hoofdgroep’ vormen, die voorgaat in de hetze tegen mij. Dat ook het homo vriendje van Mark Rutte en zelfs het KH zich hebben aangesloten bij de campagne maakt het beeld ‘perfect’.

Nemen we deze lijst van aangevers in ogenschouw, dan zijn er in feite twee mogelijkheden:

1. Micha is een stalkende, slanderende en doodsbedreigende desperado, die een gevaar vormt voor de samenleving
2. Micha heeft al deze mensen en partijen tegen zich in het harnas gejaagd door zijn werk en zijn onderzoek als journalist/activist en ze hebben wraak genomen op Micha door aangifte te doen, meestal op instigatie van en in samenwerking met Justitie zelf. Sterker: in veel gevallen is het Justitie zelf!

Aanwijzingen en bewijzen, dat we te maken hebben met situatie 2. zijn de volgende:

1. In al die aangiften wordt geen enkel hard feit gepresenteerd. Nooit is er sprake van echte stalking of echte bedreiging, laat staan van een echte doodsbedreiging. Micha heeft nooit tegen iemand gezegd: ik ga je vermoorden of woorden van gelijke strekking
2. De wijze, waarop de rechtszaken verliepen en de veroordelingen tot stand kwamen, laat zien, dat hier geen sprake was van eerlijke processen
3. Bewijzen uit andere zaken voor corruptie en criminaliteit bij Justitie zijn overweldigend; dit maakt het een zekerheid, dat Justitie ook tegen mij crimineel heeft gehandeld, juist omdat ik de criminaliteit in al die andere zaken onthulde.
4. De vrijspraken van Micha en de eisen van het OM tot vrijspraak geven aan, dat de zaken zijn opgeblazen en geconstrueerd
5. Micha won zijn eerste civiele zaken wegens smaad en laster tegen rechter Westenberg en NRC Handelsblad. Omdat Micha civiel niet te bestrijden bleek, kozen zijn vijanden de route van het strafrecht.

Peter R. de Vries
De ‘godfather’ van de maffia journalisten in Nederland, die elders uitgebreid ter sprake komt, deed dan wel geen aangifte tegen mij, maar hij was wel prominent aanwezig in de hele operatie. Zelfs zo prominent, dat ik besloot aangifte te doen tegen hem. Hieronder volgt de tekst van deze aangifte:

Aangifte tegen Peter R. de Vries
p/a SBS Broadcasting, Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam

.
Dit betreft een aangifte op de voet van Art. 285b Str.

 Artikel 285b
.
1. 
Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
2.
 Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

De feiten

Peter R. de Vries is vanaf 25 oktober 2012 begonnen met een campagne om aangever te psychiatriseren en te demoniseren door voor radio, TV en in de grootste krant van Nederland te roepen, dat deze ‘moet worden afgevoerd in een dwangbuis’, dan wel ‘moet worden opgesloten in de TBS kliniek’, dan wel ‘dwangbehandeling moet ondergaan’. Aangever staat open voor inhoudelijke kritiek op zijn werk, maar vindt dergelijke uitingen te ver gaan, zeker zonder enige inhoudelijke onderbouwing en zeker ook gezien de agressie en de verbetenheid waarmee ze worden geuit.
Op 25 oktober eiste Peter R. de Vries, dat aangever zou worden afgevoerd in een dwangbuis in het programma Avondspits op Radio 1 (presentatie Joost Eerdmans)

.
Op 21 november begon Peter R. de Vries via Twitter te eisen, dat aangever zou worden opgenomen in een TBS kliniek.
Dit was voor vele media – Telegraaf, Geen Stijl, Parool, Volkskrant, zelfs ook voor Het Nieuwsblad in België – aanleiding hier artikelen aan te wijden. Uit De Telegraaf: Ook nu de 45 jarige boer Jasper S. op basis van een 100 procent DNA match is opgepakt als verdachte van de moord op Marianne Vaatstra, blijven sommige zelf verklaarde onderzoekers de familie van het meisje maar bestoken met de wildste verdachtmakingen en complot theorieën.
“Schan-da-lig en stuitend. Deze lui verdienen ook TBS!”, aldus een boze Peter R. de Vries. Bizar is, dat even verderop in het stuk te lezen is:
De misdaadjournalist in ruste ergert zich groen en geel aan het niet aflatende fanatisme van de complot denkers, zelfs nu met de arrestatie van Jasper S. hun theorieën waarschijnlijk definitief naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen.
Op 22 november komt de (voorlopige?) climax als Peter R. de Vries op TV (PowNed) het volgende zegt: ‘Deze mensen [Micha Kat] hebben onschuldige mensen, nabestaanden en slachtoffers belaagd, belasterd, geïntimideerd, voor gek gezet, lastig gevallen, gestalkt en daar moet echt nu een keer een einde aan komen (…) Het wordt tijd, dat deze mensen gedwongen psychiatrische opname krijgen, in een dwangbuis worden gedaan en afgevoerd’.
Door deze uitlatingen heeft De Vries zowel voldaan aan het criterium van de wederrechtelijkheid als dat van de stelselmatigheid en opzettelijkheid, alsmede op het inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van aangever. Daarnaast is aangever bang voor verheviging van de campagne.
Micha Kat
, Schiedam, 23 november 2012

Ook tegen Bart Mos en Marcel Gelauff deed ik aangifte wegens het doen van een valse aangifte en in het geval van Gelauff, die series aangiftes tegen mij deed, ook van (juridische) stalking. Maar het kwam al eerder ter sprake: de aangiftes van de maffia journalisten zijn net als die van de advocaten en van Justitie mensen zelf onderdeel van een van hogerhand geëntameerd offensief. Dan heeft het weinig zin bij datzelfde ‘hogerhand’ aangifte te doen tegen de aangevers. Van geen van deze aangiftes is dan ook meer iets vernomen.

Coen Verbraak

Deze freelance journalist wordt al jaren ingezet door Justitie om bepaalde mensen te bewieroken in ‘series’ als ‘Kijken in de ziel van advocaten’ ‘Kijken in de ziel van rechters’ en ‘De beste officieren van Justitie’. Deze mensen zouden nooit dat soort interviews geven als niet reeds van tevoren vast zou staan, dat het niet gaat om journalistiek, maar om staatspropaganda van de meest weerzinwekkende soort. Het zijn met name die advocaten en rechters, die optreden, die moeten worden ‘wit gewassen’ na corrupte uitspraken ten faveure van de macht en de staat. Op 1 juni 2012, dus direct na mijn arrestatie, verscheen in Vrij Nederland een aflevering uit de serie ‘De beste officieren van justitie van Nederland’. Starring: Nicole Vogelenzang (https://www.vn.nl/serie-de-beste-officier-van-justitie-nicole-vogelenzang/).

Harry Lensink

Crime reporter van Vrij Nederland treedt ook regelmatig op voor de publieke omroep. Of hij daarvoor net als Peter R. de Vries krijgt betaald, is niet bekend. Wel staat vast, dat hij opereert in dienst van de pedo en plunder elite. Op een cruciaal moment in de zaak Demmink (1 oktober 2012, de maand van zijn afscheid) produceerde Lensink een coverstory in VN over de zaak, die volledig was ingestoken door Den Haag en een nieuwe poging vormde de zaak te downplayen en wit te wassen. Natuurlijk moest ook weer een stukje ‘demonisering’ plaatsvinden richting mij, al wordt ik niet met naam genoemd:

Maar er zijn even zo veel, die het Haagse afscheidsfeestje met graagte zouden verstoren. Een bont gezelschap van advocaten, journalisten, politici, zakenlieden en oud politiemensen is er veel aan gelegen om Demmink voor de eindstreep nog een stok tussen zijn benen te planten. Voor hen is ‘Joris D.’ een macht beluste pederast, die zich keer op keer heeft vergrepen aan minderjarigen. En die, om zijn misdaden te verhullen, zijn omgeving heeft gechanteerd, waarbij hij niet terug deinsde voor internationale complotten.

Het complete demonisering offensief tegen Micha in beeld

6 februari 2012, De Telegraaf: Micha Kat voor de rechter

7 februari 2012, De Telegraaf: Bekladder Micha K. veroordeeld

25 april 2012, De Telegraaf: Micha Kat opgepakt op Schiphol

25 april 2012, Elsevier: Oud NRC journalist Micha Kat opgepakt op Schiphol

25 april 2012, NOS: Publicist Micha Kat opgepakt

25 april 2012, Radio 1: Publicist Micha Kat opgepakt

27 april 2012, De Telegraaf: Micha Kat nog zeker twee weken vast

27 april 2012, NOS: Publicist Micha Kat blijft in cel

27 april 2012, Elsevier: Oud NRC journalist Micha Kat langer in voorarrest

21 november 2012, Geen Stijl: Micha Kat treitert nabestaanden Vaatstra

19 januari 2013, NRC Handelsblad: Publicist Micha Kat gearresteerd wegens bedreiging advocaat Jasper S.

2 februari 2013, Trouw: Micha Kat, een publicist die alleen in complotten gelooft

5 maart 2013, Elsevier: Journalist Micha Kat veroordeeld voor bedreiging en belediging

6 november 2014, PowNed: Complotdenker Micha Kat moet eens stoppen

30 juni 2015, NOS: Tien maanden voor smaad aan adres hoofdredacteur NOS

19 november 2015, AD: ‘Complotdenkers zijn vaak echte sekteleidertjes’

Bij al deze artikelen is geen enkele maal – dus door niemand, door geen enkele journalist van geen enkel medium – om wederhoor gevraagd bij mij of mijn advocaten. Dat is niet helemaal juist. Alleen de auteur van het laatste artikel, Chris Klomp van het AD, heeft me voor dat artikel gebeld. Zijn benadering en ‘vraagstelling’ was echter zodanig, dat ik heb afgezien van het leveren van commentaar. Een extra notitie verdient de publicatie op Geen Stijl over Bauke Vaatstra. Nadat ik hem in 2009 uitgebreid had geïnterviewd bij hem thuis over het falende ‘onderzoek’ door Justitie naar de moord op zijn dochter (gewoon te zien op YouTube), belde ik hem drie jaar later om te vragen, waarom hij zo dramatisch ‘om’ was gegaan en nu geen kwaad woord meer wilde horen over de Politie en het OM. Vaatstra was not surprised, wilde niets zeggen en eindigde het gesprek met de woorden: ‘ik weet je te vinden’. Vervolgens berichtte niet alleen Geen Stijl, maar acht andere media – tot in België aan toe – over de ‘stalking’ en de ‘terreur’, waaraan ik de ‘familie Vaatstra’ zou onderwerpen.

We hebben reeds gesteld, dat de concentratie aan publicaties meteen na mijn arrestatie eind april 2012 het directe gevolg is van het tippen door het OM van bevriende media met als doel mij reeds schuldig te verklaren nog voor dat mijn voorarrest überhaupt is begonnen. Ook de publicatie in NRC Handelsblad van 19 januari 2013 kwam op deze wijze tot stand. Van Peter R. de Vries is door mij aangetoond dat hij wordt betaald door Justitie. Op basis van deze feiten ging op 15 december 2015 de volgende brief uit naar Herman Bolhaar, de voorzitter van het College van Procureur Generaal’s van het OM:

Edelgrootachtbare heer,

Zoals u ongetwijfeld weet zijn er bij verschillende gerechtshoven verschillende strafzaken aanhangig tegen mijn cliënt Micha Kat. Ik zond u hierover in juni 2015 al een brief, omdat cliënt en ik het wenselijk vonden (en nog steeds vinden) als alle strafzaken tegen hem gezamenlijk zouden worden behandeld op een zitting.

Deze brief gaat echter over een heel andere kwestie die cliënt een buitengewoon onaangenaam gevoel heeft gegeven over de wijze waarop het OM in de tegen hem aanhangige strafzaken opereert. Het lijkt erop dat het OM tegen cliënt volledig inzet op ’trial by media’ en geen middel onbenut laat de reputatie van cliënt te vernietigen. Dit is onrechtmatig: het OM dient de rechtszaal immers als podium (en arena) te benutten en niet (op deze wijze) de media.

Cliënt en ik hebben deze situatie met elkaar besproken en mij is inderdaad gebleken dat er sprake is van een zorgwekkend patroon dat ik hieronder nader uiteen zal zetten:

Het begon op 25 april 2012 toen cliënt bij aankomst op Schiphol door de marechaussee aldaar werd aangehouden in verband met verschillende tegen cliënt bestaande verdenkingen. Onmiddellijk na de aanhouding van cliënt heeft de Officier van Justitie, mevrouw Nicole Vogelenzang, zowel Elsevier als de NOS op de hoogte gebracht van de aanhouding, zodat deze media het nieuws direct konden brengen, hetgeen vervolgens ook is gebeurd. De NOS deed dat zelfs als de opening van de Radio 1 Journaal van die dag, zie de onderstaande link naar een YouTube fragment:

https://www.youtube.com/watch?v=kkZk707QoHs

In een van de strafzaken tegen cliënt heeft het Gerechtshof te Den Haag, kennelijk ook enigszins verontrust over deze gang van zaken, in augustus 2013 een onderzoek gelast naar deze zeer snelle informatievoorziening door het OM naar de genoemde media. Helaas is dat onderzoek er niet van gekomen, omdat het Haagse hof de zaak vervolgens heeft doorverwezen naar het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, dat alle door het Haagse hof toegewezen onderzoekswensen weer heeft afgewezen met als motivatie, dat de zaak was door verwezen op grond van Artikel 62b Wet RO hetgeen het hof Arnhem Leeuwarden niet zou verplichten de al toegewezen onderzoekswensen te handhaven. Hoe merkwaardig dit op zichzelf al is, in dit verband is in ieder geval van belang, dat deze gang van zaken rond de grote media aandacht voor de aanhouding van cliënt in april 2012 nooit nader is onderzocht.

Verder heeft cliënt grote problemen met de wijze waarop hij door journalist Peter R. de Vries al gedurende enkele jaren bij voortduring wordt belasterd. Tijdens verschillende TV uitzendingen heeft De Vries zich uiterst negatief over cliënt uitgelaten, waarbij hij op enige moment zelfs zo ver ging te zeggen dat cliënt ‘in een dwangbuis moet worden afgevoerd naar een TBS kliniek’. Een voorbeeld van een van de gelegenheden waarbij De Vries zich over cliënt uitliet is te vinden via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=4nmmKS4W5tk

Cliënt heeft begrijpelijkerwijs negatieve gevolgen ondervonden door de voortdurende belastering door De Vries. Recent is cliënt echter gebleken, dat De Vries rekeningen indiende bij het OM voor door hem in opdracht van het OM verrichtte werkzaamheden. Daarmee komen de uitlatingen van De Vries in een geheel ander daglicht te staan en vraagt cliënt zich af of De Vries wellicht optreedt in dienst van het OM. Welk belang zou De Vries immers anders hebben zich bij voortduring zo negatief over cliënt uit te laten?

Daarnaast ondervindt cliënt problemen als gevolg van de berichtgeving door journalist Marcel Haenen, Justitie verslaggever bij NRC Handelsblad. Haenen schrijft volstrekt eenzijdig over cliënt, waarbij hij lijkt te beschikken over ‘speciale bronnen’ bij het OM. Dieptepunt in deze is wel het artikel van 19 januari 2013, waarin Haenen schrijft, dat cliënt is gearresteerd wegens ‘doodsbedreigingen’ aan het adres van een advocaat. Als bron geeft Haenen aan, ‘dat hij deze informatie in opsporingskringen heeft vernomen’. Van een doodsbedreiging was geen sprake en cliënt is dan ook vrijgesproken, hetgeen door Haenen uiteraard niet werd gemeld. Zie onderstaand bericht:

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/19/publicist-micha-kat-vast-voor-bedreiging-advocaat-jasper-s-a1438036

Hoewel het gedrag van Haenen op zichzelf al verontrustend genoeg was, is cliënt recent uit betrouwbare bron gebleken, dat er een familieband zou bestaan tussen de heer Haenen en u persoonlijk, omdat de zuster van Haenen (Nicole) uw echtgenote zou zijn. Deze familieband zou voor cliënt op zichzelf van geen betekenis zijn, als er niet sprake was van boven omschreven situatie, waarin Haenen lijkt te beschikken over speciale bronnen binnen de organisatie van het OM.

U begrijpt wellicht, dat cliënt de bovenstaande feiten, in onderlinge samenhang bezien, uiterst alarmerend vindt. Mocht hiervan werkelijk sprake zijn, zal cliënt het OM aansprakelijk stellen voor de dien ten gevolge door hem geleden en nog te lijden schade.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u een onderzoek in te stellen naar mogelijke contacten tussen de OM organisatie en diverse journalisten, met als doel negatieve berichtgeving over cliënt naar buiten te brengen. Daarnaast verneem ik uiteraard graag van u persoonlijk hoe het nu precies zit met de veronderstelde familierelatie tussen de heer Haenen en uzelf en – zo die relatie er is – de invloed daarvan op de berichtgeving door Haenen.

Graag verneem ik uw reactie binnen een maand na vandaag. Cliënt zal deze brief gedurende die termijn om verdere escalatie te voorkomen in ieder geval niet op zijn website publiceren.

Hoogachtend,

T.J. Stapel

Precies twee maanden later kwam het antwoord. Deze brief laat een vast patroon zien van hoe overheden these days ‘lastige brieven’ van burgers beantwoorden.
Eerst wordt zowat de hele brief herhaald in de vorm van: ‘u stelt dat’… Hiermee wint men aan lengte. Vervolgens wordt dat allemaal ter zijde geschoven met de formulering: wij herkennen ons niet in het door u geschetste beeld. Zo ook hier, maar daar kwamen enkele bizarre schofferingen bij. Zo stelde de heer Mr. M.R.B. Mos, het hoofd bestuurlijke en juridische zaken van het OM, die de brief ondertekende, dat ‘nergens uit uw brief duidelijk wordt, waarop u uw beschuldigingen aan de betreffende Officier van Justitie (Nicole Vogelenzang) baseert’. Je moet maar durven.
Ook schreef Mos:
Het OM hanteert een terughoudend persbeleid in lopende zaken en zal in de persvoorlichting altijd de afweging maken tussen de individuele belangen van een verdachte tegenover de belangen van de samenleving, die soms vraagt om meer duidelijkheid over een strafzaak. In de strafzaken tegen uw cliënt is dat niet anders. Voor zover ik heb kunnen nagaan is er de afgelopen jaren in de zaken van uw cliënt slechts een persbericht door het OM uitgebracht. Dit betrof een bericht van 16 juni 2015 waarin melding werd gedaan van de strafeis, die ter openbare rechtszitting tegen uw cliënt was uitgesproken. Uiteraard werd in dit persbericht de naam van uw cliënt niet genoemd.

3 Comments

  1. Waarom staat deze rotzooi hier? Is Rob Scholte ook zo’n gestoorde complotter als Micha Kat? Of is hij erin geluisd?

  2. Leuk dat dit artikel hier staat.
    Micha Kat is een held, zijn belevenissen zijn een literaire klassieker aan het worden. Hij spelt de namen uit van veel werkelijke misdadigers van onze tijd.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.